Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Verb) osłaniać, zasłaniać; chronić, ochraniać;

(Noun) tarcza, osłona; odznaka; fizyka ekran, osłona metalowa; biologia skorupa, pancerz; geologia kraton; odznaka policyjna; emblemat; medal; przyroda apotecjum; miseczka;
shield of david - religia gwiazda Dawida;
shield volcano - geologia wulkan tarczowy;
dress shield - (Noun) historia potnik;
dress shield - (Noun) historia potnik;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C tarcza
to act as a ~stanowić ochronę.vt osłaniać
(fig) ochraniać: to ~ sb with one's body osłaniać kogoś własnym ciałem

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

(against) osłona (przed), tarcza, odznaka, ekran
osłaniać, ekranować

Słownik morski angielsko-polski Iwona Kienzler

n osłona, ekran, tarcza

Słownik medyczny angielsko-polski Iwona Kienzler

tarcza f, osłona f, ochraniacz m

Wielki słownik medyczny angielsko-polski 2011 r., Anna Słomczewska

tarcza, osłona, ochraniacz

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

s tarcza, osłona, blacha osłonowa
(ablative) heat ~ (ablacyjna) osłona termiczna
vt chronić, osłaniać

Słownik zwrotów amerykańskiego angielskiego

Sildn Odznaka policyjna (noszona przez policjantów w USA) Let me see your shield, officer (Chciałbym zobaczyć Pańską odznakę, panie władzo) - Student University of Tennessee (1999)

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

TARCZA [GEOL.]

PUKLERZ

TARCZKA

OSŁONA

TARCZA POLICJANTA [AM.]

ZASŁONA

OSŁONIĘCIE

EKRAN

POWŁOKA

HERB

OCHRANIAĆ

OSŁANIAĆ

ZASTAWIAĆ

EKRANOWAĆ [TECHN.]

Nowy słownik angielsko-polski aut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

N tarcza
N osłona
V osłaniać

Wordnet angielsko-polski


1. (armor carried on the arm to intercept blows)
tarcza
synonim: buckler

2. (hard outer covering or case of certain organisms such as arthropods and turtles)
pancerz: : synonim: carapace
synonim: shell
synonim: cuticle

Słownik internautów

ochrona, osłona, tarcza
osłaniać

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

tarcza

Słownik audio-video Montevideo

ekranowanie

Słownik slangu Zbigniewa Parzycha

odznaka policyjna, identyfikator policyjny

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

pancerz

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

osłona; hist.uzbr. tarcza
~, armoured - tarcza pancerna
~, biological - nukl. osłona biologiczna
~, bullet - wojsk. kulochwyt
~, bulletproof - tarcza chroniąca przed pociskmi
~, cavalry - tarcza jazdy
~, circular - tarcza okrągła
~, concrete - osłona betonowa
~, decorative oriental - hist. kałkan
~, defensive - tarcza obronna
~, gun - osłona działa
~, heat - osłona cieplna
~, human - przen. żywa tarcza
~, infantry - tarcza piechoty
~, ironbound - tarcza (drewniana) obramowana żelazem
~, lead - nukl. osłona ołowiana
~, leather - tarcza skórzana
~, leather-clad - tarcza pokryta skórą
~, metal - osłona metalowa, tarcza metalowa
~, military - tarcza wojskowa
~, oval - tarcza owalna
~, ozone - tarcza ozonowa
~, practice - tarcza ćwiczebna
~, protective - ściana ochronna; dosł.i przen. tarcza ochronna
~, radiation - osłona przed promieniowaniem
~, rectangular - tarcza prostokątna
~, round - tarcza okrągła
~, track - osłona gąsienicy (czołgu)
~, wicker - tarcza pleciona (z wikliny)
~, wooden - tarcza drewniana

Słownik gospodarki wodno-ściekowej angielsko-polski

osłona
~, pipe - osłona rury

Słownik techniczny angielsko-polski

tarcza f, osłona f, ekran m

osłaniać, ekranować

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

One of the teachers was killed whilst trying to shield a pupil with her own body.
Jedna z nauczycielek poniosła śmierć, zasłaniając uczennicę własnym ciałem.

statmt.org

And journalists are in the street rallying to improve the shield laws.
Reporterzy pikietują na ulicach w celu polepszenia prawa prywatności źródeł.

TED

Is it possible to fight with an army against terrorists who use civilians as human shields?
Czy możliwa jest walka z armią terrorystów, którzy używają cywilów jako żywych tarcz?

statmt.org

Nato plans to invite Russia to join the missile shield effort, although Moscow would not be given joint control.

www.guardian.co.uk

The agreement, which took four years to negotiate, should help to prevent deforestation, promote the transfer of low-carbon technologies to developing countries and, by 2020, establish a green fund, potentially worth $100bn (Â?63bn) a year, to shield the more vulnerable countries from climate change.

www.guardian.co.uk

- Secret Nato plans to defend Baltics from Russia- Burma general considered Manchester United buyout- Poland wants missile shield to protect against Russia- Sudan warned to block Iranian arms bound for Gaza- US pressured UN climate chief to bar Iranian from job- Algeria goes from security joke to US ally in Maghreb.

www.guardian.co.uk

The effect would be to shield the police from many of the requests they get.

www.guardian.co.uk

You don’t shield a baby from time. We have movement up ahead.
Chronić dziecko przed czasem. Mamy ruch, przed sobą.

We'd like nothing better than to stay behind your shield.
Nie chcielibyśmy niczego lepszego... niż pozostać za twą tarczą.

Once, we even had to use the body of a friend as a shield.
Raz musieliśmy użyć ciała jednego z naszych... ...żeby się zasłonić.

To approach him, you had to hold this up like a shield.
Aby do niego podejść, trzeba było to tak trzymać.

It does no good to shield him from the truth.
Chronienie go przed prawdą nie zdziała niczego dobrego.

I can see why they took away your gold shield.
Jezu, teraz rozumiem dlaczego odebrano panu Złotą Odznakę.

But he seems to have found some way to shield himself from it.
Próbowałem, ale wynalazł jakiś sposób, żeby się przed tym chronić.

How come he didn't raise his shield back up for you?
Jak to się stało, że nie podniósł tarczy przed tobą?

And despite everyone's best efforts to shield me from it, I know the truth.
Mimo wszelkich starań ukrycia przede mną prawdy i tak ją znam.

Of course, like the shield, power will be our biggest problem.
Oczywiście, podobnie jak tarcza, naszym największym problemem będzie zasilanie.

I've been trying, but he's found some way to shield himself from it.
Próbowałem, ale wydaje mi się, że znalazł jakiś sposób, aby się od tego osłonić.

Then, when we take that shield off, here they come.
Więc, kiedy ściągniemy jej to. Przyjdą.

Isn't it somebody else's turn to be the human shield?
Czy to nie kolej na kogoś innego, żeby został ludzką tarczą?

The only certain protection is to completely shield your eyes.
Jedynym pewnym zabezpieczeniem jest całkowite zasłonienie oczu.

One time we even used the body of a companion as a shield.
Raz musieliśmy użyć ciała jednego z naszych... ...żeby się zasłonić.

So we must shield ourselves behind a wall of strength.
Więc musimy skryć się za ścianą siły.

Maybe I should take my gold shield and forget it.
Być może powinienem wziąć złota odznakę i zapominać o wszystkim.

But for it to be sustained, they can never use the shield.
Ale aby tak zostało, nie mogą nigdy używać osłony.

It'll shield the town, making it impossible for anyone to find.
Ochroni miasto, czyniąc je niemożliwym do znalezienia.

It must've been one of the snakes from the shield.
To musiał być jeden z węży z tarczy.

I don't know how that got into this, it's not even my shield.
Nie wiem jak tam się znalazł. To nawet nie moja tarcza.

Rodney we need the shield up in 40 seconds or we're dead!
Rodney, osłona musi działać za 40 sekund, albo jesteśmy martwi.

They need to come forward and bring these murderers to justice, not shield them from it.
Muszą się ujawnić i doprowadzić morderców przed oblicze sprawiedliwości, nie mogą się od tego uchylać.

He's lost his shield, we can take him now, Sheriff.
stracił tarczę możemy go ściągnąć, Sheriff.

It could mean they can shield their thoughts and emotions from others.
To może oznaczać że potrafią ukrywać myśli i emocje.

Either come home victorious with this shield, or dead on it.
Albo wrócisz do domu zwycięski z tarczą albo martwy na tarczy.

As you can see my Lord, it's just an ordinary shield.
Jak widzisz panie, to tylko zwykła tarcza.

Yes, at the moment they're surrounded by a magnetic shield.
Tak. W tej chwili są otoczeni polem magnetycznym.

I was just trying to shield you from the hellish truth!
Usiłowałam cię tylko ochronić przed piekielną prawdą...

People don't hate your simplicity- they shield themselves from it.
Ludzie nie nienawidzą twojej prostoty, oni bronią się przed nią.

Like he had on an invisible coat that would shield him from this place.
Jakby założył niewidzialny płaszcz, który chronił go przed wpływem tego miejsca.

That's coward for a father, to use ones own child as shield.
Jak śmiałeś użyć swojego własnego syna jako tarczy? Jako ojciec... jesteś tchórzem!

Now that we're outside the shield, they can locate us two sectors away.
Jak wyjdziemy poza osłony, będą mogli nas namierzyć - z odległości dwóch sektorów.

It's a mother's job to shield her children from pain, not dwell on it.
Matka musi chronić dziecko przed bólem, nie dzielić go z nim.

Said you were being taken to the bled, south of the mountain shield.
Powiedział, że zabrali was na południe od pasma górskiego.

You get a tin shield, not a gold one.
Dostajesz też zwykłą odznakę, a nie złotą.

Someone has to get to that shield generator and destroy it.
Ktoś musi dostać się do tego generatora i go zniszczyć.

So, Gyda, is your mother teaching you how to use a shield?
Więc, Gydo, matka uczy cię, jak używać tarczy?

That black mask is a shield, keeping his form intact.
Nadal jest jakąś formą energii, ta czarna maska to odłona... ...która chroni go nietkniętego.

Something appears to have happened to your shield, General.
Wygląda na to, że coś się stało z twoją tarczą, generale.

Finally, what are your thoughts on the subject of the anti-missile shield?
Po trzecie wreszcie, co Pani sądzi o tarczy antyrakietowej?

Some police officers came by and shield it off.
Jacyś policjanci już tu byli i się tym zajęli.

Use the feudal lord as a shield to buy us time.
Użyjcie ich władcy jako tarczy i kupcie trochę czasu.

But it's our turn to shield you from life's bitter arrows.
Ale nadeszła nasza kolej by chronić ciebie... od gorzkich strzał losu.

I'd rather bleed behind a shield than bearing a man's children.
Wolałabym krwawić za tarczą niż rodzić dzieci.

Europe cannot shield itself behind this unacceptable legislation and close the door to immigrants.
Europa nie może chronić się za tym prawodawstwem, które jest nie do przyjęcia i zamykać drzwi przed imigrantami.

Not just a fling, or something to shield me against loneliness.
To nie kolejny flirt, ani sposób na ochronę mnie przed samotnością.

That means his shield will protect him from you but not from me.
A to znaczy, że jego tarcza chroni go przed tobą, ale nie przede mną.

The shield that protected your world is also weakening it.
Tarcza, która chroniła wasz świat teżosłabia.

They give him your shield and you're forgotten about.
Dadzą mu twoją odznakę, i przestaną o tobie myśleć.