Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Verb) (po)ćwiartować, (po)dzielić na cztery części, (po)pokroić na ćwiartki; militarny wiać z baksztagu; szukać na wszystkie strony; umieszczać w jednym z czterech pól tarczy; (za)kwaterować, rozkwaterować, ulokować, umieścić; historia tropić, szukać;

(Noun) ćwierć, ćwiartka, czwarta część; finanse ćwierć dolara; kwadrans; strona świata; kwartał, rewir, dzielnica; astronomia kwadra; ćwierć funta; litość, łaska; napiętek; kierunek; źródło informacji;
poor quarter - dzielnica biedoty;
two and a quarter years - dwa lata i trzy miesiące;
quarters - (Noun) kwatery, pomieszczenia, mieszkania; stanowiska bojowe; sfery, krąg; pole tarczy dzielonej w krzyż;
residential quarter - dzielnica mieszkalna;
pay by the quarter - wnosić opłaty kwartalnie;
quarter full - w jednej czwartej pełny;
quarter of beef - ćwiartka wołu;
quarter of the population - jedna czwarta ludności;
quarter tonne - ćwierć tony;
the french quarter - francuska dzielnica;
quarter century - ćwierćwiecze;
give no quarter to sb - nie mieć litości dla kogoś;
artists’ quarter - dzielnica artystów;
ask for quarter - prosić o litość/zmiłowanie;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C
1.
(fourth part) ćwierć, ćwiartka
czwarta część
(of hour) a ~ of an hour kwadrans
(of year) kwartał.
2.
(part of animal) ćwierć
hind ~s zad (konia itd.) .
3.
(US, coin) ćwierć dolara.
4.
(fig, direction, place) zakątek
from every ~ ze wszystkich stron
pl ~s sfery
from high ~s z wyższych sfer.
5.
(districtof town) dzielnica
residential ~ dzielnica mieszkalna.
6.
(pl, lodgings) mieszkanie
(mil) ~ s kwatery.
7. at close
~s z bliska
to fight at close ~s walczyć wręcz.
8. (mercy) litość
łaska
to give ~ darowywać życie
no ~ was given nikogo nie oszczędzono.vt
1.
(divide into four) ćwiartować
dzielić na czworo.
2.
(put into lodgings) kwaterować.~ cpds (naut) : ~deck n tylny pokład
~final n (sport) ćwierćfinał
~master n kwatermistrz

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

kwaterować, stacjonować, dzielić na cztery części, ćwiartować, iść baksztagiem
ćwierć, ćwiartka, jedna czwarta, kwadrans, kwartał, kwadra, dzielnica, koło (krąg ludzi), pełny wiatr, baksztag (żegl.), (US) ćwierć dolara (25 centów), (pot.) 4 uncje (ok. 11 dag.), łaska (dawn.)
at close ~s z bliska
ask for/give ~ prosić o/okazać łaskę (dla pokonanego, wroga)

Nowoczesny słownik angielsko-polski

ćwierćtusza

Słownik architektury angielsko-polski

ćwiartka f, ćwierć

Słownik polityki i dyplomacji angielsko-polski

kwartał m

Słownik prawniczo handlowy angielsko-polski Anna Słomczewska

kwadrans m, kwartał m

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

s ćwierć
kwadrans
kwartał
strona świata
kwadra (księżyca)
dzielnica, rewir
źródło (informacji)
am. moneta 25-centowa
pl ~s sfery
apartamenty
mieszkanie
wojsk. kwatery
crew' s ~s pomieszczenia załogi
general ~s stanowiska alarmowe
married ~s kwatery dla żonatych (rodzinne)
vt ćwiartować
zakwaterować

Słownik zwrotów amerykańskiego angielskiego

'kwOrÔ@rn
1. Moneta dwudziestopięciocentowa; dwudziestopięciocentówka; ćwierćdolarówka The new meters will still accept quarters (Nowe parkometry będą przyjmować ćwierćdolarówki) - Queens Chronicle (1996)
2. (Na niektórych uczelniach w USA) Część roku akademickiego o długości od 10 do 12 tygodni; Kwartał I'll get a not just for the quarter but for the whole semester (Będę miał czwórkę nie tylko w tym kwarrtale, ale w całym semestrze) - Stephen King (1983) I dropped out of the Ph.D. program after one quarter (Ze studiów doktoranckich wyleciałem po pierwszym kwartale) - Philip Roth (1988)

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n ćwierć, czwarta część
kwartał
strona świata
astr. kwadra (Księżyca)
dzielnica, rewir
źródło (informacji)
am. moneta 25centowa
a quarter of an hour - kwadrans
pl quarters - sfery
pomieszczenia
mieszkanie
wojsk. kwatery
at close quarters - z bliska
(o walce) wręcz
to take up quarters - zamieszkać
vt ćwiartować
wojsk. kwaterować

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

CZWARTA CZĘŚĆ

ĆWIARTKA

ĆWIERĆ

KWADRA KSIĘŻYCA

STRONA ŚWIATA

ŹRÓDŁO

DZIELNICA MIASTA

KWATERA

NAPIĘTEK

LITOŚĆ

CZĘŚĆ: PODZIELIĆ NA CZTERY CZĘŚCI

ĆWIARTOWAĆ

ROZĆWIARTOWAĆ

POKWATEROWAĆ

ROZKWATEROWAĆ

ZAKWATEROWAĆ

ROZLOKOWAĆ

STACJONOWAĆ

Nowy słownik angielsko-polski aut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

kwatera
ćwiartka

Wordnet angielsko-polski


1. (the rear part of a ship)
rufa
synonim: stern
synonim: after part
synonim: poop
synonim: tail

2. (a unit of time equal to 15 minutes or a quarter of an hour
"it's a quarter til 4"
"a quarter after 4 o'clock")
kwadrans, piętnaście minut: :

3. (a fourth part of a year
three months
"unemployment fell during the last quarter")
kwartał, trymestr: :

4. (a United States or Canadian coin worth one fourth of a dollar
"he fed four quarters into the slot machine")
ćwierćdolarówka: :

5. (one of four equal parts
"a quarter of a pound")
ćwiartka, ćwierć, 1/4, jedna czwarta, czwarta część: : synonim: one-fourth
synonim: fourth
synonim: one-quarter
synonim: fourth part
synonim: twenty-five percent
synonim: quartern

Słownik internautów

ćwiartka
kwadrans
kwartał
kwatera
kwaterować kogoś

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

dzielnica
dzielnica miasta
astr. kwadra

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

czwarty

dzielnica

kwadra

kwadrans

kwarta

łaska

przebaczenie

Słownik terminów Unii Europejskiej angielsko-polski

kwartał

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

ćwiartka; adm. dzielnica; dzielnica miasta; geogr. strona świata
~, billeting - kwatera noclegowa
~ of the moon - astr. kwadra księżyca
~, residential - dzielnica mieszkaniowa, osiedle willowe
~, service - mieszkanie służbowe
~, sick - izba chorych

Słownik gospodarki wodno-ściekowej angielsko-polski

geogr. strona świata

Słownik techniczny angielsko-polski

1. dzielnica f, kwadra f
2. klin m

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

It is absurd that a quarter of the seats in parliament will go to the military.
To niedorzeczne, że jedna czwarta miejsc w parlamencie zostanie oddana wojsku.

statmt.org

Our aim is to adopt the proposal for a directive during the first quarter of 2011.
Naszym celem jest przyjęcie projektu dyrektywy w pierwszym kwartale 2011 roku.

statmt.org

That is to say, there are many quarters where religious values are not respected.
Jest zatem wiele obszarów, na których wartości religijne nie są respektowane.

statmt.org

It sends us a report which sweeps three-quarters of the subjects under the carpet.
Komisja wysyła nam sprawozdanie, w którym trzy czwarte spraw zamiata się pod dywan.

statmt.org

But according to Assange, the Obama administration is "trying to strike a plea deal" with Bradley Manning, the 23-year-old intelligence officer and alleged source of the more than a quarter of a million US diplomatic cables embarrassingly leaked last month.

www.guardian.co.uk

The bank's Halifax and C&G arms are the country's biggest mortgage lenders and Daniels said the current fall in house prices was "not setting any alarm bells off" and that the retail division continued to experience good income growth during the third quarter.

www.guardian.co.uk

Demand for new lending remains "subdued" the bank said, although gross mortgage lending in the quarter was up on the comparable period last year, the bank said.

www.guardian.co.uk

Forty percent of complainants were aged between 25 and 39, while a quarter were aged 40 or more.

www.guardian.co.uk

At the same time, more than a quarter of the trusts said they were at risk of breaching standards in cancer, superbugs such as MRSA and services for the mentally ill.

www.guardian.co.uk

What would you say to a quarter of a million?
Co by pan powiedział na ćwierć miliona?

How about 16 million by the end of the quarter?
Coś około 16 milionów do końca kwartału?

I's taken a quarter of a century to make what I got today.
Zajęło mi ćwierć wieku, by osiągnąć to, co mam.

This comes after the industry's good performance in the second quarter of the year.
Doszło do tego po tym, jak sektor odnotował dobre wyniki w drugim kwartale tego roku.

And this is every quarter, for the last two years.
I tak jest każdego kwartału od dwóch lat.

A quarter down, the rest when my son is standing before me.
procent z góry, a reszta, gdy mój syn będzie tu ze mną.

I only started me at a quarter to three worry.
Gdy minął kwadrans do trzeciej, zacząłem się martwić.

Something on that bed is worth a quarter of a million dollars.
Coś na tym łóżku jest warte ćwierć miliona dolarów.

Exactly as it said on the note: quarter past two.
Dokładnie jak było napisane na wiadomości: Kwadrans po drugiej.

Just hoping for some air support from your quarter, is all.
Mam nadzieję na wsparcie lotnicze z waszej strony, to wszystko.

We'll double the share price by the end of the first quarter.
Podwoimy cenę akcji do końca pierwszego kwartału.

The draft was to be put forward in the third quarter of 2011.
Wniosek miał zostać przedstawiony w trzecim kwartale 2011 roku.

At a quarter past seven, your father will give me instructions.
Kwadrans po siódmej, twój ojciec poda mi dalsze instrukcje.

Last time you nearly took out every sink in the Quarter.
Poradzę sobie... Zeszłym razem odciął pan dopływ do niemal wszystkich umywalek.

I've spent a quarter of a century on this planet!
Spędziłem ćwierć wieku na tej planecie!

So why don't you let Eric take my place in the quarter?
Więc może Eric mógłby zająć moje miejsce w tym biegu?

Watch broke as he fell. Time of death was quarter past four.
Zegarek zepsuł się gdy upadł, czas śmierci 16.15.

The report should be adopted in the second quarter of this year.
Sprawozdanie to powinno zostać przyjęte w drugim kwartale bieżącego roku.

During the first quarter of 2010, 1 244 women were raped.
W pierwszym kwartale 2010 roku dokonano gwałtu na 1 244 kobietach.

The entire voyage will last a quarter of a second.
Cała podróż będzie trwała ćwierć sekundy.

We can't hide a $40 billion loss in one quarter.
Nie da się ukryć utraty 40 miliardów w jednym kwartale.

I work all day for two coins. Until a quarter to six.
Za 25 centów będę pracował tu cały dzień do 17.45.

The truth is I want to talk about the upcoming quarter.
Prawdą jest, że chcę porozmawiać o przyszłym kwartale.

The situation, a quarter of a century on, is scarcely any better than back in 1983.
Ćwierć wieku później sytuacja nie jest w sumie lepsza niż w roku 1983.

Oscar should only have a quarter can morning and evening.
Oscar powinien dostawać ćwierć puszki rano i wieczorem.

But every human for a quarter mile doesn't have to die with me.
Ale wszyscy ludzie w promieniu mili nie muszą ginąć ze mną.

We're a mile and a quarter south of where we were supposed to land.
Jesteśmy milę i ćwierć od punktu gdzie powinniśmy być.

It's a quarter past the hour and now for a word from our sponsors.
Jest kwadrans po, i teraz słowo o naszych sponsorach.

What if I can bounce a quarter in that glass?
A co, jeśli wrzucę monetę do tej szklanki?

Yeah. At a quarter to two, with a full courtroom.
Tak, kwadrans po drugiej, przy pełnej sali.

A quarter of politicians, local officials and journalists are women.
Jedna czwarta polityków, lokalnych urzędników i dziennikarzy to kobiety.

One word in the wrong quarter, and this whole thing might blow sky high.
Jedno słowo w złym czasie i cała sprawa może pójść z dymem.

Where do you think I've been this last breathless quarter of a century?
A gdzie twoim zdaniem byłam przez te ostatnie ćwierć wieku?

I just read somewhere that the hospital's revenues actually went up last quarter.
Tylko przeczytałem gdzieś że dochody szpitala właściwie poszedł w górę ostatnia ćwiartka.

That's less than 10% of what I booked for you guys this quarter.
To mniej, niż 10% z tego, co zdobyłem dla nas w tym kwartale.

So if your home is worth $250,000, that makes you a quarter millionaire.
Więc jeśli dom jest warty $250,000, to czyni cię to ćwierćmilionerem.

We can talk about your upcoming quarter life crisis tomorrow.
Możemy porozmawiać o twoim kryzysie średniego jutro.

But she says nothing, however, about a tasty quarter. Okay.
Ale powiedziała, że nic... ...nie jest smaczniejsze od smakowitej ćwiartki.

So even in '87, we're getting down at latin quarter.
Było tak, okej. Nawet w '87, wbijaliśmy sie w latynowską dzielnice.

Fourth quarter, we're up by two points, you're getting six.
Czwarta kwarta, jesteśmy do przodu 2 punktami, dostajesz 6.

And then I jumped back for the final quarter of the finals.
I skoczyłem z powrotem na ostatnią kwartę finałów

I'm going to walk out with that quarter rye, one way or another.
Wyjdę stąd z tą ćwiartką, tak czy inaczej.

He's been held in sub basement at federal quarter house.
Jest trzymany w setorze D w kryjówce federalnej...

So in the third quarter we saw no signs of weakening.
Tak więc w trzecim kwartale nie zanotowaliśmy żadnych oznak przebudzenia.

The results of the study should be available in the third quarter of 2009.
Rezultaty badań będą dostępne w trzecim kwartale 2009 roku.

Or maybe it was 31 and a quarter percent.
A może to było 31 i jedna czwarta procenta.

I can't believe you found a quarter down there.
I can't believe you found a quarter down there.

Look what we'll be giving them for a quarter!
Zobacz, co im damy na kwartał!

Why in his condition, I doubt he'll survive to the quarter moon.
Patrząc na jego stan wątpię, by dotrwał do pierwszej kwarty Księżyca.

It's the kind of thing that we take to the recycling bin each quarter.
To są rzeczy, które wyrzucaliśmy do kosza recycling każdego kwartału.