Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Adjective) daleki, oddalony, znacznie odbiegający;
removed from sb|sth - schowany przed kimś|czymś;
be far removed from truth - być dalekim od prawdy;
cousins once removed - dalsi kuzyni;
be far removed from reality - być dalekim od rzeczywistości;

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

oddalony, odległy, daleki

Nowoczesny słownik języka angielskiego

daleki, oddalony

Nowoczesny słownik angielsko-polski

daleki

znacznie odbiegający

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

ODDALONY

Nowy słownik angielsko-polski aut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

odległy

Wordnet angielsko-polski

(separate or apart in time
"distant events"
"the remote past or future")
daleki
synonim: distant
synonim: remote

Słownik internautów

usunął

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

uprzątnięty

usunięty

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

The righteous shall never be removed; But the wicked shall not dwell in the land.
Sprawiedliwy się na wieki nie poruszy; ale niezbożnicy nie będą mieszkali na ziemi.

Jesus Army

A dictator or a president who behaves like a dictator is removed from power.
Dyktator czy też prezydent, który odgrywał dyktatora, został odsunięty od władzy.

statmt.org

Now the boards of Kop Football and Kop Holdings accept they must fight to have it removed in order to proceed with the sale to NESV.

www.guardian.co.uk

The 85g (3oz) charge of RDX slipped into a 49-year-old electrician's bag was not removed by security checks and the passenger flew to Ireland unaware of what was in his luggage.

www.guardian.co.uk

The Mia Farrow banker, who has revealed movingly to the group that she's just recovered from cancer, tells me later about the "truly amazing healing energy" she felt in the room: "I felt this warm, pulsing sensation focused on the exact area where cancer was removed from my body.

www.guardian.co.uk

The psychic scars of centuries are not removed as a result of one person being elected.

www.guardian.co.uk

The current one will have to be removed, of course.
Obecnego trzeba będzie oczywiście usunąć.

Your body says no, so you have to get them removed.
Twoje ciało mówi nie, więc musisz mieć je usunięte.

Which is why you removed the writing from the wall.
To wyjaśnia dlaczego usunął pan napis z muru.

With three of us have that thing removed from me.
Trzech z nas było potrzeba, by zdjąć to coś ze mnie.

According to the law of this land. all his rights have been removed.
Zgodnie z prawem tego kraju. wszystkie jego prawa zostały usunięte.

When we ran out of money they removed us the house.
A kiedy skończyły się i te pieniądze, zabrali nam dom.

We have limited the countries to which people can be removed.
Mamy ograniczoną liczbę krajów, do których ludzie mogą wrócić.

It was this or be removed of my left hand.
Albo to, albo obetną mi lewą rękę.

The state removed you from three because of serious physical abuse.
Władze przeniosły cię z trzech z powodu poważnego, fizycznego znęcania się.

However, as we see every day, the reality is far removed from that.
Codziennie jednak przekonujemy się, że rzeczywistość bardzo odbiega od tych deklaracji.

That's why we're working on a way to have it removed.
Dlatego pracujemy nad tym jak go usunąć. A pani jest kluczem do tego.

And if a woman your equal stood removed from such?
A jeśli kobieta równa tobie pozbyłaby się tych obciążeń?

Each and every one of these items was removed from a patient.
Każdy z tych elementów został usunięty z pacjenta.

And we see the body bags being removed from the water.
Widzimy worki ze zwłokami usuwane z wody.

Amendment 40 will therefore have to be removed from the report.
Dlatego należy skreślić ze sprawozdania artykuł 40.

Barriers to the free movement of workers must be removed.
Trzeba usunąć bariery dla swobodnego przepływu pracowników.

Only one of the two bullets could be removed from his head.
Jedną z dwóch kul udało się usunąć z jego głowy.

She's too weak to be removed except to a hospital.
Jest zbyt słaba, by ją przenosić.

It used to be two units, but they removed the wall.
To były dwa pomieszczenia, ale została usunięta ściana.

Has the statue been removed from the church for any reason?
Czy figura z jakiegoś powodu była wynoszona z kościoła?

Ask him which hospital they went to to have the kidney removed.
Spytaj się go w jakim szpitalu usunęli mu nerkę.

Six months ago your wife removed her mother from this institution.
Sześć miesięcy temu pańska żona wypisała matkę z tej instytucji.

In order to defeat him, they would have to be removed.
Żeby go pokonać, musiał nauczyć się je usuwać.

The report is so far removed from the key issues that I found myself forced to vote against it.
Sprawozdanie to jest tak odległe od kluczowych zagadnień, że zmuszony byłem głosować przeciw.

While one man guarded us, the rest removed the hair.
Jeden nas pilnował. Reszta odcinała włosy.

Maybe that's because the body was removed thirteen years ago.
Może dlatego, że ciało zostało wykopane trzynaście lat temu.

Once you put it on the glove can never be removed.
Raz ubrana rękawica, nigdy nie może zostać usunięta.

The manuscript is not to be removed from this room.
Rękopis nie ma prawa opuścić tego pomieszczenia.

This book has not been removed from the archives for 700 years.
Ta księga nie była wyciągana z archiwum przez siedemset lat.

I usually carry a gun with me, but I've removed it.
Zwykle noszę przy sobie pistolet, ale usunąłem go.

After all, they have the most to lose if their forests are removed.
Przecież to oni stracą najwięcej, jeżeli ich lasy znikną.

What proof do you have that they are removed absolutely from the market?
Jaki ma pan dowód na to, że zostały one całkowicie wycofane z rynku?

This simple statement was the first to be attacked and removed.
To proste stwierdzenie zostało zaatakowane i usunięte.

The reality is very far removed from what the propaganda would have us believe.
Rzeczywistość jest bardzo daleka od tego, w co każe nam wierzyć propaganda.

Therefore, let us say from our side that the barriers must be removed.
Dlatego z naszej strony powiedzmy sobie szczerze, że bariery trzeba znieść.

But with either light or heat removed, the reaction stops.
Ale jeśli usuniesz któryś z czynników: światło lub ciepło,... reakcja ustanie.

And some organs can't be removed without killing a person.
A niektóre narządy, nie mogą być usunięte, bez uśmiercenia człowieka.

Because the other half is removed from fact. It's fantasy.
Druga połowa nie opiera się na faktach, jest czystą fantazją.

My son had his removed when he was, uh, just a kid.
Mojemu synowi usunięto go kiedy był, małym dzieckiem.

We subsequently removed the children from the home for their own protection.
My następnie usunięte dzieci z domu dla ich własnej ochrony.

He wiped his head wound and removed a foreign body.
Opatrzyliśmy ranę na głowie i usunęliśmy obce ciało.

All the carpeting on the 14th floor is to be removed.
Wszystkie dywany na 14. piętrze mają zostać usunięte.

I removed them last night so you wouldn't catch pneumonia.
Zdjęłam je zeszłej nocy, by nie dostał pan zapalenia płuc.

Oh, I just had a little bump on my tongue removed is all.
Och, po prostu miałam małego guzka na języku, który został usunięty.

Tell him I'd feel better if he removed the soldiers from the abbey.
Powiedz mu, że poczuję się lepiej, jeśli usunie żołnierzy z opactwa.

So whoever removed these bodies here went to a whole lot of trouble.
Więc ktokolwiek przenosił te ciała narobił sobie sporo kłopotu.

I am disappointed that the 5% penalty has been removed.
Jestem rozczarowany, że skreślony został zapis dotyczący kary w wysokości 5 %.

I cannot understand the position of the Council, which completely removed this from the original proposal.
Nie mogę zrozumieć stanowiska Rady, która całkowicie usunęła ten element z pierwotnego wniosku.

So long as nothing is removed or inserted, it's all forgotten.
Jak długo nic nie jest wyciągane lub wkładane, wszystko jest w porządku.

When the tumor is removed, will it bring his old personality back?
Kiedy usuniemy guza, to czy przywroci mu to jego dawna osobowosc?