Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Adjective) eliminacyjny, kwalifikacyjny; lingwistyka określający;
qualifying examination - egzamin kwalifikacyjny;
qualifying period - staż, okres oczekiwania;
qualifying round - sport eliminacje, runda eliminacyjna;
qualifying period - staż, okres oczekiwania;
qualifying round - sport eliminacje, runda eliminacyjna;

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

kwalifikacyjny

Nowoczesny słownik języka angielskiego

kwalifikujący, kwalifikacyjny (np. egzamin)

Nowoczesny słownik angielsko-polski

określający

Słownik finansowy angielsko-polski Iwona Kienzler, 2010r

1. uprawniony 2. kwalifikacyjny ~ holding udział kwalifikujący~ items pozycje o obniżonym ryzyku~ taxpayers uprawnieni podatnicy

Słownik prawniczo-handlowy angielsko-polski Iwona Kienzler, 2010r

adj. kwalifikacyjny, eliminacyjny qualifying exam egzamin kwalifikacyjny qualifying period okres kwalifikacyjnyqualifying round kwalifikacje qualifying shares akcje kwalifikujące

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

ELIMINACYJNY [SPORT.]

Wordnet angielsko-polski

(success in satisfying a test or requirement
"his future depended on his passing that test"
"he got a pass in introductory chemistry")
zdanie, zdanie egzaminu
synonim: passing
synonim: pass

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Slovenian tolar banknotes qualifying for exchange
 Banknoty tolara słoweńskiego kwalifikujące się do wymiany

ECB

Cyprus pound banknotes qualifying for exchange
Banknoty funta cypryjskiego kwalifikujące się do wymiany

ECB

He came within about a second of qualifying.
Przybiegł około sekundę za późno by się zakwalifikować.

TED

Both countries commit themselves to democratic government — an important step towards qualifying for future membership of the EU.
Oba kraje opowiadają się za demokratycznymi rządami, co jest ważnym krokiem na drodze do przyszłego członkostwa w UE.

europa.eu

Mahut beat Britain's Alex Bogdanovic 24-22 in the second round of the qualifying event so his stamina was not in doubt, yet here he was breaking record after record.

www.guardian.co.uk

But Red Bull, who have been fastest in qualifying for every race this season bar Canada, have an uncanny ability to up the pace in Q3 when pole position is on the line.

www.guardian.co.uk

North Korea blanked their way to South Africa in their 14 qualifying games, notching up five 0-0 draws and conceding more than a single goal only once.

www.guardian.co.uk

The team sheet, when it arrived, contained no real surprises once it was understood that the Italian was not about to mess around with the system and selections that had proved so successful in qualifying on the basis of late claims made in inconsequential friendlies.

www.guardian.co.uk

Does the concept first in qualifying mean anything to you?
Czy 'pierwszy w kwalifikacjach' coś dla ciebie znaczy??

I still just don't see them qualifying for States.
Nadal nie widzę szans na zakwalifikowanie się do Stanowych.

Finishing in the first four and qualifying for Europe.
Miejsce w pierwszej czwórce i awans do Ligi Mistrzów.

And once again, here are the first ten qualifying positions:
I raz jeszcze, podajemy pierwsze dziesięć pozycji w kwalifikacjach:

We never even won a regional qualifying match.
Nawet nie wygraliście oficjalnego meczu kwalifikacyjnego.

Engines get taken out after every qualifying session.
Silniki są zabierane dzień po każdym sezonie kwalifikacyjnym.

Today's qualifying rounds will determine who will compete in the semifinals!
Dzisiejsza runda kwalifikacyjna wyłoni kto będzie rywalizował w półfinałach!

This is yours and Jimmy's first qualifying run.
To pierwsza runda kwalifikacyjna dla ciebie i Jimmy’ego.

I'll see you at the qualifying rounds, freshmen!
Zobaczymy się na rundzie kwalifikacyjnej, kocie!

However, and it is important to underline this, we need to maintain some qualifying points in the debate and vote that will be held tomorrow.
Niemniej, i należy to podkreślić, musimy utrzymać niektóre punkty kwalifikujące w debacie i jutrzejszym głosowaniu.

Will you rule out nuclear power and carbon capture and storage from projects qualifying for assistance?
Czy wykluczy pan energię jądrową oraz wychwytywanie i magazynowanie dwutlenku węgla spośród projektów kwalifikujących się do wsparcia?

The proposal to limit the policy to national level would lead to qualifying Member States governing redistribution.
Propozycja ograniczenia tej polityki do szczebla krajowego prowadziłaby do zarządzania redystrybucją środków przez kwalifikujące się państwa członkowskie.

I'm just gonna need to know his qualifying times and his diagnosis.
Aby dołączyć go do odpowiedniej kategorii, muszę znać jego czasy kwalifikacyjne i jego stan.

Up track for the final qualifying session.
Przygotować tor do ostatniej rundy kwalifikacyjnej.

There is not one reason, not one excuse for qualifying or justifying the famine in 1932 and 1933.
Nie ma żadnego powodu, żadnego wytłumaczenia, by do tej sprawy podchodzić z zastrzeżeniami lub szukać uzasadnienia tragedii głodu z lat 1932 i 1933.

Welcome to coverage... ...of the Twin Rings Race qualifying section.
Witamy w relacji ...z kwalifikacji do wyścigu Twin Rings.

It would now be difficult for us to make that statement without qualifying it, because the crisis has shown that the economic and monetary union is an unfinished project.
Trudno byłoby nam teraz wydać podobną deklarację, nie modyfikując jej, ponieważ kryzys ujawnił, że unia gospodarczo-walutowa jest projektem nieukończonym.

Mr President, it is very simple to recognise the agenda of those who are pressing for an increase in the qualifying size of political groups in this House.
Panie przewodniczący! Bardzo łatwo rozpoznać program tych, którzy naciskają na zwiększenie dopuszczalnej liczebności grup politycznych w tej Izbie.

The Council of Europe Convention signed by 20 Member States of the European Union is the first international legal act qualifying the various forms of sexual exploitation of children as a criminal offence.
Podpisana przez 20 państw członkowskich Unii Europejskiej Konwencja Rady Europy jest pierwszym międzynarodowym aktem prawnym uznającym różne formy wykorzystywania seksualnego dzieci za przestępstwo.

Billions are being spent on pet subjects of the left, such as the climate and development aid, whilst in the Netherlands, people are failing to receive treatment in care homes, the qualifying age for the state old-age pension (AOW) is being raised to 67 years and the police force is having to make cutbacks.
Podczas gdy wydaje się miliardy euro na kwestie ulubione przez Lewicę, takie jak klimat czy pomoc rozwojowa, w Holandii ludzie nie otrzymują pomocy w domach opieki, wiek emerytalny uprawniający do ustawowego świadczenia (AOW) podnosi się do 67 lat, a policja jest zmuszona do zwolnień.