Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Adjective) krótkotrwały;

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

krótkotrwały

Nowoczesny słownik angielsko-polski

krotkotrwały

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

KRÓTKI

CHWILOWY

PRZELOTNY

PRZEMIJAJĄCY

EFEMERYCZNY

PRZYGODNY

Wordnet angielsko-polski

(lasting a very short time
"the ephemeral joys of childhood"
"a passing fancy"
"youth's transient beauty"
"love is transitory but it is eternal"
"fugacious blossoms")
przemijający, nietrwały
synonim: ephemeral
synonim: passing
synonim: transient
synonim: transitory
synonim: fugacious

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

adj. krótkotrwały

Słownik techniczny angielsko-polski

krótkożyciowy, o krótkim okresie połowicznego zaniku

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

It is not a short-lived declaration, as the EU's history over more than half a century has undoubtedly proved.
Nie jest to krótkotrwała deklaracja, czego na przestrzeni ponad pół wieku dowiodły dzieje UE.

statmt.org

It is this, and not merely sensational and short-lived statements, that Europeans expect, ladies and gentlemen.
To właśnie tego, panie i panowie, oczekują europejscy obywatele, a nie wyłącznie sensacyjnych, doraźnych oświadczeń.

statmt.org

It is my desire and trust that this strange, idiosyncratic British policy will prove to be as short-lived as possible.
Chciałbym i wierzę, że ta dziwna, idiosynkratyczna polityka okaże się tak krótkotrwała, jak to możliwie.

statmt.org

I've only ever had short-lived relationships, in part because I enjoy being alone.

www.guardian.co.uk

A short-lived rightwing protest won nearly 7% of the vote in 1991.

www.guardian.co.uk

Harvey has just heard that Marks & Spencer is ditching its short-lived move into selling household gadgets such as TVs and iPods, as part of new boss Marc Bolland's drive to consolidate its core business and the strength of its own-brand products.

www.guardian.co.uk

Two short-lived Murdoch challengers - Robert Maxwell and Conrad Black - demonstrate the point.

www.guardian.co.uk

It used to be a popular aphrodisiac, though the arousing effect is short-lived.
Jest używanu jako popularny afrodyzjak, chociaż efekt pobudzenia jest krótkotrwały.

A massive but short-lived star exploded as a supernova.
Masywna, młoda gwiazda eksplodowała jako supernowa.

This compassion is certainly spontaneous and sincere, but it is short-lived.
Współczucie to jest z pewnością spontaniczne i szczere, lecz jego żywot jest krótki.

It was short-lived, her name was Alice, she left me for her brother.
To był epizod, miała na imię Elise, zostawiła mnie dla brata.

It is not a short-lived declaration, as the EU's history over more than half a century has undoubtedly proved.
Nie jest to krótkotrwała deklaracja, czego na przestrzeni ponad pół wieku dowiodły dzieje UE.

Tell him to enjoy his short-lived, ill-gotten victory.
Powiedz mu, aby nacieszył się swym krótkotrwałym, nieuczciwym zwycięstwem.

It is my desire and trust that this strange, idiosyncratic British policy will prove to be as short-lived as possible.
Chciałbym i wierzę, że ta dziwna, idiosynkratyczna polityka okaże się tak krótkotrwała, jak to możliwie.

Peaceful cohabitation, if ever it existed, was short-lived.
Pokojowe współżycie, o ile miało miejsce, było krótkotrwałe.

Unfortunately for Madame Gaillard Take it! the bargain was short-lived.
Nieszczęśliwie dla Madame Gaillard... okazja okazała się ulotna.

Well, this is a short-lived paradise.
To krótkotrwały raj.

These developments were, fortunately, rather short-lived.
Na szczęście te wypadki były dość krótkotrwałe.

Well, it was short-lived, anyway.
No cóż, tak czy owak to było krótkotrwałe.

I appreciate that this temporary granting of some freedom of the press was for foreign journalists. Sadly, it was short-lived.
Doceniam, czym dla zagranicznych dziennikarzy było to czasowe przyznanie pewnej wolności prasy, niestety - krótkotrwałe.

It is this, and not merely sensational and short-lived statements, that Europeans expect, ladies and gentlemen.
To właśnie tego, panie i panowie, oczekują europejscy obywatele, a nie wyłącznie sensacyjnych, doraźnych oświadczeń.

In today's modern world where technical developments are so short-lived, making cooperation in scientific and technical fields easier will be of benefit to both sides.
W dzisiejszym nowoczesnym świecie, gdzie nowości technologiczne mają tak krótki żywot, ułatwianie współpracy w obszarach nauki i technologii przyniesie obopólną korzyść.

However, the satisfaction was short-lived because, in the penal code reform proposal currently under consideration by the Iranian Parliament, death by stoning for certain forms of adultery is retained.
Niemniej jednak zadowolenie trwało krótko, gdyż w propozycji reformy kodeksu karnego, którą obecnie rozpatruje irański parlament, śmierć poprzez kamieniowanie została zachowana w przypadku niektórych form cudzołóstwa.

Madam President, if these agreements signed between governments or parliaments do not touch the hearts and souls of the peoples and citizens of Europe, they will be exceptionally short-lived and completely unsuccessful.
Pani przewodnicząca! Jeśli umowy podpisywane pomiędzy rządami lub parlamentami nie dotyczą ludzi i obywateli Europy, wtedy są wyjątkowo krótkotrwałe i kończą się niepowodzeniem.

These elements indicate that the crisis will not be short-lived and that public policies as a whole will have to be rethought in order to improve production methods and the regulation of international markets.
Te elementy wskazują, że kryzys nie będzie krótkotrwały i konieczne jest redefiniowanie polityki społecznej jako całości, w celu usprawnienia metod produkcji i regulacji rynków międzynarodowych.

Under such conditions, this therefore constitutes a direct form of aid. Clearly, if the ECB did not provide this liquidity in exchange for these guarantees, which are actually quite short-lived, then it is possible that some of these financial institutions would go bankrupt.
Wobec tego jest to bezpośrednia forma pomocy, gdyby bowiem EBC nie zapewnił płynności w zamian za te gwarancje, które są w sumie dość nietrwałe, niektóre z tych instytucji finansowych mogłyby zbankrutować.