Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) linia kolejowa;

(Verb) przewozić koleją; budować kolej; pracować na kolei; podróżować koleją; popędzać, przymuszać; przeprowadzać pośpiesznie; przepychać; skazywać pośpiesznie; zmusić kogoś do zrobienia czegoś;

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

(US) kolej, linia kolejowa

Słownik biznesmena angielsko-polski 2006, Piotr Kapusta, Magdalena Chowaniec

kolej, kolejowy

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

s am. ~= rail-way

Słownik zwrotów amerykańskiego angielskiego

'reIlroUdn
1. Linia kolejowa I was working at the railroad on the train to Arkansas (Pracowa3em przy linii kolejowej do Arkansas) - Rednex (1995) He was helping to build great railroads across immense Western wilderness (Pomaga3em budowaa wielkie linie kolejowe przez niezmierzony Dziki Zachód) - Las Vegas Review-Journal (1996)
2. (te? railroads lub RR*) Kolej They had the the banks, the insurance companies, the railroads, everybody with money (Mieli poparcie banków, firm ubezpieczeniowych, kolei, ka?dego kto ma pieni1dze) - John Grisham (1989) I was working on the railroad for a dollar (Pracowa3em na kolei za dolara [na godzine] ) - Mark Knopfler &
Chet Atkins (1992) Both books tell of building the transcontinental railroad (Obydwie ksi1?ki opisuj1 budowe kolei transkontynentalnej) - Arizona Republic (2000)

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n am. kolej
adj attr kolejowy
am. railroad line - linia kolejowa
am. railroad car - wagon kolejowy

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

KOLEJ ŻELAZNA

POPĘDZAĆ

PRZEFORSOWAĆ (USTAWĘ)

POSŁAĆ KOLEJĄ

Nowy słownik angielsko-polski aut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

N kolej
Adj kolejowy

Wordnet angielsko-polski

(line that is the commercial organization responsible for operating a system of transportation for trains that pull passengers or freight)
kolej
synonim: railway
synonim: railroad line
synonim: railway line
synonim: railway system

Słownik internautów

linia kolejowa, trasa kolejowa

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

kolej

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

US droga kolejowa

Słownik techniczny angielsko-polski

kolej m

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

That education will work better if we've got electricity and railroads, and so on.
Edukacja będzie lepsza, jeśli zainstalujemy elektryczność i linie kolejowe, itp.

TED

We stood on the railroad tracks that ran between my friend's house and the beach.
Staliśmy na torach przebiegających między domem mojego przyjaciela, a plażą.

TED

Burnham had designed a railroad station that was never built, and so we followed.
Burnham miało projekt dworca kolejowego, który nigdy nie powstał, podążyliśmy tym tropem.

TED

There was an underground railroad of sorts that was going on during those years.
Istniał rodzaj stowarzyszenia pomocy, które działało w tamtych latach.

TED

Safety and interoperability of the community railroad system (debate)
Bezpieczeństwo i interoperacyjność wspólnotowego systemu kolejowego (debata)

statmt.org

John Denham, the shadow business secretary, said: "What we're trying to achieve is to show that parliament is being railroaded into a decision just on the fee cap when there are crucial questions on how the policy would work that haven't been answered with a proper white paper.

www.guardian.co.uk

She said she felt "bullied and railroaded" when the barrister - who she said appeared poorly briefed and ill-prepared - and a detective from one of the Metropolitan police's elite Sapphire sexual assault units pressured her to decide quickly whether she still wished to take the stand, telling her the case would fall apart if she chose not to.

www.guardian.co.uk

The plans Michael Gove is railroading through parliament already risk creating social division and a two-tier system.

www.guardian.co.uk

One day, someone from the railroad comes here to see me.
Któregoś dnia, ktoś z kolei przyszedł tu mnie zobaczyć.

I knew a man once who built his own railroad.
Znałem raz człowieka, który zbudował własną kolej.

Five minutes ago, you sat in this car and tried to railroad me!
minut temu siedział pan tu i próbował mnie wykołować!

I was told that he used to work on this railroad.
Powiedziano mi, że pracował na tej kolei.

Well, do you know how to get to the railroad station? No.
To może wie pan jak się dostać na stację kolejową? Nie.

My father had it made when he started this railroad.
Dał mi go kiedy zaczynałem budowę kolei.

He came down with a hundred people in four private railroad cars.
Przyjechało z nim sto osób w czterech wagonach kolejowych.

My husband believes you have a future on the railroad, and I do, too.
Mój mąż widzi dla pana przyszłość na kolei i ja również.

Where would your campaign be without the backing of the railroad?
Gdzie byłaby pańska kampania bez poparcia kolei?

After all, my future is bound to the railroad also.
W końcu moja przyszłość też się z nią wiąże.

Either you had them dig up a body, or you're building a railroad.
Albo kazałeś im wykopać ciało, albo budujesz trasę kolejową.

We're on our way back to Texas, drive cattle to meet your railroad.
Nie, dziękuję panu. Wracamy do Teksasu. Będziemy przeganiać bydło dla pańskiej kolei.

For you, a permanent position of respect on this railroad.
Dla pana oznaczać to będzie poważane stanowisko na tej kolei.

Right now you've got enough fellows to build a railroad.
Masz teraz wystarczająco ludzi, żeby wybudować trasę kolejową.

These are the farm property rights the bank held for the railroad.
To są prawa własności do farm wykupionych przez kolej.

I signed up for the Army to be shut of the railroad.
Zaciągnąłem się do wojska, by być z dala od kolei.

A man was found murdered tonight behind the railroad yards.
Dziś w nocy za torami kolejowymi znalezino zamordowanego mężczyznę.

We sent them all to the railroad for shipment north.
Odsyłamy ich na stację kolejową, skąd przewożą ich na północ.

If that troubles you, go stand on a railroad track and take a moment.
Jeśli to martwi cię, stań na torach i weź chwilkę.

A kid from my neighborhood tried to run across the railroad tracks.
Dzieciak z sąsiedztwa próbował przebiec przez tory.

I'm off to the railroad to become a folk singer.
Lecę w podróż koleją, aby zostać piosenkarzem.

Because sooner or later the railroad will be passing over it.
Bo wcześniej czy później będzie przez nią przechodzić kolej.

This here is what we call the underground railroad, Kevin.
To się nazywa Kolej Podziemna.

Can't you fellows run a railroad without stopping every five minutes?
Nie możecie jechać bez zatrzymywania się co pięć minut?

Built in the 1900s by a railroad tycoon for his wife.
Zbudowany w 1900 r. przez potentata kolejowego dla jego żony.

Not so sure you actually can run the railroad.
Boisz się, że nie będziesz w stanie nadzorować budowy kolei.

Thomas, didn't we know someone with the railroad in meridian?
Thomas, nie znamy kogoś na kolei w Meridian?

Like the shavings around Lady when we were on the railroad.
Podobnie jak wióry około Lady gdy wewere na kolei.

Yeah, I need to get to a railroad station.
Muszę się dostać na dworzec kolejowy.

It takes all sorts of men to build a railroad, huh?
No cóż, przy budowie kolei zbierają się różni ludzie.

Uh, that is the best place to lay railroad tracks.
To najlepsze miejsce na tory.

You want to railroad me, talk to my lawyer.
Chcesz mnie przyskrzynić? Porozmawiaj z moim prawnikiem.

Railroad, but cut the top and the overcoat, so I can wear this.
Kolej, utnij kaptur i płaszcz, - żebym mógł to nosić.

Most people assume this land we're walking on belongs to the railroad.
Większość ludzi uważa, że ta ziemia należy do kolei.

Why not? Every railroad has its own technical standards.
Pani minister, ja zgadzam się z panią, że to dobrze, iż zasady przejrzystości są przestrzegane, w tym przejrzystości finansowej, ale podzielam te uwagi, które mówią o czymś więcej.

Can't stop Hollander from selling our land to the railroad, either.
Nie powstrzymasz też Hollandera od sprzedania naszej ziemi kolei.

We're holding you and your railroad responsible for this carnage!
Ty i twoja kolej jesteście odpowiedzialni za tą rzeź!

Pinkerton, hundreds of men have died to build this railroad.
Pinkerton, setki ludzie straciły życie budując tą kolej.

My daddy was a railroad man 'til he got rich.
Mój tata był pracownikiem kolei, zanim się wzbogacił.

I worked on the railroad for thirty years or more
Pracowałem na kolei przez 30 lat. Albo i dłużej.

That damn railroad you're talking about sure as hell ain't getting no easier.
Z tą cholerną koleją, jak powiadasz, nie będzie łatwiej.

Just as all of you have joined him in the building of this railroad.
Jak i wy wszyscy dołączyliście do niego w budowie tej kolei.

Only when I think about my grandfather's railroad watch.
Tylko wtedy kiedy myślę o zegarku kolejowym mojego dziadka.

And so the railroad has got to go through Rock Ridge.
I dlatego, linia kolejowa będzie musiała przechodzić przez Rock Ridge.

I tasked you with being my eyes and ears on this railroad.
Miał być pan moimi oczami i uszami na tej kolei.

You can go and complain to the railroad management.
Możecie iść na skarge do dyrekcji kolei.

His name's Grant Thomas, and he works for the railroad.
Nazywa się Grant Thomas i pracuje dla kolei.

He has a permit to furnish meat for the railroad men.
On ma zezwolenie rządu na polowanie dla robotników kolejowych.

I buried him in a meadow, alongside a railroad track.
Pochowałem go na łące przy torach kolejowych.

All right, guys, get over to the old railroad depot
Dobra, przedostańmy się do starego magazynu za koleją, tak szybko, jak możemy.