Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Verb) religia kanonizować, ogłosić, ogłaszać świętym; uważać za świętego;

(Noun) religia święty, święta;
be made a saint - religia zostać kanonizowanym;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C święty
patron ~ święty patron
(dog) : S~ Bernard bernardyn
S~ Valen-tine's Day Dzień Zakochanych
Walentynki
S~ Vitus's dance taniec świętego Wita
All S~s (Day) Wszystkich Świętych.~ cpd ~like adj świątobliwy

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

święty
All Saints' Day dzień Wszystkich Świętych

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

) święty
s święty

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

adj n święty

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

ŚWIĘTY

KANONIZOWAĆ

Wordnet angielsko-polski


1. (model of excellence or perfection of a kind
one having no equal)
doskonałość
synonim: ideal
synonim: paragon
synonim: nonpareil
synonim: apotheosis
synonim: nonesuch
synonim: nonsuch

2. (a person who has died and has been declared a saint by canonization)
święty: :

Słownik internautów

święty (osoba)

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

(człowiek) święty
adj. święty

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

święta

Słownik religii angielsko-polski

święty adj

Słownik częstych błędów

Wszystkie trzy przymiotniki - saint, holy i sacred - znaczą święty. Różnica w ich użyciu polega na tym, że: - saint odnosi się do osoby kanonizowanej, godnej czci i czczonej publicznie przez wiernych, np. According to the Irish legend, Saint Patrick first chose the shamrock as a symbol of the Trinity of the Christian church (Według irlandzkiej legendy, święty Patryk jako pierwszy wybrał białą koniczynę na symbol Trójcy Świętej w religii chrześcijańskiej);- holy oznacza uświęcony przez religię, otaczany czcią, kultemi często odzwierciedla charakter nadprzyrodzony jakiegoś zjawiska, rzeczy, miejsca czy postaci, np. Holy Spirit/Ghost (Duch Święty), Holy Father (Ojciec Święty), the Holy Land (Ziemia Święta);- sacred oznacza sakralny, dotyczący kultu religijnego, uświęcony (taki, dla którego żywimy szacunek), np. sacred art (sztuka sakralna), sacred places where Polish blood was shed (miejsca uświęcone krwią Polaków)

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

While a handful of grumpy critics have recently taken against Finch for his failure to be more like Thurgood Marshall in the face of his famous defeat at trial, most of us still believe him to be everything a truly great attorney should be: a defender of the voiceless and downtrodden, a protester against mob rule, and the patron saint of hopeless legal causes.

www.guardian.co.uk

Its supervisory board voted to select a consortium - Pierre Berg?©, an arts patron and partner of the late fashion designer Yves saint Laurent, banker Matthieu Pigasse, and internet tycoon Xavier Niel, described by some newspapers as a "porn billionaire" - to begin talks to take financial control, though they have promised that the journalists will have editorial freedom.

www.guardian.co.uk

Pontiff makes saint of Mary MacKillop, a 19th century nun, as thousands gather at Sydney chapel where she is buried.

www.guardian.co.uk

One even likened the atmosphere to the saint Bartholomew's Day massacre: vicious, unrelenting and very, very, bloody.

www.guardian.co.uk

Because she was his mother, he saw her as a saint.
Ponieważ była jego matką, widział ją jako świętą.

She's not the Saint that you make her out to be.
Ona nie jest święty, że zrobić ją, aby być.

I think that even as a child you were a saint.
Jestem pewna, że nawet jako dziecko był Eminencja świętym.

There's no such thing as a saint without a past.
Nie ma takiego czegoś, jak święty bez przeszłości.

Who in the world would kill a saint like me?
Które jest tym, Markiem? w świecie zabijałby święty jak ja?

If we get seconds, then he really must be a saint.
Jeśli dostaniemy dokładkę, musi być świętym.

This could just as easily be the heart of a saint.
Równie dobrze to może być serce świętego.

Cause your brother, he thinks you're some kind of saint.
Bo twój braciszek myśli, że jesteś jakimś świętym.

His college recommendation makes him out to be a saint.
Jego rekomendacja przedstawia go jako świętego.

Why try to govern a country when you can become a saint?
Po co ci rządy, gdy możesz za życia świętą się stać?

But only because you caught me in a good mood. I'm a saint.
Ale tylko dlatego że mam dobry nastrój Jestem święty.

I'm not paying you to tell me what a saint Ted is!
Nie będę ci płacił za mówienie mi o tym, jaki Ted jest święty!

Just 'cause he's dead doesn't mean he was a saint.
To, że jest martwy, nie znaczy, że był święty.

That the only thing about saint rita in this town?
To jedyna rzecz w tym mieście związana ze Świętą Ritą

You all look at me as if I'm a saint or a visionary.
Patrzycie na mnie jak na świętego albo wizjonera.

His new girlfriend is apparently no saint in any sense of the word.
Jego nowa dziewczyna nie jest najwidoczniej świętą w tego słowa znaczeniu.

Saint Paul had to be blinded before he saw the light.
Święty paweł musiał być ślepy zanim zobaczył światło.

Most commonly a finger or some other body part from a saint.
Najczęściej palca, albo inną części ciała świętego.

I believe that one day Emily will be recognized as a saint.
Wierzę, że pewnego dnia Emily będzie uważana za świętą.

I can never decide whether Howard's wife is a saint or just not very bright.
Nie mogę się zdecydować, czy żona Howarda jest taka święta czy po prostu niezbyt bystra.

Do you really think your father is a saint?
Czy ty myślisz, że twój ojciec jest święty?

I know, Chavez is no saint, but at least he cares about his people.
Wiem, Chavez nie jest żadnym świętym, ale przynajmniej troszczy się o swoich ludzi.

Saint Rita decided to bless our little town just one more time.
Święta Rita zdecydowała się pobłogosławić nasze miasteczko jeszcze jeden raz.

Pop is a patron saint of the arts I know.
Pop jest świętym patronem sztuki Wiem to.

He'll learn what it means to be a saint.
Nauczy się, co oznacza bycie świętym.

Saint Peter might look kindly on his services to the teaching of medicine.
Święty Piotr spojrzy przychylnym okiem na jego służbę nauce.

Why would a saint speak to us like this?
Dlaczego święty miał by do nas mówić w ten sposób?

An exalted saint stood on this spot many years ago.
Wielki święty stał w tym miejscu, wiele lat temu.

Saint David, I could hardly make my way to you.
Święty Dawidzie, ledwie mogłem przebyć drogę do ciebie.

You know, it's not like his mother is a freaking saint, either.
Wiem, ale jego matka nie jest, ona jest cholerną świętą.

You'd be a saint if our church believed in that hogwash.
Byłabyś świetą, gdyby nasz kościół wierzył w takie bzdury.

You're no saint, but you did have a vision.
Nie jest pan święty, ale miał pan wizję.

So I was right then, she's not a saint.
Zatem miałem rację, to nie może być święta.

He's convinced I'm some kind of saint because I never go with anyone.
Był przekonany, że jestem jakąś świętą bo z nikim nie wychodziłam.

Give me one example of possession by a saint.
Daj mi jeden historyczny przykład opętania przez świętego.

And she's a saint for taking pity on you.
I jest święta, że się nad tobą lituje.

My father was not a saint, but no monster.
Mój ojciec nie był świętym, ale nie był też dupkiem.

Benedikt, if you want to be a saint, stop wandering.
Benedykcie, jeśli chcesz być świętym przestań się tułać.

I wanted to ask which saint I should light a candle to?
Chciałam zapytać, któremu świętemu powinnam zapalić świeczkę?

He's going to Saint Thomas, if you want a ride.
Jedzie do Saint Thomas, możesz się zabrać.

A saint. Right before my eyes. In the flesh and blood.
Santo, święty przed moimi oczami z ciała i krwi.

Your husband is a saint, and we must all cherish him for Russia's sake.
Twój mąż to święty, wszyscy musimy o niego dbać, dla dobra Rosji.

Named after a saint who betrayed his best friend.
Tymczasem Vincent Ferrer... ...otrzymał imię świętego, który zdradził najlepszego przyjaciela.

I guess somewhere a saint just got his wings.
Chyba gdzieś jakiś święty właśnie dostał swoje skrzydła.

Do you need to be a saint? - What?
Czy trzeba być do tego świętym?

This man, Joe, is a saint of the right.
Ten człowiek, Joe, to święty po stronie prawa.

I was named for a saint who was a very wealthy man.
Noszę imię świętego, który był bardzo bogatym człowiekiem.

All the while, your wife is gazing at you as if you're Saint George or someone.
Wszyscy natomiast, twoja żona jest gazing na ciebie jako jeśli Saint George lub kogoś.

Being a victim of some terrible apocalyptic event does not make you a saint.
Bycie ofiarą jakieś przerażającej apokalipsy nie czyni z ciebie świętego.