Nowoczesny słownik angielsko-polski

skreczowanie

chrobot

drapanie

Wordnet angielsko-polski


1. (a harsh noise made by scraping
"the scrape of violin bows distracted her")
zgrzyt, zgrzytanie
synonim: scrape
synonim: scraping
synonim: scratch

2. (a harsh noise made by scraping
"the scrape of violin bows distracted her")
skrecz, scratch: : synonim: scrape
synonim: scraping
synonim: scratch

Słownik nieruchomości angielsko-polski

zarysowanie

Słownik audio-video Montevideo

uszkodzenie powierzchniowe filmu, zadrapanie, rysy

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Generally the same as it was before," he says, leaning back in his wheelchair and tugging at the sleeve of his green T-shirt, scratching through the material at what remains of his left arm.

www.guardian.co.uk

Auditions for actors to play chimps began and lots of theatrical miming and cliched rib scratching ensued, much to Hudson's dismay.

www.guardian.co.uk

Up on the sports deck, technicians are still scratching their heads over how to fix croquet hoops into the Astroturf.

www.guardian.co.uk

He might just be scratching his eye.

www.guardian.co.uk

You find it one day by accident when you're scratching your head.
Znajdujecie ją przez przypadek, gdy drapiecie się po głowie.

You might as well say it while scratching your balls.
To samo mógłbyś powiedzieć drapiąc się po jajach.

Her fingers seemed to be scratching through the roof to get to me.
To brzmiało tak, jakby drapała w dach windy... żeby się do mnie dostać.

Every time I see her, it's like scratching an open wound.
Zawsze, gdy ją widzę jest to jak otwieranie starych ran.

Hearing your cat in the hall scratching at the wall.
Odgłosu, jaki wydaje twój kot drapiąc w ścianę.

Scratching at the door with her fingernails like some kind of animal.
Drapanie w drzwiach z jej paznokciami jak jakiś rodzaj zwierzęcia.

Shit's got me all digging and scratching in my arms.
Mam przez to poszarpane i podrapane całe ramię.

A lot of guys aren't aware that scratching it in public might be offensive.
Wielu facetów nie jest świadomych, że drapanie się po tyłku publicznie jest nieprzyzwoite.

And by the way, what was with the scratching of my bedpost?
A tak poza tym, co to było za drapanie mojego łóżka?

And even then, I was only scratching the surface.
A nawet wtedy, tylko ślizgałem się po powierzchni.

Maybe she wanted to avoid the clawing and scratching for food.
Może chciała uniknąć skakania i drapania po jedzenie.

A Roman lady getting off the bull and scratching yourself!
Rzymska dama zsiada z byka i drapie się?!

Tomorrow, someone like that may be scratching your back.
Jutro ktoś taki jak ja będzie ci usługiwał w hotelu Plaza.

Oh, I hope that scratching post is for you.
Mam nadzieje, że ten słupek do drapania jest dla ciebie.

He was scratching that ear right before the event, so I took a peek.
Przed całym zajściem drapał się po tym uchu, więc zerknąłem do środka.

Excuse me, why are you scratching off the senior off my door?
Przepraszam, czemu zdrapuje pan starszego z moich drzwi?

I was just a photographer scratching out a living.
Przed Mirabellą, byłem tylko fotografem, z trudem zarabiającym na życie.

Speaking of weird things, anybody hear mice scratching on the walls?
Mówienie z niesamowitych rzeczy, ktoś usłysz myszy drapiące na ścianach?

Len's skill lies in his ability to know where your back needs scratching.
Umiejętności Lena leżą w jego talencie wiedzy, kiedy trzeba podrapać twoje plecy.

I'll be so mad if you're lying, you have me scratching the drapes.
Będę wściekła, jeśli kłamiesz. Podrapię ci zasłony.

And you are standing here scratching your head.
A teraz stoisz tu drapiąc głowę.

I keep scratching but you never go away.
Drapię, ale nie mogę się ciebie pozbyć.

Scratching could not make it worse, an 'twere such a face as yours were.
Jeżeli twarz ta podobna do twojej, podrapanie nie zrobiłoby jej wielkiej krzywdy.

I like that one, the one scratching her head.
Ta mi się podoba,... Ta, która drapie się w głowę.

It prevents them from scratching to have them polished first.
Jeżeli najpierw się wypoleruje, to chroni je przed zarysowaniami.

And to want to go on scratching, to live with another man--
I chcieć pojść dalej, żyć z drugim człowiekiem.

He was scratching behind his ear a lot.
Strasznie drapał się za uszami.

What was this woman scratching when this broke off?
Co ta kobieta skrobała, kiedy to się jej odłamało?

He's scratching the other guy behind the ear.
Drapie drugiego gościa za uchem.

Stop scratching going to infect you. And he had to stop at the supermarket.
Nie drap się roznosisz infekcję. ...muszę zatrzymać się na chwilę przy sklepie spożywczym...

Fat boy up on six scratching your ass.
Ty gruby, na szóstym, nie drap się w tyłek.

Why are you scratching your balls while I speak?!
Nie drap się po jajach, kiedy mówię.

Used my body like a damn scratching post.
Używała mojego ciała, jak cholernego drapaka dla kota.

The scratching episode used up all your fuel.
Epizod z drapaniem się zużył całe twoje paliwo.

I'm sure most of you are scratching your heads wondering why, uh, I'm here.
Jestem pewien, że zastanawiacie się, dlaczego tu jestem.

Yeah, I'm much better at biting and scratching.
Lepiej mi idzie gryzienie i drapanie.

Tried to crack onto me. Scratching his balls.
Próbował się do mnie podwalać Drapał się po jajach.

Don't want you scratching up my wood floors.
Nie chcemy, żeby podrapał podłogę.

A minute longer and you'd be scratching.
Minuta dłużej i zacząłbyś się drapać.

You see, I was merely scratching her itch.
Widzisz, prawie podrapałem ją tam, gdzie ją swędziało.

Scratching on the roof of the car.
Drapanie w dach samochodu!

Keep it dry and absolutely no scratching.
Ma być suchy i żadnego drapania.

Listen, you're scratching at the wrong door.
Słuchaj, pukasz do złych drzwi.

Whoever was being rehabilitated here was scratching desperately to escape.
Ktokolwiek się tu resocjalizował, desperacko drapał, aby się uwolnić.

Why are you scratching so much?
Czemu tak się drapiesz?

I'm scratching as fast as I can. Right there.
Drapię tak szybko jak mogę.

I might need them for scratching.
Mogę ich potrzebować do drapania.

Kat never said a word until Amy caught her scratching her arse.
Nie powiedziała słowa, dopóki Amy nie zobaczyła jej drapiącej się w toalecie.

He's probably still scratching his head.
Prawdopodobnie nadal drapie się po głowie.

I got some skeeter bites that need scratching.
Mam kilka miejsc, które wymagają podrapania.