Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) nieporozumienie, kłótnia, sprzeczka, scysja; dyskusja; starcie, przepychanka;

(Adjective) technika dotarty;

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

(pot.) ~nieporozumienie, kłótnia, sprzeczka, próba, powtórka

Wordnet angielsko-polski

(an angry dispute
"they had a quarrel"
"they had words")
kłótnia, waśń, niesnaski, swary
synonim: quarrel
synonim: wrangle
synonim: row
synonim: words
synonim: dustup

Słownik internautów

dotarty

Słownik slangu Zbigniewa Parzycha

sprzeczka, kłótnia, nieprzyjemna rozmowa

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Iran has signalled that it might run in the elections for a place on the Council.
Iran sygnalizował, że może wystartować w wyborach i ubiegać się o miejsce w Radzie.

statmt.org

The aid agencies in Darfur run the largest humanitarian operation in the world.
Agencje pomocowe prowadzą w Darfurze największą działalność humanitarną na świecie.

statmt.org

They will run in parallel with the negotiations within the Bali Action Plan.
Będą one prowadzone równolegle z negocjacjami w ramach Planu Działań z Bali.

statmt.org

He opened the rock, and waters gushed out; They ran in the dry places [like] a river.
Otworzył skałę i wypłynęły wody, a płynęły po suchych miejscach jako rzeka.

Jesus Army

And we've been able to achieve 10 cents a page if we run things in volume.
Mieścimy się w 10 centach za stronę, jeśli skanujemy w dużych ilościach.

TED

I hear you had a little run-in with our new chief.
Słyszałem, że miałeś małe starcie, z naszym nowym komendantem.

Well, it looks like you had a run-in with someone, too.
Wygląda na to, że pan też z kimś zadarł.

My friends and I had a run-in with disgusting people.
Moi przyjaciele i ja, natrafiliśmy na tych strasznych ludzi.

Had a run-in with a friend of ours on the roof tonight.
Miałam dzisiaj na dachu starcie z naszym przyjacielem .

He had a run-in with some kids at school.
Jest jakiś problem? Miał sprzeczkę z dzieciakami w szkole.

I hear you and Lynskey had a little run-in the night before he died.
Słyszałem, że ty i Lynskey mieliście małą scysję w dzień przed jego śmiercią.

Nathan had a run-in with a werewolf that can phase at will.
Nathan miał spięcie z wilkołakiem, który może się przemieniać z własnej woli.

I just had a little run-in with Felix.
Właśnie miałem małą sprzeczkę z Felix'em.

I had a run-in with the last phantom.
Miałem starcie z ostatnim Widmem.

Just had a little run-in with some niggas.
Tylko miałem małą sprzeczkę z pewnymi kolesiami.

I heard about your little run-in with Betsy Byotch.
Słyszałam o Twoim małym starciu z Betsy Byotch. (Sucz) Mmm!

Got me or not, it's no secret the D.A. and Harvey had a run-in.
Masz czy nie, to żadna tajemnica że prokurator i Harvey nie przepadają za sobą.

I had a run-in with Dr Kelso, so when he switched me to you,
Miałam sprzeczkę z dr. Kelso i przypisał mi pana.

That said, today's vote is a signal to producers that the quota regime is being slowly loosened up in the run-in to the phasing out of quotas in 2015.
W świetle powyższego, dzisiejsze głosowanie jest sygnałem dla producentów, że system kwot jest powoli rozluźniany w drodze do stopniowego wycofania kwot w roku 2015.