Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) religia papież; religia głowa kościoła, przewodniczący wspólnoty religijnej; wpływowa osoba, przywódca;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C (bishop of Rome) papież

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

papież

Nowoczesny słownik angielsko-polski

Ojciec święty

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

s papież

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n papież

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

POP PRAWOSŁAWNY

JAZGARZ [ZOOL.]

PACHWINA

Wordnet angielsko-polski

(the head of the Roman Catholic Church)
papież, Namiestnik Chrystusa, Ojciec Święty, Sługa sług Bożych, biskup rzymski, biskup Rzymu
synonim: Catholic Pope
synonim: Roman Catholic Pope
synonim: pontiff
synonim: Holy Father
synonim: Vicar of Christ
synonim: Bishop of Rome

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

chrz. papież

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

pop

Słownik religii angielsko-polski

papież m

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Attacking the Pope is only evidence of pre-election cynicism and harmful radicalism.
Atakowanie papieża jest jedynie dowodem przedwyborczego cynizmu i szkodliwego radykalizmu.

statmt.org

The President of the European Parliament referred to Pope John Paul II.
Przewodniczący Parlamentu Europejskiego powołał się na Jana Pawła II.

statmt.org

(Video) Mike Pope: This is a pretty good representation of what it's like.
(Film) Mike Pope: To całkiem dobra reprezentacja tego jak to jest.

TED

In fact, of course, educated theologians from the Pope down are firm in their support of evolution.
Wykształceni teologowie od papieża w dół, mocno wspierają ewolucję.

TED

Let us also remember Pope John Paul II and the faith aspect.
Chciałbym przypomnieć papieża Jana Pawła II i aspekt wiary.

statmt.org

So, you still think you'll be able to see the Pope?
Dalej myślicie, że uda się wam zobaczyć papieża?

Why your father is it so close to the Pope?
Jak twój ojciec tak zblizył się do papieża?

Is there a place for a pope in this game?
Czy jest miejsce dla papieża w tej grze?

I have to appear before the pope and answer for myself.
Mam stawić się przed papieżem i tłumaczyć się przed nim.

I wonder what the Pope would make of all this.
Ciekaw jestem, co by Papież na to wszystko powiedział.

Yeah, right, that's what the Pope would want us to believe.
Taa, jasne, Papież chce żebyśmy właśnie w to uwierzyli.

The Lord was not the best way to get to the pope.
Bóg nie jest najlepszą drogą aby dostać się do papieża.

The pope is sad because his children have left him.
Papież jest smutny, ponieważ jego dzieci wyjechały.

Who would have thought you had a link to the Pope?
Kto by pomyślał, że masz związek z Papieżem.

Yeah, but the pope isn't taking you to your favorite place for dinner.
Papież nie zabierze cię na kolację do twojej ulubionej restauracji.

You did not speak to the Pope of my lands?
Nie rozmawiałeś z papieżem o moich ziemiach?

Usually they wait 15 days to elect a new pope.
Zwykle czekają 15 dni zanim wybiorą nowego papieża.

No politician wants the Pope to get shot in their city.
Żaden polityk nie chce aby papież został zastrzelony w jego mieście.

Just a sister helping a brother to serve his pope.
Tylko siostra pomagająca bratu w służbie swojemu papieżowi.

He wanted to guarantee a quiet night for the Pope.
Chciał zagwarantować spokojną noc Papieżowi.

Now there is no chance that the pope will give the king his divorce.
Teraz nie ma szans, aby papież dał królowi rozwód.

All the cardinals having a meeting to decide the new pope.
Wszyscy kardynałowie na spotkaniu żeby wybrać nowego papieża.

And neither your nor the Pope can make my child a bastard!
Ani ty, ani papież nie zrobicie z mojego dziecka bękarta!

Well your victories against them have been recognized, even by the Pope.
Twoje zwycięstwa przeciwko nim dotarły, nawet do Papieża.

No doubt he's sitting on the Pope's lap even now.
Bez wątpienia nawet teraz siedzi u papieża na kolanach.

In our world, she's the woman that got the pope to endorse red wine.
W naszym świecie jest kobietą, która skłoniła papieża do aprobaty czerwonego wina.

Told you not to go around me to The Pope.
Mówiłem Ci żebyś nie bruździł na mnie u szefa.

Olivia Pope had an affair with someone on the campaign.
Olivia Pope miała romans z kimś z kampanii.

I love the pope as much as ever may be.
Kocham papieża tak bardzo jak to tylko możliwe.

But actually it is the sin of pride for the Pope.
Ale dla papieża to będzie grzech dumy.

My guess is you didn't get dispensation from the Pope.
Domyślam się, że nie dostaliście dyspensy od papieża.

It is his destiny to become a bishop, perhaps even pope one day.
Jego przeznaczenie, to zostać biskupem, a może i papieżem pewnego dnia.

Because he would not satisfy your ambition and make you pope by force.
Ponieważ wbrew twej ambicji nie uczynił cię siłą papieżem.

I guess she never thought I'd become tentacle pope of the world!
Sądzę, że nigdy nie sądziła, że zostanę papieżem macki na cały świat!

You can tell pope it all ends today in this swamp.
Możesz powiedzieć swoim ludziom, że wszystko kończy się dziś, na tym bagnie.

Providence gave us a Pope of peace, and then war burst!
Opatrzność zesłała nam papieża kochającego pokój... i rozszalała się wojna!

Why not run for pope while you're at it?
Czemu nie na papieża? - Oh, daj spokój.

Jess does not do anything without permission of its Pope.
Jess nie robi niczego bez zgody swojego ojca.

My old man swears the pope gave her those three extra years.
Mój stary przysięga, że papież dał jej te trzy ekstra lata.

Is the Pope in town, or some other show-business figure?
Papież przyjechał, albo jakaś inna postać świata show-businessu?

That I might learn how best to become the pope's taster.
To może mnie najlepiej nauczyć, jak stać sie papieskim degustatorem.

And you, the pope's bastard, will be the judge of that.
I Ty, bękart papieża, będziesz sędzią w sprawie.

Took that off of Pope after he killed him.
Pewnie wziął go od Pope'a, po tym jak go zabił.

Yeah, you try that, and your brains will be scattered across two states, Pope!
Spróbuj, a twój mózg będzie porozrzucany po dwóch stanach.

Even the Pope has issued a warning that wealth means nothing.
Nawet papież wydał ostrzeżenie, że bogactwo nic nie oznacza.

No Pope ever visits a city where the newspapers are on strike.
Żaden papież nie odwiedza miasta, w którym strajkują gazety.

I know it's not the Pope's fault, but he's already been here twice.
Wiem, że to nie jest wina papieża, ale on już tu był dwa razy.

I'm sorry, Pope, but working for you people no longer amuses me.
Przykro mi, Pope, ale praca dla was już mnie nie bawi.

This had to be black. Pope paying us back.
To musieli być czarni, Pope się mści.

Now that I'm the pope, the prophecy can finally be fulfilled.
Teraz, kiedy jestem papieżem, proroctwo może w końcu zostać wypełnione.

We gave it the pope's rooms on the floor.
Daliśmy temu pokoje papieża na podłodze.

Nick Pope is our guest. He made this information public.
Nasz gość jest Nick Pope Uczynił informacje do wiadomości publicznej ..

You think the blood of the Borgia pope could cure us?
Sądzisz, że krew Papieża może nas uleczyć?

This is Tony Pope live from the city of fear.
Mówi Tony Pope, na żywo z z miasta strachu.