Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) posada, stanowisko; przydział, mianowanie, zatrudnienie; praktyka zawodowa; umieszczenie/umiejscowienie; sport precyzja zagrania;
work placement scheme - system praktyk studenckich;
job placement - praca na stażu; staż;
placement office - biuro pełnomocnika do spraw zatrudnienia;
product placement - biznes plasowanie/lokowanie produktu; pozycjonowanie produktu;
placement test - test kwalifikacyjny;
public placement - biznes publiczna emisja papierów wartościowych;
placement service - biuro zatrudnienia;
public placement - biznes publiczna emisja papierów wartościowych;
placement service - biuro zatrudnienia;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n U
1.
(post) staż.
2.
znalezienie domu (dla sieroty), znalezienie pracy.
3.
(seating order) lokata, lokowanie.~ cpd ~ test n egzamin wstępny, sprawdzian predyspozycji

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

lokowanie, umieszczanie, praktyka zawodowa, posada

Nowoczesny słownik angielsko-polski

staż

lokata

znalezienie domu

praktyki zawodowe

Słownik zwrotów brytyjskiego angielskiego

'pleIsm@ntn Praktyka; staż Tom McArthur is a coordinator of placements (Tom McArthur jest koordynatorem praktyk) - University of Exeter Prospectus (1994) The entire fourth year is spent on placement in selected schools (Cały czwarty rok poświęcony jest na praktykę w wybranych szkołach) - Student University of Leeds (1999)

Słownik finansowy angielsko-polski Iwona Kienzler, 2010r

1. lokata 2. plasowanie, umieszczenie ~ of a loan plasowanie pożyczki~ of deposits lokowanie depozytów~ of funds lokata funduszy ~ of securities plasowanie papierów wartościowych~ to be made lokaty do wydania

Słownik prawniczo-handlowy angielsko-polski Iwona Kienzler, 2010r

n 1. lokata 2. lokowanie, umieszczenie placement in a mental hospital umieszczenie w zakładzie dla psychicznie chorych placement in a penal institution umieszczenie w zakładzie karnym placement in a social adjustment centre umieszczenie w ośrodku przystosowania społecznego placement of funds lokata funduszy placement office biuro pełnomocnika ds. zatrudnienia (na uczelni) placement of securities plasowanie papierów wartościowychplacement of the loan plasowanie pożyczkiplacement product plasowanie produktu

Słownik prawniczo handlowy angielsko-polski Anna Słomczewska

lokowanie n, umieszczenie n

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n umiejscowienie
posada
znalezienie pracy
fin. lokata

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

ULOKOWANIE

ZATRUDNIENIE

Wordnet angielsko-polski

(the act of putting something in a certain place)
umieszczanie
synonim: location
synonim: locating
synonim: position
synonim: positioning
synonim: emplacement

Słownik internautów

skierowanie do pracy, znalezienie komuś pracy

Słownik ochrony środowiska i gospodarki odpadami angielsko-polski 2003, Krzysztof Czekierda

umieszczanie~, waste umieszczanie odpadów

Słownik terminologii prawniczej angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo Branta (aut. Ewa Ożga)

umieszczenie
placement in a mental hospital: umieszczenie w zakładzie dla psychicznie chorych
placement in a penal institution: umieszczenie w zakładzie karnym
placement in a social adjustment centre: umieszczenie w ośrodku przystosowania społecznego

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

położenie

posada

rozmieszczenie

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

ulokowanie; umieszczanie, umieszczenie
~, commission - ek. złożenie zlecenia
~, order - ek. ulokowanie zamówienia

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

There are some organisations that can help you find a volunteer placement.
Jest kilka organizacji, które pomogą znaleźć ci pracę w charakterze wolontariusza.

europa.eu

And thus I would have the opportunity to combine my interests with this placement.
W ten sposób miałbym możliwość połączenia pracy z moimi zainteresowaniami.

AXIS P85 Network Camera Series is designed for eye-level placement and the
Seria Kamer Sieciowych AXIS P85 jest przeznaczona do montażu na wysokości oczu,

Axis

Or, find out more about placement targeting by watching the video below.
Więcej informacji na temat definiowania własnych miejsc reklamowych.

Google

We are also applying this approach in our work on private placement.
Stosujemy to podejście również w ramach prac w dziedzinie prywatnego plasowania.

statmt.org

Does your office get involved in the placement of these children?
Czy wasze biuro pomaga znaleźć miejsca dla tych dzieci? Oczywiście.

Easy Jobs placement is your answer. come in for a personal interview.
Prosta robota to rozwiązanie dla ciebie. Przyjdź na bezpośrednią rozmowę.

Because, seriously, you do not want to come after my camera placement.
Bo poważnie, nie chce przyjść po moim umieszczenie aparatu.

We are also applying this approach in our work on private placement.
Stosujemy to podejście również w ramach prac w dziedzinie prywatnego plasowania.

Because he has extensive experience the placement of children according to their abilities.
Bo ma duże doświadczenie w umieszczaniu dzieci zgodnie z ich zdolnościami.

This, then, is the context in which we have authorised product placement.
W takim a nie innym kontekście zatwierdziliśmy lokowanie produktu.

You do not approach them, especially at their placement.
Nie kontaktujesz się z nimi, szczególnie w ich miejscu działania.

Of course we would have preferred product placement to be prohibited.
Oczywiście wolelibyśmy, gdyby lokowanie produktów było zakazane.

One sticking point, as you know, Commissioner, was product placement.
Jak pani wie, pani komisarz, jedną z kwestii spornych było lokowanie produktu.

Lastly, we will for the first time have clear rules on product placement.
Wreszcie po raz pierwszy będziemy dysponować jasnymi przepisami dotyczącymi lokowania produktu.

I would particularly like to welcome the private placement regime, which was also mentioned by the Commissioner.
Ze szczególnym zadowoleniem przyjąłbym system prywatnego plasowania, o którym wspomniał także pan komisarz.

The placement of Mass Games within this structure has never been more significant.
Miejsce Mass Games w życiu ludzi nigdy nie było bardziej znaczące.

By the placement of the dragon, it must be worn on the right hip.
Po umiejscowieniu smoka widać, że był noszony na prawym biodrze.

I think that the proposal which has now come back on the matter of product placement also amounts to an improvement.
Myślę, że na jedno wychodzi, gdyż wniosek w sprawie lokowania produktu także przyczynia się w tym zakresie do poprawy.

Public broadcasting in Europe, in particular, should do without product placement.
Publiczne nadawanie w Europie powinno się obejść bez lokowania produktu.

Oh, I gotta study for my stupid placement test.
Muszę uczyć się na głupi egzamin wstępny.

A European private placement regime can remedy that situation.
Europejski system prywatnego plasowania mógłby naprawić tę sytuację.

See if you can spot our discreet product placement.
Zobaczmy, czy zauważycie naszą dyskretną reklamę.

I would just like to mention at this stage that there is considerable work under way in the Commission on private placement and venture capital.
Chciałbym tylko wspomnieć na tym etapie, że w Komisji trwają intensywne prace dotyczące emisji niepublicznej i kapitału podwyższonego ryzyka.

I told you, don't question my camera placement.
Mówiłem ci, nie pytanie moje miejsce aparatu.

As I commanded your placement behind city walls to move as my instrument.
Jak rozkazałem wysłać cię za mury miasta, byś działał jako moje narzędzie.

This is a placement test for linear algebra 170.
To test z algebry liniowej numer 170.

Perfect placement for taking a whizz, not so much for playing golf.
Doskonałe położenie za podejmowanie świst, nie tyle do gry w golfa.

That's a very unfortunate hand placement for you.
To jest bardzo niefortunne miejsce na twoją rękę.

Placement of wrists and ankles suggests she was bound.
Położenie nadgarstków i kostek wskazuje na to, że ofiara była związana.

Is it a mirage? Or just product placement?
To miraż czy tylko dobra lokalizacja?

Are you coming after my camera placement?
Idziesz po moim umieszczenie aparatu?

I think we also need to bear in mind the implications for product placement, which could be complicated by obstacles of a purely fiscal nature.
Moim zdaniem musimy także pamiętać o skutkach w zakresie prywatnego plasowania, które może zostać utrudnione przez względy czysto podatkowe.

I hope you're as pleased to be assigned me as I am the placement.
Mam nadzieję, że będziesz tak samo zadowolony z mojego przydziału, jak ja.

The product placement regulation is a sober compromise.
Przepisy dotyczące lokowania produktu stanowią rozsądny kompromis.

This is regarding the permanent placement of Austin and Patty North.
To jest związane ze znalezieniem domu dla Austina i Patty North.

Well, he was in advanced placement.
Uczył się na poziomie zaawansowanym.

In this case there are strict regulations for product placement in order to prevent abuse and certain perverse effects.
W tym przypadku obowiązują ścisłe ograniczenia dotyczące lokowania produktu, aby zapobiec nadawaniu treści o charakterze obelżywym lub perwersyjnym.

And that window placement is rubbish.
A to okno jest usytuowane w złym miejscu.

Roads where automobiles could pass are artificially closed with traffic signs or by the placement of flower planters.
Drogi, przez które mogłyby przejeżdżać samochody są sztucznie zamykane przy użyciu znaków drogowych lub poprzez umieszczanie tam sadzarek kwiatowych.

Large syringe to listen for placement?
Dużą strzykawkę, żeby sprawdzić położenie?

You got perfect nipple placement, baby.
Masz idealnie umiejscowione sutki, kochanie.

That is perfect dry cleaning placement.
Tak jest doskonale.

Placement of these knives is precise.
Umiejscowienie tych noży jest precyzyjne.

Prime placement centre room Vegas tonight.
Najlepsze miejsce. W centralnej sali, w Las Vegas... Dziś wieczór.

Placement in the skull: low.
Umiejscowienie na czaszce: niskie.

It's all in the placement, Jack.
Wszystko zależy od umiejscowienia, Jack.

By May 2008, we plan to present a Commission communication assessing the need for, and the feasibility of, the European private placement regime.
Do maja 2008 r. zamierzamy przedstawić komunikat Komisji zawierający ocenę zapotrzebowania na europejski system prywatnego plasowania i jego wykonalność.

Catholic placement for unwanted children.
Katolickiej placówki dla niechcianych dzieci.

I also see merit in proposals to enhance the EU private placement regime and agree that the definition of eligible investors is crucial.
Doceniam także propozycje dotyczące wzmocnienia unijnego systemu prywatnego plasowania i zgadzam się, że definicja inwestora kwalifikowanego ma kluczowe znaczenie.

In this regard, beginning with qualification measures is much more forward-looking in the interests of job security and job placement for European workers.
W tym kontekście podejmowanie działań dotyczących kwalifikacji zdecydowanie leży w interesie bezpieczeństwa zatrudnienia i tworzenia miejsc pracy dla pracowników europejskich.

Firstly, the provisions under discussion only concern two stages of the use of chemical products, namely their placement on the market and their subsequent use.
Po pierwsze omawiane regulacje dotyczą tylko dwóch etapów stosowania środków chemicznych, mianowicie wprowadzania do obrotu i ich stosowania, natomiast trzeci etap, czyli ich wycofywanie z obrotu lub utylizacja, dopiero czeka na odpowiednie regulacje.

The private placement regime needs to be based on an accurate definition of qualified investors, as provided for in the MiFID Directive.
System prywatnego plasowania powinien opierać się na precyzyjnej definicji inwestorów kwalifikowanych, zawartej w dyrektywie w sprawie rynków instrumentów finansowych.

Placement, control, speed... ...Tsukimoto's in another league.
Ruchy, kontrola, prędkość... ...Tsukimoto to inna liga.

With the proposed guarantees product placement will open up new opportunities for European audiovisual production and creation, while at the same time providing the necessary consumer protection and information.
Dzięki zaproponowanym gwarancjom lokowanie produktu stworzy nowe szanse dla europejskiej produkcji i produktów audiowizualnych, a jednocześnie zapewniając niezbędną ochronę i informację dla konsumentów.