Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Adjective) wybredny, grymaśny;
be a picky eater - być wybrednym w jedzeniu;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

adj (US, colloq fussy) wybredny, grymaśny

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

(pot.) wybredny, drobiazgowy

Nowoczesny słownik angielsko-polski

grymaśny

wybredny

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

adj pot. grymaszący, wybredny

Wordnet angielsko-polski

(exacting especially about details
"a finicky eater"
"fussy about clothes"
"very particular about how her food was prepared")
kapryśny, grymaśny, humorzasty, chimeryczny, rozkapryszony
synonim: finical
synonim: finicky
synonim: fussy
synonim: particular

Słownik slangu Zbigniewa Parzycha

grymaśny, wybredny, kapryśny

bardzo krytyczny, nazbyt krytyczny
czepialski
(w konstrukcji czasownikowej: czepiać się, szukać dziury w całym)

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

czepliwy

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

And apparently it's a very picky eater and it, you know, hones in on only the ripest coffee cherries.
Najwyraźniej jest bardzo wybredny, żywi się tylko najbardziej dojrzałymi owocami kawy.

TED

Now, call me Mister Picky. ~~~ I'm just an ad man ... ... but it strikes me as a slightly unimaginative way of improving a train journey merely to make it shorter.
Może się czepiam - jestem w końcu tylko reklamowcem - ale zwyczajne skracanie podróży uderza mnie jako nieco mało kreatywny sposób jej poprawienia.

TED

Can't believe a person with a death wish can be so picky!
Nie mogę uwierzyć, że osoba z życzeniem śmierci może być taka wybredna!

I know how picky you can be about your tea.
Wiem jaki potrafisz być wybredny, jeśli chodzi o herbatę.

What's short, picky and only supposed to be here on weekends?
Co to jest: małe, żarłoczne i powinno tu bywać jedynie w weekendy?

You're very picky about your ice, and mom's outside painting.
Tak, jesteś wybredny co do lodu, a mama maluje na zewnątrz.

But we're not trying to expand their minds, so don't get picky on me.
Przecież nie zamierzamy poszerzać ich horyzontów myślowych, więc nie naskakuj na mnie.

I got a friend but she is too picky.
Znam kogoś, ale ona jest zbyt wybredna.

Why are you so picky all of a sudden?
Dlaczego nagle stałeś się taki wybredny?

In reality you're the one that more picky about the women you meet
W rzeczywistości to jesteś bardziej wybredny co do kobiet, które spotykasz.

The key, my friend, is to not be picky.
Kluczem jest to, by nie być zbyt wybrednym.

I mean, I really can't afford to be very picky.
Chodzi o to, że nie mogę być zbyt wybredna.

And, not to be picky, but it was Harold the Great.
I nie chcę być czepialska, ale to był Harold Wielki.

Manny, brink of extinction's a bad time to be picky.
Maniuś, skraj wyginięcia to kiepski czas na bycie wybrednym.

In these moments... you can normally find an Italian who isn't too picky.
W takiej sytuacji... zawsze można znaleźć jakiegoś Włocha, który nie jest zbyt wybredny.

But I like to think I'm just picky.
Ale lubię myśleć I'm just picky.

It was no time to be picky.
Nie było czasu żeby wybrzydzać.

Ain't no rope up here, man. We're not picky.
Nie ma tu liny, facet. Nie musi być lina.

But you shouldn't be so picky. Right?
Ale musisz obiecać, że nie będziesz wybredna.

I think you're being too picky.
Myślę, że jesteś zbyt wybredny.

I'm just surprised you're not more picky.
Jestem zaskoczony że nie jesteś bardziej wybredna.

Try not to be so picky.
Nie bądź taki wybredny.

See, the problem is I'm kinda picky.
Bo widzisz, problem w tym,że jestem dość wybredny.

Just because you're picky like that.
Dlatego, że jesteś taki wybredny.

This Robin Hood is picky about his victims.
Ten Robin Hood jest wybredny, jeśli chodzi o ofiary.

He was also a picky eater.
Był także łapczywy na jedzenie.

So stop being picky. That's your filth!
Tak przestawać być wybrednym. być twoim brudem!

What do you mean, picky?
Co masz na myśli przez, wybredny?

This is me being picky.
To ja jestem wybredny.

You're still picky as ever.
Jesteś wybredna jak zawsze.

You are too picky, honey.
Jesteś zbyt wybredna, kochanie.

He's very picky about that.
Jest bardzo wybredny w tym względzie.

Maybe you're not picky enough.
Może ty nie jesteś wystarczająco wybredna.

I'm not picky at all.
Nie jestem ani trochę wybredna.

You weren't always so picky.
Nie zawsze byłeś tak wybredny.

That's your problem, you're so picky.
właśnie twój problem, jesteś taki wybredny.

But I'm not that picky.
Ale nie jestem taki wybredny.

Okay, but I'm kind of picky.
Dobra, ale jestem nieco wybredny.

A smallpox epidemic is not picky.
Epidemia ospy nie jest wybredna.

You're just too picky!
Jesteś po prostu zbyt wybredny!

She's very picky.
Jest bardzo grymaśna.

Thing is, friend, Mel's real picky.
Rzecz w tym, przyjacielu, ze Mel jest naprawdę wybredna.

Yeah, this guy. He's so picky.
Tak, ten facet jest czepliwy.

have you always been so picky on tastes?
Zawsze byłeś taki wybredny w smakach?