Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) przejście; zgon; przejazd; przepłynięcie; wyprzedzanie; kres, zmierzch; odejście; upływ; zaniknięcie, zniknięcie; przemijanie;

(Adverb) nader wielce;

(Adjective) chwilowy, przelotny, przejściowy; pobieżny; niewielki; dostateczny; przechodzący, przejeżdżający;
passing taxi - przejeżdżająca taksówka;
passing with each week - (prze)mijający z każdym tygodniem;
passing remark - uwaga rzucona mimochodem;
passing with each year - (prze)mijający z każdym rokiem;
passing with each day - (prze)mijający z każdym dniem;
passing remark - uwaga rzucona mimochodem;
passing with each year - (prze)mijający z każdym rokiem;
passing with each day - (prze)mijający z każdym dniem;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n U
1.
(movement) przejazd, przepłynięcie
the ~ of time upływ czasu.
2.
(death) odejście.adj
1.
(transient) chwilowy, przelotny.
2.
(going by) przejeżdżający

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

upływ, zaniknięcie, zniknięcie, przemijanie
przejściowy, chwilowy, przelotny, przemijający
with each ~ day/week/year z każdym dniem/tygodniem/rokiem
in ~ w przelocie

Nowoczesny słownik angielsko-polski

upływ

Słownik prawniczo-handlowy angielsko-polski Iwona Kienzler, 2010r

n
1. uchwalenie, przyjęcie
2. kres, zmierzchpassing a decision wydanie decyzji passing a judgement wydanie wyroku passing a law uchwalenie prawa, przyjęcie ustawy passing an order for payment wydanie nakazu zapłaty passing of a resolution przyjęcie rezolucji

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

adj przemijający, przelotny
in passing - mimochodem

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

PRZEJEŻDŻAJĄCY

CHWILOWY

PRZECHODZĄCY

PRZEJEZDNY

PRZELOTNY

KONIUNKTURALNY

MARGINESOWY (O UWADZE)

PRZEJAZD

PRZELOT

WYPRZEDZENIE

UCHWALENIE (USTAWY)

ŚMIERĆ

Nowy słownik angielsko-polski aut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

przelotny
mimochodem

Wordnet angielsko-polski


1. ( (American football) a play that involves one player throwing the ball to a teammate
"the coach sent in a passing play on third and long")
zagranie
synonim: pass
synonim: passing play
synonim: passing game

2. (success in satisfying a test or requirement
"his future depended on his passing that test"
"he got a pass in introductory chemistry")
zdanie, zdanie egzaminu: : synonim: pass
synonim: qualifying

(lasting a very short time
"the ephemeral joys of childhood"
"a passing fancy"
"youth's transient beauty"
"love is transitory but it is eternal"
"fugacious blossoms")
przemijający, nietrwały
synonim: ephemeral
synonim: short-lived
synonim: transient
synonim: transitory
synonim: fugacious

Słownik internautów

przekazywanie, przenoszenie

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

podawanie
podanie
przejście
przekazywanie
przemijanie
adj. przemijający
przejściowy

Słownik terminologii prawniczej angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo Branta (aut. Ewa Ożga)

wydanie (decyzji)
passing a decision: wydanie decyzji
passing a judg (e) ment: wydanie wyroku
passing an order for payment: wydanie nakazu zapłaty

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

bieżący

dostateczny

paszport

przechodzenie

przejście

przemijający

przepustka

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

przechodzenie; przejście; (przekazywanie) nadawanie; adj.,drog. przejezdny
~ a combat test - przejście próby bojowej
~ a fire test - przejście próby ogniowej
~ a message - nadawanie depeszy
~ a river - przekraczanie rzeki
~ a signal - przekazanie sygnału
~ commands - wydawanie komend
~ from hands to hands - przechodzenie z rąk do rąk
~ from use - wychodzenie z użycia
~ in review - defilowanie
~ information - przekazywanie informacji
~ into history - przejście do historii
~ of sound wave - fiz. przejście fali dźwiękowej
~ of time - upływ czasu, przemijanie czasu
~ secret documents - przekazywanie tajnych dokumentów
~ state secrets - przekazywanie tajemnic państwowych
~ tests - przechodzenie prób
~ (through) the sound barrier - lotn. przekraczanie bariery dźwięku
~ water - fizjol. oddawanie moczu

Słownik gospodarki wodno-ściekowej angielsko-polski

przepuszczanie
przepuszczenie
wydanie
~ a decision - wydanie decyzji
~ an act wydanie ustawy
~ into solution chem. przechodzenie w roztwór
~ tests przechodzenie prób

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

There are hundreds of dead whose passing we regret, and many more wounded besides.
Są setki zabitych, których śmierć opłakujemy oraz znacznie większa liczba rannych.

statmt.org

I have the impression, though, that passing resolutions is not enough of a solution.
Mam jednak wrażenie, że uchwalanie rezolucji nie jest wystarczającym rozwiązaniem.

statmt.org

All this is happening alongside a crisis that is showing no sign of passing.
Wszystko to ma miejsce w warunkach kryzysu przy braku oznak jego rychłego końca.

statmt.org

I am not in favour of the EU passing laws on behalf of Member States at all.
Nie jestem bynajmniej za ustanawianiem przez UE praw w imieniu państw członkowskich.

statmt.org

I was told [the family friend] was passing my photo around and contacting my friends.

www.guardian.co.uk

"The government will have serious problems if it has to negotiate the passing of every law in the coming months.

www.guardian.co.uk

The proportion of girls passing also rose, from 56.

www.guardian.co.uk

Each passing chapter of the miners' saga has served to unite the nation.

www.guardian.co.uk

I'm just passing through on my way to new york.
Jestem w drodze do Nowego Jorku.

I was just passing by and happened to look in.
Po prostu przechodziłem obok i zdecydowałem zajść.

They'll be passing by here in about a half hour.
Będą tędy przejeżdżać za jakieś pół godziny.

My whole life is passing me by, and I don't have anyone to love.
Moje całe życie przechodzi obok mnie a ja nie mam nikogo kogo mogłabym kochać.

I just went for a walk and happened to be passing by here.
Po prostu wyszedłem na spacer i znalazłem się tutaj.

I'll be passing by this door in exactly one hour.
Będę przechodziła obok tych drzwi dokładnie za godzinę.

His passing was the only way that he could be with her.
Jego odejście było jedynym sposobem, aby mógł z nią być.

You seem to have more than just a passing interest in this.
Wydaje się, że interesujesz się tym więcej niż przelotnie.

I sometimes feel that my life is passing me by.
Czasami czuję, jakby życie płynęło obok mnie.

They're just watching to see who's passing through their country.
Po prostu obserwują, kto przejeżdża przez ich kraj.

That's the reason why you live here and I'm just passing through.
To powód, dla którego ty tutaj mieszkasz, a ja tylko przejeżdżam.

This has nothing to do with my mother passing, and you know it.
To nie ma nic wspólnego z odejściem mojej matki.

She's just passing out something that our English class wrote.
Rozdaje tylko to co pisaliśmy na angielskim.

Every passing minute is another chance to turn it all around.
Kazda mijajaca minuta, to kolejna szansa, aby to wszystko odkrecic.

The moment is not just a passing, empty nothing yet.
Moment nie jest już tylko, przemijającą, pustą nicością.

We where just passing and met your daughter in the woods.
Akurat przejeżdżaliśmy i zobaczyliśmy twą córkę w lesie.

Well, I was just planning on the one night, passing through.
Planowałem tylko na jedną noc... Jestem przejazdem.

I was just passing by and wondered how you were.
Byłam w pobliżu i chciałam zobaczyć, jak się miewasz.

I could be passing my own flesh and blood in the street.
I could be passing my own ciało i krew na ulicy.

They have nothing to get him on but passing me photographs.
Nic na niego nie mają, prócz przekazania mi zdjęć.

Tell me what happened and I will ease your passing.
Powiedz co się stało, a pomogę ci odejść.

I'm sorry for coming round so late, but I was just passing by.
Przepraszam, że tak późno, ale przechodziłem właśnie obok.

You're mad because he's about to break your passing record.
Wkurzasz się, bo jest bliski pobicia twojego rekordu w bilardzie.

If time isn't really passing, then how can you be ageing?
Czemu jesteś starszy? Jeśli czas nie płynie, jak możesz się starzeć?

Time's passing. You got nothing to show except for pictures.
Nie masz niczego, oprócz paru zdjęć na ścianie.

Many years ago we tried to use a passing asteroid.
Wiele lat temu bezskutecznie próbowaliśmy użyć przelatującej asteroidy jako bazy.

And what if a neighbour passing by happened to look in the window?
A co jeśli sąsiad mnie zobaczy przez okno?

That's from a report by a young couple passing through on vacation.
O wszystkim powiadomiła nas para, która przejeżdżała tędy w czasie wakacji wakacje.

We were just passing by, and I wanted to pop in for two reasons.
Właśnie przechodziliśmy obok, i chciałam wpaśc z dwóch powodów.

Or at least thas what they're passing off as a Mercedes these days.
A już przynajmniej tym, co w dzisiejszych czasach jest uważane za Mercedesa.

We have to stop passing the buck on this issue.
Musimy przestać przerzucać odpowiedzialność w tej sprawie.

With each passing moment you make yourself more my servant.
Z każdą chwilą coraz bardziej stajesz się moim niewolnikiem.

With every passing second, I could feel myself drawing closer to death.
Z każdą uciekającą sekundą czułem, jak moja dusza zbliża się do śmierci.

But in passing, I just want to say that last night was terrific.
A tak nawiasem mówiąc, chcę ci powiedzieć, że ostatnia noc była wspaniała.

Yes, but there were a lot of hidden costs associated with his passing.
Ale było wiele ukrytych wydatków związanych z jego odejściem.

And what if it weren't a passing one, my dear?
A co, jeśli to tym razem nie przejdzie, mój drogi?

God gave you skill, intelligence and the best passing ability in the game.
Bóg dał ci umiejętność, inteligencję i najlepszy sposób podawania.

An was passing by, saw the accident and jumped in the water.
przechodził w pobliżu, widział wypadek, i wskoczył do wody.

Every passing day we are taking one step closer to a dictatorship.
Z każdym dniem zbliżamy się do dyktatury.

And this feeling, like a shadow passing over your soul.
I to uczucie, jakby cienia... przeszywającego twoją duszę.

Wisdom requires more than the passing of years, I fear.
Mądrości wymaga więcej niż przejazdu lat, boję się.

Listen, maybe this guy that flies is just sort of passing through.
Słucha, być może ten faceta tamten leci jest tylko porządkuj przechodzenia przez.

We pulled him over for passing a stop sign and speeding.
Zatrzymaliśmy go za przejazd na stopie i prędkość.

Before we came here did you see any enemy soldiers passing through the village?
Zanim tu przybyliśmy widziałaś jakichkolwiek żołnierzy wroga przechodzących przez miasteczko?

Only time he comes is when somebody rings the passing bell.
Pojawia się tylko wtedy, gdy komuś bije dzwon.

And with each passing day, his feelings for her grew stronger.
I z każdym mijającem dniem, jego uczucia do niej stawały się silniejsze.

All right, who placed sixth in passing yards last year?
Kto był szósty w podaniach w zeszłym roku?

Then you shouldn't have any difficulty passing your final exam.
Więc nie powinieneś mieć żadnych problemów ze zdaniem ostatecznego egzaminu.

It does not mean merely passing a few comments here and there about social policy.
To nie oznacza wyłącznie dodania tu i ówdzie kilku uwag w sprawie polityki społecznej.