Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) prototyp, pierwowzór;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C prototyp, pierwowzór

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

prototyp, pierwowzór, egzemplarz próbny

Nowoczesny słownik angielsko-polski

protoplasta

Słownik prawniczo-handlowy angielsko-polski Iwona Kienzler, 2010r

n prototyp

Słownik medyczny angielsko-polski Iwona Kienzler

prototyp m

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

s prototyp

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n prototyp

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

PROTOTYP

ARCHETYP

PIERWOWZÓR

PRAWZÓR

Wordnet angielsko-polski

(a standard or typical example
"he is the prototype of good breeding"
"he provided America with an image of the good father")
pierwowzór, oryginał, prototyp, prawzór, protoplasta, autentyk
synonim: paradigm
synonim: epitome
synonim: image

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

prototypowy

wzorzec

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

pierwowzór; prototyp
~, full sized - prototyp w skali naturalnej
~, test-flown - prototyp przetestowany w locie

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

We published a paper that described this finding at the earliest prototype stage.
Opublikowaliśmy artykuł, który opisał odkrycie w najwcześniejszym, prototypowym etapie.

TED

That led to a number of prototypes being built and really experimenting with some ideas.
To doprowadziło do zbudowania kilku prototypów, i eksperymentowania z pewnymi pomysłami.

TED

Here I have an 18-second clip of the very first walk of the prototype.
Mam tutaj 18-sekundowy filmik przedstawiający pierwszy spacer prototypu.

TED

In 1994, I was fortunate enough to get access to these prototype closed-circuit rebreathers.
W 1994 uzyskałem dostęp do prototypu apratu oddechowego o układzie zamkniętym.

TED

Harmonisation is not necessary for prototypes and one-off products.
Harmonizacja nie jest konieczna w przypadku prototypów i produktów unikatowych.

statmt.org

" But nor is there a law that says breakfast television presenters must conform to the same old shiny prototype for ever more.

www.guardian.co.uk

In fact, 25 years on, he believes the C5's time has come, and he's developing a new prototype that should be launched within the next year.

www.guardian.co.uk

During the RSC's occupation of the temporary courtyard, with a thrust stage that offers a rough prototype for the new theatre, I have received a number of readers' letters complaining about actors not making themselves heard.

www.guardian.co.uk

But Nintendo recently announced its 3DS console, due next year, that dispenses with glasses altogether through a process known as autostereoscopy, while Sony has demonstrated a prototype that creates a totally three-dimensional holographic image that viewers can walk around and see from any angle.

www.guardian.co.uk

Are you saying I could be the human prototype of the future?
Chcesz powiedzieć, że mógłbym być prototypem człowieka przyszłości?

You see, I did not get information about any prototype.
Nie mam informacji o prototypach.

Not much else to do until we get word on the prototype.
Nie ma nic do roboty, dopóki nie dostaniemy wieści o prototypie.

Using pieces of all three to build his own prototype.
Używał części z wszystkich trzech, żeby zbudować własny prototyp.

I think someone may be trying to steal this prototype.
Myślę, że ktoś może próbować ukraść ten prototyp.

We think it was a prototype for a much larger weapon.
Sądzimy, że to był prototyp. Dużo większej broni.

From this prototype I have access to every square foot of my house.
Dzięki temu prototypowi mam dostęp do każdego zakamarka domu.

Jen, can you bring me the prototype when you're ready?
Jen, możesz mi przynieść prototyp kiedy będziesz gotowa?

We have here the prototype of a new Russian tank.
Mamy tu prototyp nowego rosyjskiego czołgu.

Do you believe this prototype weapon will be effective against it?
Wierzysz, że ten prototyp będzie skuteczny?

Unlikely. We think he was killed by a prototype during the early tests.
Raczej nie, został zabity przez prototyp, podczas wczesnych testów.

Well, I have a prototype for a new men's sock.
Co pani ma ? - Cóż mam prototyp na nową męską skarpetkę.

And I can get you the prototype if you want.
A ja mogę zdobyć dla ciebie prototyp.

Unfortunately, the bunker in which I took shelter was just a prototype.
Niestety, bunkier, w którym ja się kryłem, był tylko prototypem.

Project 660 is merely the test phase, the implant in your head, a prototype.
Projekt 660 to zaledwie faza testowa, a implant w twojej głowie to prototyp.

He has a prototype lock he wants you to test.
Chce, byś przetestowała prototyp jego zamka.

I thought you'd like to see the prototype as soon as it was completed.
Majorze, pomyślałem że chciałabyś zobaczyć prototyp, tak szybko jak tylko zostanie on ukończony.

It's like a prototype? but if show me you have to kill me?
To jest jak prototyp? ale, jeżeli pokaż mnie, który musisz zabić mną?

The third generation prototype is, right now, in Ugandabeing tested.
Prototyp trzeciej generacji jest testowany obecnie wUgandzie.

And someone stole five prototype superchips worth $4 million each.
Ktoś ukradł pięć prototypów superprocesora o wartości $4 milionów każdy.

Europe must develop more competitive technologies up to patented prototype stage.
Europa musi opracować bardziej konkurencyjne technologie aż do etapu prototypu podlegającego opatentowaniu.

The prototype is in the final stages of testing.
Prototyp jest w ostatnim stadium testów.

Oh, Viv, pull up anything you can on this prototype tank.
O, Viv, wyciągnij wszystko, co tylko możesz na temat tego prototypowego czołgu.

The Omnidroid 9000 is a top secret prototype battle robot.
Omnidroid 9000 to tajny prototyp robota bojowego.

A prototype was developed at a facility in Berlin.
Prototyp został stworzony w laboratorium bio-broni w Berlinie.

I'll get to work on the prototype today.
Zabieram się dziś za pracę nad prototypem.

Did you hear what happened to the prototype?
Czy wiesz co się stało z prototypem?

We can go to prototype within 90 days.
Jestem pewien, że za 90 dni możemy mieć prototyp.

At the moment, this is the only prototype.
Na razie To tylko prototyp

This is me building a prototype for six hoursstraight.
To ja w trakcie budowy prototypu sześć godzinnon-stop.

It took Hensel five years to go to prototype.
Korporacji Hensel zajęło pięć lat przejście od formuły do prototypu.

And you want our prototype weapons in exchange.
A wy chcecie naszą prototypową broń w zamian.

All right, Russell said we need a prototype.
Dobra, Russell powiedział, że potrzebujemy prototypu.

It's a new prototype model with advanced Al.
To nowy prototyp z zaawansowaną sztuczną inteligencją.

Somebody stole one of the prototype from a warehouse in San Pedro.
Ktoś skradł prototypowego z magazynów w San Pedro.

This is the prototype for the cockpit here.
To jest... prototyp kokpitu.

Five years, two billion dollars, and Gulf Maritime can't even float the prototype.
Pięć lat, dwa miliardy dolarów, a Gulf Maritime nie może nawet zwodować prototypu.

This is a prototype of the new Kimber Henry doll.
To prototyp nowej lalki Kimber Henry.

Dude, is this thing a prototype, or what?
Chłopie, co to jest, prototyp?

Worked on the prototype for five years.
Pracowałem nad prototypem pięć lat.

The first prototype cars have already been successfully tested in the European Economic Area.
Pierwsze prototypowe samochody na wodór zostały przetestowane na terenie europejskiego obszaru gospodarczego.

So this is a very early prototype.
To jest bardzo wczesny prototyp,

We'll fix it on the next prototype, okay?
Załatwimy go na następny prototyp, dobrze?

I wish you could see my prototype.
Chciałbym, byś zobaczył mój prototyp

And so one day he turned up at Pinewood in a prototype Esprit.
A więc pewnego dnia podjechał prototypem Lotusa pod ich siedzibę.

That's why they call it a prototype.
Dlatego nazywa się to prototyp.

The Hudson Group is unveiling its sole working prototype at the conference today.
Grupa Hudson pokaże jedyny istniejący prototyp na dzisiejszej konferencji.

It contains prototype algorithm old enough to be free of any modern decryption safeguards.
Zawiera prototypowy algorytm na tyle stary, żeby nie być zabezpieczonym żadnymi nowoczesnymi szyframi.

It's a prototype, son, it's not supposed to work.
To Jest prototyp, synu, on nie musi dobrze pracować.

So I've always liked this prototype picture.
Więc ja zawsze lubiłem ten prototypowy obrazek.