Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Adjective) renomowany, sławny;
renowned for sth - znany z czegoś;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

adj sławny: he is ~ for his eloquence jest znany z elokwencji

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

(for) znany (z), sławny, słynny

Nowoczesny słownik angielsko-polski

głośny

Słownik prawniczo handlowy angielsko-polski Anna Słomczewska

dobrze znany

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

SŁAWNY

SŁYNNY

OKRZYCZANY

RENOMOWANY

Wordnet angielsko-polski

(widely known and esteemed
"a famous actor"
"a celebrated musician"
"a famed scientist"
"an illustrious judge"
"a notable historian"
"a renowned painter")
słynny, sławny
synonim: celebrated
synonim: famed
synonim: far-famed
synonim: famous
synonim: illustrious
synonim: notable
synonim: noted

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

adj. sławny

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

osławiony

znany

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Sweden is renowned for its social policies and high standard of living.
Szwecja jest znana ze swojej polityki socjalnej i wysokiego standardu życia.

statmt.org

Here is a world-renowned artist, arrested on 3 April for no apparent reason.
Oto światowej klasy artysta, który 3 kwietnia zostaje aresztowany, w zasadzie bez powodu.

statmt.org

The Champalimaud Foundation will attract world-renowned scientists to Portugal and Europe.
Fundacja Champalimauda przyciągnie do Portugalii i Europy światowe sławy nauki.

statmt.org

The European Economic Area is world renowned for its technological expertise.
Europejski Obszar Gospodarczy jest znany na całym świecie ze swojej wiedzy w zakresie technologii.

statmt.org

In my own region, we have in Bracknell the world-renowned medium-range weather forecasting centre.
W moim regionie mamy w Bracknell światowej sławy średniego zasięgu centrum prognozowania pogody.

statmt.org

renowned as a motivational speaker, he was tipped, mainly by himself, to replace Graham Taylor as England manager.

www.guardian.co.uk

The last time I had interviewed the renowned polemicist, author, literary critic and new resident in the medical state he's called "Tumortown" was in 2005.

www.guardian.co.uk

The event kicked off on the Friday night, with a magical set from renowned Bollywood singer Rekha Bhardwaj, collaborating with Rehana Mirza, a local singer of maand music, a variety of Rajasthan folk.

www.guardian.co.uk

She said: "He has always been sincere and devoted towards his responsibilities as a soldier, which Gurkha soldiers are renowned for.

www.guardian.co.uk

Sweden is renowned for its social policies and high standard of living.
Szwecja jest znana ze swojej polityki socjalnej i wysokiego standardu życia.

And, yet, here you've become our generation's most renowned captain.
A teraz stałeś się najbardziej utytułowanym kapitanem.

One of the things that you are renowned for is your recklessness.
Jedna z rzeczy że jesteś znany dla jest twoją nierozwagą.

Elvira happens to be a very renowned silent film star.
Elvira ma renomę cichej gwiazdy filmowej.

He's a renowned psychiatrist and published author with a very specialised field of expertise.
Jest sławnym psychiatrą, i publikowanym autorem z bardzo wyspecjalizowanym polem działań.

If we begin to provide our citizens with healthy food, our produce will become renowned the world over.
Jeżeli naszym obywatelom zaczniemy dostarczać żywność dobrą, to ona sama stanie się reklamą w świecie.

We have a renowned man in our company.
Patrz jak sławną osobę mamy teraz w firmie.

Heseltine is one of the most renowned psychics in the country.
Heseltine jest jednym z najbardziej znanych medium w kraju.

This is a reputable establishment, renowned throughout the south.
To jest poważane przedsiębiorstwo, słynne na całe Południe

Buckminster Fuller was one of the 20th century's most renowned futurists.
Buckminster Fuller był jednym z najbardziej renomowanych futurystów dwudziestego wieku.

Milord, Wallace is renowned for his ability to smell an ambush.
Milordzie, Wallace jest sławny, znając jego zdolności wyczuje zasadzkę.

Now, we all know Shackleton is renowned for its light amber color, so...
Wszyscy wiemy, że Shackleton jest znany z jasnej, bursztynowej barwy, więc...

You're a renowned specialist in supernatural aid and rescue.
Jesteś renomowanym ekspertem w sprawach nadnaturalnej pomocy i ratunku.

The Commission and the national governments have always refused to introduce too much regulation to the financial markets, which were renowned for their efficiency.
Komisja i rządy krajowe zawsze odmawiały wprowadzenia zbyt dużej regulacji rynków finansowych, które były znane z swojej sprawności.

I am so renowned in my own country... I sometimes forget to introduce myself.
W mojej ojczyźnie jestem z tego znany... że nie muszę się przedstawiać.

The European Economic Area is world renowned for its technological expertise.
Europejski Obszar Gospodarczy jest znany na całym świecie ze swojej wiedzy w zakresie technologii.

I want to be a renowned engineer.
Chcę być sławnym inżynierem

I request to your organisation... which is renowned for its...
Ja zwracam się z prośbą do twojej organizacji... która jest sławna z jej...

I'm hanging out with the renowned Dr Dawn while your mom's being tested.
Zajmuję się sławną Dr Dawn, podczas gdy twoja mama jest na badaniach.

According to the renowned International Crisis Group, in no other case on record have more journalists ever been murdered at one time.
Zgodnie z głośną Międzynarodową Grupą Kryzysową, w żadnym innym znanym zdarzeniu nie zamordowano jednocześnie większej liczby dziennikarzy.

Mercury is a locally renowned street artist.
Mercury jest sławnym artystą ulicznym.

A renowned expert right here at Charenton.
Sławny ekspert tutaj w Charenton.

Shakespeare is not renowned for his brevity.
Szekspir nie jest sławny dzięki swej zwięzłości.

St Catherine`s is a renowned institution.
St Catherine's to sławna instytucja.

Something our country is renowned for ...
Coś, z czego słynie nasz kraj.

Happy be Theseus, our renowned duke.
Niechaj szczęśliwy będzie sławny książę Tezeusz!

What happened to the renowned Danzaburo-sensei from Sado?
Co się stało ze słynnym Danzaburo z Sado?

We know only too well the story about the renowned blogger, Fariba Pajooh, who was arrested very recently and whose future remains uncertain.
Dobrze znamy historię słynnego autora blogu, Fariby Pajooha, którego niedawno aresztowano i którego losy się ważą.

Among them was the renowned geneticist...
Byli wśród nich:

Gautam Cycles are very renowned in Goa.
Firma Gautama jest bardzo znana w Goa.

Project leader... is internationally renowned zoologist and explorer, Jonathan Marchant.
Liderem projektu... jest międzynarodowej sławy zoolog i odkrywca, Jonathan Marchant.

I am deeply honored to meet the world- renowned Kincho Daimyojin-san of Awa.
Dla mnie to wielki honor spotkać słynnego Kincho Daimyojina z Awa.

Designed by renowned artist Jacques Latour.
Zaprojektowana przez znanego artystę, Jacquesa Latour.

What other continent can claim so many musical geniuses, outstanding painters, sculptors, architects and other internationally renowned artists?
Jaki inny kontynent może szczycić się tak wieloma geniuszami muzycznymi, wspaniałymi malarzami, rzeźbiarzami, architektami lub innymi znanymi w całym świecie artystami?

Fundamentalism is widespread in Pakistan across all levels of society and can even be detected among students at the renowned International Islamic University.
Fundamentalizm jest powszechny w Pakistanie we wszystkich warstwach społecznych i da się go wyczuć nawet u studentów renomowanego Międzynarodowego Uniwersytetu Islamskiego.

This brought together ministers, senior officials and renowned academics as well as representatives of this Parliament and the Commission.
Spotkali się wówczas ministrowie, urzędnicy wyższego szczebla i znani uczeni, a także przedstawiciele tego Parlamentu i Komisji.

They did not believe him, nor did they believe our renowned health organisation, the ECDC.
Społeczeństwo mu nie uwierzyło i nie uwierzyło również naszej renomowanej organizacji ds. zdrowia, czyli ECDC.

That's Pepe Linares, the renowned Flamenco singer.
To Pepe Linares, znany śpiewak Flamenco.

Chuck would be fostered by aunts Lily and Vivian, A renowned synchronized swimming duo
Chuck była sierotą, którą zajęły się ciotki Lily i Vivian, sławny duet pływaczek synchronicznych.

The renowned nineteenth century thinker of the Hungarian age of reform, Count Széchenyi, said that anyone who covers up trouble increases it.
Hrabia Széchenyi, znany XIX-wieczny myśliciel epoki węgierskich reform, powiedział, że każdy, kto ukrywa kłopoty, zwiększa je.

Without adequate funding, these goals will remain defunct, and Europe 2020 will follow in the footsteps of the renowned and ineffective Lisbon Strategy.
Bez adekwatnego finansowania cele te pozostaną "martwe”, a Europa 2020 pójdzie drogą głośnej i nieskutecznej strategii lizbońskiej.

Ms Sybil Wagner, a renowned opera singer... ... something to sing Wagner.
Pani Sybil Wagner, kiedyś śpiewaczka operowa, śpiewała - a jakże - Wagnera.

If this inequality was the fundamental cause of this phenomenon, countries in northern Europe, which are renowned for their very progressive culture and customs, ought to have the best results.
Jeżeli podstawową przyczyną tego zjawiska była taka nierówność, to kraje północnej Europy, znane z bardzo postępowej kultury i obyczajów, powinny mieć w tej dziedzinie najlepsze wyniki.

Against Gian Paolo Baglioni, Lord of Perugia, the most renowned blade in all Umbria?
Przeciw Gian Paolo Baglioni? Pana z Perugii i najszybszego ostrza w całej Umbrii.

Those questions can not be answered without research, and I urge the Commission to select one renowned medical centre to carry out that research and to answer those questions.
Nie można na nie odpowiedzieć bez badań, a ja wzywam Komisję do wybrania jednego, znanego centrum medycznego do przeprowadzenia badań i udzielenia odpowiedzi na te pytania.

Renowned artiste Ms. Ye Zhiqiu... ...will perform for the Shanghai Children's Foundation.
Znana artystka pani Ye Zhiqiu ... ... Będzie występować dla Szanghajskiej Fundacji Dzieci.

It is also important to strengthen the position of renowned European wines that boast centuries-old traditions so that they do not lose out to wines from the so-called New World.
Jednocześnie należy wzmocnić wizerunek europejskiego, renomowanego, o wielowiekowej tradycji wina, tak aby nie przegrywało konkurencji z winami z tak zwanego nowego świata.

Exchange visits and PhD courses at renowned European universities are eliminating barriers to communication, and I therefore listened with interest to the detailed information from the rapporteur and Commissioner Figeľ.
Dzięki wizytom w ramach wymian i studiom doktoranckim na renomowanych uniwersytetach europejskich znikają przeszkody utrudniające komunikację, dlatego też z zainteresowaniem słuchałam szczegółowych informacji przedstawionych przez sprawozdawczynię i pana komisarza Figeľa.

Mrs Fallaci was a distinguished Italian intellectual renowned for being uncompromising and controversial She believed Islamic terrorists essentially represent Islam in a nutshell, and are the quintessence of Islam.
Ta wybitna włoska intelektualistka, bezkomopromisowa i nonkonformistyczna, uważała bowiem, że islamscy terroryści to po prostu islam w soczewce, to kwintesencja islamu.

If there were problems, if Hewlett-Packard did not manage to surmount the technical problems, it should be remembered that we have splendid specialists in Poland, young people who are wonderful IT engineers, and who are renowned the world over.
Gdyby były kłopoty, gdyby Hewlett-Packard nie bardzo sobie radził z rozwiązaniem problemów technicznych, to mamy w Polsce znakomitych specjalistów, młodych ludzi, którzy są wspaniałymi, znanymi w świecie informatykami.