Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) kara, ukaranie; cięgi, wycisk, ciężka szkoła, ostre traktowanie, także fizyczne;
harsh punishment - surowa kara;
capital punishment - (Noun) kara śmierci, najwyższy wymiar kary;
mete out punishment - wymierzać karę;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n
1.
U/C (penalty) kara.
2.
C wycisk, cięgi

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

kara, ukaranie, ostre (po) traktowanie (także fizycznie)

Słownik prawniczo handlowy angielsko-polski Anna Słomczewska

ukaranie n, kara f

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

s kara

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

KARANIE

UKARANIE

POKUTA

LANIE [WOJSK.]

Wordnet angielsko-polski


1. (the act of punishing)
karanie, wyciąganie konsekwencji
synonim: penalty
synonim: penalization
synonim: penalisation

2. (the act of punishing)
kara, rygor, sankcja, sprawiedliwość, wyrok: : synonim: penalty
synonim: penalization
synonim: penalisation

3. (the act of punishing)
penalizacja: : synonim: penalty
synonim: penalization
synonim: penalisation

Słownik internautów

kara

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

kara
karanie

Słownik ochrony środowiska i gospodarki odpadami angielsko-polski 2003, Krzysztof Czekierda

karaukaranie~ for environmental crimes kara za zbrodnie przeciwko środowisku~ of the offender ukaranie sprawcy

Słownik terminologii prawniczej angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo Branta (aut. Ewa Ożga)

kara, karanie
amenability to punishment: karalność
by way of punishment: karnie (w drodze karnej)
capital punishment: kara główna, kara śmierci
circumstance affecting the mitigation of punishment: okoliczność wpływająca na złagodzenie kary
collective (combined) punishment: kara łączna
commutation of a punishment: złagodzenie kary, zamiana kary (na łagodniejszą)
condign punishment: kara zasłużona
corporal punishment: kara cielesna
deserving of punishment: zasługujący na karę
cumulative punishments: zbieg skazań
disciplinary punishment: kara dyscyplinarna
dishonouring punishment: kara hańbiąca
execution of capital punishment: wykonanie kary śmierci
exempt from punishment: bezkarny
exemption from punishment: bezkarność
extraordinary mitigation of punishment: nadzwyczajne złagodzenie kary
harshness of a punishment: surowość kar
heavy punishment: ciężka kara, surowa kara
incommensurability of punishment: niewspółmierność kary
infliction of corporal punishment: wykonanie kary cielesnej
infliction of punishment: wymierzenie kary
lawful punishment: skazanie zgodne z prawem
lenient punishment: łagodne ukaranie
long-term punishment: kara długoterminowa
means of punishment not involving loss of liberty: wolnościowe środki karne
mitigation of punishment: złagodzenie kary
punishment endured: skazanie odbyte
punishment execution code: kodeks wykonawczy
time-limit to carry out punishment: przedawnienie wykonania kary
punishment serving its purpose: kara celowa
recall of the stay of punishment: odwołanie odroczenia wykonania kary
release from punishment: uwolnienie od kary
renouncement of inflicting a punishment: odstąpienie od wymierzenia kary
rigour of the execution of punishment: rygor wykonania kary
stay of enforcement of a punishment: wstrzymanie wykonania kary
threat of punishment: groŹba kary
to affect the punishment: wpływać na wymiar kary
to award punishment: wymierzać karę
to be subject to punishment: podlegać karze
to demand punishment: żądać ukarania
to impose (inflict) a punishment: nałożyć karę
to inflict collective punishment: wymierzać karę łączną
to mete out punishment: wymierzać karę
to move for punishment: występować o ukaranie
to receive punishment: ponieść karę
to renounce from inflicting a punishment: odstąpić od wymierzenia kary
to sentence sb to a punishment: skazywać kogoś na karę
to stay the enforcement of a punishment: wstrzymać wykonanie kary
to suffer a punishment: zostać skazanym, zostać ukaranym
to suspend punishment: zawieszać wykonanie kary

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

cięgi

wycisk

Słownik religii angielsko-polski

kara f

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

kara; pr. karanie; ukaranie
~, bodily - kara cielesna
~, capital - kara śmierci
~, collective - kara zbiorowa
~, corporal - kara cielesna
~, deserved - kara zasłużona
~, disciplinary - kara dyscyplinarna
~, exemplary - kara przykładna
~ for espionage; ~ for spying - kara za szpiegostwo
~, individual - kara indywidualna
~, judicial - kara sądowa
~ of bread and water - kara aresztu o chlebie i wodzie
~ of hanging - kara szubienicy
~ of restricted liberty - kara ograniczenia wolności
~ of the guilty - ukaranie winnych
~ of war crimes - karanie zbroni wojennych
~, summary - kara dyscyplinarna, ukaranie doraźne
~, undeserved - kara niezasłużona

Słownik gospodarki wodno-ściekowej angielsko-polski

ekon., pr. kara
karanie
ukaranie
~ for environmental pollution - kara za zanieczyszczenie środowiska
~ of the guilty ukaranie winnych
~, summary kara doraźna, karanie doraźne

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

In it we refer to human dignity and the ban on degrading and cruel punishment.
Mówi się w niej o godności człowieka i zakazie poniżającego i okrutnego karania.

statmt.org

Wherefore doth a living man complain, a man for the punishment of his sins?
Przeczżeby tedy sobie utyskiwać miał człowiek żyjący, a mąż nad kaźnią za grzechy swoje.

Jesus Army

These aspects have survived throughout the whole long history of punishment until today.
Przetrwały one od samych początków karania ludzi aż po dzień dzisiejszy.

statmt.org

We call on the authorities to refrain from carrying out these punishments.
Wzywamy władze do powstrzymania się od przeprowadzenia tych egzekucji.

statmt.org

Prohibition of torture and inhuman or degrading treatment or punishment
Zakaz tortur i nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania

EU Constitution

"The closure therefore constitutes a collective punishment imposed in clear violation of Israel's obligations under international humanitarian law.

www.guardian.co.uk

Following the international publicity that Binoche helped to generate, and the widespread condemnation of Iran for its cruel and unusual punishment of women, the Iranian authorities changed Ashtiani's death sentence from stoning to hanging.

www.guardian.co.uk

Why would he steal balloons? It seems a perversely childish thing to risk punishment for; besides, balloons are cheap, aren't they? Alfie explains patiently that it wasn't just a few balloons, but 400, or 20 packets.

www.guardian.co.uk

"Stoning to death is not simply just a judicial punishment, it's a political means in the hands of the Iranian regime to threaten people.

www.guardian.co.uk

It has more function than just a simple punishment for them.

www.guardian.co.uk

He was the last of those who brought the punishment to us.
On był ostatnim z tych, którzy sprowadzili na nas karę.

It also might have been punishment for talking to you.
To mogła być kara za to, ze z Tobą rozmawiał.

And I could take the punishment for all our boys.
Mogłem wziąć karę na siebie za resztę chłopaków.

It's not exactly a punishment, but they just have to start all over again.
To nie jest kara, ale muszą zaczynać wszystko od początku.

Will he press them also on their use of capital punishment?
Czy będzie się naciskać na Chiny również w sprawie kary śmierci?

A fight club, where someone else takes all the punishment.
Klub walki,gdzie ktoś inny zbiera cały wicisk. - Pewnie też obstawiali zakłady.

There are many different schools of thought On capital punishment.
Jest wiele różnych szkół i poglądów na karę śmierci.

The kind of punishment I came here for had nothing to do with prison.
Kara, dla jakiej tu przybyłam, nie ma nic wspólnego z więzieniem.

They also used it as a form of capital punishment.
Używali jej także jako rodzaju kary śmierci.

Take the true measure of what you consider to be punishment.
Zastosuj właściwą miarę wobec tego, co zwiesz karą.

And that will be your punishment, man of little faith.
I to będzie twoja kara, mężczyzna mało wiary.

But there must be some place for punishment to their actions.
Ale musi być jakiś sposób, by ukarać go za jego czyny.

This is not a punishment. It's for your own good.
To nie jest kara to dla twojego własnego dobra..

After he'd finished writing about the crime bit and moved on to the punishment.
Po tym jak skończył pisać o zbrodni i przeszedł do kary.

In this case, people that are never going to vote for capital punishment.
Ludzi, których na pewno nie zakceptujemy, czyli tych którzy nie zagłosują za śmiercią.

You know, the fact I was never punished is punishment in itself.
Fakt, że nie zostałem ukarany, jest karą samą w sobie.

The only fit punishment is to remove you from society.
Jedyną właściwą karą jest usunięcie pana ze społeczeństwa.

There is only one punishment fit for such a crime.
Jest tylko jedna kara za taka zbrodnie.

You deserve to have a bit of physical punishment, I also think.
Myślę, że zasługujesz na odrobinę fizycznej kary.

And we say if we're an Islamic state, then you would face capital punishment.
I mówimy - skoro jesteśmy państwem islamskim, powinna cię spotkać kara śmierci.

His death is God's punishment for loving him more than my other children.
Jego śmierć była karą Bożą, że jestem bardziej kochała go od innych dzieci.

That is not a punishment for the biggest country, Germany.
To nie jest kara dla największego kraju, czyli dla Niemiec.

Well, you sure can take a lot of punishment, sweetheart.
Dobrze, pewnie możesz wziąć dużo kary, ukochany.

Your reading assignment is going to be crime and punishment.
Waszą lekturą domową będzie 'Zbrodnia i kara'.

Three, punishment is for your own good, so no complaints.
Po trzecie. Kara jest dla... waszego dobra... więc nie narzekajcie. Zrozumiano?

No form of death punishment is acceptable in a democratic and modern state.
Żadna forma kary śmierci nie może być stosowana w demokratycznym i nowoczesnym państwie.

Punishment of economic crime is the name they give to political repression.
Przestępstwo finansowe to nazwa, jaką przyjęły represje polityczne.

Or is that part of the punishment, having to sleep outdoors?
A może to część mojej kary? Mam spać na dworze?

Being in jail isn't punishment, if you didn't like it on the outside.
Bycie w więzieniu nie jest karą, jeśli nie podobało ci się na wolności.

They each contain a card with a punishment on them.
Każda z nich zawiera kartę z karą.

Sadly, your punishment is going to be an evening without me.
Niestety twoją karą będzie wieczór beze mnie.

I can't think of no worse punishment than to let you live forever.
Pomyślałem, że nie ma gorszej dla ciebie kary... jak pozwolić ci żyć wiecznie.

I was saying that no sin on earth could make such punishment just.
Powiedziałam, że żaden grzech na ziemi nie może usprawiedliwić takiej kary.

You make it seemed as having children is some sort of goddamn punishment.
To tak, jakby posiadanie dzieci było jakaś cholerną karą!

Well, it seems to me the punishment doesn't fit the crime.
Wydaje mi się, że kara nie jest adekwatna do zbrodni.

Then, as punishment, she said that I had to buy something feminine.
Za karę miałam sobie kupić coś kobiecego.

But if you suspect me, it will be my biggest punishment.
Ale, jeśli podejrzewasz mnie, to będzie to moją największą karą.

We probably all agree that this man will not escape his punishment one way or another.
Zapewne wszyscy zgadzamy się, że ten człowiek nie uniknie kary w ten czy inny sposób.

Your confession and punishment will be a relief to you.
Przyznanie się i kara przyniosą ci uIgę.

Even though this headache is far worse than any punishment.
Nawet jeśli ten ból głowy jest... ...gorszy, niż jakakolwiek nałożona przez ciebie kara.

What we really need is year round capital punishment on every night with sponsors.
To, czego naprawdę potrzebujemy... ...to roczna runda kary śmierci każdej nocy w ze sponsorami!

Make the punishment fit the crime, yes, but, also, look at the person.
Trzeba, by kara odpowiadała zbrodni. Ale trzeba także patrzeć na osobę.

This case has been publicised in the media, and we are talking about a punishment of up to one year.
Sprawę nagłośniono w mediach, a w grę wchodzi kara pozbawienia wolności do jednego roku.

But our current judicial system wouldn't provide adequate punishment for you.
Ale nasz system prawny nie zapewnia dla ciebie godziwej kary.

I have a far more satisfying brand of punishment for her.
Mam dla niej bardziej satysfakcjonującą karę.

These aspects have survived throughout the whole long history of punishment until today.
Przetrwały one od samych początków karania ludzi aż po dzień dzisiejszy.

I'm just wondering how coming here fits into my school and home only punishment.
Zastanawiam się jak przyjście tutaj ma się do mojej kary tylko dom i szkoła.

The strange thing is that people see the plague as a punishment from God.
Ludzie myślą, że zaraza... jest karą od Boga za grzechy.

Because her punishment here was different than everyone else's.
Bo jej kara tutaj była inna, niż reszty.

The punishment, which you and those like you, brought upon us.
Kara, którą pan i tacy jak pan sprowadzili na nas.