Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) sformułowanie, wyrażanie, formułowanie, dobór słów, frazowanie;

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

przedstawienie za pomocą słów, sposób wyrażania (się)

Wordnet angielsko-polski

(the manner in which something is expressed in words
"use concise military verbiage"- G.S.Patton)
frazeologia
synonim: wording
synonim: diction
synonim: phraseology
synonim: choice of words
synonim: verbiage

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

So, you can hear it not just in the phrasing, but the way they count off their music: two, three, four, one.
Można to usłyszeć nie tylko we frazowaniu, ale w ich sposobie liczenia w muzyce. ~~~ Dwa, trzy, cztery, raz.

TED

This is not a good piece of phrasing.
Nie jest to dobre sformułowanie.

statmt.org

I am aware, of course, that Parliament, as represented by the rapporteurs, and the Commission would have preferred some different phrasing in some paragraphs.
Oczywiście mam świadomość, że Parlament reprezentowany przez sprawozdawców oraz Komisja wolałyby nieco innego sformułowania niektórych ustępów.

statmt.org

However, I would like to underline that I do not support the phrasing in paragraph 1 stating that the EU should speak with one voice and more harmonisation is necessary.
Chciałbym jednak podkreślić, że nie popieram sformułowania w ust.1 stwierdzającego, że UE powinna przemawiać jednym głosem i że należy zadbać o lepszą harmonizację.

statmt.org

The new phrasing sets out in a clear and immediately understandable way the conditions for procedures with joint meetings, eliminating the need to refer to other provisions.
Nowe sformułowanie stanowi klarowne i łatwo zrozumiałe określenie warunków procedury obejmującej wspólne posiedzenia, eliminując konieczność powoływania się na inne przepisy.

statmt.org

This is not a good piece of phrasing.
Nie jest to dobre sformułowanie.

Why don't you try phrasing it like this?
Zajmuję się znam się na formułowaniu pytań, czemu tak je formułujesz?

The phrasing is unnatural to the written word.
Frazowanie jest nienaturalne do słowa pisanego.

Breath control is better, but the phrasing is still emotionally flaccid.
Kontrola oddechu jest lepsza, ale frazowanie jest nadal emocjonalnie płaskie.

Well, apparently, he didn't like the phrasing.
Cóż, widocznie nie lubił tego robić.

The intonation and phrasing are slightly off.
Intonacja i sposób wyrażania są nieco rozbieżne.

Maybe that's not the best phrasing.
Może to nie najlepsze wyrażenie...

Don't worry about phrasing or brevity.
Nie martw się o frazowania lub zwięzłość.

I am aware, of course, that Parliament, as represented by the rapporteurs, and the Commission would have preferred some different phrasing in some paragraphs.
Oczywiście mam świadomość, że Parlament reprezentowany przez sprawozdawców oraz Komisja wolałyby nieco innego sformułowania niektórych ustępów.

The new phrasing sets out in a clear and immediately understandable way the conditions for procedures with joint meetings, eliminating the need to refer to other provisions.
Nowe sformułowanie stanowi klarowne i łatwo zrozumiałe określenie warunków procedury obejmującej wspólne posiedzenia, eliminując konieczność powoływania się na inne przepisy.

However, we do not support the phrasing in the first paragraph highlighting the importance of the Treaty of Lisbon in enhancing effectiveness and coherence in the EU's external relations.
Nie aprobujemy jednak sformułowania w pierwszym ustępie, które podkreśla znaczenie traktatu lizbońskiego w zakresie zwiększania skuteczności i spójności stosunków zewnętrznych UE.