Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) marynistyka kapitan statku, szyper; sport kapitan drużyny; biologia owad z rodziny warcabnikowatych; przyroda makrelosz;

(Verb) marynistyka być kapitanem statku; sport być kapitanem drużyny sportowej;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C (captain) kapitan

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

(pot.) kapitan statku, kapitan drużyny sportowej, szyper

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

s szyper, kapitan statku

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n szyper
kapitan

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

SZYPER

ARMATOR

SZYPROWAĆ

Nowy słownik angielsko-polski aut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

szyper
kapitan

Wordnet angielsko-polski


1. (an officer who is licensed to command a merchant ship)
kapitan
synonim: master
synonim: captain
synonim: sea captain

2. (a student who fails to attend classes)
wagarowicz: :

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

kapitan

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

mar. szyper; pot. kapitan

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

You cannot persuade a skipper to tie up his boat when he knows that the waters are being plundered by someone else.
Nie można przekonać szypra, by zacumował swój statek, kiedy wie, że wody są plądrowane przez kogoś innego.

statmt.org

We could, however, expect one or two things from the skipper, namely, initiative and ideas, and we are still waiting.
Możemy jednak oczekiwać jednej czy dwu rzeczy od szypra, czyli inicjatywy i pomysłów, na które nadal czekamy.

statmt.org

This morning, I talked to Schuttevaer, a Dutch skippers' association; they are saying that 10% of transport on the Rhine originates from the Danube.
Dziś rano rozmawiałem z Schuttevaer, holenderskim związkiem armatorów. Powiedziano mi, że 10 % transportu na Renie pochodzi z Dunaju.

statmt.org

A German freight ship struck a small Dutch passenger ferry in a canal near Amsterdam today, capsizing the smaller vessel and knocking the skipper and any other passengers who may have been aboard into the water, national police say.

www.guardian.co.uk

He said neither the skipper nor any other victims had been found more than two hours after the collision occurred at 7am (6am BST).

www.guardian.co.uk

After the long sea crossing, with just one quick refuelling stop on Ulleungdo island, 54 miles (87km) away, there are groans when the ferry's skipper informs us that high waves have made it impossible to dock at Takeshima/Dokdo.

www.guardian.co.uk

The match ended in controversy, with Confucius having to be protected from the German skipper Georg Hegel, defender Immanuel Kant and substitute Karl Marx as they disputed the validity of the late goal.

www.guardian.co.uk

I got a feeling skipper's coming to give us bad news.
I mam przeczucie, że szyper ma dla nas złe wieści.

Who do you think did that to your car, Skipper?
Jak myślisz, kto mógł to zrobić z twoim samochodem, szefie?

We'll find the skipper and then we go home. I saw someone.
Chodźmy na mostek, znajdźmy kapitana i wracajmy do domu. Widziałam kogoś.

The skipper wants to know, can you maintain this speed?
Kapitan chce wiedzieć, czy utrzymacie tą prędkość?

You're going to have to find yourself another skipper.
Będziecie musieli sobie znaleźć innego kapitana.

Skipper, we could use an extra set of eyes to cover our left flank.
Skipper, moglibyśmy wykorzystać dodatkową parę oczu, do pilnowania lewej flanki.

Skipper, his body is plastered all over the communications room.
Kapitanie, jego ciało jest porozrzucane po całym statku.

That was made by the skipper of a Norwegian bark.
Rysunek sporządził kapitan pewnej norweskiej barki.

But I didn't see what happened in Skipper's hotel room.
Ale nie widziałem, co się stało w hotelu u Skippera.

One charge came so close, it rattled four teeth out of the skipper's head.
Jeden ładunek przychodził tak blisko, to brzęczało cztery zębów z szypra głowy .

You organized your own team on account of Skipper.
Zorganizowałeś własną drużynę ze względu na Skippera.

Tell us we got a carrier, skipper, come on.
Powiedz, że otrzymujemy lotniskowiec Dowódco, dalej! -Potwierdzam!

I can inspire just as much jealousy sailing in with a skipper like you.
Potrafię wywołać tyle samo zazdrości bujając się z taką foczką jak Ty.

Are you saying nothing happened between you and Skipper?
Chcesz powiedzieć, że między tobą i Skipperem nic nie zaszło?

What was going on between you and Skipper?
Co zaszło pomiędzy tobą i Skipperem?

You shouldn't be in the skipper's cabin without permission.
Nie powinnaś być w kajucie skipera bez pozwolenia.

Skipper, if only one of us can make it out of here,
Skipper, jeżeli tylko jeden z nas może przeżyć... niech to będzie...

Anyway, her name was Pinky, and she called me Skipper.
W każdym razie nazywała się Pinky i mówiła na mnie Kaczor.

First shell must have done for the skipper.
Pierwszy pocisk musiał dopaść szypra.

You cannot persuade a skipper to tie up his boat when he knows that the waters are being plundered by someone else.
Nie można przekonać szypra, by zacumował swój statek, kiedy wie, że wody są plądrowane przez kogoś innego.

As acting skipper, anything that happens aboard is... his responsibility.
Jako kapitan , cokolwiek się wydarzy poza łodzią też... jest na jego odpowiedzialność.

If you want to know why Skipper cracked up, ask Maggie the cat.
Jeśli chcesz wiedzieć, czemu Skipper się załamał, spytaj kotki Maggie.

Skipper, get us to the nearest post office.
Skipper, zabierz nas na najbliższą pocztę.

The boys would like to say goodbye, Skipper.
Chłopcy chcieliby się pożegnać, Skipper.

He had a paranoid skipper who went to pieces, and he saved the ship.
Jego paranoidalny kapitan się załamał, a on ocalił okręt.

Leo spins backward looking to pass. But not to Skipper.
Leo odwraca się, chce podać, ale nie Skipperowi.

Working side by side with Skipper, I'm just kind of blown away.
Pracować ramię w ramię ze Skipper, I'm just kind of blown away.

Skipper, be that what thou bought at market?
Kapitanie, to ma być to, co kupiłeś na rynku?

Our saltiest boys were complaining mightily about getting a civilian skipper.
Nasi chłopcy narzekali na to że dostali cywilnego kapitana.

Wow, not a Skipper or Midge in the whole bunch.
Wow, not a Skipper lub Midge w całym gronie.

You lost two Marines to a Virginia street gang, Skipper.
Straciliście dwóch żołnierzy przez gang uliczny, kapitanie.

Skipper, turns out the new crown didn't fly.
Hej, Skipper. Wygląda, że nowa korona nie przeszła.

I should be happy that I'm not Skipper.
Powinnam się cieszyć że nie jestem armatą.

We could, however, expect one or two things from the skipper, namely, initiative and ideas, and we are still waiting.
Możemy jednak oczekiwać jednej czy dwu rzeczy od szypra, czyli inicjatywy i pomysłów, na które nadal czekamy.

Skipper catch any wild animal you want.
Plamy się nie zmywają. Bosman złapie każde zwierzę.

Tell Big Daddy why you were in Skipper's room.
Powiedz tacie, dlaczego byłaś w pokoju Skippera.

Skipper get big money for rare animal.
Szyper dostaje duże pieniądze za dzikie zwierzęta.

Now the Skipper will get her.
Teraz kapitan zatrzyma ją dla siebie.

Mine's my first love, guy named Skipper.
Moja pierwsza miłość, gość o przezwisku Kaczor.

Not so fast, Skipper, if you'il pardon the intrusion.
Nie tak szybko, kapitanie, jeśli wybaczysz mi wtargnięcie.

Skipper Tesh has his eye on him.
Skipper Tesh ma na niego oko.

Yeah, just throw him some cash, skipper.
Tak, po prostu rzuć mu trochę kasy, kapitanie.

No, just the skipper and the exec.
Nie, tylko szyper i kapitan.

Skipper, I don't see any way of penetrating that wall of telekinetic chaos.
Skipper, nie widzę żadnego sposobu, żeby przebić się przez tą ścianę telekinetycznego chaosu.

Carla and Skipper are the best.
Ale najlepsi są Carla i Skipper.

Do you have any notion, skipper?
Masz jakieś pojęcie, kapitanie?

There were no other volunteers, skipper.
Nie było innych ochotników, kapitanie.

I hate to bother you, Skipper... but the radio in the truck's for you.
Nie chciałbym przeszkadzać , Kapitanie... ale mamy przekaz radiowy dla Pana.

Skipper and I had a friendship.
Skipper i ja przyjaźniliśmy się.

Give it to me! Hey, Harding, I'm the skipper of this boat.
Hej, Harding, ja jestem sternikiem na tej łodzi.