Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) ustawianie, ustalanie położenia, pozycjonowanie;

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

ustawianie, ustalanie położenia, pozycjonowanie

Słownik finansowy angielsko-polski Iwona Kienzler, 2010r

ustawienie

Słownik medyczny angielsko-polski Iwona Kienzler

1. wypolerowanie protezy 2. ustawienie n

Wielki słownik medyczny angielsko-polski 2011 r., Anna Słomczewska

wypolerowanie protezy, ustawienie

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

s rozwijanie
rozmieszczanie

Wordnet angielsko-polski

(the act of putting something in a certain place)
umieszczanie
synonim: placement
synonim: location
synonim: locating
synonim: position
synonim: emplacement

Słownik ochrony środowiska i gospodarki odpadami angielsko-polski 2003, Krzysztof Czekierda

rozmieszczenie

Słownik audio-video Montevideo

czas na właściwe ustawienie sprzętu do pracy

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

pozycjonowanie

umieszczanie

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

lokalizacja; rozmieszczenie; umieszczanie; umieszczenie; ustalanie położenia; ustalanie pozycji; stawianie; ustawienie
~ of enemy targets - lokalizacja celów nieprzyjaciela
~ of explosive charges - umieszczanie ładunków wybuchowych
~ of forces - wojsk. rozmieszczenie sił
~, target - namierzanie celu
~ the gun in the proper direction - ustawianie działa w odpowiednim kierunku

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

GALILEO, Europe's satellite navigation and positioning system, is launched.
Uruchomienie europejskiego systemu nawigacji i pozycjonowania satelitarnego GALILEO.

europa.eu

You know, we capture this imagery but to build the 3-D models we need to do geo-positioning.
Rejestrujemy te zdjęcia, ale żeby zbudować modele 3D, potrzebujemy lokalizacji geograficznej.

TED

It will enable the deployment of the publicly funded global satellite positioning system.
Umożliwi on rozwój globalnego systemu nawigacji satelitarnej finansowanego ze środków publicznych.

statmt.org

Europe's overseas territories could become bases for pre-positioning vital products and logistics.
Terytoria zamorskie Europy mogłyby stać się bazami do lokowania ważnych produktów i logistyki.

statmt.org

In border areas outside Libya, the Commission is supporting the pre-positioning of emergency stocks.
Na obszarach poza Libią Komisja wspiera wstępne lokowanie zapasów interwencyjnych.

statmt.org

When the guards arrived, you were positioning his body.
Kiedy przyszli strażnicy, układał pan jego ciało.

Thank you, which of course, is wonderful news. Everything is positioning nicely.
Dziękuję. Tuż to oczywiście wspaniała wiadomość. Wszystko ładnie się układa.

They're positioning themselves everywhere using one signal to synchronise their efforts.
Ustawiają się wszędzie przy użyciu jednego sygnału, żeby zsynchronizować operację.

Whoever did this had access to Russian satellite positioning intel.
Ten, kto to zrobił, miał dostęp do rosyjskiego satelity zwiadowczego.

Well maybe he's just positioning for a deal.
Może gra na zwłokę, żeby zyskać lepszy układ.

Teeth have a natural tendency of resuming their initial positioning.
Zęby mają naturalną tendencję do powracania do pierwotnej pozycji.

Yousee, this cell phone has a global positioning system.
Widzicie, ten telefon ma system globalnego namierzania.

So, given the positioning of certain Member States, there is a real risk that this project will flounder.
Zatem, uwzględniając stanowisko niektórych państw członkowskich, istnieje realne zagrożenie, że projekt poniesie porażkę.

It will enable the deployment of the publicly funded global satellite positioning system.
Umożliwi on rozwój globalnego systemu nawigacji satelitarnej finansowanego ze środków publicznych.

Producers' organisations need to be promoted that are capable of positioning themselves in the market, concentrating supply.
Należy wspierać organizacje producentów, które są w stanie znaleźć swoje miejsce na rynku i skoncentrować podaż.

I've got precise positioning if that's what you're asking
Jeśli to masz na myśli Dokładną pozycję?

The negotiations on the positioning of such a system are the responsibility of the nation state as such.
Negocjacje dotyczące ulokowania tego rodzaju systemu leżą w gestii państw jako takich.

First, renewables represent an increasing part of our energy mix which is positioning gas as the major backup fuel.
Po pierwsze, odnawialne źródła stanowią coraz większą część naszego koszyka energetycznego, co czyni gaz ziemny ważnym paliwem zapasowym.

Is positioning themselves as the saviors of mankind.
A tak naprawdę czynią z siebie zbawców ludzkości.

Even your organs are positioning themselves correctly.
Nawet twoje organy same układają się we właściwej pozycji.

What is this positioning based on?
Na czym bazują nasze pozycje?

They refrain from indulging in the slightest judgement as to the ideological and political positioning of the channels.
Nie podejmuje on żadnych osądów co do stanowiska ideologicznego ani politycznego tych programów.

In this respect, I am concerned that some of the more recent positioning has not contributed to the focus and coherence of our joint action.
Pod tym względem żywię obawy, że niektóre zajmowane niedawno postawy nie przyczyniają się do ukierunkowania i spójności naszych wspólnych działań.

This technological progress will enable European companies to innovate and position themselves at the cutting edge of services made possible by global positioning.
Taki postęp technologiczny pozwoli przedsiębiorstwom europejskim na innowacje i świadczenie przełomowych usług możliwych dzięki globalnemu pozycjonowaniu.

In conflict areas the recent changes have made the perception of NGO positioning more complex.
Ostatnie zmiany na obszarach konfliktowych wpłynęły na zwiększenie złożoności postrzegania sytuacji organizacji pozarządowych.

Positioning doesn't look like a hug.
Nie wygląda to na przytulenie.

It is unworthy of global positioning.
Nie jest warta globalnej nawigacji.

This positioning is partly to do with the Lisbon Strategy for Growth and Jobs.
Ta pozycja zostanie częściowo określona poprzez strategię na rzecz wzrostu i zatrudnienia.

In many European countries, there are parties that have succeeded in positioning themselves at the heart of political life with populist and demagogic discourses.
W wielu państwach europejskich istnieją partie, którym udało się zatruć centrum życia politycznego swoim populizmem i demagogią.

However, if we see the same tactical positioning within the Council that we always see in this particular institution, we will lose time.
Jednakże jeśli w Radzie napotkamy to samo stanowisko co zawsze, stracimy tylko czas.

It is obvious that that will also include the Galileo satellite positioning system, which has come to be financed entirely by the Union.
Jest również oczywiste, że projekt ten obejmie również satelitarny system nawigacyjny Galileo, który w końcu będzie w całości finansowany przez Unię.

The system-- Global Positioning Satellites do not lie.
system nawigacji satelitarnej - nie kłamie.

Their room for manoeuvre is dependent on reaffirming their independence in relation to the armed forces involved on the ground and any political positioning.
Ich pole manewru zależy od potwierdzenia ich niezależności w odniesieniu do sił zbrojnych zaangażowanych w działania na miejscu interwencji i sytuacji politycznej.

Global positioning has zeroed in... On the Queen Anne section of Seattle.
Położenie ustawione na zero... w sekcji Queen Anne, Seattle.

Military and civilian satellite systems intended for Earth observation as well as telecommunications, navigation, positioning and timing have become our eyes and ears.
Wojskowe i cywilne systemy satelitarne do obserwacji Ziemi oraz do zastosowań w telekomunikacji, nawigacji, pozycjonowaniu i ustalaniu czasu zaczęły pełnić rolę naszych narządów wzroku i słuchu.

Unfortunately, today, the European Union is dependent on the Global Positioning System (GPS) of the United States.
Niestety obecnie Unia Europejska jest uzależniona od amerykańskiego Globalnego Systemu Pozycjonowania (GPS).

Parliament did much to promote financing for the two-year project for the Galileo Positioning System and the European Institute of Innovation and Technology.
Parlament wiele zrobił dla finansowania dwuletniego projektu dotyczącego systemu pozycjonowania Galileo oraz Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii.

This sector as a whole has experienced enormous expansion since the first provision of Global Positioning System (GPS) services from US satellite facilities in 2000.
Cały ten sektor doświadczył ogromnej ekspansji od czasu pierwszych dostaw usług Globalnego Systemu Pozycjonowania (GPS) z amerykańskich urządzeń satelitarnych w 2000 roku.

The Galileo system will improve the accuracy and the reliability of US Global Positioning System (GPS) information.
System Galileo zwiększy dokładność i wiarygodność informacji otrzymywanych dzięki amerykańskiemu Globalnemu Systemowi Pozycjonowania (GPS).

The invitation to register safeguards the very identity of interest groups and lobbyists, by recognising them independently and positioning them so that they can speak directly and immediately with the EU institutions.
Zachęcanie do rejestracji pozwala chronić tożsamość grup interesów i lobbystów, poprzez traktowanie ich w sposób indywidualny i umożliwianie im bezpośrednich i szybkich kontaktów z instytucjami UE.

The single market review will gear up the single market as a strong, innovative and competitive market, bringing direct benefits to consumers and entrepreneurs and positioning Europe to shape globalisation to best effect.
Przegląd rynku jednolitego pozwala postrzegać rynek jednolity jako rynek silny, innowacyjny i konkurencyjny, przynoszący bezpośrednie korzyści konsumentom i przedsiębiorcom i umieszczający Unię Europejską w jak najlepszej pozycji, umożliwiającej wywieranie wpływu na kierunek globalizacji.

Also, the development of new trade routes may benefit the European economy, given the privileged position of Europe to supply services, such as Global Positioning System coverage using the Galileo system.
Korzyści dla gospodarki europejskiej może również przynieść utworzenie nowych szlaków handlowych, zważywszy na uprzywilejowaną pozycję Europy w świadczeniu usług takich jak globalny system pozycjonowania w oparciu o projekt Galileo.

If I listen to Mr Barroso, however, I get more of an impression that - and I quote - 'some of the more recent positioning has not contributed to coherence'.
Słuchając przewodniczącego Barroso, mam jednak wrażenie, iż - cytuję - "niektóre zajmowane niedawno postawy nie przyczyniają się do spójności”.

Competition from the United States (with the Global Positioning System - GPS) requires us to introduce Galileo quickly, bearing in mind what is at stake economically, technically, politically and strategically.
Konkurencja ze Stanami Zjednoczonymi (z Globalnym Systemem Pozycjonowania - GPS) wymaga od nas szybkiego wdrożenia Galileo, przy uwzględnieniu zagrożeń gospodarczych, technicznych, politycznych i strategicznych.

Yes, I have supported him and I do support him, because I have seen him work in favour of a strong and united Europe, and that is very important, over and above ideological positioning.
Tak, poparłem go i nadal go popieram, ponieważ widziałem, jak pracuje na rzecz silnej i zjednoczonej Europy, a to bardzo ważne, ważniejsze niż ideologiczne pozycjonowanie.

Most of all, I am happy to see that Parliament has confirmed the importance of the EGNOS and Galileo satellite positioning systems for the Intelligent Transport System (ITS) application.
Przede wszystkim cieszy mnie, że Parlament potwierdził znaczenie systemów nawigacji satelitarnej EGNOS i Galileo z punktu widzenia ich zastosowania w inteligentnych systemach transportowych (ITS).

Furthermore, the Commission also proposed a review of the financial framework so that adequate funds could be set aside for the Galileo global positioning system and the European Institute of Innovation and Technology for the period 2008-2013.
Co więcej, Komisja także zaproponowała przegląd ram finansowych, tak żeby można było odłożyć odpowiednie środki na globalny system pozycjonowania Galileo i na Europejski Instytut Innowacji i Technologii w latach 2008-2013.

A study carried out by the joint research centre concluded that new and more effective control systems, such as monitoring transport with the help of satellite positioning systems, would help to improve the situation and enable a more transparent implementation of the rules.
Badanie przeprowadzone przez Wspólne Centrum Badawcze wykazało, że sytuację poprawiłyby nowe i skuteczniejsze systemy kontroli, takie jak monitorowanie transportu za pomocą satelitarnych systemów lokalizacji, umożliwiając tym samym bardziej przejrzyste wdrożenie przepisów.

Since 2000, when the Global Positioning System (GPS) service was made available, this sector has grown exponentially (EUR 124 billion in 2008), with the domestic market forecast to be worth EUR 230 billion overall in 2025.
Od momentu pierwszego udostępnienia Globalnego Systemu Pozycjonowania (GPS) w 2000 roku sektor ten wzrasta wykładniczo (124 miliardy euro w 2008 roku), a według prognoz wartość rynkowa ma wzrosnąć do 230 miliardów euro w 2025 roku.

Does this not then mean that in the car manufacturing sector in particular we are positioning Europe as the market that now has the most demanding legislation and that we are therefore specifically creating a lead market for efficient motor cars, even allowing for environmental constraints and oil supply problems?
Czy nie oznacza to, że w przypadku przemysłu motoryzacyjnego przekształcamy Europę w rynek o najbardziej surowym obecnie prawie, a tym samym tworzymy wiodący rynek wydajnych pojazdów silnikowych, uwzględniający nawet ograniczenia środowiskowe i problemy z podażą ropy naftowej?

This sector has experienced exponential growth since 2000, which saw the first provision of Global Positioning System (GPS) services, going from EUR 124 billion in 2008 to an estimated global market value in the region of EUR 230 billion in 2025.
Omawiany sektor doświadczył gwałtownej ekspansji od czasu pierwszych dostaw usług Globalnego Systemu Pozycjonowania (GPS) w 2000 roku, szacunkowa globalna wartość tego rynku w 2008 roku wynosiła 124 miliardy euro, a według prognoz w 2025 roku wzrośnie ona do 230 miliardów euro.

However, the fact that this satellite navigation system has been set up in competition with the Global Positioning System (GPS) of the United States, on which the EU depends, and which is well known to be under military control, with financing from US federal military programmes, is worrying.
Niepokojące jest jednakże to, że ten system nawigacji satelitarnej stanowi konkurencję dla amerykańskiego Globalnego Systemu Pozycjonowania (GPS), od którego UE jest uzależniona i który - jak wiadomo - jest kontrolowany przez wojsko i finansowany w ramach federalnych programów wojskowych Stanów Zjednoczonych.