Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Verb) wyrazić/wyrażać, (s)formułować, ułożyć/układać; ładnie się wyrażać;
phrase sth differently - wyrazić coś inaczej;

(Noun) wyrażenie, określenie, zwrot, fraza, powiedzenie, idiom;
set phrase - utarty zwrot; utarte wyrażenie;
catch phrase - slogan;
empty phrase - pusty zwrot;
verb phrase - (Noun) lingwistyka grupa czasownika; grupa czasownikowa, fraza werbalna;
turn of phrase - sposób wyrażania się;
turn of phrase - sposób wyrażania się;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C
1.
(expression) zwrot, wyrażenie
empty ~s puste zwroty.
2.
fraza, grupa składniowa
noun ~grupa nominalna.vt wyrażać, formułować, układać.~ cpd ~book n rozmówki

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

zwrot, wyrażenie, idiom, fraza (muz.), wyrażać słowami, frazować (muz.)
turn of ~ sposób wyrażania (się)
wyrażać się w zrozumiały sposób

Nowoczesny słownik angielsko-polski

wypowiedzenie

zdanie

grupa składniowa

syntagma

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

s zwrot, fraza

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

WYRAŻENIE

ZWROT

POWIEDZENIE

FRAZA

WYPOWIADAĆ

FRAZOWAĆ

Nowy słownik angielsko-polski aut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

N zwrot
N fraza (w muzyce)
V ubierać w słowa
V frazować (w muzyce)
N Comp rozmówki

Wordnet angielsko-polski


1. (a short musical passage)
fraza
synonim: musical phrase

2. (an expression consisting of one or more words forming a grammatical constituent of a sentence)
fraza: :

3. (an expression whose meanings cannot be inferred from the meanings of the words that make it up)
idiom, idiomatyzm, idiomat: : synonim: idiom
synonim: idiomatic expression
synonim: phrasal idiom
synonim: set phrase

4. (a short musical passage)
zdanie: : synonim: musical phrase

Słownik internautów

fraza, wyrażenie

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

zwrot
powiedzenie
muz. fraza

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

określenie

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

The phrase 'young people' does not appear a single time in these general guidelines.
Określenie "młodzi ludzie” nie pojawia się ani razu w tych ogólnych wytycznych.

statmt.org

Otherwise we shall go on mouthing empty phrases with nothing to back them up.
Inaczej będziemy ciągle tylko przekazywali sobie puste słowa bez pokrycia.

statmt.org

If these two phrases are removed from the amendment, we would be willing to support it.
Jeśli te dwie frazy zostaną usunięte z poprawki, bylibyśmy gotowi ją poprzeć.

statmt.org

We should consider the phrase of François Mitterrand: 'nationalism is war'.
Powinniśmy zastanowić się nad słowami François Mitterranda: "nacjonalizm oznacza wojnę”.

statmt.org

So, in that context, the phrase 'pensions time bomb' is certainly accurate.
Tak więc w tym kontekście określenie "emerytalna bomba zegarowa” istotnie jest prawdziwe.

statmt.org

Like people who use the phrase "me-time" (as distinct, one always wonders, from what exactly?) there is something vaguely comic about a room full of Manhattan women - who, if they were any more assertive, could launch a coup d'etat - "empowering" themselves via chants about how great they all are.

www.guardian.co.uk

The Stonehouse affair coincided with the first television series of Reggie Perrin, who also disappeared by running into the sea, and helped the phrase "doing a Reggie Perrin" into the language.

www.guardian.co.uk

"So the hospital said I was to go on Sunday morning to collect some pills to help 'expel the products of conception', a phrase I thought unbelievably ghastly in itself.

www.guardian.co.uk

The phrase originated here.

www.guardian.co.uk

Well, the other part of him is the wrong phrase.
Cóż, druga jego część nie jest dobrym określeniem.

But why do you use a phrase like black is beautiful?
Ale dlaczego używa pan określenia w stylu czarne jest piękne?

I just didn't know how to phrase it until now.
Ale nie wiedziałem, jak je wyrazić aż do teraz.

We have known for some time what that phrase is.
Od pewnego czasu wiemy co to za zdanie.

Yeah, think of another way to phrase that and you'll be fine.
Tak, pomyśl tylko nad lepszym sposobem wyrażenia tego i wszystko będzie dobrze.

Is that a phrase in anything you've read so far?
To jakaś fraza z czegokolwiek, co czytałeś?

Take her back to the 1890s when that phrase was last used.
Wziąć ją do 1890 roku, kiedy to ostatni raz użyto tego słowa.

I never thought I'd hear the phrase public relations in this room.
Nie myślałem, że usłyszę w tym pomieszczeniu wyrażenie public relations.

I could never figure out what that phrase meant, more or less.
Nigdy nie potrafiłem zrozumieć, co oznacza zwrot mniej więcej.

This isn't really a time for that phrase, is it?
To nie jest czas na ten tekst?

The phrase 'young people' does not appear a single time in these general guidelines.
Określenie "młodzi ludzie” nie pojawia się ani razu w tych ogólnych wytycznych.

I thought that could be your new catch phrase. It's in the contract.
Myślałem, że to mógłby być twoim nowym sloganem. które To jest w kontrakcie.

'Local production' is a phrase that I often hear used.
Często słyszę termin "produkcja lokalna”.

One phrase, and it will all be reduced to ashes.
Jedno zdanie i wszystko zamieni się w popiół.

Um, are you familiar with the phrase, I wrote the book on this?
Czy jest ci znane powiedzenie: Napisałam o tym książkę?

The phrase is political science, and the answer is no.
Mówi się nauki polityczne. A odpowiedź brzmi - nie.

You must be familiar with this phrase which was used by your former prestigious leader.
Na pewno zna pan ten zwrot, stosowany przez pana byłego wybitnego przywódcę.

It is so hard to say as a phrase?
Czy to zdanie jest takie trudne do powiedzenia?

I'm a born butler in all senses of the phrase.
Jestem urodzonym Lokajem w każdym tego słowa znaczeniu.

Who wrote the phrase No man is an island?
Kto powiedział: Żaden mężczyzna nie jest wyspą?

This phrase encapsulates the hope that people can learn from history.
Ta sentencja przynosi nadzieję, że z historii można wyciągnąć naukę.

This is a phrase that also seems to apply sometimes in Brussels.
To sformułowanie zdaje się również mieć czasami zastosowanie w przypadku Brukseli.

A phrase used to invoke fear among the children of Rome.
Wyrażenie używane do wywoływania strachu wśród rzymskich dzieci.

That is why I called for the last phrase of the amendment to be deleted.
Dlatego też wzywałem do zmiany lub skreślenia tej poprawki.

You know that phrase behind every great man there's a great woman?
Znasz to powiedzenie: za każdym świetnym facetem, jest świetna kobieta?

Without a doubt, we should consider economic development to be the key phrase for resolving the current global crisis.
Powinniśmy niewątpliwie uznać rozwój gospodarczy za kluczowe hasło dla rozwiązania obecnego kryzysu globalnego.

I want you to listen to this phrase I have up on the board.
Chcę, żebyście wsłuchali się w frazę, którą umieściłam na tablicy.

If that phrase isn't on the Mars family crest, it should be.
Jeśli tego zwrotu jeszcze nie ma w herbie rodziny Marsów, to powinien tam być.

Now I believe that phrase that you can see with eyes closed.
Teraz wierzę, że można widzieć gdy ma się oczy zamknięte.

We must, if you will pardon the phrase, make solidarity operational.
Musimy, proszę mi wybaczyć, zaprząc solidarność do działania.

So, let me see, how can I phrase this?
Jak bym mógł to wyrazić...

You have heard our phrase, Do good and disappear.
Słyszałaś nasze powiedzenie, Czyń dobrze i znikaj.

You know that phrase with the turn and lift?
Znasz ten fragment z obrotem i podnoszeniem?

I absolutely want us to move away from ever hearing the phrase 'payer, not a player' again.
Zdecydowanie pragnę, byśmy już nigdy więcej nie usłyszeli wyrażenia "płatnik, nie gracz”.

Thank you for introducing that colorful phrase into my daughter's vocabulary.
Dziękuję Missy, za wprowadzenie tego barwnego zwrotu do słownika mojej córki.

Ideas, language, even the phrase 'each other' no longermakes any sense.
Idee, język, nawet fraza nawzajem dłużej nie będzie miećsensu.

A phrase used by those who have recognized this condition
Określenie użyte przez osoby, które rozpoznały ten stan.

In my opinion, intercultural dialogue is not an empty phrase.
Moim zdaniem dialog międzykulturowy nie jest pustym frazesem.

However, I cannot understand the scaremongering that has been associated with the phrase 'climate change'.
Nie potrafię jednakże zrozumieć paniki powiązanej ze zwrotem "zmiany klimatu”.

It just adds, at the end, the phrase: 'in accordance with national custom and practice'.
Na końcu zwykle dodaje się frazę: "zgodnie ze krajową praktyką i zwyczajami”.

Well, I just happen to have a Swahili phrase book.
Dobrze, tak się składa, że mam rozmówki w suahili.

Do you know what the best phrase is?
Wiesz, jakie jest najlepsze wyrażenie?

Perhaps the Greens find the phrase 'clean car' shocking, but to us it is extraordinarily important.
Być może dla Zielonych określenie "ekologicznie czysty samochód” jest szokujące, ale dla nas ma ono niezwykle ważne znaczenie.

The phrase used in the motion for a resolution is potentially offensive to Indians.
Użyte w tym projekcie rezolucji zdanie może być dla Hindusów obraźliwe.

Then contemplate all possible meanings of the phrase silent as the grave.
A resztę podróży spędzi pan rozmyślając nad możliwymi znaczeniami wyrażenia: cicho jak w grobie.

Just what I heard this phrase was old.
Jedyne co usłyszałam w tym zdaniu było stare.

I only have inappropriate comments off the phrase repeated tugging.
Mam tylko niestosowny komentarz do wyrażenia powtarzane ciągnięcie.

Did you ever tell anyone about that phrase?
Powiedziałeś komuś o tym wyrażeniu?

You think she'll be less upset if you phrase it nicely?
Myślisz, że będzie mniej wzburzona, gdy ubierzesz to w ładne słówka?

The phrase 'from farm to fork' means just that.
Wyrażenie "od pola do stołu” oznacza właśnie to.