Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) skanowanie; badanie; przeszukanie, zlustrowanie; technika analiza, synteza, składanie, wybieranie; medycyna badanie tomograficzne; medycyna badanie ultrasonograficzne; medycyna scyntygram;

(Verb) badawczo się przyjrzeć, uważnie się przyjrzeć, przyglądać, (z)lustrować; przeczesać, przeczesywać, (z)badać, (s)penetrować, (z)analizować; technika sprawdzać; medycyna (z)badać za pomocą tomografii, ultrasonografii lub scyntygrafii; mieć rytm; skandować;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

vt
1.
(survey) badać
(stare at) lustrować
(glance through) przeglądać.
2.
(comput) skanować.vi (pros) mieć rytm

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

przebiegać wzrokiem, wyszukiwać (w tekście) , przebiegać linię po linii (np. wzrokiem) , przeszukiwać, skanować, mieć rytm

Nowoczesny słownik angielsko-polski

badania kontrolne

skan

Słownik medyczny angielsko-polski Iwona Kienzler

przegląd m, scyntygram m

analizować vt, dokonywać przeglądu, wykonywać scyntygrafię

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

vt śledzić
przeszukiwać
skanować

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

SKANDOWAĆ (WIERSZ)

BADAĆ WZROKIEM

PILNIE PRZYGLĄDAĆ SIĘ KOMUŚ CZEMUŚ

ZBADAĆ

RYTM: MIEĆ RYTM (O WIERSZU)

Wordnet angielsko-polski

(an image produced by scanning
"he analyzed the brain scan"
"you could see the tumor in the CAT scan")
skan
synonim: CAT scan

Słownik internautów

skanować

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

badać

przeglądać

przeglądanie

przepatrywać

prześwietlać

skanowanie

sprawdzać

szukać

wyszukiwać

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

For it is difficult to suppose that terrorists will agree to being scanned.
Trudno bowiem przypuszczać, że terroryści będą się godzić na prześwietlenie.

statmt.org

There is no point talking about it at all if the scans are to be voluntary.
Nie ma sensu w ogóle zajmować się tym tematem, jeśli kontrole byłyby dobrowolne.

statmt.org

The reality, of course, is much simpler: for your own personal experience of pain, which is all that matters, if you say that your pain is relieved, then your pain is relieved (and I wish good luck to any doctor who tells his patient their pain has gone, when it hasn't, just because some magical scan says it has).

www.guardian.co.uk

After this came a scan to check that both her kidneys work equally well.

www.guardian.co.uk

Her heart was monitored with an ECG, and they also performed an angiogram of the blood vessels in her kidneys with a CT scanner.

www.guardian.co.uk

The idea behind this is that class can take a phonic sound decoration from the tree and scan the code using a qr reader on the computer.

www.guardian.co.uk

When they scan the sound it will take them to the matching page on the Mr Thorne Does Phonics site where they can watch a video of the sound.

www.guardian.co.uk

Research from Motorola found 51% of consumers are using their mobile phones for in-store research while 61% want to be able to scan barcodes to access information on other stores' prices.

www.guardian.co.uk

The scan of today takes up about 800 books, or 20gigabytes.
Dzisiejszy skan zajmuje do 800 książek lub 20gigabajtów.

We need to do a scan to know for sure.
Musimy zrobić tomografię żeby się upewnić.

Come on, they should have the scan results by now.
No, powinni już mieć wyniki tomografii.

You believe they make us scan every bill that goes into evidence?
Dasz wiarę, że każą nam skanować każdy banknot, który idzie do dowodów?

I've run every test and scan on him that I can think of.
Przeprowadziłam wszystkie możliwe testy i badania jakie przyszły mi do głowy.

When was the first time that a doctor sent you for a heart scan?
Kiedy lekarz wysłał cię pierwszy raz na badanie serca?

I need to get him to the university for a brain scan.
Muszę go zabrać na uniwersytet na tomografię.

I'd like you to come in Monday morning for a scan.
Chciałbym, żeby pan przyszedł w poniedziałek na tomografię osiową.

Given your condition, this will have to be a deep scan.
Mając na uwadze twój stan, będę musiała skanować głęboko.

Got a nice detailed scan last time you were here.
Ostatnim razem, kiedy tu byliście, dokładnie go zeskanowałam.

You just gotta scan the W-2 and change the name.
Po prostu musisz zeskanować W-2 i zmienić nazwę.

Scan the architecture, we don't have time to get lost in there.
Przeskanujcie otoczenie, nie mamy czasu na zgubienie się tam.

In the meantime, let's get him to for a head scan.
Tymczasem, weźmy go na tomografię komputerową na prześwietlenie głowy.

You see a scan where cancer is in the liver.
Widzicie wynik tomografii komputerowej, gdzie rak jest wwątrobie.

You'll come back every three days for a drug screening and brain scan.
Przychodź co trzy dni na testy antynarkotykowe i badanie mózgu.

It will prevent us from getting a clear read on your chest scan.
To spowoduje, że nie będziemy mieć czystego odczytu z prześwietlenia twojej klatki piersiowej.

When the scan images started coming up on the computer, it was just profound.
Kiedy zdjęć tomograficznych zaczęły pojawiać się na komputerze było tak głębokie.

Due to its small size, the original scan might have missed it.
Z powodu jego małego rozmiaru, mogliśmy go wtedy przeoczyć.

When it's ready, transfer control of the scan to the Bridge.
Kiedy będą gotowe, proszę przenieść kontrolę na mostek.

The equipment used to scan the sheep is not accurate.
Sprzęt do skanowania owiec jest niedokładny.

I'm not sure until we do a full scan.
Bez badań, nie mam pewności, ale myślę, że tak.

Please sit up, facing the scan screen and watch carefully.
Proszę usiąść i patrzeć uważnie na ekran.

I want to take Bill to do a scan.
Wezmę Billa ze sobą i zrobię mu tomografię.

The scan in a couple of years will be one terabyte, or800,000 books.
Za kilka lat będzie on zajmował jeden terabajt lub 800 000książek.

This is his scan from a few days ago.
A to jest ten sprzed kilku dni.

Birkhoff, can you scan this and give me the room number?
Birkhoff, możesz zeskanować tą kartę, i podać mi numer pokoju?

After this, let's scan some other totally random body parts.
Potem zróbmy jeszcze skany innych, zupełnie przypadkowych części ciała.

Angela can scan these and get 'em back on your computer.
Angela może to zeskanować i włożyć z powrotem na komputer.

But if she made a scan, then there must be a digital copy somewhere.
Ale, jeżeli je zeskanowała... - musi być jakaś kopia.

And that's obvious to any doctor Who looks at that scan, even a shrink.
To oczywiste dla każdego lekarza, który widział zdjęcie, nawet dla psychiatry.

You can see Phil's name and date clearly labeled on each scan.
Na każdym prześwietleniu widzisz datę i nazwisko Phila.

Is there any way of getting a scan of his brain?
Istnieje jakikolwiek sposób na zrobienie mu tomografii głowy?

The scan confirmed that there's no bleeding in the brain.
potwierdziło, że nie ma wewnętrznego krwawienia w mózgu.

You know that only the consultant neurosurgeon can book a scan.
Wiesz, że tylko lekarz neurochirurg może zlecić tomografię.

He made us exhume Phil's body and scan him again.
Kazał nam ekshumować Phila i jeszcze raz zrobić prześwietlenie.

That is, if we use your fancy scan as a lie detector.
A gdybyśmy tak użyli jako detektora kłamstw?

But he sent over some scan data to perform a virtual autopsy.
Nie mógł wiele powiedzieć. Ale przesłał dane z tomografu do przeprowadzenia wirtualnej sekcji.

Should do a vq scan, see if his lungs are clear.
Powinniśmy zrobić scyntygrafię perfuzyjną i wentylacyjną, żeby zobaczyć czy płuca są czyste.

That camera takes 30 seconds to scan the room .
Ta kamera. 30 sekund skanuje pomieszczenie.

You know what a blessing a scan can be.
Jak wiesz przecież jak zbawienna może być tomografia komputerowa.

Computer, are we close enough for a more detailed scan of the Kar'ti?
Komputer, czy jesteśmy wystarczająco blisko, żeby przeskanować Kar'ti bardziej szczegółowo?

Everybody's got three or four meaningless anomalies that'll come up on a scan.
Ka¿dy ma jakieœ trzy czy cztery nic nie znacz ce anomalie, które wyjd na skanie.

It could be tricky to detect. We'll need a bone scan.
Może być trudny do wykrycia, będziesz potrzebował skaningu kości...

Relax, they're not going to try to scan him.
Spokojnie, nie będą go skanować.

Well, chief asked Bruce to, uh, set up a satellite scan.
Szef prosił Bruce'a, uh, o satelitarny skan.

Scan each new issue, find any hidden codes, decipher them.
Będziesz przeglądał nowe wydania, szukał kodów i rozszyfrowywał je.

The scan shows denser security than our last sweep indicated.
Nasz skan z satelity wskazuje silniejszą ochronę niż ostatnim razem.

Data, is there another way to scan for disturbances?
Data, czy jest inny sposób na odszukanie anomalii czasowych?

You allowed Farris to board your chopper without a scan.
Pozwoliłeś wejść Farris na pokład śmigłowca bez skanowania.

But to be sure I need a scan.
Ale żeby mieć pewność, musiałbym zobaczyć skan