Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) geografia Saksonia;

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

Saksonia

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

WESTERN GERMANY: Lower Saxony, Small Town, Woman:
ZACHÓD, Dolna Saksonia, małe miasteczko, kobieta:

Goethe Institut

2001 Lessing Award of the Free State of Saxony
2001 Nagroda imienia Lessinga Wolnego Państwa Saksonii

Goethe Institut

Germany - and particularly Lower Saxony, where I come from - is a leader as far as biogas plants are concerned.
Niemcy, a w szczególności Dolna Saksonia, skąd pochodzę, w odniesieniu do wytwórni biogazu znajdują się w czołówce.

statmt.org

EASTERN GERMANY, Saxony-Anhalt, Village, Man:
WSCHÓD, Saksonia-Anhalt, wieś, mężczyzna:

Goethe Institut

WESTERN GERMANY: Lower Saxony, Village, Schoolgirl:
ZACHÓD, Dolna Saksonia, wieś, uczennica:

Goethe Institut

I killed for the kingdom of Saxony 500 years ago.
Zabijałem dla królestwa Saksonii 500 lat temu.

For the many medium-sized companies and, in particular, small contractors in Saxony these measures go significantly too far.
Dla wielu przedsiębiorstw średniej wielkości, zwłaszcza małych firm wykonawców w Saksonii, środki te idą zdecydowanie za daleko.

This is Fritz Hauer, I met him in Saxony 10 years ago.
To jest Fritz Hauer, spotkałem go w Saksonii 10 lat temu.

Germany - and particularly Lower Saxony, where I come from - is a leader as far as biogas plants are concerned.
Niemcy, a w szczególności Dolna Saksonia, skąd pochodzę, w odniesieniu do wytwórni biogazu znajdują się w czołówce.

3 April 2008: the Court found Lower Saxony in Germany guilty of imposing a minimum salary on any construction company awarded a procurement contract.
3 kwietnia 2008 r.: Trybunał uznał, że Dolna Saksonia (Niemcy) jest winna przyznawaniu minimalnego wynagrodzenia wszelkim firmom budowlanym, które otrzymały kontrakt na zamówienie publiczne.

In the Rüffert case it is pointed out that collective agreements must be universally applicable, and not the model which was chosen in Lower Saxony.
W sprawie Rüffert zwrócono uwagę na to, że powszechne zastosowanie muszą mieć umowy zbiorowe, a nie model obrany w Dolnej Saksonii.

In the daylight, ignored by indifferent bystanders, neo-Nazis in German Saxony incised it on her body because she stood up for a little Russian girl.
W biały dzień, zignorowani przez obojętnych, naocznych świadków, neonaziści z niemieckiej Saksonii nacięli swastykę na udzie tej dziewczyny, ponieważ stanęła w obronie małej rosyjskiej dziewczynki.

Movement across the Polish-German border between Saxony and Lower Silesia is now problematic because of the enlargement of the Schengen area.
Na granicy polsko-niemieckiej między Saksonią a Dolnym Śląskiem poszerzenie strefy Schengen staje się dzisiaj utrudnieniem ruchu granicznego.

At least in the Rüffert case, the rulers in Berlin and Lower Saxony do not simply point the finger at the European Court of Justice.
Przynajmniej w sprawie Rüffert władza w Berlinie i Dolnej Saksonii nie wskazały tak po prostu palcem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.

Thirdly, the closing down of production at Qimonda will mean the loss of the cooperative core of a network of around 40 000 jobs in a region like Saxony alone.
Po trzecie, zamknięcie produkcji w Qimondzie oznaczać będzie utratę miejsc pracy w centrum sieci kooperantów liczącej około 40 000 miejsc pracy w samej tylko Saksonii.

In any one labour market, for example in the labour market in the German state of Lower Saxony, the conditions applying there should cover all workers, irrespective of where they come from.
Na każdym rynku pracy, na przykład na rynku pracy w niemieckim landzie Dolnej Saksonii, obowiązujące warunki powinny dotyczyć wszystkich pracowników, bez względu na to, skąd pochodzą.

The regional operational programmes for the period 2000-2006 funded projects to regenerate areas which had been badly affected by the mining of brown coal in certain federal states in former East Germany, such as Saxony, Saxony-Anhalt and Thuringia.
W ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2000-2006 finansowano projekty służące rekultywacji obszarów, które zostały mocno zniszczone wydobyciem węgla brunatnego w niektórych landach byłej Niemieckiej Republiki Demokratycznej, na przykład w Saksonii, Saksonii-Anhalt czy Turyngii.