Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) chemia fosfor;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n U fosfor

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

fosfor

Nowoczesny słownik angielsko-polski

fosfor (pierwiastek)

Słownik medyczny angielsko-polski Iwona Kienzler

fosfor m

Wielki słownik medyczny angielsko-polski 2011 r., Anna Słomczewska

fosfor, P

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

s fos-for
~ bomb bomba fosforowa

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n chem. fosfor

Nowy słownik angielsko-polski aut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

fosforyzujący

Wordnet angielsko-polski

(a multivalent nonmetallic element of the nitrogen family that occurs commonly in inorganic phosphate rocks and as organic phosphates in all living cells
is highly reactive and occurs in several allotropic forms)
fosfor, P
synonim: P
synonim: atomic number 15

Słownik ochrony środowiska i gospodarki odpadami angielsko-polski 2003, Krzysztof Czekierda

che. fosfor

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

chem. fosfor

Słownik środowiska angielsko-polski

fosfor m chem.

Słownik gospodarki wodno-ściekowej angielsko-polski

chem. fosfor (Ph)
~, inorganic - fosfor nieorganiczny
~, organic fosfor organiczny
~, sewage fosfor zawarty w ściekach
~, total fosfor ogólny, fosfor całkowity

Słownik techniczny angielsko-polski

fosfor m, P

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

And here you can see a subject having phosphorus makeup stippled on her face.
Widzą tu państwo postać z przyklejonym do twarzy makijażem z fosforu.

TED

The use of phosphorus bombs, condemned by the international community, has also been mentioned.
Wspomniano również o użyciu bomb fosforowych, potępionych przez społeczność międzynarodową.

statmt.org

Agriculture is mainly responsible for that: there is nitrogen and phosphorus runoff from EU fields.
Za zjawisko to odpowiada głównie rolnictwo. Z pól na terytorium UE spływają związki azotu i fosforu.

statmt.org

The use of phosphorus on civilians with the claim of civilisation is not compatible.
Używanie fosforu wobec cywilów przy jednoczesnym domaganiu się cywilizacji jest całkowicie niespójne.

statmt.org

Although the microbe grew better when fed phosphorus, Wolfe-Simon successfully grew it in the laboratory on a diet that was very low in phosphorus and high in arsenic.

www.guardian.co.uk

Wolfe-Simon was surprised to find that the microbe appeared to have incorporated the arsenic molecules into its DNA, in place of phosphorus.

www.guardian.co.uk

Arsenic and phosphorus are chemically similar.

www.guardian.co.uk

They use arsenic instead of phosphorus, but because the arsenic-based compounds are less stable in water, cells are unable to function properly and die.

www.guardian.co.uk

A bacterium discovered in a Californian lake appears to be able to use arsenic in its molecular make-up instead of phosphorus - even incorporating the toxic chemical into its DNA.

www.guardian.co.uk

That's significant because it goes against the general rule that all terrestrial life depends on six elements: oxygen, hydrogen, carbon, nitrogen, sulphur and phosphorus.

www.guardian.co.uk

"This organism has dual capability - it can grow with either phosphorus or arsenic," said Davies.

www.guardian.co.uk

The holy grail would be a microbe that contained no phosphorus at all.

www.guardian.co.uk

We will respect the law and no longer use the word 'phosphorus'.
My uszanujemy to prawo, i nie będziemy używać tych bomb.

The use of phosphorus bombs, condemned by the international community, has also been mentioned.
Wspomniano również o użyciu bomb fosforowych, potępionych przez społeczność międzynarodową.

Thousands of phosphorus and papers are produced every day!
Tysiące papierów jest produkowanych każdego dnia!

In order to melt the copper, much phosphorus is left inside the Buddha.
Wiele fosforu jest przechowywany wewnątrz Buddy do wytopu miedzi.

Now, she was found with traces of lye and red phosphorus in her lungs.
Znaleziono ją ze śladami narkotyków i czerwonego fosforu w płucach.

The high levels of phosphorus in my blood, the preeclampsia...
Wysoki poziom fosforu w mojej krwi, stan przedrzucawkowy podczas ciąży...

The use of phosphorus on civilians with the claim of civilisation is not compatible.
Używanie fosforu wobec cywilów przy jednoczesnym domaganiu się cywilizacji jest całkowicie niespójne.

It wasn't. It was phosphorus in the rock.
To nie było światło, tylko refleks na skale.

The recovery of phosphorus and nitrogen is technologically possible, and will also soon be financially lucrative.
Odzysk fosforu i azotu jest już technologicznie możliwy, a wkrótce stanie się także lukratywny.

Is him phosphorus in you side
Będzie trzymała cię za rękę.

You each have one rifle, one sidearm and one white phosphorus grenade.
Każdy z was ma karabin, broń osobistą i jeden granat świetlny.

Master Jia was burnt by yellow phosphorus!
Mistrz Jia został spalony przez żółty fosfor!

Gradual loss of nitrogen, calcium, phosphorus.
Stopniowa utrata azotu, wapnia, fosforu.

Nitrogen and phosphorus take oxygen from the seabed and feed poisonous algae at the surface.
Azot i fosfor zabierają z dna morskiego (strefy przydennej) tlen i stanowią pożywkę dla trujących alg przy powierzchni.

Agriculture is mainly responsible for that: there is nitrogen and phosphorus runoff from EU fields.
Za zjawisko to odpowiada głównie rolnictwo. Z pól na terytorium UE spływają związki azotu i fosforu.

Nitrogen, phosphorus and potassium?
Azotu, fosforu i potasu?

Magnesium phosphorus. Skinner's skin sample.
Fosfor magnezu. - Próbka skóry Skinnera.

Red phosphorus in the presence of moisture and accelerated by heat yields phosphorus hydride.
Czerwony fosfor w obecności wilgoci i przyśpieszony przez ciepło wytwarza wodorek fosforu.

From depleted, phosphorus uranium waste, nuclear ...
Od zubożonego, odpadów uran fosfor, jądrowej ...

Weapons of mass destruction, cluster munitions, depleted uranium weapons and phosphorus shells must be prohibited as a matter of urgency.
Należy niezwłocznie zakazać używania broni masowego rażenia, amunicji kasetowej, amunicji zawierającej zubożony uran i pocisków fosforowych.

It is unacceptable for white phosphorus bombs and experimental weapons to be used against civilians and it is inhumane for innocent women and children to be targeted.
To niedopuszczalne, aby bomby z białym fosforem były używane przeciwko cywilom. To nieludzkie, aby celować w kobiety i dzieci.

The question is: according to the polluter pays principle, who is to clean the soil, water and air that have been polluted by past industrial waste or by outdated pesticides, asbestos, phosphorus pentachloride and other compounds?
Powstaje pytanie: kto ma realizować, zgodnie z zasadą zanieczyszczający płaci, oczyszczanie gleby, wody i powietrza, zalegających odpadów poprodukcyjnych, przestarzałych pestycydów, azbestów, chlorków fosforu i innych?

In other words, it seeks to whitewash the crimes committed by NATO and the USA and its allies in Kosovo, Afghanistan and Iraq (where furthermore, besides depleted uranium weapons, fragmentation or white phosphorus bombs have also been used).
Innymi słowy dąży ona do wybielenia zbrodni popełnionych przez NATO i USA i ich sojuszników w Kosowie, Afganistanie i Iraku (gdzie oprócz broni ze zubożonym uranem, były także stosowane bomby rozpryskowe czy z białym fosforem.

The report holds senior officers of the Israeli army to account for the following: for the indiscriminate use of white phosphorus, for making no distinction between civilians and combatants, for the human consequences of the blockade, which is an instrument of collective punishment, and for a breach of martial law.
Wysokich rangą oficerów armii izraelskiej uznaje się w nim za odpowiedzialnych za masowe wykorzystanie białego fosforu, za nieczynienie rozróżnień między cywilami a uczestnikami walk, za konsekwencje humanitarne blokady, która stanowi narzędzie wymierzania zbiorowej kary oraz za naruszenie prawa wojennego.