Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Adjective) kolejowy;

(Noun) linia kolejowa; kolej; tory kolejowe;
railway stock - (Noun) tabor kolejowy; finanse akcje spółki kolejowej;
high-speed railway - szybka kolej;
use the railways - jeździć koleją;
railway museum - muzeum kolejnictwa;
light railway - kolej podmiejska; lekka kolej, kolej miejska;

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

kolej, linia kolejowa
kolejowy

Nowoczesny słownik angielsko-polski

linowy

Słownik zwrotów brytyjskiego angielskiego

'reIlweIn 1 Linia kolejowa Screaming Stuka dive-bombers destroyed railways, roads, and bridges (Wyjące bombowce nurkujące Stuka niszczyły linie kolejowe, drogi i mosty) - Norman Davies (1996) We were building a railway (Budowaliśmy linię kolejową) - Manchester Evening News (2002) The commercial success ended when the Bristol and Exeter railway opened (Prosperita się skończyła, kiedy otwarto linię kolejową pomiędzy Bristolem a Exeter) - Exeter Express and Echo (2002) There is not and never has been a railway between the two cities (Nie ma i nigdy nie było linii kolejowej łączącej oba te miasta) - Economist (2002) 2 (też railways) Kolej The husband worked on the railways (Mąż pracował na kolei) - Jilly Cooper (1980) Your report on Britain's railways contains a number of errors (Wasz artykuł o brytyjskiej kolei zawiera kilka błędów) - Economist (2002)

Słownik biznesmena angielsko-polski 2006, Piotr Kapusta, Magdalena Chowaniec

kolej, kolejowy

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

s kolej żelazna
narrow gauge ~ linia ko-lejowa wąskotorowa
~ sid-ing bocznica kolejowa

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n bryt. kolej
adj attr kolejowy
bryt. railway line - linia kolejowa
bryt. railway station - stacja kolejowa
bryt. railway carriage - wagon kolejowy

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

KOLEJ ŻELAZNA

PODRÓŻOWAĆ KOLEJĄ

Nowy słownik angielsko-polski aut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

N kolej
Adj kolejowy

Wordnet angielsko-polski

(line that is the commercial organization responsible for operating a system of transportation for trains that pull passengers or freight)
kolej
synonim: railroad
synonim: railroad line
synonim: railway line
synonim: railway system

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

bagażowy

kolej

kolejowy

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

kolej; droga kolejowa; szlaban kolejowy; transp. kolej; kolejka
~, broad gauge - kolej szerokotorowa
~, cog - kolejka zębata
~, double track - kolej dwutorowa
~, funicular - kolejka linowa
~, multi track - kolej wielotorowa
~, narrow gauge - kolej wąskotorowa
~, overhead - kolejka wisząca
~, rack - kolejka zębata
~, rope - kolej linowa, kolejka linowa
~, single track - kolej jednotorowa
~, standard gauge - kolej normalnotorowa
~, transcontinental - kolej transkontynentalna
~, Trans Syberian - kolej transsyberyjska

Słownik techniczny angielsko-polski

kolej m

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

This will mean real kilometres of roads, modernised railway lines and airports.
To będą bowiem rzeczywiste kilometry dróg, zmodernizowane linie kolejowe, lotniska.

statmt.org

Amendment of Regulation (EC) No 881/2004 establishing a European Railway Agency (
Zmiana rozporządzenia (WE) nr 881/2004 ustanawiającego Europejską Agencję Kolejową (

statmt.org

This is the objective of these proposals so eagerly awaited by the railway industry.
To jest cel tych propozycji, tak niecierpliwie oczekiwanych przez przemysł kolejowy.

statmt.org

We found her in a railway track, raped by many, many men, I don't know many.
Znaleźliśmy ją na torach kolejowych, zgwałconą przez wielu mężczyzn, nie wiem ilu.

TED

I welcome the call for completion of the single railway market throughout Europe.
Z zadowoleniem przyjmuję wezwanie do realizacji jednolitego rynku kolejowego w Europie.

statmt.org

Many of the bodies have washed up on beaches, unrecognisable as a result of being exposed to the elements, or have been discovered on railway lines.

www.guardian.co.uk

India's pretty little metre-gauge railway - famous for its 102 tunnels, 87 bridges and 900 curves - was built in 1903 when English ladies would take their leave of the heat and "summer" in Shimla.

www.guardian.co.uk

"I was always going to put a railway in there," says Dermot Stephens, a 46-year-old tax manager, "but I would never have admitted that up front.

www.guardian.co.uk

Transport links have been severed in many areas, due to road damage, flooded railway lines and the danger of travelling in fierce storms.

www.guardian.co.uk

I need to know why you left me at a railway station.
Muszę wiedzieć dlaczego zostawiłaś mnie na dworcu kolejowym.

Fine, then we will meet in an hour at the railway station.
Wporządku.. Spotkamy się na stacji kolejowej za godzinę.

People can come and go like in a railway station.
Ludzie mogą przychodzić i odchodzić jak na dworcu kolejowym.

We should note that European railway history has already made a decision between the two systems.
Należy zauważyć, że historia kolei europejskich przesądziła już o wyborze między dwoma systemami.

This may soon become a major problem for the opening up of the railway market.
Wkrótce może to być główny problem w otwarciu rynku kolejowego.

We can either go to the railway station or the bus stand!
Możemy pójść na dworzec kolejowy albo na przystanek autobusowy.

But what if I go on the railway and my wheels don't work?
Ale co iść na kolei i mojego koła nie działają?

I will wait for you at the railway station, Lovely.
Będę czekać na ciebie na stacji kolejowej.

It was, as we all remember, a very serious railway accident.
Była to, jak pamiętamy wszyscy, bardzo poważna katastrofa kolejowa.

But you only see the decay from the railway track.
Dokładnie widzisz tylko upadek z perspektywy toru kolejowego.

Building a much needed railway system would help ship such goods onto the international market.
Budowa bardzo potrzebnego systemu kolejowego pomogłaby transportować te towary na międzynarodowy rynek.

In most countries the State had become the owner of the main or the only domestic railway company.
W większości krajów państwo było właścicielem głównej bądź jedynego krajowego przedsiębiorstwa kolejowego.

As a former railway employee, I have experienced the changes myself.
Jako były pracownik kolei doświadczyłem zmian na własnej skórze.

I think that's how he travels here, on a secret railway.
Myślę, że jak jedzie tutaj na tajnym kolejowego.

It's a railway van, so no one takes any notice.
To ciężarówka linii kolejowych , więc nikt nie zwraca uwagi.

Before they were razed to make way for the railway.
Zanim go wycięto, by zrobić miejsce dla kolei.

I welcome the call for completion of the single railway market throughout Europe.
Z zadowoleniem przyjmuję wezwanie do realizacji jednolitego rynku kolejowego w Europie.

I cannot permit my prejudice to stand in the way of the railway.
Nie pozwolę, by moje uprzedzenia stanęły na drodze kolei.

Let us discuss this too, rather than closing down railway lines.
Podyskutujmy także o tej kwestii zamiast o likwidacji linii kolejowych.

We hear that a revision of the first railway package is indeed on the way.
Dowiadujemy się, że zbliża się przegląd pierwszego pakietu kolejowego.

What! This is my house, not a railway inquiry counter.
To jest mój dom, a nie informacja kolejowa!

He's just trying to make this a better railway for steam engines.
On po prostu chce, aby ten lepiej kolejowego dla silników parowych.

Long ago, this place used to be a railway.
Dawno temu, to miejsce wykorzystywała kolej.

Check if the railway is clear for our return.
Sprawdź czy droga jest czysta do naszgo powrotu.

We have not been insensible to public concern about the railway.
Nie jesteśmy nieczuli na publiczny niepokój względem kolei.

We meet in a railway station, with her child.
Spotykam się na dworcu z nią i jej dzieckiem.

This means that railway vehicles can be manufactured in greater numbers and at lower cost.
A to oznacza, że pojazdy kolejowe można produkować w większych ilościach i po mniejszych kosztach.

Maybe those are the buffers that lead to the secret railway.
Może to są bufory , które prowadzą do tajemnicy kolejowego.

To tell me why you ran out on me at the railway station?
Żeby powiedzieć mi, czemu zostawiłaś mnie w Paryżu na stacji?

Because you're a pianist and I'm a railway station waitress.
Bo ty jesteś pianistą, a ja kelnerką ze stacji.

I'm taking you to either the railway station or the police station.
Zabieram cię albo na dworzec, albo na posterunek policji.

The railway has not proved to be of worth.
Kolej nie udowodniła, że jest czegoś warta.

Some small-town merchant and a lawyer who works for the railway.
Małomiasteczkowy kupiec i prawnik pracujący dla kolei.

This applies especially to one of the priorities in today's railway package.
Dotyczy to zwłaszcza jednego z priorytetów w dzisiejszym pakiecie spraw dotyczących kolei.

Railway accidents have occurred in Romania too during the last year.
Również w Rumunii miały w ostatnim roku miejsce wypadki na kolei.

Not only me, half of my village is begging in bus & railway stations.
Nie tylko ja. Połowa naszej wioski też żebrze po dworcach.

Romania has to invest in the development of railway transport.
Rumunia musi zainwestować w rozwój transportu kolejowego.

There is, in fact, enormous frustration among Belgian railway workers.
Rzeczywiście wśród belgijskich pracowników kolei panuje ogromna frustracja.

They came to Manchester by railway, just last night.
Przyjechały do Machesteru koleją zaledwie ostatniej nocy.

We'd eat at the stall next to the railway station
Jedliśmy w budce koło dworca kolejowego

I'd definitely try my best. But this is about railway construction, corruption and rebellion.
Na pewno spróbuje mego najlepszego, ale to jest o konstrukcjach kolejowych, korupcja i bunt,

He starts a new job tomorrow at the railway station...
Zaczyna jutro nową pracę na dworcu kolejowym...

That is why a common framework for regulating railway safety must be established.
Stąd konieczność ustanowienia wspólnych ram regulujących bezpieczeństwo kolei.

However, the European railway system currently still suffers from many problems which have not yet been solved.
Niemniej jednak, europejski system kolejowy nadal doświadcza wielu problemów, które jak dotąd nie zostały rozwiązane.

I shall be making an announcement on measures to reduce railway noise.
Ogłoszę podjęcie przez nas środków mających na celu obniżenie poziomu hałasu w transporcie kolejowym.

I call attention to the need to guarantee the safety of railway transport to the European citizens.
Zwracam uwagę na potrzebę zagwarantowania bezpieczeństwa transportu kolejowego obywatelom Europy.

We need a policy that promotes the development and improvement of public railway transport systems in our countries.
Potrzebna jest polityka, która będzie propagować rozwój i modernizację publicznego systemu transportu kolejowego w naszych krajach.

How much do you reckon a railway line's worth?
Jak pan przypuszcza, ile linia kolejowa może być warta?

Take a look at the map, find the nearest railway spur to our location.
Popatrz na mapę, znajdź najbliższą nam bocznicę kolejową.

State-aided railway companies should not be allowed to compete on a market with free competition.
Wspomagane przez państwo firmy kolejowe nie powinny mieć możliwości konkurowania na rynku, na którym panuje wolna konkurencja.