Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) technika pilot; przekaz spoza studia;

(Adjective) daleki, odległy, zamierzchły;
remote from society - poza społeczeństwem;
in the remote distance - w oddali;
in the remote future - w dalekiej przyszłości;
not have the remotest idea - nie mieć najmniejszego pojęcia;
in the remote past - w dalekiej przeszłości;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

adj odległy
a ~ ancestor daleki przodek
~ control zdalne sterowanie
there is a ~ possibility of its happening jest nikła szansa, że to się wydarzy
she was not even ~ly interested nie była nawet trochę zainteresowana.~ cpd ~-controlled adj zdalnie sterowany/na pilota

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

(from) oddalony (od), odległy, daleki, odłączony, odseparowany, odosobniony, oderwany, mało prawdopodobny, zdalny

Nowoczesny słownik angielsko-polski

pilot

przekaz spoza studia

Słownik prawniczo-handlowy angielsko-polski Iwona Kienzler, 2010r

adj. 1. daleki, odległy, oddalony 2. niewielki 3. zdalnie kierowany remote area rejon oddalony remote clause przyczyna pozostająca w odległym związku remote damage szkoda pośrednia remote from society poza społeczeństwem remote kinsman daleki krewny

Słownik prawniczo handlowy angielsko-polski Anna Słomczewska

odległy, oddalony

Słownik medyczny angielsko-polski Iwona Kienzler

odległy adj

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

adj odległy, daleki
obcy
zdalny
~ control zdalne kierowanie
~ ground sensors zdalne czuj-niki naziemne
~ terminal od-dalone stanowisko

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

ODLEGŁY

ODDALONY

DALEKI

ODOSOBNIONY

NAJMNIEJSZY

MAŁO PRAWDOPODOBNY (O MOŻLIWOŚCI)

SŁABY

ZDALNY

Wordnet angielsko-polski

(separate or apart in time
"distant events"
"the remote past or future")
daleki
synonim: distant
synonim: removed

Słownik internautów

zdalny
odległy, daleki

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

adj. daleki
odległy

Słownik terminologii prawniczej angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo Branta (aut. Ewa Ożga)

odległy (w czasie)
daleki (o pokrewieństwie)
remote cause: przyczyna pozostająca w odległym związku
remote kinsman: daleki krewny

Słownik audio-video Montevideo

zdjęcia w plenerze
transmisja

zdalne sterowanie, zdalne kierowanie, pilot odbior- nika np.telewizyjnego i urządzeń wideo, wieży itp

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

nieprzystępny

obcy

zagubiony

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

adj. oddalony; daleki; zdalny

Słownik techniczny angielsko-polski

1. odległy, oddalony
2. zdalny, odległościowy, zdalaczynny

Słownik częstych błędów

Przymiotnik remote znaczy oddalony, odległy, np. They lived in a remote village (Mieszkali w odległej wiosce). Czasownik abandon znaczy opuszczać, pozostawiać, stąd przymiotnik abandoned to opuszczony, wyludniony (obszar), np. It was an abandoned city (To było wyludnione miasto)

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Remote sensing is, therefore, most welcome in the Common Agricultural Policy.
Teledetekcja jest zatem jak najbardziej mile widziana we wspólnej polityce rolnej.

statmt.org

This proposal destroys people's lives and their communities in remote regions.
Wniosek ten niszczy życie obywateli i społeczności zamieszkujących odległe regiony.

statmt.org

With remote zoom you can change your viewing angle to fit the coverage area.
Ze zdalnym powiększeniem można zmienić kąt patrzenia, aby dopasować obszar pokrycia.

Axis

Let me quote an observation that Thomas Jefferson made about remote government.
Pragnę tutaj zacytować spostrzeżenie Thomasa Jeffersona o odległym rządzie.

statmt.org

Here is a remote island repository for bottles off the coast of Baja California.
Tu widzimy odległą wyspę u wybrzeży Kalifornii Dolnej, na której składowane są butelki.

TED

Rescuers battled rough seas yesterday to reach remote islands hit by a 10ft tsunami that swept away homes, killing at least 113 people.

www.guardian.co.uk

In other countries you need to go to more remote areas.

www.guardian.co.uk

She had been with Christian International Assistance Mission, a charity providing eye care in remote villages.

www.guardian.co.uk

Jones has written extensively on the failures of the Ugandan state, particularly in remote rural areas such as Katine, so one could guess his answer to his question.

www.guardian.co.uk

I cannot read the writing of a period so remote.
Nie znam pisma z tak odległych czasów.

What you do with the remote is your decision, Michael.
To, co robisz z pilotem, jest twoją decyzją, Michael.

They want to see if you'll do a live remote, talk about the case.
Chcą wiedzieć, czy porozmawiasz o sprawie na żywo.

And I don't see a remote in that hot little hand.
I nie widzę pilota w tej małej pikantnej dłoni.

It is high time, because our political project cannot go on being so remote from the people.
Najwyższy czas, ponieważ nasz polityczny projekt nie może dalej być tak odległy od ludzi.

Hold the remote the way you were holding it before.
Trzymaj pilota sposób trzymali go wcześniej.

This should also be required of teachers because there are special problems with many children in remote areas.
Tego samego powinno się wymagać od nauczycieli, ponieważ z wieloma dziećmi mieszkającymi na odległych terenach związane są szczególne problemy.

Remember when you broke the remote last month for no good reason?
Pamiętasz jak rozwaliłeś pilota w zeszłym miesiącu, bez żadnego powodu?

A little behind the times, but beautiful, remote, as you can see.
Trochę przestarzały, ale piękny, odległy, jak sama widzisz.

I'm afraid Mexico is a little too remote for me.
Obawiam się, że Meksyk jest trochę za daleko jak dla mnie.

You probably sat on the remote and changed the channel again.
Pewnie znów usiadłaś na pilocie i zmieniłaś kanał.

I always wanted to know how a universal remote works.
Zawsze chciałem wiedzieć jak działa pilot uniwersalny.

But he's running it all by remote, and there's nothing you can do.
Ale on posługuje się zdalnym sterowaniem, i nic nie możemy zrobić.

I show up with the plane and a broken remote.
Mam się pojawić z samolotem i zepsutym pilotem?

So many beautiful things are hidden away in remote places.
Tak wiele pięknych rzeczy jest ukrytych w odległych miejscach...

And came down in a remote part of southern utah.
Wczoraj w nocy satelita zszedł z orbity i spadł na odległą część południowego Utah.

I imagine the remote control for life has been paused.
Wyobrażam sobie, że na pilocie startującym życiem wciśnięto pauzę.

Easter Island, one of the most remote places in the world.
Wyspa Wielkanocna, najbardziej odległe miejsce na świecie.

Each of you has a remote to blow up the other boat.
Każdy prom posiada zdalny zapalnik, by wysadzić drugi statek.

In this remote land, It was difficult to see al enemy.
Na tak zapomnianej ziemi, trudno było dostrzec wroga.

Put it inside yourself and leave the remote outside the bathroom.
Włóż go w siebie i zostaw włącznik na zewnątrz.

They move constantly, and their home is the most remote mountain region in China.
Oni się ciągle przenoszą a ich dom jest najbardziej nieprzystępnym regionem w Chinach.

We've just completed a remote power feed to the life support systems.
Zakończyliśmy zdalne wyłanczanie dla systemów podtrzymywania życia

Isn't it a bit too remote? - Two hours by car.
A nie za daleko? - Dwie godziny samochodem.

Rick I understand that but you are talking a remote possibility.
Rick, rozumiem to, ale mówisz o możliwości zdarzenia w nieokreślonej przyszłości.

This is where you discover the remote doesn't work anymore.
W tym momencie dociera do ciebie, że pilot nie działa.

Didn't think I'd have to remind you of that remote possibility.
Nie myślałam, że będę ci przypominać o tej odległej możliwości.

The latest, greatest universal remote not even on the market yet.
Jest to najwspanialszy uniwersalny pilot, który jeszcze nawet nie jest na rynku.

And suddenly a thief grabs you on a remote road.
I nagle złodziej łapie cię na drodze.

Oh, and unlike you, his helicopter doesn't need a remote control.
I w przeciwieństwie do ciebie, jego helikopter nie potrzebuje pilota.

Your talent must not be hidden away in some poor, remote village.
Twój kunszt nie może zostać pogrzebany w odległej wiosce ubogiej prowincji.

I read about this mobile medical team that works in remote Nigeria.
Czytałam o tej podróżnej grupie medycznej pracującej w Nigerii.

What'd you find out about that handheld remote he had?
Czego się dowiedzieliśmy o tym pilocie, który miał ze sobą?

He comes across a couple in a dark remote spot and attacks with hesitation.
Podszedł naprzeciwko pary w ciemne, odległe miejsce i zaatakował bez wahania.

I'd come home and find a skeleton on the couch holding the remote.
Wróciłabym do domu i zastała kościotrupa siedzącego na kanapie trzymającego w łapie pilota.

The remote is to your left. Pick it up.
Po lewej stronie masz pilota, podnieś go.

She's from some remote part of Africa or something.
Jest z jakiejś oddalonej części Afryki.

When it is home, only use this remote control.
W domu proszę korzystać z tego pilota.

So that told me right away: I need a remote controldevice.
W ten sposób dowiedziałem się, że potrzebuję pilota dozdalnego sterowania.

That may be too much to expect of people living in remote areas in large countries.
Mogą to być zbyt wysokie oczekiwania w stosunku do osób mieszkających w odległych częściach ogromnych krajów.

You were operating the plane with the remote control, and then it crashed.
Obsługiwałeś samolot zdalnie sterowany, i wtedy rozbił się.

When you're at home, you just use this remote.
W domu proszę korzystać z tego pilota.

Sure. I can even fly them by remote control.
Jasne, mogę nawet nimi zdalnie latać.

If that does not happen, our citizens will continue to see Europe as complicated and overly remote.
Jeżeli tak się nie stanie, nasi obywatele nadal będą odbierać Europę jako twór skomplikowany i zbyt odległy.

No, I still don't understand, why to the remote cordon?
Ja nadal nie rozumiem dlaczego musimy iść na dalszy rewir.

Besides the remote, when's the last time you touched a sensitive spot?
Jeśli nie liczyć pilota, ... Kiedy ostatnio dotykał pan czułych miejsc?

Kip, this is just like flying your remote control ship.
Kip to jak zdalny pilot twojego statku.

He used a remote village, released some kind of pathogen.
Wybierał odległe wioski i wypuszczał jakiś rodzaj patogenów.

The electric supply to the vault is from a remote source.
Zasilanie elektryczne do skarbca jest ze zdalnego źródła.

This place may be remote by car, but not by plane.
To miejsce może być odległe dla samochodu, ale nie dla samolotu.