Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Adjective) matematyka kwadratowy;
quadratic equation - matematyka równanie kwadratowe drugiego stopnia;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

adj kwadratowy

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

kwadratowy

Nowoczesny słownik języka angielskiego

w ksztalcie kwadratu

Wordnet angielsko-polski

(involving the second and no higher power of a quantity or degree
"quadratic equation")
kwadratowy

(a polynomial of the second degree)
trójmian kwadratowy
synonim: quadratic polynomial

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

See, normally in school, you do things like solve quadratic equations.
Normalnie w szkołach rozwiązuje się takie rzeczy jak równania kwadratowe.

TED

For example, factoring quadratics with leading coefficients greater than one. ~~~ This stuff is also really easy to relearn, provided you have a really strong grounding in reasoning.
Np.rozkład na czynniki równania kwadratowego z wiodącym współczynnikiem większym niż jeden Łatwo to sobie przypomnieć, jeśli ma się solidne podstawy w matematycznym rozumowaniu.

TED

Who can tell me the quadratic equation?
Kto może mi powiedzieć, równanie kwadratowe?

But only with quadratic equations, coordinate geometry and algebraic visualizations.
Ale tylko z równaniami kwadratowymi, współrzędnymi geometrycznymi i wizualizacją algebraiczną.

What is the quadratic equation?
Co to jest rownanie kwadratowe?

What is a Quadratic Equation?
Co to jest równanie kwadratowe?