Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) żeglarz, żeglarka; militarny marynarz;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C
1.
(seaman) marynarz
~ jacket kurtka marynarska.
2.
(sea traveller) żeglarz: he is a bad ~ on jest złym żeglarzem

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

marynarz, żeglarz

Słownik morski angielsko-polski Iwona Kienzler

n żeglarz

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

s żeglarz, marynarz

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n żeglarz, marynarz

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

MARYNARZ

ŻEGLARZ

MAJTEK

Wordnet angielsko-polski

(a stiff hat made of straw with a flat crown)
kapelusz panamski, panama
synonim: boater
synonim: leghorn
synonim: Panama
synonim: Panama hat
synonim: skimmer
synonim: straw hat

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

We remember that the storm trapped four vessels and caused the death of eight sailors.
Jak pamiętamy, sztorm uwięził na morzu cztery okręty i spowodował śmierć ośmiu marynarzy.

statmt.org

Sailors died, others went missing, there were damages worth millions of euro.
Część marynarzy zginęła, inni zostali uznani za zaginionych, straty oszacowano na miliony euro.

statmt.org

So they were teaching me cuss word Scrabble at night, (Laughter) and then, secretly, how to swear like a sailor.
(Śmiech) Po kryjomu uczyli mnie kląć jak szewc.

TED

I ask Parliament to stand with the families in their sorrow and the desire for the missing sailors to be rescued.
Proszę Parlament, aby podzielił smutek rodzin oraz pragnienie uratowania zaginionych marynarzy.

statmt.org

And these women sing an enchanting song, a song so alluring that all sailors who hear it crash into the rocks and die."
A te kobiety śpiewają zaczarowaną pieśń, pieśń tak kuszącą, że wszyscy żeglarze którzy ją usłyszą, rozbijają się o skały i giną."

TED

One is the afflicted Moses confronting his glibly fluent brother Aaron in Arnold Schoenberg's Moses and Aaron, the other the Christ-like sailor Billy Budd, who, paralysed by his stammer, strikes dead his tormentor, the sadistic master-at-arms Claggart in Benjamin Britten's lyric version of Herman Melville's novella.

www.guardian.co.uk

A pint of Adnams outside the Jolly sailor at Orford (01394 450243, thejollysailor.

www.guardian.co.uk

England expected and Robert Hope did his duty: days before the 205th anniversary of one of the most famous of all naval battles, an eyewitness account of the battle of Trafalgar has resurfaced - written by an ordinary sailor who viewed history in the making from the heat, smoke and stink below decks.

www.guardian.co.uk

2010 US sailor Abby Sunderland, 16, rescued in the Indian Ocean during a solo attempt to sail around the world.

www.guardian.co.uk

Pretty soon you be all same sailor, only no eat so much.
Ty być wkrótce jak marynarz. Tylko nie jeść tyle.

And who is the one guy that got hit, sailor?
A kto jest jedynym, który oberwał?

I know you have, but you're not a bad sailor.
Wiem, że nie jesteś złym marynarzem.

Did I tell you that my dad was a sailor?
Mówiłam ci, że mój tata był marynarzem?

Sailor says, How do you think this got started in the first place, sir?
Marynarz mówi, Jak myślisz, czy to zoczęło się w tym miejscu, kapitanie?

Because you found out he was the sailor sleeping with your wife.
Bo odkryłeś, że to właśnie on spał z twoją żoną.

I was wondering why you told me about that sailor.
Nie wiedziałam, czemu powiedział mi pan o tym marynarzu.

My love, put an old sailor out of his misery.
Moja kochana, wydobądź starego marynarza z jego niedoli.

They say you've got that sailor on your conscience too.
Mówią, że tego marynarza też masz na sumieniu.

After all, what right has a humble sailor to expect any better?
W końcu czegóż lepszego może... ...się spodziewać od życia skromny żeglarz.

But— But where's the sailor who was on our boat?
Lecz, i marynarz , który przychodził w naszej łódce?

A real sailor goes ashore You never know what will happen.
Prawdziwy marynarz wychodzi na ląd nigdy nie wiesz co się stanie.

I think the waves will eat the sailor and his boat.
Sądzę, że fale połkną w końcu żeglarza i jego łódź;

I once told you about a sailor who described drowning to me.
Opowiadalem ci raz o zeglarzu ktory opisal mi, jak sie tonie.

And the next time you walk in that door, sailor, salute.
I następnym razem przejdż przez te drzwi, marynarzu, salut.

I will not argue with a common sailor in the British navy.
Nie będę się kłócił z prostym żeglarzem z brytyjskiej marynarki.

Technically that isn’t the top window, is it sailor boy.
Technicznie rzecz ujmując, nie jest Do góry okna, nie jest marynarki?

With a couple of tattoos, you'd look like a sailor.
Z paroma tatuażami, wyglądałabyś jak marynarz.

Would you be this easy on me if I was a properly experienced sailor?
Byłby pan dla mnie tak wyrozumiały gdybym była właściwie doświadczonym żeglarzem?

That sailor reminded me of my cousin, can I not give him a present?
Ten marynarz przypomina mi mojego kuzyna. Nie mogę mu dać prezentu?

If you're a sailor, Michael, there's a job for you.
Jeśli jest pan marynarzem, mam dla pana zajęcie.

Why would Sailor do such a thing to me?
Dlaczego Sailor robi mi takie rzeczy?

Looks like your missing sailor was dumped here over the weekend.
Wygląda na to, że twój zaginiony marynarz został porzucony tutaj podczas weekendu.

And then he'd say, One day, you'll be a sailor.
A potem mówił: Pewnego dnia zostaniesz żeglarzem.

You want me to shoot Sailor in the brains, with a gun.
Chcesz, żebym strzelił Sailorowi w mózg z pistoletu.

I will not have a sailor in my house.
Nie chcę mieć marynarzy w moim domu.

You know what we do. You want to play sailor?
No co, przystojniaczku, nie chciałbyś się znowu zabawić w marynarza?

Four of us survived, the cook and the sailor were already aboard.
Przeżyło nas czworo. Kucharz i marynarz byli już w szalupie.

Step back eight paces and knock on my door, sailor.
Wróć osiem kroków i zapukaj do drzwi, marynarzu.

Cause it makes me feel like a stupid sailor nun.
Sprawia, że czuję się jak głupia zakonnica-marynarz.

Sailor said a guy bragged to him about winning money.
Marynarz mówił, że jeden facet chwalił się wygraną.

I want that you do it with the sailor and I watch.
Żebyś to robiła z marynarzem, a ja będę patrzył.

But a good sailor doesn't fight Against these elements.
Ale dobry żeglarz nie walczy z tymi żywiołami.

I'm half your age and nowhere near the sailor.
Jestem połowę młodsza od ciebie i jestem zdolnym żeglarzem.

This was said by a famous Spanish sailor regarding a big naval battle that we lost.
Powiedział to słynny hiszpański żeglarz po przegranej przez nas wielkiej bitwie morskiej.

Mr. Turner, you are not a military man or a sailor.
Panie Turner, nie jest pan ani wojskowym, ani marynarzem.

I was a sailor and I want the sea for a grave.
Byłem żeglarzem i chcę by morze było moim grobem.

Will that be the same Tartarus from which no sailor ever returns?
Czy to nie jest ten sam Tartarus, z którego jeszcze żaden marynarz nie wrócił?

Gibbs, a call came in about a dead sailor.
Gibbs, dzwonię w sprawie martwego marynarza.

He's too good a sailor to stay out there all night... and not let somebody know.
On Jest zbyt dobrym marynarzem żeby zostać tam całą noc... i nie dać nikomu znać.

It's embarrassing for a sailor to lose his bearings, but there you are.
Dla żeglarza zgubienie się, jest bardzo zawstydzające.

Well, for starters, my dad is an avid sailor, right?
Może zacznę od tego, że mój tata był zagorzałym marynarzem?

Popeye is, as the song tells us, a sailor man.
Popeye był, jak mówi piosenka, żeglarzem.

This is that sailor that you were dating last year?
Ten sam z którym chodziłaś w tamtym roku?

All that sailor stuff, it reminds me of him.
Wszystkie te żeglarskie rzeczy, przypominają mi jego.

It's not my fault that some idiot sailor opened up the container, right?
Nie moja wina, że jakiś kretyn otworzył pojemnik, prawda

There's someone inside me... who is just like that sailor.
Jest we mnie ktoś... kto jest taki jak ten marynarz.

No. But you've been spending like a drunken sailor.
Nie, ale wydajesz jak pijany marynarz.

He never went sailing anywhere but he called everybody sailor.
Nigdy nigdzie nie wypłynął, ale na wszyskich wołał marynarzu. wporzo.