Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Adjective) pojedynczy, jedyny; nieżonaty/niezamężna, z nikim nie związany; jednoosobowy; w jedną stronę; szczery;
every single time - za każdym razem;

(Noun) kobieta niezamężna/mężczyzna nieżonaty; pokój jednoosobowy; bilet w jedną stronę; banknot jednodolarowy; muzyka singiel; sport uderzenie doprowadzające wybijającego do pierwszej bazy;

(Verb) sport wykonać uderzenie doprowadzające wybijającego do pierwszej bazy;
single sb out - wybierać/wybrać kogoś; wyróżniać/wyróżnić kogoś;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C
1.
(ticket) bilet w jedną stronę.
2.
(pl, of tennis etc.) gra singlowa.
3.
singiel (płyta) .adj
1.
(one) jeden
(only one) jedyny
I haven't met a ~ soul nikogo nie spotkałem
he didn't saya ~ word nie powiedział ani słowa
in ~ file jeden za drugim, gęsiego
(for or involving one person) jednoosobowe: ~ bed łóżko jednoosobowe
~ room pokój jednoosobowy
~ combat walka jeden na jednego
(taken individually) każdy.
2.
(unmarried) niezamężna
singiel (w stanie wolnym z wyboru)
to lead a ~ life być niezamężną
(singiel) w stanie wolnym z wyboru)
~ mother matka samotnie wychowująca dziecko.vt to ~ out wybierać.~ cpds ~-breasted adj (jacket) jednorzędowy
(bus) : ~-decker n jednopokładowy
(unaided) : ~-handed adj &
adv
w pojedynkę
~-minded adj zdeterminowany
~-sex adj dla jednej płci
~-sex school męska/żeńska szkoła
(rail) : ~-track adj jednotorowy

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

pojedynczy, jeden, jeden jedyny, samotny, najważniejszy, wyróżniający się (przypadek) , jednoosobowy (pokój) , niezamężna, nieżonaty, w jedną stronę (bilet) , moneta (banknot) o wartości 1 (zł, dolar itp.) , gra pojedyncza (tenis) , płyta gramofonowa 45 obr./min. (przest.)
in ~ file gęsiego
~ sb out wybierać kogoś z grupy

Nowoczesny słownik angielsko-polski

pojedyncze

pojedyncza

Słownik zwrotów brytyjskiego angielskiego

'sIÎgl(też single ticket) n Bilet (w jedną stronę) A single to Oxford, please (Poproszę bilet do Oksfordu) - Student University of Exeter (1999) The train trip costs 60p for a single ticket and L
1.10 for a return ticket (Podróż pociągiem kosztuje 60 pensów za bilet w jedną stronę i funta 10 pensów za bilet powrotny) - BBC Online Service (2001)

Słownik finansowy angielsko-polski Iwona Kienzler, 2010r


1. pojedyczny
2. jeden, jedyny ~ banking authorization zezwolenie na prowadzenie działalności przez bank ~ bill weksel pojedynczy~ currency jedna waluta ~ entry księgowość pojedyncza uproszczona~ entry bookkeeping księgowość pojedyncza ~ insurance ubezpieczenie jednostkowe~ money market jednolity rynek pieniężny ~ order zlecenie pojedyncze~ pay premium składka jednorazowa~ premium składka jednorazowa~ premium annuity renta z jednorazową składką~ premium payment jednorazowe opłacenia składki~ stage tax podatek jednofazowy~ tax jednolity podatek gruntowyinflation in ~ figures inflacja na poziomie jednocyfrowy

Słownik prawniczo-handlowy angielsko-polski Iwona Kienzler, 2010r

adj. 1. pojedyczny 2. jeden, jedyny single arbiter arbiter jednoosobowy, arbiter wyłączny single ballot głosowanie w jednej turze single banking authorization zezwolenie na prowadzenie działalności przez bank single currency jedna waluta single entry księgowość pojedyncza uproszczonasingle entry bookkeeping księgowość pojedyncza single establishment agreement układ zakładowy Single European Act (SEA) EU Jednolity Akt Europejski Single European Emergency Call Number EU jednolity europejski numer ratunkowy Single European Market EU Jednolity Rynek Europejski single indemnity jednorazowe odszkodowanie single internal market EU jednolity rynek wewnętrzny single judge sąd jednoosobowy single licence pojedyncze zezwoleniesingle member private limited company jednoosobowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością single mindedness determinacja single money market jednolity rynek pieniężny single payment wpłata jednorazowa single price cena na jedną osobęSingle Programming Document (SPD) EU jednolity dokument programowy

Słownik prawniczo handlowy angielsko-polski Anna Słomczewska

jednolity, pojedynczy, ujednolicony, jedyny, wyłączny

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

adj pojedynczy
sam jeden
oddzielny
nieżonaty, niezamężna
~ action weapon broń nieautomatyczna
~-engined aircraft samolot jednosilnikowy
~ envelopment uderzenie na jedno skrzydło przeciwnika
~ file gęsiego, rzędem
~-rotor helicopter śmigłowiec jednowirnikowy
~ stage rocket rakieta jednostopniowa
s bilet w jedną stronę
singiel (sport., muz.)
vt: ~ out wyróżnić, wydzielić

Słownik zwrotów amerykańskiego angielskiego

'sIÎg@ln Banknot jednodolarowy I found only two fivers and a few singles (Znalazłem tylko dwa banknoty pięciodolarowe i kilka jednodolarowych) - Student University of Alabama (1999) Bus drivers accept only singles (Kierowcy autobusów przyjmują tylko jednodolarówki) - Student University of Tennessee (2000)

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

JEDNOOSOBOWY

JEDEN JEDYNY

SAMOTNY

BEZŻENNY

NIEŻONATY

NIEZAMĘŻNA

WOLNY

SZCZERY

JEDNOKROTNY

STRONA: W JEDNĄ STRONĘ (O BILECIE)

BILET W JEDNĄ STRONĘ

PRZERWAĆ (BURAKI)

Wordnet angielsko-polski

(being or characteristic of a single thing or person
"individual drops of rain"
"please mark the individual pages"
"they went their individual ways")
indywidualny
synonim: individual


1.
singiel, singel
synonim: record single

2. (the smallest whole number or a numeral representing this number
"he has the one but will need a two and three to go with it"
"they had lunch at one")
jedynka: : synonim: one
synonim: 1
synonim: I
synonim: ace
synonim: unity

Angielsko-polski słownik potocznego języka businessu Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Bożena Hoszowska)

(n) a dollar (US) - dolar

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

adj. bezżenny
nieżonaty
niezamężny

Słownik terminologii prawniczej angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo Branta (aut. Ewa Ożga)

bezżenny, niezamężna, nieżonaty
wyłączny, jedyny, jednorazowy
single arbiter: arbiter jednoosobowy, arbiter wyłączny
single ballot: głosowanie w jednej turze
single establishment agreement: układ zakładowy
single establishment collective labour agreement: zakładowy układ zbiorowy pracy
single indemnity: odszkodowanie jednorazowe
single judge: sąd jednoosobowy
single-payment indemnity: odszkodowanie jednorazowe
single-stage: jednostopniowy
single state: bezżenność, stan wolny
single woman: niezamężna kobieta
to die single: umrzeć bezżennie
to live single: żyć bezżennie

Słownik audio-video Montevideo

płyta gramofonowa lub CD najczę-ściej z 1 utworem
pojedynczy

Słownik slangu Zbigniewa Parzycha

banknot jednodolarowy, jednodolarówka

kawaler, panna

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

jeden

jednorazowy

jedyny

niejaki

oddzielny

Sam

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

kawaler; adj. pojedynczy

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

This meant that the 64 amendments were replaced by a single, consolidated text.
Oznacza to, że wspomniane 64 poprawki zastąpiono jednym tekstem skonsolidowanym.

statmt.org

EURES activity report 2004-2005: Towards a single European labour market (vote)
Sprawozdanie z działalnosci EURES: w kierunku jednolitego rynku pracy (głosowanie)

statmt.org

EURES activity report 2004-2005: Towards a single European labour market (debate)
Sprawozdanie z działalnosci EURES: w kierunku jednolitego rynku pracy (debata)

statmt.org

Others may be single or married, but work in secret to supplement their family's meagre income.

www.guardian.co.uk

Relatively few of those who live alone want to do so permanently: single young men, in particular, regard their flying-solo phase as transitional.

www.guardian.co.uk

Now Labour's Frank Field, who has never married, is in on the act, questioning the wisdom of focusing the welfare debate on indigent single mothers rather than single fathers.

www.guardian.co.uk

Hang With Me, Robyn's new single and the centrepiece of this second of three Body Talk albums she plans to release this year, is about the boundaries between friendship and love.

www.guardian.co.uk

So are a lot of pop singles, of course, usually sitting bitterly on the "friendship" side and sniping over the border.

www.guardian.co.uk

Rolls-Royce today blamed a single faulty part for last week's Qantas engine explosion over Indonesia, and warned that the incident will hit its profits this year.

www.guardian.co.uk

What if she does not have a single room more?
Co będzie jeśli już nie będzie w izolatce?

Did you ever love me, even for a single moment?
Czy ty mnie wogóle kochałaś, choć przez jeden moment?

And I have to look at every single one of these.
I muszę obejrzeć każdą z nich... tak jak ci tutaj pokazałem.

And never told a single human being about her past.
I nigdy nie powiedziała ani jednej istocie ludzkiej... o swojej przeszłości.

I think you will make a very good single mother.
Myślę, że będziesz dobra, samotna matka.

I've never heard her say a single word against you.
Nigdy nie słyszałam od niej złego słowa o panu.

Almost every single one of these guys has been hit at least once.
Prawie każdy z tych ludzi oberwał conajmniej jeden raz.

Well, now you understand how I feel every single day.
Teraz wiesz, jak ja czuję się na co dzień.

You know I'd be over at your house every single week.
Wiesz, że będę nad w domu każdego tygodnia.

I knew a single mother who lost her only child.
Znałem samotną matkę, która straciła swoje jedyne dziecko.

What is the single most important thing for a company?
Co jest najważniejszą rzeczą w firmie ?

Cause no single person could stand to be around you.
Ponieważ żadna osoba nie stanie obok ciebie.

You should have tried to tell me every single day.
Powinnaś próbować mi to powiedzieć każdego dnia.

So the two of them may be together for a single night.
Tak, by tych dwoje mogło być razem choć przez tę jedną noc.

The single market is not a means to an end.
Jednolity rynek nie jest środkiem do celu.

Why have I not heard you state a single fact?
Dlaczego nie usłyszałem od Państwa ani jednego faktu?

We want to free up the single market's potential for growth.
Chcemy uwolnić potencjał wzrostowy jednolitego rynku.

Is the future of our race not worth a single human life?
Czy przyszłość naszej rasy nie jest warta jednego ludzkiego życia?

Could I have a single room for the night, please?
Mogę zamówić pokój na jedną noc?

So you can experience what it's like to be single.
Możesz doświadczyć jak to jest być singlem.

He hasn't said a single word to anyone since it happened.
Nie powiedział jednego słowa, odkąd to się zdarzyło.

Every single other person got out of here except for us.
Wszyscy inni już dawno stąd wyszli, tylko nie my.

But we don't have a single lead to go on! Ask the right questions.
Ale nie mamy już kierownictwa, żeby posunąć się dalej Trzeba zadawać dobre pytania!

I see this every single day, and not just sometimes once.
A ja widzę je każdego dnia. I czasami więcej niż raz.

So that you know how to feel every single second.
Byś zawsze wiedział, co masz czuć.

I want to do this every single day I'm here.
Chciałbym to robić każdego dnia.

Any idea why a single woman would spend $280 on baby care?
Jakieś pomysły, czemu samotna kobieta wydała 280 dolarów na zakupy dla dziecka?

Women who have good jobs should stay single like me.
Kobiety z dobrą pracą, powinny być samotne. Tak jak ja.

On my return you and I will spend a single night together.
Po moim powrocie, spędzimy razem jedną jedyną noc.

It was not just a fire or a single front.
To nie był zwykły pożar lub ściana ognia.

Finally, I want to give you an example of how the single market does not work.
Wreszcie, chcę podać przykład braku sprawności jednolitego rynku.

Not a single word has been added or left out.
Ani jednego słowa nie dodano, ani nie usunięto z tekstu.

I should like to single out several points in my report for particular attention.
Na kilka punktów mojego sprawozdania chciałbym zwrócić szczególną uwagę.

I would like to single out what in my view is the most important point.
Chciałabym podkreślić to, co ja osobiście postrzegam za najważniejsze.

Those most at risk are single parents, children and older people.
Najbardziej zagrożeni są rodzice samotnie wychowujący dzieci, dzieci i osoby starsze.

As I said, they are the result of a long process, not a single meeting.
Jak już wspomniałem, jest to wynik długiego procesu, a nie jednego spotkania.

Company says we are responsible for every single one of those people.
Jesteśmy odpowiedzialni za każdego z tych ludzi.

You're single for the first time In your entire high school career.
Jesteś singlem po raz pierwszy w ciągu całej szkoły średniej.

She's so special, she got the only single in the hall.
Jest tak wyjątkowa, że ma jedyny, pojedyńczy pokój w sali.

If I'm single at 40, you can father me a child.
Jeśli będę panną w wieku 40 lat, możesz zrobić mi dziecko.

Every single night for seven years, I killed that man.
Każdej nocy przez siedem lat zabijałem tego człowieka.

Every single word that comes out of your mouth is another $1,000.
Każde słowo z twoich ust to kolejne 1000 dolarów.

It's been three months now and they haven't done a single thing!
Minęło już trzy miesiące, a oni nie zrobili nawet jednej rzeczy!

I was out there looking for that little girl every single day.
To ja szukałem tej dziewczynki każdego dnia.

Lost 5 million in a single morning, made it all back a week later.
Jednego ranka stracił 5 milionów, odzyskał je w ciągu tygodnia.

I think that a single out to the left field cost us the game.
Nie. Myślę, że pojedyńcze wyrzucenie w lewą stronę pola, kosztowało nas mecz.

You're both single parents doing whatever it took to take care of your kids.
Obaj byliście samotnymi rodzicami. robiliście wszystko, żeby zadbać o swoje dzieci. Mieliśmy wiele wspólnego.

Since that day, I haven't had a single happy night.
Od tamtego dnia, nie miałam ani jednej spokojnej nocy.

I thought I'd be better single and it's been great.
Pomyślałem, że samemu będzie mi lepiej i było naprawdę wspaniale.

For the first time since we've known each other, we're both single.
Po raz pierwszy, odkąd się znamy, oboje jesteśmy wolni.