Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) historia Persja;

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

Persja

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

The ram which thou sawest, that had the two horns, they are the kings of Media and Persia.
Ten baran, któregoś widział mającego dwa rogi, są królowie, Medski i Perski.

Jesus Army

Persia, Cush, and Put with them, all of them with shield and helmet;
Persów, Murzynów i Putejczyków z nimi, tych wszystkich z tarczami i z przyłbicami;

Jesus Army

He's already at war with the Iranians, with the king of Persia.
Trwała już wtedy wojna z Irańczykami, z królem Persji.

TED

and now will I return to fight with the prince of Persia: and when I go forth, lo, the prince of Greece shall come.
Potem się wrócę, abym walczył z książęciem Perskim, a gdy odejdę, oto książę Grecki przyciągnie.

Jesus Army

Now after these things, in the reign of Artaxerxes king of Persia, Ezra the son of Seraiah, the son of Azariah, the son of Hilkiah,
A po tych sprawach za królowania Artakserksesa, króla Perskiego, Ezdrasz, syn Sarajasza, syna Azaryjaszowego, syna Helkijaszowego,

Jesus Army

Go to war with Persia and you will surely die.
Idź na wojne z Persją, a napewno zginiesz.

Then you are a true prince of Persia, brutal without honor.
Jesteś zatem prawdziwym Księciem Persji. Brutalnym, bez honoru.

We make the deal of the century, and you play the prince of Persia.
Wykonuje wiele zadań, a ty tu grasz Księcia z Persji.

The very doctrine to which all Persia is opposed.
Tej doktrynie Persja będzie zawsze przeciwna.

But you dream, your simplicity, long ended when you took persia children.
Ale marzyłeś, Kraterosie... Twoja prostota zniknęła, kiedy wziąłeś perską kochankę.

Persia, as we all know, was one of the great civilisations of our continent and this world.
Persja, jak wszyscy wiemy, była jedną z wielkich cywilizacji naszego kontynentu i całego świata.

It is a region that runs from Anatolia to Persia.
To region który biegnie od Anatolii do Persii .

Most of our pieces come from ancient Persia.
Większość naszych okazów pochodzi ze starożytnej Persji.

The new ingredient in your prescription... is a black fungus from Persia.
Nowy składnik w waszej recepturze to czarny grzyb z Persii.

In Persia, you are a great king.
W Persji jesteś wielkim królem.

This is the man who is going to take you from Greece to Persia?
To jest człowiek, który ma was poprowadzić do Persji?

But we freed them, Hephaistion, from the Persia where everyone lived as slaves.
Ale my ich uwolniliśmy, Hefajstionie, z Persji, gdzie każdy żył jak niewolnik.

But it goes to the Shah of Persia.
Ale wysyłają go raczej do szacha perskiego.

This is a bad omen for Persia.
To zły znak dla Persji.

Do you know anyone from Persia.
Zna pani kogoś z Persji?

Join hands with Persia's future king.
Połącz się z przyszłym królem Persji.

The latest scarves have arrived from Persia.
Z Persji przybyły najnowsze szale.

This belonged to a queen... the queen of Persia.
To należało do królowej... królowej Persji.

It always end the same way Persia, Greece, Brooklyn
Zawsze kończy się tak samo. Persja, Grecja, Brooklyn.

That empire was Persia.
Tym imperium była Persja.

Far rarer than India's crystal or Persia's carpet.
Rzadszy niż kryształ Indii czy dywan z Persji.

So, I'm escorted by prince Dastan, the Lion of Persia.
A więc eskortuje mnie sam książę Dastan Lew Persji.

This shows that Iran/Persia has an ancient tradition of tolerance, not only towards different religions but also towards the many peoples comprising its large empire.
Dowodzi to, że Iran/Persja ma starożytną tradycję tolerancji, nie tylko wobec różnych religii, ale także w stosunku do licznych ludów składających się na jej wielkie imperium.

Juno Skinner, arts and antiquities dealer... specializing in ancient Persia.''
Juno Skinner, handel sztuką i antykami... specjalizacja - starożytna Persja.

Persia. Greece. Brooklyn.
Persja, Grecja, Brooklyn.

Philip was murdered... ...much to Persia's delight and perhaps sponsored by their gold.
Filip został zamordowany ku radości Persji i pewnie za jej złoto.

But this I know, Alexander... ... in Persia you are great King.
Ale wiem jedno Aleksandrze. W Persji jesteś wielkim królem.