Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) ochrona; opieka; protekcja; zabezpieczenia; urządzenia zabezpieczające;
insurance protection - prawniczy ochrona ubezpieczeniowa;
offer protection - dawać ochronę;
head protection - kask ochronny;
environmental protection - (Noun) przyroda ochrona środowiska;
for one’s own protection - dla własnego dobra;
protection money - łapówki, haracz, okup;
eye protection - okulary ochronne;
pay sb protection - płacić komuś za ochronę, płacić haracz;
data protection - zabezpieczenie/ochrona danych;
file protection - zabezpieczenie/ochrona pliku;
protection for sb|sth - ochrona/zabezpieczenie;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n U
1.
(defence, security) ochrona, zabezpieczenie.
2.
(care) protekcja, opieka: under my ~ chroniony przeze mnie.
3.
(extortion) wymuszenie haraczu
~ money haracz.
4.
(clothes) ubranie ochronne

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

(against) ochrona (przed), osłona, zabezpieczenie

Nowoczesny słownik angielsko-polski

opiekuńczość

Słownik polityki i dyplomacji angielsko-polski

ochrona f

Słownik morski angielsko-polski Iwona Kienzler

n 1. ochrona, zabezpieczenie 2. urządzenie zabezpieczające 3. US świadectwo obywatelstwa

Słownik medyczny angielsko-polski Iwona Kienzler

ochrona f, zabezpieczenie f, blokada ochronna

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

s ochrona, obrona, zabezpieczenie (against sth przed czymś)
protekcja, opieka
system ochrony celnej

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n ochrona, zabezpieczenie (against sth - przed czymś)

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

OCHRONA

OCHRANIANIE

OCHRONIENIE

UCHRONIENIE

OPIEKA

ZABEZPIECZENIE

BEZPIECZEŃSTWO

OPIEKOWANIE SIĘ

UBEZPIECZENIE

BRONIENIE

OBRONA

OBRONIENIE

USTRZEŻENIE

OSŁANIANIE

OSŁONA

OSŁONIĘCIE

ZASŁONA

POWÓD

Wordnet angielsko-polski


1. (payment extorted by gangsters on threat of violence
"every store in the neighborhood had to pay him protection")
haracz
synonim: tribute

2. (the activity of protecting someone or something
"the witnesses demanded police protection")
obrona: :

3. (kindly endorsement and guidance
"the tournament was held under the auspices of the city council")
obrona: : synonim: auspices
synonim: aegis

4. (the condition of being protected
"they were huddled together for protection"
"he enjoyed a sense of peace and protection in his new home")
schronienie: : synonim: shelter

Słownik internautów

ochrona, osłona, zabezpieczenie, protekcja

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

chronienie
obrona
ochrona
osłona
protekcja
strzeżenie
ustrzeżenie

Słownik ochrony środowiska i gospodarki odpadami angielsko-polski 2003, Krzysztof Czekierda

ochrona~, chemical plant chemiczna ochrona roślin~, data ochrona danych~, emergency ochrona przed poważnymi awariami~, environmental ochrona środowiska~, environmental emergency ochrona przed nadzwyczajnym zagrożeniem środowiska~ from environmental hazards ochrona przed zagrożeniami środowiska~ from personal liability ochrona przed odpowiedzialnością cywilną~, groudwater ochrona wód gruntowych~, land ochrona powierzchni ziemi~, legal ochrona prawna~, major accident ochrona przed poważnymi awariami~, mining area ochrona obszarów górniczych~, natural values ochrona wartości przyrodniczych~, plant ochrona roślin~, surface water ochrona wód powierzchniowych~, water cleanliness ochrona czystości wód~, water resource ochrona zasbów wody~, water supply ochrona ujęć wody

Słownik terminologii prawniczej angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo Branta (aut. Ewa Ożga)

bronienie, obrona, ochrona, opieka, troska, opiekowanie się, zabezpieczenie
civil law protection: ochrona cywilnoprawna
form of court protection: forma ochrony sądowej
legal protection: ochrona prawna
minority protection: prawa mniejszości (rasowych, religijnych i niektórych grup pracowniczych)
person enjoying the protection of...: osoba korzystająca z ochrony
protection by law: ochrona prawna
protection of consumer's interest: ochrona interesów konsumenta
protection of the creditor: ochrona wierzyciela
protection of the creditor in case of insolvency of the debtor: ochrona wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika
protection of the debtor: ochrona dłużnika
protection of the heir: ochrona spadkobiercy
protection of human life: ochrona życia ludzkiego
protection of image: ochrona wizerunku
protection of the law: ochrona prawa
protection of legality: ochrona praworządności
protection of order and public security: ochrona porządku i bezpieczeństwa publicznego
protection of ownership: ochrona własności
protection of personal goods and chattels: ochrona dóbr osobistych
protection of the personal interests of a natural person: ochrona dóbr osobistych osoby fizycznej
protection of possession: ochrona posiadania
protection of property: ochrona mienia
protection of the public: ochrona społeczeństwa
protection of public property: ochrona własności społecznej
protection of remuneration for work: ochrona wynagrodzenia za pracę
protection of rights: ochrona praw podmiotowych
protection of the rules of law: ochrona praworządności
protection of State secrecy and business confidentiality: ochrona tajemnicy państwowej i służbowej
protection of women's work: ochrona pracy kobiet
protection procedure: postępowanie zabezpieczające
right to protection of life: prawo do ochrony życia
to be under protection: podlegać ochronie
to exercise protection: sprawować pieczę
to give protection: udzielać ochrony
to remain without protection: pozostawać bez opieki

Słownik audio-video Montevideo

ochrona, zabezpieczenie
honorowanie, wykupienie

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

protekcja

Zgoda

Słownik dla poszukujących pracy angielsko-polski Krzysztof Czekierda

ochrona
~ against unfair dismissal - ochrona przed niesprawiedliwym zwoleniem z pracy
~, employee - ochrona pracowników
~ of employment - ochrona zatrudnienia

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

ochrona; obrona; opieka; zabezpieczenie; osłona
~ against air attack - obrona przed atakiem z powietrza
~ against contamination - ochrona przed skażeniem
~ against enemy fire - obrona przed ogniem nieprzyjaciela
~ against nuclear weapons - obrona przed bronią jądrową
~ against penetration - takt. obrona przed przełamaniem
~ against radiation - ochrona przed promieniowaniem, ochrona radiologiczna
~, air - obrona powietrzna
~, aircraft armour - opancerzenie samolotu
~, airfield - ochrona lotnisk
~, air raid - obrona przeciwlotnicza, obrona przed nalotami
~, anti aircraft - obrona przeciwlotnicza
~, anti-aircraft gunnery - osłona artylerii przeciwlotniczej, osłona dział przeciwlotniczych
~, anti-chemical - ochrona przed bronią chemiczną
~, anti-corrosion; ~, anti-corrosive - ochrona przeciwkorozyjna, ochrona przed rdzą, zabezpieczenie przed korozją
~, anti rocket - obrona przeciwrakietowa
~, anti shock - ochrona przed wstrząsami
~, anti splinter - obrona przed odłamkami
~, anti tank - obrona przeciwpancerna
~, anti-terrorist - ochrona przed terrorystami
~, armour(ed) - ochrona pancerza, ochrona pancerna, opancerzenie, osłona pancerna
~, armoured vehicle - ochrona pojazdu opancerzonego
~, artillery - osłona artylerii
~, ballistic - obrona przed pociskami balistycznymi
~, body - ochrona ciała, osłona ciała
~, boundary - ochrona granic
~, chemical - ochrona chemiczna
~, civilian - ochrona ludności cywilnej
~, collective - obrona zbiorowa, ochrona zbiorowa
~, combat - ubezpieczenie bojowe
~, combat head - ochrona bitewna głowy
~, command post - ochrona stanowisk(a) dowodzenia
~, command system - ochrona systemu dowodzenia
~, complete - ochrona pełna, osłona pełna
~, contamination - ochrona przed skażeniem
~, convoy - ochrona konwojów, osłona konwojów
~, corrosion - ochrona przed korozją
~, crew - ochrona załogi, ochrona załóg
~, crop - ochrona zasiewów
~, (cultural) heritage - ochrona dóbr kultury
~, damage - ochrona przed szkodami
~, data - ochrona danych, zabezpieczenie danych
~, direct - ubezpieczenie bezpośrednie
~, disease - ochrona przed chorobami
~, emergency - ochrona w sytuacjach nadzwyczajnego zagrożenia
~, enemy - zabezpieczenie przed nieprzyjacielem
~, environmental - ochrona środowiska
~, environmental emergency - ochrona przed nadzwyczajnymi zagrożeniami środowiska
~, eye - ochrona wzroku
~, face; ~, facial - ochrona twarzy
~, fighter (plane) - osłona myśliwców
~, fighting vehicle - ochrona pojazdu bojowego, osłona pojazdu bojowego
~, fire - wojsk. ubezpieczenie ogniowe
~, fire-fighting - ochrona przeciwpożarowa, obrona przed ogniem, zabezpieczenie przeciwpożarowe
~, fishery - ochrona połowów
~, flank - takt. ubezpieczenie skrzydeł, ubezpieczenie boczne
~, flood - ochrona przeciwpowodziowa, ochrona przed powodzią, zabezpieczenie przed powodzią
~, force - ochrona sił (zbrojnych), ochrona oddziałów
~, forest fire - ochrona przeciwpożarowa lasów
~ from attack - obrona przed atakiem, ochrona przed atakiem
~ from means of mass destruction - obrona przed środkami masowego rażenia
~ from personal liability - pr. zabezpieczenie przed odpowiedzialnością cywilną
~ from the sun - ochrona przed słońcem
~, frontier - obrona granic, ochrona granic
~, government - ochrona rządowa
~, gun - osłona dział
~, health - ochrona zdrowia
~, hearing - ochrona słuchu
~, heavy armour - osłona (wykonana) z grubego pancerza
~, human life - ochrona życia ludzkiego
~, indirect - obrona pośrednia, ochrona pośrednia
~, individual - ochrona indywidualna, ochrona osobista
~, insufficient - ochrona niedostateczna
~, interference - rad.,rad-lok. ochrona przed zakłóceniami
~, legal - ochrona prawna, opieka prawna
~, life - ochrona życia
~, military - obrona wojskowa, ochrona wojskowa
~, mutual - ochrona wzajemna, ubezpieczenie wzajemne
~, naval - ochrona morska, ochrona ze strony marynarki wojennej
~, noise - ochrona przed hałasem
~, nuisance - ochrona przed uciążliwościami
~ of air lines of communications - ochrona połączeń lotniczych
~ of communications - ochrona szlaków komunikacyjnych
~ of defenders - ochrona obrońców, osłona obrońców
~ of human rights - obrona praw człowieka
~ of installations - ochrona instalacji
~ of marching columns - ochrona kolumn marszowych
~ of military objects - ochrona obiektów wojskowych
~ of one's own forces - ochrona własnych sił
~ of (one's own) nationals - ochrona obywateli własnego państwa
~ of prisoners of war from robbery - ochrona jeńców wojennych przed rabunkiem
~ of sanitary personnel - ochrona personelu medycznego
~ of sea communications - ochrona szlaków morskich
~ of shipping - ochrona statków
~ of the laws of war - ochrona z tytułu praw wojny
~ of the rear - ochrona tyłów
~ of trade routes - ochrona szlaków handlowych
~, overhead - ochrona głowy, osłona głowy
~, overload - ochrona przed przeciążeniem
~, personal - ochrona osobista
~, plant - ochrona zakładów
~, property - ochrona własności
~, radiation - ochrona przed promieniowaniem, ochrona radiologiczna, osłona przed promieniowaniem
~, radiological - ochrona radiologiczna
~, rear-area - ubezpieczenie tyłów, ochrona tyłów, osłona tyłów
~, refugee - ochrona uchodźców
~, resource - ochrona zasobów
~, respiratory - ochrona dróg oddechowych
~, sea route - obrona szlaków morskich
~, ship underwater - ochrona podwodna (kadłuba) statku
~, skin - ochrona skóry
~, spall - ochrona przed odłamkami
~, splinter(proof) - ochrona przed odłamkami
~, state frontier/border - ochrona granic państwa, obrona granic państwowych
~, sunshine - ochrona przed słońcem
~, tactical - zabezpieczenie działań bojowych
~, tank's ballistic - ochrona czołgu przed pociskami
~, thermal - tech. ochrona przed ciepłem
~, tree canopy - osłona koron drzew
~, troop health - ochrona zdrowia wojsk/żołnierzy
~, vehicle radiation - osłona radiacyjna pojazdu
~, warship - ochrona okrętów
~, water - ochrona wód
~, wind - ochrona przed wiatrem
~, undercarriage - osłona podwozia

Słownik techniczny angielsko-polski

1. ochrona f, zabezpieczenie n
2. urządzenie zabezpieczeniowe
3. protekcja f

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Supplementary protection certificate for medicinal products (Codified version) (
Dodatkowe świadectwo ochronne dla produktów leczniczych (wersja ujednolicona) (

statmt.org

Self-protection is not protectionism; we must therefore have an industrial policy.
Samoobrona nie jest protekcjonizmem; dlatego powinniśmy mieć politykę przemysłową.

statmt.org

She warns ministers that plans to publish serious case review inquiries into child deaths in full could backfire by sending child protection workers "running for cover" to avoid blame rather than sharing lessons of how to improve services.

www.guardian.co.uk

Councils have to think "radically and forensically" about how they reconfigure child protection services, he says.

www.guardian.co.uk

It also means finding ways to retreat from the current, unsustainable risk-averse approach to child protection.

www.guardian.co.uk

"From being able to tell her for years that I have nothing, I can now offer her 1% tenofovir gel, which offers her 39% protection and, if she is highly attuned to this gel [uses it consistently], it offers her 54% protection.

www.guardian.co.uk

Troops loyal to his rival continue to encircle the hotel where he has taken refuge, under protection of 800 UN peacekeepers since the election.

www.guardian.co.uk

And if so, do you have to use protection while having sex?
A jeśli tak, to trzeba korzystać z zabezpieczenia podczas seksu?

Did you buy protection from me, or the other guy?
Kupwałeś ochronę ode mnie czy od innego gościa?

I don't know of anyone who is not under its protection.
Nie znam nikogo, kto nie znajduje się pod Jej ochroną.

Or maybe he's just in here for his own protection.
Może jest tu dla własnego dobra.

She's under our protection, as is her daughter until she comes of age.
Odtąd jest pod naszą ochroną, jak również jej córka, aż dojdzie do pełnoletności.

Which means sometimes I don't tell you everything, for your own protection.
Oznacza to tyle, że czasami nie mówię ci wszystkiego, dla twojego bezpieczeństwa.

The court will not be on her side and she would have no protection.
Sąd nie będzie po jej stronie.. A ona nie będzie miała żadnej ochrony..

If your people came here for my protection, the others would stop me.
Gdyby wasi ludzie przybyli tu, szukając mojej ochrony, inni by mnie powstrzymali.

But there's still someone here to really needs your protection.
Ale jest tutaj ktoś kto naprawdę potrzebuję twojej ochrony.

Is it too late for us to get your protection now?
Nie jest już za późno, żebyś nas ochraniał?

Let's say I do leave her here, under your protection.
Powiedzmy, ze móglbym zostawic ja tutaj pod wasza ochrona. I co wtedy?

Like the rest of us, Jack was here for his own protection.
Tak jak my wszyscy, Jack był tu dla bezpieczeństwa.

Word is, this will be the best protection on the market.
Faktem jest, że będzie to najlepsza ochrona na rynku.

There's only one reason she'd leave protection and come here.
Jest tylko jeden powód, że ona zostawiła ochronę i przyleciała tutaj.

They became subject to what was necessary for the protection of the country.
Byli zależni od tego co jest konieczne dla bezpieczeństwa kraju.

And it is my decision if I want the police protection or not.
I ode mnie zależy, czy będę miała ochronę czy nie, więc wynoś się!

Nature needs protection, but not at the cost of human life.
Przyrodę należy chronić, ale nie kosztem życia ludzkiego!

At least 1 in 10 members of staff are working here without any social protection.
Co najmniej 1 na 10 członków naszego personelu to osoby pozbawione ochrony społecznej.

But these people helped you, and they're in my protection.
Ale ci ludzie wam pomogli i są pod moją opieką.

Because I'm the only person in this room that needs protection.
Bo jestem tu jedyną osobą która potrzebuje ochrony.

For your son's protection, I'm going to have to take him now.
Dla ochrony twojego syna będziemy musieli teraz go zabrać.

We are here for your protection and safety, all right?
Jesteśmy tu dla waszej ochrony i bezpieczeństwa, ok?

You may not get much protection from the British state.
Możesz nie dostać wystarczającej ochrony od państwa.

I couldn't tell you, it was for your own protection!
Nie mogłem ci powiedzieć, to było dla twojego bezpieczeństwa!

She needs 24-hour protection, the best that you can provide.
Potrzebna jej 24-godzinna ochrona. Najlepsza, jaką pani ma.

You people in the wagons came to us for protection.
Przyszliście do nas prosząc aby was chronić.

These are my best men, they'd lay down their lives in her protection.
To moi najlepsi ludzie, w jej obronie oddaliby życie.

I'm taking both of you to the station for protection.
Zabieram was na posterunek dla ochrony.

Especially important attention should be paid to personal data protection.
Należy zwrócić szczególną uwagę na ochronę danych osobowych.

And the best way to prevent them is to use protection.
I najlepszym sposobem, aby ich uniknąć jest użycie zabezpieczenia.

He even presented me with one for my own protection.
Podarował mi nawet jeden, bym miał ochronę.

The want to offer me protection if I talk to their lawyers.
Proponują ochronę, jeśli pogadam z ich prawnikami.

This law has little, if anything, to do with the protection of children.
Ustawa ma niewiele wspólnego, jeśli w ogóle, z ochroną dzieci.

If they hadn't forced us to break away, we wouldn't need protection.
Gdyby nie zmusili nas do secesji, nie musielibyśmy prosić obcych o ochronę.

Even if she comes asking for protection, I cannot do anything about it.
Nawet jeśli przyjdzie po ochronę, nie mogę jej pomóc.

That cannot be done, however, without a certain number of protection products.
Jednakże tego nie da się zrobić bez pewnej liczby środków ochrony roślin.

Specific protection must be given to individuals, children and women especially.
Należy zapewnić ludziom, w szczególności dzieciom i kobietom, szczególną ochronę.

Europe is a world leader in terms of social and environmental protection.
Europa jest światowym liderem jeżeli chodzi o ochronę socjalną i ochronę środowiska.

Clearly, however, I would like such protection to be provided.
Ze względów oczywistych jestem zainteresowana, by taka ochrona istniała.

It is a central, global body for the protection of human rights.
Jest to centralny, ogólnoświatowy organ ds. ochrony praw człowieka.

Now I would like to say something about this word 'protection'.
Chciałbym w tym miejscu powiedzieć coś na temat słowa "ochrona”.

Children's rights and their protection are at the heart of human values.
U podstaw ludzkich wartości leżą prawa dzieci i ich ochrona.

Will you work with us to provide protection for all concerned?
Będzie pan współpracował z nami, aby zapewnić ochronę wszystkim zainteresowanym?

I would add that, last week, we had a very nice data protection day.
Chciałbym dodać, że w zeszłym tygodniu zorganizowaliśmy bardzo udany dzień ochrony danych.

As a result, there are different levels of protection in Europe.
W rezultacie w Europie są różne poziomy ochrony.

We cannot provide special protection for children by taking action at a European level.
Nie możemy zapewnić specjalnej ochrony dzieciom, podejmując akcję na szczeblu europejskim.

If something happens out here, we have no edge protection.
Jeżeli coś się stanie, nie będziemy mieli szans się ochronić.

He came to me for protection a couple of nights ago.
Kilka nocy temu przyszedł do mnie po ochronę.

Do you believe the Empire would be better off without our protection?
Sądzi pani, że Imperium miałoby się lepiej bez naszej ochrony?

A giant wanted us to pay him protection money. But we didn’t have enough.
Chce, żebyśmy mu płacili za ochronę naszej wioski, ale nie mamy wystarczająco.