Wordnet angielsko-polski

(female goat)
koza
synonim: nanny
synonim: nanny-goat