Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Verb) narażać; (za)ryzykować;
let’s risk it anyway - mimo wszystko zaryzykujmy; raz kozie śmierć;
risk one’s life - ryzykować życiem;
risk one’s life - ryzykować życiem;

(Noun) niebezpieczeństwo, ryzyko, zagrożenie;
credit risk - finanse ryzyko kredytowe;
at risk - zagrożony;
all-risks policy - finanse polisa ubezpieczenia wszystkich ryzyk;
fire risk - (Noun) zagrożenie pożarowe;
worth the risk - wart ryzyka;
at one’s own risk - na własne ryzyko;
put sb|sth at risk - narażać kogoś|coś;
for sb’s risk - nadstawiać karku;
exchange rate risk - finanse ryzyko kursowe, ryzyko kursu walutowego;
take risks - narażać się, ryzykować;
health risk - zagrożenie zdrowia;
element of risk - element ryzyka;
high risk - wysokie zagrożenie;
without risks to health - bez zagrożenia, bez niebezpieczeństwa dla zdrowia;
business risk - biznes ryzyko handlowe/działalności gospodarczej;
assets risk - finanse ryzyko aktywów;
underwriting risk - (Noun) finanse ryzyko ubezpieczeniowe; finanse ryzyko gwarantowania/ubezpieczenia/asekuracji;
run the risk - ryzykować;
do sth at risk of sth - robić coś z narażeniem na coś;
safety risk - zagrożenie dla bezpieczeństwa;
at buyer’s risk - na ryzyko nabywcy;
abnormal risk - finanse nadzwyczajne ryzyko ubezpieczeniowe;
children at risk - dzieci zagrożone chorobą;
at owner’s risk - na ryzyko właściciela;
abnormal risk - finanse nadzwyczajne ryzyko ubezpieczeniowe;
children at risk - dzieci zagrożone chorobą;
at owner’s risk - na ryzyko właściciela;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C ryzyko
at the ~ of one's life narażając życie
at your own ~ na twoje własne ryzyko.vt
1.
(expose to ~) narażać na ryzyko.
2.
(take the chance of) ryzykować

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

ryzykować, podejmować ryzyko, narażać się, odważać się (na coś)
ryzyko, zagrożenie, niebezpieczeństwo, narażenie
be at ~ być narażonym na ryzyko
do at ~ of sth robić coś z narażeniem na coś
at one's own ~ na własne ryzyko
run the ~ ryzykować, podejmować ryzyko
take a ~ podejmować ryzyko

Nowoczesny słownik angielsko-polski

zagrożenie

Słownik finansowy angielsko-polski Iwona Kienzler, 2010r

ryzyko~ arbitrage ryzykowny arbitraż~ arising from failure ryzyka wynikające z zaniedbania ze strony innych~ capital kapitał wysokiego ryzyka~ classification klasyfikacja ryzyka~ covered ryzyko pokryte~ cumulation kumulacja ryzyk~ factors faktory ryzyka~ factors in life insurance czynniki ryzyka ubezpieczeniowego w ubezpieczeniach na życie~ financing finansowanie ryzyka~ index stopa ryzyka~ insurability ubezpieczalność ryzyka~ insurable ryzyko ubezpieczalne~ insured ryzyko ubezpieczone~ management zarządzanie ryzykiem~ mark-up narzut na ryzyko~ monitoring monitoring ryzyka~ of breakdown ryzyko awarii~ of damage ryzyko zaistnienia szkody~ of insolvency ryzyko niewypłacalności ~ of loss ryzyko straty~ of public buyer ryzyko dłużnika publicznego~ of shortage ryzyko ubytku w towarze~ portfolio portfel ryzyka~ premium premia za ryzyko~ rating ocena ryzyka ubezpieczeniowego~ reduction redukcja ryzyka~ reserve rezerwa na ryzyko~ retention zatrzymanie ryzyka~ reversal odwrócenie ryzyka~ seeking preferowanie ryzyka~ selection selekcja ryzyk~ sharing podział ryzyka~ taking podjęcie ryzyka~ termination ustanie ryzyka~ transfer przeniesienie ryzykacatastrophic ~ ryzyko katastrofalnecredit ~ ryzyko kredytowe currency ~ ryzyko walutowedel credere ~ ryzyko del crederedynamic ~ ryzyko dynamiczneexport ~ ryzyko eksportowefinancial ~ ryzyko finansoweindustrial ~ ryzyko przemysłoweincrease of ~ wzrost ryzykainsurable ~ ryzyko podlegające ubezpieczeniuliquidity ~ ryzyko płynnościnatural disaster ~ ryzyko katastrofalnesubscribed ~ ryzyko pokryte ubezpieczeniemtransfer ~ ryzyko transferuunexpired ~ ryzyko niewygasłeunexpired ~ reserve nieprzedawnione rezerwy z tytułu ryzyka

Słownik prawniczo-handlowy angielsko-polski Iwona Kienzler, 2010r

n ryzykorisk amount kwota ryzykarisk analysis analiza ryzyka risk assessment ocena ryzykarisk asset ratio współczynnik aktywów trudnych do upłynnienia risk aversion niechęć do ryzyka risk capital kapitał wysokiego ryzykarisk covered pokryte ryzykorisk class klasa ryzykarisk evaluation ocena ryzyka risk factor czynnik ryzyka risk for own account na własne ryzykorisk indentification określenie ryzyka risk index stopa ryzykarisk management zarządzanie ryzykiem risk management systems systemy zarządzania ryzykiem risk manager zarządzający ryzykiemrisk model model pomiaru ryzykarisk of an accidential loss niebezpieczeństwo przypadkowej straty risk of currency depreciation ryzyko deprecjacji walutowej risk of illiquidity ryzyko braku płynności finansowej risk of insolvency ryzyko niewypłacalności risk of loss ryzyko stratyrisk period okres ryzykarisk premium premia za ryzyko risk spreading rozłożenie ryzyka risk subscribed ryzyko ubezpieczeniaabnormal risk ryzyko niestandardoweadditonal risk dodatkowe ryzykoaggravated risk podwyższone ryzykoassets risk ryzyko aktywówassigned risk scedowane ryzykoat consignee's risk na ryzyko odbiorcyat consignor's risk na ryzyko nadawcyat one's risk na czyjeś ryzykoat owner's risk na ryzyko właścicielabasis risk ryzyko stopy bazowejcontrolled risk ryzyko kontrolowanecredit risk ryzyko kredytowe cross-currency risk ryzyko międzywalutowediversification of risk zróżnicowanie ryzykaexchange risk ryzyko kursowefinancial risk ryzyko finansoweforward risk ryzyko terminowefull risk całkowite ryzykoincrease of risk wzrost ryzykainterest risk ryzyko stopy procentowejliquidity risk ryzyko płynnościmarket risk ryzyko rynkowemarginal risk ryzyko marginesowemarket price risk ryzyko ceny rynkowejon own risk na własne ryzykooperational risk ryzyko operacyjnepresent risk ryzyko bieżącesettlement risk ryzyko rozliczeniaspeculative risk ryzyko spekulatywnestandard risk ryzyko standardowetheft risk ryzyko kradzieżytrading risk ryzyko handloweunderwriting risk ryzyko wycenyunusual risk ryzyko nadzwyczajnevariable risk ryzyko zmienneto be a bad risk być niewiarygodnym to be a good risk być wiarygodnym to insure sth against all risk ubezpieczać coś od wszelkiego ryzyka to run the risk ryzykować to spread a risk rozkładać ryzyko to take a risk podejmować ryzykovt ryzykować

Słownik medyczny angielsko-polski Iwona Kienzler

ryzyko n

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

s ryzyko
to run (to take) the ~ (s) ryzykować
emergency ~ szczególne niebezpieczeństwo
negligible ~ minimalne ryzyko
vt ryzykować

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

HAZARD

NARAŻENIE

UBEZPIECZENIE

RYZYKOWAĆ

PONIEŚĆ RYZYKO

ODWAŻYĆ SIĘ

Nowy słownik angielsko-polski aut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

N ryzyko
N ryzykowanie
N zagrożenie
V ryzykować
V podejmować ryzyko
V stanowić zagrożenie czegoś
V narażać się
V podejmować ryzyko

Wordnet angielsko-polski

(a venture undertaken without regard to possible loss or injury
"he saw the rewards but not the risks of crime"
"there was a danger he would do the wrong thing")
ryzyko, gambit, hazard
synonim: peril
synonim: danger

Słownik internautów

ryzyko, zagrożenie
ryzykować

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

narażenie
ryzyko

Słownik ochrony środowiska i gospodarki odpadami angielsko-polski 2003, Krzysztof Czekierda

ryzykogroźbazagrożenie~, acceptable ryzyko dopuszczalne~, accident ryzyku wypadku~, accidental pollution groźba przypadkowego zanieczyszcznia~ assigned to special wastes ryzyko związane z odpadami specjalnymi~, contamination ryzyko skażenia~, environmental zagrożenie dla środowiska~, environmental damage ryzyko narażenia środowiska na straty~, fire zagrożenie pożarem~, flooding ryzyko powodzi, zagrożenie powodziowe~ for the environment zagrożenie dla środowiska~, groundwater contamination ryzyko skażenia wód gruntowych~, health (impairment) ryzyko (utraty) zdrowia~, human health zagrożenie dla zdrowia ludzkiego~, landfil zagrożenie (z tytułu eksploatacji) składowiska~, major emergency ryzyko poważnej awarii~, occupational ryzyko zawodowe, zagrożenie zawodowe~ of ecological disaster groźba katastrofy ekologicznej~ of environmental pollution groźba zanieczyszczenia środowiska~ of self-ignition ryzyko samozapłonu~, pollution ryzyko zanieczyszczenia~, recognized ryzyko rozpoznane~, soil contamination ryzyko skażenia gleby~, surface water ryzyko skażenia wód powierzchniowych~, technolofy failure zagrożenie związane z awarią technologiczną~, unacceptable ryzko niedopuszczalne~, waste disposal ryzyko związane z unieszkodliwianiem odpadów

Słownik terminologii prawniczej angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo Branta (aut. Ewa Ożga)

ryzyko
admissible risk: ryzyko dopuszczalne
credit risk: ryzyko kredytowe
price market risk: ryzyko rynkowe, ryzyko ceny rynkowej
responsibility on basis of risk: odpowiedzialność na zasadzie ryzyka
risk of accidental damage: niebezpieczeństwo przypadkowego uszkodzenia
risk of an accidental loss: niebezpieczeństwo przypadkowej utraty
settlement risk: ryzyko rozliczenia
theft risk: ryzyko kradzieży
to run the risk: ryzykować
to take a risk: ryzykować

Słownik audio-video Montevideo

ryzyko, niebezpieczeństwo
ryzykować

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

niebezpieczeństwo

Słownik terminów Unii Europejskiej angielsko-polski

ryzyko

Słownik dla poszukujących pracy angielsko-polski Krzysztof Czekierda

ryzyko
~, employment - ryzyko zatrudnienia
~, unemployment - ryzko bezrobocia

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

ryzyko; groźba; narażenie; niebezpieczeństwo
~, acceptable - ryzyko możliwe do przyjęcia
~, accident - groźba awarii, niebezpieczeństwo awarii
~, calculated - ryzyko skalkulowane
~, collision - groźba zderzenia, ryzyko kolizji
~, colossal - ryzyko kolosalne
~, damage - ryzyko uszkodzenia
~, deadly - ryzyko śmiertelne
~, death - ryzyko utraty życia
~, emergency - ryzyko nadzwyczajne
~, environmental damage - ryzyko spowodowania szkód w środowisku
~, epidemic - ryzyko epidemii
~, explosion - groźba wybuchu, ryzyko wybuchu, zagrożenie wybuchowe
~, extermination - groźba zagłady
~, fire - niebezpieczeństwo pożaru, ryzyko pożaru, zagrożenie pożarowe
~, health - niebezpieczeństwo dla zdrowia, zagrożenie zdrowia, zagrożenie zdrowotne
~, health impairment - ryzyko utraty zdrowia
~, incalculable - ryzyko nieobliczalne
~, material - zagrożenie poważne, ryzyko poważne
~, moderate - ryzyko umiarkowane
~, negligible - ryzyko pomijalne, ryzyko niewielkie
~, nuclear (war) - ryzyko wojny jądrowej
~, occupational - ryzyko zawodowe
~ of accidental war - ryzyko przypadkowego wybuchu wojny
~ of an attack - groźba ataku, zagrożenie atakiem
~ of an outbreak of war - ryzyko wybuchu wojny
~ of becoming involved in war - ryzyko wciągnięcia do wojny
~ of death - ryzyko śmiertelne
~ of defeat - groźba klęski, zagrożenie klęską
~ of destruction - ryzyko zniszczenia
~ of failure - ryzyko niepowodzenia, zagrożenie niepowodzeniem
~ of spreading fire - ryzyko rozszerzania się ognia
~ of the loss of life - zagrożenie utraty życia, ryzyko utraty życia
~ of war - ryzyko wojny, ryzyko wybuchu wojny
~, operational - ryzyko operacyjne
~, poisoning - niebezpieczeństwo zatrucia
~, pollution - groźba zanieczyszczenia
~, serious - ryzyko poważne, zagrożenie poważne
~, strategic - ryzyko strategiczne
~, tactical - ryzyko taktyczne
~, to peace - zagrożenie dla pokoju
~, unpredictable - ryzyko nieprzewidziane

Słownik częstych błędów

Czasownik risk w znaczeniu ryzykować (zrobienie czegoś) występuje w konstrukcji risk doing sth, np. I risked telling him about it (Zaryzykowałem i powiedziałem mu o tym)

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Just take the ambient temperature in this chamber, which borders on a health risk.
Zmierzmy tylko temperaturę w tej sali, która graniczy z zagrożeniem dla zdrowia.

statmt.org

At the same time, we need to be aware of the future risks which we are exposed to.
Musimy jednocześnie być świadomi przyszłych zagrożeń, na jakie jesteśmy narażeni.

statmt.org

Elderly people also face a higher risk of poverty than the general population.
Również osoby starsze są bardziej narażone na ubóstwo niż całe społeczeństwo.

statmt.org

This proposal also carries risks in terms of contagious disease and infection.
Wniosek ten niesie ze sobą również zagrożenia w sensie chorób zakaźnych i infekcji.

statmt.org

And where do you expose yourselves to risks that maybe perhaps you don't even see?"
Oraz gdzie narażacie się na zagrożenia, których prawdopodobnie nawet nie widzicie.

TED

"We suggest that childhood obesity becomes a child protection concern when parents behave in a way that actively promotes treatment failure in a child who is at serious risk from obesity and when the parents or carers understand what is required, and are helped to engage with the treatment programme.

www.guardian.co.uk

"We knew that at the top of the cycle there is always a higher level of risk and that unless that risk was diversified, there would be a problem.

www.guardian.co.uk

"We should be thankful to [Bashir], that he took the risk on an international warrant against him, to travel out of Sudan to honour the people of Kenya on this momentous occasion," he said.

www.guardian.co.uk

Wired magazine reports that troops are being stopped from using CDs, DVDs, thumb drives, and every other form of removable media - or risk a court martial.

www.guardian.co.uk

Still, I know you are taking a great political risk.
Ale wciąż zdaję sobie sprawie, że bierze pani na siebie wielkie ryzyko polityczne.

Every time we're together I seem to risk your life.
Biedaku. Za każdym razem, kiedy jesteśmy razem mam wrażenie, że ryzykuję twoje życie.

If you want to take risk, live your life outside.
Jeśli chcesz zaryzykować, żyj swoim życiem na zewnątrz

I can't stand by any longer and let you risk your life.
Już dłużej nie mogę tego znieść i pozwolić Ci ryzykować swoim życiem.

They look down on us, and we risk our lives for them.
Kpią sobie z nas. Ryzykujemy dla nich życiem!

I have evidence the child won't be a risk to our kind.
Mam dowód, że dziecko nie stanowi zagrożenia dla naszego rodzaju.

I won't risk being on the move when the baby comes.
Nie możemy ryzykować, że będziemy w drodze, kiedy dziecko się urodzi.

We cannot risk having any more people know about me.
Nie możemy ryzykować, że więcej osób się o mnie dowie.

I would never do anything to risk my guys' lives.
Nigdy nie zrobiłbym nic, co naraziłoby życie moich ludzi.

Yeah, different because you were the one taking the risk.
Tak, co innego, bo to ty podejmowałaś ryzyko.

I must find out why she would risk her life for me.
Muszę się dowiedzieć, dlaczego ryzykowała dla mnie swoje życie.

They did so at the risk of their own lives.
Zrobili to, ryzykując własnym życiem.

But she can't ask you to take a risk like this.
Ale nie może cię prosić, byś podjął takie ryzyko.

Because they have no idea the risk they've taken coming down here with you.
Bo nie zdają sobie sprawy z ryzyka jakie podjęli schodząc tu z tobą.

You really want to risk your son's life on that?
Chcesz ryzykować życie syna dla tego?

And how everything was in risk, our families, friends, the children.
I jak wszystko stało się zagrożone? Nasze rodziny i nasi przyjaciele.

We've been at risk of an attack since day one.
Jesteśmy otwarci na atak już od pierwszego dnia.

I need to speak to someone about a child at risk.
Muszę porozmawiać z kimś na temat zagrożonego dziecka.

We have to risk our lives to pay for that?
My musimy ryzykować nasze życie płacąc za to ?

It isn't every woman who would take such a risk.
Nie każda kobieta podejmuje takie ryzyko.

I can't ask anyone else to take the risk if something goes wrong.
Nie mógłbym nikogo narażać na jakiekielwiek ryzyko jeśli coś poszłoby nie tak.

He didn't want to risk going through it all again.
Nie ryzykowałby przechodzenia przez to wszystko jeszcze raz.

Only take a risk if there's a chance to win.
Ryzykuj tylko wtedy jeśli masz szanse wygrać.

Pretty big risk you took by not being in it.
To była ryzykowna decyzja aby nie brać w nim udziału.

I know you've put yourself at great risk to do so.
Wiem, że sam narażasz się na niebezpieczeństwo.

You took a big risk coming here all by yourself.
Wiesz co... przyszedłeś tu sam... to duże ryzyko.

We have to consider Earth is at risk now more than ever.
Ziemia jest teraz zagrożona bardziej niż kiedykolwiek.

The way we see it, people risk everything to get here.
Ludzie wiele ryzykują, aby tu się dostać.

Without a team behind you, I can not risk it.
Nie mogę ryzykować, puszczając cię bez ekipy.

This is our last you ready to take the risk?
To nasza ostatnia szansa. Jest pan gotów zaryzykować?

Your father thought it could be too big a risk.
Twój ojciec myśli że to za duże ryzyko.

Those most at risk are single parents, children and older people.
Najbardziej zagrożeni są rodzice samotnie wychowujący dzieci, dzieci i osoby starsze.

But for their love, they were willing to risk life itself.
Ale dla miłości kochankowie gotowi byli ryzykować życiem.

But then I saw you risk your life to save me.
Ale wtedy zobaczyłam ciebie ryzykującego życie żeby mnie ratować.

What was so important that he would risk his life for it?
Co było tak ważne, że narażał swoje życie?

Why do you have her risk doing stuff like that?
Dlaczego każesz jej w ten sposób ryzykować?

Why would he risk his life and government by not coming clean?
Dlaczego miałby ryzykować swoje życie i swoje rządy nie chcąc sie oczyścić?

Their lives are at risk. We've got to help them.
Ich życie jest zagrożone, musimy im natychmiast pomóc.

The longer we're here with her, the more at risk we are.
Im dłużej tu z nią jesteśmy, tym bardziej ryzykujemy.

And I would never put a member of this club at risk.
I w życiu nie narażałbym żadnego członka klubu na ryzyko, ale...

If not, how come he would risk his life to save me?
Jeśli nie, po co ryzykowałby życie, żeby mnie uratować?

I don't need to tell you the risk she's taking.
Nie muszę ci mówić, jakie podjął ryzyko.

I don't usually risk my life for people that just like me.
Nie nawykłem ryzykować życia dla ludzi, którzy tylko mnie lubią.

Don't try. You look like a good risk to me.
Nie trzeba Dla mnie wygląda pan na opłacalną inwestycję.

He is a risk to others Kids who can save.
On jest ryzykiem dla innych chłopców, których możemy ocalić.

I risk my life to come all the way to tell you this.
Ryzykowałem moim życiem, aby wam o tym powiedzieć.

He knew you wouldn't ask him to risk his life if it wasn't important.
Wiedział, że nie prosiłabyś go o to, gdyby nie było to ważne.

And if we kill him, your life is not at risk.
I jeżeli zabijamy go, twoje życie nie jest przy ryzyku.

You have to be, or they won't take the risk.
Musi być taki, inaczej nie podjęliby ryzyka.

Taking a risk your life for somebody that you never knew.
Ryzykować życie dla kogoś kogo nigdy nie spotkałeś.