Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) fizyka promieniowanie, radiacja; napromienienie; anatomia promienistość;
dose of radiation - fizyka dawka promieniowania;
radiation sickness - medycyna choroba popromienna;

(Adjective) radiacyjny; fizyka radioaktywny;
radiation leak - fizyka wyciek radioaktywny;
radiation intensity - fizyka natężenie promieniowania;
radiation processing - technika przetwarzanie materiałów radioaktywnych;
radiation pattern - technika charakterystyka promieniowania;
radiation exposure - napromieniowanie;
radiation physics - fizyka radiologia;
radiation chemistry - chemia chemia radiacyjna;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C promieniowanie
~ sickness choroba popromienna

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

promieniowanie, radiacja

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

s promieniowanie
beta ~ promieniowanie beta
gamma ~ promieniowanie gamma
infra-red ~ promieniowanie podczerwone
nuclear ~ promie-niowanie jądrowe
~ dose dawka napromieniowania
~ rate natężenie dawki promieniowania
~ sickness choroba popromienna
sec-ondary ~ promieniowanie wtórne

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n promieniowanie
napromienienie
radiacja
radiation sickness - choroba popromienna

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

RADIACJA

NAŚWIETLANIE [MED.]

Wordnet angielsko-polski


1. ( (medicine) the treatment of disease (especially cancer) by exposure to a radioactive substance)
napromieniowanie, napromienienie
synonim: radiotherapy
synonim: radiation therapy
synonim: actinotherapy
synonim: irradiation

2. (syndrome resulting from exposure to ionizing radiation (e.g., exposure to radioactive chemicals or to nuclear explosions)
low doses cause diarrhea and nausea and vomiting and sometimes loss of hair
greater exposure can cause sterility and cataracts and some forms of cancer and other diseases
severe exposure can cause death within hours
"he was suffering from radiation")
choroba popromienna, choroba promienna: : synonim: radiation sickness
synonim: radiation syndrome

3. (the spontaneous emission of a stream of particles or electromagnetic rays in nuclear decay)
radioaktywność, promieniotwórczość: : synonim: radioactivity

4. (energy that is radiated or transmitted in the form of rays or waves or particles)
promieniowanie, radiacja: :

5. ( (medicine) the treatment of disease (especially cancer) by exposure to a radioactive substance)
radioterapia, promieniolecznictwo: : synonim: radiotherapy
synonim: radiation therapy
synonim: actinotherapy
synonim: irradiation

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

fiz. promieniowanie; wypromieniowanie
~, absorbed - promieniowanie pochłonięte
~, alpha - promieniowanie alfa
~, background - promieniowanie tła, promieniowanie ze źródeł naturalnych; nukl. tło promieniowania
~, beta - promieniowanie beta
~, corpuscular - promieniowanie korpuskularne
~, cosmic - promieniowanie kosmiczne
~, diffused - meteo. promieniowanie rozproszone
~, direct - promieniowanie bezpośrednie
~, dispersed - promieniowanie rozproszone
~, electromagnetic - promieniowanie elektromagnetyczne
~, environmental - promieniowanie środowiska
~, extraterrestrial - promieniowanie pozaziemskie
~, gamma - promieniowanie gamma
~, global - promieniowanie kuli ziemskiej
~, hard - promieniowanie przenikliwe
~, harmful - promieniowanie szkodliwe
~, heat - promieniowanie cieplne, wypromieniowanie ciepła
~, incident - promieniowanie padające
~, induced - promieniowanie sztuczne
~, infrared - promieniowanie podczerwone
~, initial - promieniowanie początkowe
~, internal - biol. promieniowanie pochłoniętej dawki
~, ionizing - promieniowanie jonizujące
~, long wave - promieniowanie długofalowe
~, microwave - promieniowanie mikrofalowe
~, natural - promieniowanie naturalne
~, natural background - promieniowanie tła naturalnego
~, neutron - promieniowanie neutronowe
~, nocturnal - meteo. wypromieniowanie nocne
~, non-ionizing - promieniowanie niejonizujące
~, nuclear - promieniowanie jądrowe
~, obscure - promieniowanie niewidzialne
~, penetrating - promieniowanie przenikliwe
~, prompt - promieniowanie gamma, promieniowanie przenikliwe
~, reflected - promieniowanie odbite
~, residual - promieniowanie szczątkowe
~, scattered - promieniowanie rozproszone
~, short wave - promieniowanie krótkofalowe
~, sky - promieniowanie nieba
~, soft - promieniowanie nieprzenikliwe
~, solar - promieniowanie słoneczne
~, stray - promieniowanie błądzące
~, terrestrial - promieniowanie kuli ziemskiej, promieniowanie ziemskie
~, thermal - promieniowanie cieplne
~, total - promieniowanie całkowite
~, ultraviolet - promieniowanie ultrafioletowe
~, visible - promieniowanie świetlne, promieniowanie widzialne

Słownik środowiska angielsko-polski

działanie promieniowania, promieniowanie n

Słownik gospodarki wodno-ściekowej angielsko-polski

fiz. promieniowanie
~, background - promieniowanie tła
~, harmful promieniowanie szkodliwe
~, ionizing promieniowanie jonizujące
~, natural promieniowanie naturalne
~, solar promieniowanie słoneczne
~, terrestrial promieniowanie ziemskie
~, ultraviolet napromieniowanie ultrafioletem

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Even now, there are no actual victims who have died from radiation at Fukushima.
Nawet teraz nie ma ofiar, które zmarłyby z powodu promieniowania w Fukushimie.

statmt.org

In the winter, when you are skiing in the Alps, you may experience ultraviolet radiation.
Zimą, na nartach w Alpach, możecie doświadczyć promieniowania ultrafioletowego.

TED

A minimal amount of shielding, with lead for example, would stop it triggering a radiation sensor.

www.guardian.co.uk

"Ground-bursts would subject 55-60% of the city to a radiation dose sufficient to cause rapid debilitation followed by death for most people in the area, and to contaminate food, water, air and both damaged and undamaged buildings," the document stated.

www.guardian.co.uk

He said that in almost 60 years of operation there had never been a radiation emergency at AWE that had affected the public.

www.guardian.co.uk

Officially, Hassanpour died from radiation poisoning in 2007.

www.guardian.co.uk

So, I am going to send you down to radiation.
Więc, zamierzam cię wysłać na dół, na prześwietlenie.

There's no amount of lead that could keep out so much radiation.
Nie ma takiej ilości ołowiu, która by uchroniła przed takim promieniowaniem.

There seems to be an above average amount of radiation in this area.
Wygląda na to, że w tym rejonie jest promieniowanie wychodzące ponad normę.

The radiation is act upon nervous system of every human.
Promieniowanie działa na system nerwowy każdego człowieka.

Could be a disease, possibly, or a result of radiation.
Być może jest to choroba, lub wynik promieniowania.

They can´t stay exposed to that radiation more than 15 minutes.
Nie mogą być wystawieni na to promieniowanie dłużej niż 15 minut.

Here's every book we have in the library about nuclear radiation.
To wszystkie książki jakie mieliśmy w bibliotece o promieniowaniu atomowym.

There's a treatment that can save me but it's done with high radiation.
Jest terapia, która może mnie uratować, ale ma wysokie promieniowanie.

We need to focus more on protection against radiation and final storage.
Musimy w większym stopniu koncentrować się na ochronie przed promieniowaniem i składowaniem końcowym.

If he has an infection, the radiation will kill him.
Jeśli ma zakażenie, napromieniowanie go zabije.

In the end we worried that there would be negative radiation.
Po czym zaczęliśmy się obawiać szkodliwego promieniowania.

We're not sending our men in there with that radiation.
Przy tym poziomie promieniowania nikogo tam nie wyślę.

I now have a rock that will absorb the radiation.
Skała wywołała promieniowanie, a teraz mam skałę, która je wchłonie.

If my power source was leaking radiation, I would know.
Gdyby moje źródło zasilania emitowało promieniowanie, wiedziałabym o tym.

No. The only reason to take it is to prevent radiation poisoning.
Nie, bierze się go tylko na wypadek zatrucia popromiennego.

I used it to determine the effects of radiation on tissue.
Użyłem jej do ustalenia skutków promieniowania na tkankę.

If during this time receive radiation impact fit with a smile on his face.
Jeśli w tym czasie dosięgnie was promieniowanie, możecie mdleć z uśmiechem na ustach.

The early universe was a hot, almost uniform sea of matter and radiation.
Wczesny wszechświat był gorącym prawie jednorodnym morzem materii i promieniowania.

The radiation they give off is less than that from mobile phones.
Emitowane przez nie promieniowanie jest mniejsze niż z telefonów komórkowych.

Keep them as far away from the radiation as possible.
Trzymajcie ich najdalej od promieniowania, jak to tylko jest możliwe.

Where do we go where the radiation won't get us?
Gdzie możemy się udać aby promieniowanie nas nie dopadło?

We've got several small radiation sources, but they're leaks, nothing serious.
Odbieram parę małych źródeł promieniowania, Ale to nic poważnego.

I also consider it important to draw our attention to electromagnetic radiation.
Ponadto uważam, że należy zwrócić państwa uwagę na promieniowanie elektromagnetyczne.

The amount of radiation from the will be small.
Ilość promieniowania z telewizora będzie niewielka.

And give them red wine to slow the rate of radiation absorption.
I dajcie im czerwone wino, żeby zmniejszyć poziom przyjmowania promieniowania.

Our tests detect radiation in the water, but at extremely low levels.
Nasze testy wykazały promieniowanie w wodzie, ale na ekstremalnie niskim poziomie.

System check was okay, but I don't know about the radiation shielding.
Kontrola systemu wypadła dobrze, ale nie wiem co z osłoną antyradiacyjną.

Yeah, but these days a lot of people do chemo and definitely some radiation.
Tak, ale w dzisiejszych czasach dużo ludzi bierze chemioterapie i zdecydowanie jakieś naświetlanie

And if it turned out to be a nuclear warhead, what about the radiation?
A jesli okaze sie, ze to glowica nuklearna, co z promieniowaniem?

My aunt had one of those dots on her to target the radiation.
Moja ciotka też miała... takie coś na sobie. Od promieniowania. Co zaatakował?

Cos it wouldn't be right to just send people into an active radiation area.
Bo nie wysyła się Iudzi w teren aktywnego promieniowania.

Has your mother had any recent exposure to radiation?
Czy twoja mama była ostatnio narażona na promieniowanie?

When Roy said he was throwing up, we checked the radiation levels.
Kiedy Roy powiedział, że nie przyjdzie do pracy sprawdziliśmy poziom promieniowania.

You need to get back to town. The radiation's coming from Denver.
Musisz wracać do miasta, zbliża się fala uderzeniowa z Denver.

But we can't see the harmful cosmic radiation that is everywhere here.
Ale nie widzimy szkodliwego promieniowania, które jest tu wszędzie.

Even after the doloxan and the radiation failed to stop her cancer.
Nawet kiedy Doloxan i naświetlania nie zatrzymały raka.

The countryside is cold and full of unknown radiation hazards.
Na wsi jest zimno. Pełno tam zagrożeń związanych z promieniowaniem.

Has he recently been exposed to high levels of radiation or electromagnetism?
Czy ostatnio był wystawiony na wysokie promieniowanie,

Evidently the Ocean responded to our heavy radiation with something else.
Najwyraźniej Ocean odpowiedział na nasze ciężkie promieniowanie czymś innym.

But the most serious hazard in space is radiation.
Jednak największe niebezpieczeństwo w kosmosie to promieniowanie.

Satellite shows a radiation spike. Whatever it is, it's nuclear.
Satelita pokazuje skok promieniowania. cokolwiek to jest, jest radioaktywne.

I thought you said there was no radiation danger.
Wydawało mi się że mowiłeś że nie ma promieniowania.

As affected with this radiation human's brain lose ability to analyse, to think.
Pod wpływem tego promieniowania ludzki mózg traci zdolność analizowania i myślenia.

They're caused by cosmic radiation, not unlike the kind which gave us our powers.
Zostały one wywołane przez promieniowanie kosmiczne, ale nie takie, które dało nam nasze moce.

Maybe you're getting too much radiation in that airplane.
Może masz za duże natężenie promieniowania w tym samolocie.

A high background radiation count, about 0.5 milliroentgens per hour.
Wysokie promieniowanie tła, około 0.5 milirentgenów na godzinę.

Even now, there are no actual victims who have died from radiation at Fukushima.
Nawet teraz nie ma ofiar, które zmarłyby z powodu promieniowania w Fukushimie.

If there was radiation around, they wouldn't survive, would they?
Gdyby tu było promieniowanie, one by nie przeżyły.

You do realize that long-term exposure to these levels of radiation is extremely dangerous?
Zdajecie sobie sprawę, że długotrwałe działanie tego promieniowania, jest wyjątkowo niebezpieczne?

We're able to take the Cube radiation and funnel it into that box.
Jesteśmy w stanie przejąć promieniowanie i uwolnić je do tego pojemnika.