Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Verb) rozdzielać, (po)dzielić; przedzielić/przedzielać ścianką; dokonać/dokonywać rozbioru; dzielić na części, oddzielać;
partition off - (Verb) oddzielić; prawniczy podzielić; porozdzielać, odgradzać;

(Noun) historia rozbiór; parcelacja; przegroda; zniesienie współwłasności; informatyka strefa pamięci; część oddzielona; ścianka działowa, przepierzenie; komora; prawniczy podział, rozdział; podział na części;
wooden partition - drewniana ścianka, drewniane przepierzenie;
compulsory partition - przymusowy podział współwłasności;
glass partition - szklana ścianka, szklane przepierzenie;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n
1.
U (division) rozdział, podział, rozbiór.
2.
C (dividing structure) : ~ wall ścianka działowa.
3.
C (compartment) komora, przegroda.vt (divide) przedzielać, dzielić

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

podział na części, rozbiór, ścianka działowa, przepierzenie, przegroda
(po) dzielić na części, przedzielać, oddzielać
~ off oddzielać, przedzielać

Nowoczesny słownik angielsko-polski

ścianka działowa

Słownik morski angielsko-polski Iwona Kienzler

n przegroda, ścianka działowa

Słownik prawniczo handlowy angielsko-polski Anna Słomczewska

podział m, rozbiór m

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

PRZEGRODOWY

DZIELENIE

PODZIAŁ

PRZEDZIAŁ

ROZDZIAŁ

PRZEPIERZENIE

PRZEGRODA

ŚCIANKA

PRZEGRODZENIE

DZIELIĆ

CZĘŚĆ: PODZIELIĆ NA CZĘŚCI

ROZCZŁONKOWAĆ

PRZEGRADZAĆ

PRZEPIERZAĆ

Wordnet angielsko-polski


1. (a vertical structure that divides or separates (as a wall divides one room from another) )
przegroda
synonim: divider

2. ( (computer science) the part of a hard disk that is dedicated to a particular operating system or application and accessed as a single unit)
partycja, dysk lokalny: :

3. (the act of dividing or partitioning
separation by the creation of a boundary that divides or keeps apart)
rozbiór: : synonim: division
synonim: partitioning
synonim: segmentation
synonim: sectionalization
synonim: sectionalisation

4. (a vertical structure that divides or separates (as a wall divides one room from another) )
ścianka działowa: : synonim: divider

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda


1. oddzielenie się
rozchodzenie się

2. przegroda
polit. rozbiór

Słownik terminologii prawniczej angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo Branta (aut. Ewa Ożga)

podział, rozdział, parcelacja
compulsory partition: przymusowy podział współwłasności (drogą sądową)
partition of immovable property: podział nieruchomości
partition of joint property: podział majątku wspólnego
partition of property: rozdział majątku
partition of real property into severalty: podział majątku na części ułamkowe

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

działowy

partycja

rozbiór

ściana

strefa

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

podział; bud. przegroda; polit. zabór
~, fire - ściana przeciwpożarowa
~, internal - ścianka działowa wewnętrzna
~ of a country - podział kraju, rozbiór kraju

Słownik techniczny angielsko-polski

dzielić na części, przegradzać

1. podział na części
2. przegroda f, ściana działowa, przepierzenie n

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

I was at the office; my desk was clean; I had the blue partition carpet on the walls.
Byłem w biurze; nic nie leżało na moim biurku; Na ścianach miałem niebieską kotarę.

TED

The Council has decided to partition working time into active and inactive segments.
Rada zdecydowała o podziale czasu pracy na segmenty aktywne i nieaktywne.

statmt.org

Europe can never consent to a new partitioning of the continent, to a new Yalta Agreement.
Europa nie może zgodzić się na nowy podział kontynentu, na nową Jałtę.

statmt.org

As already discussed, I am not interested in partitioning off Europe.
Mówiłem już, że nie jestem zainteresowany wprowadzaniem podziałów w Europie.

statmt.org

I mean, there might be a definitive truth about the partition of Poland, but not about a human being.

www.guardian.co.uk

- Newly released cables revealed that China is losing patience with the failure of the Burmese regime to reform, and disclosed US fears that Europe will cave in to Serbian pressure to partition Kosovo.

www.guardian.co.uk

Given the febrile atmosphere that exists between the countries -which have fought three wars since partition in 1947 and have barely been on speaking terms since 10 gunmen from Pakistan unleashed three days of terror on Mumbai in 2008 - it was perhaps a forlorn hope.

www.guardian.co.uk

- Other newly released cables revealed that China is losing patience with the failure of the Burmese regime to reform, and disclosed US fears that Europe will cave in to Serbian pressure to partition Kosovo.

www.guardian.co.uk

They hit something and you slam into that plastic partition.
Uderzą w coś, a pasażer rozbija się o szybę.

This whole Marxist alcohol partition thing is new to me.
Całe to marksistowskie dzielenie alkoholu jest dla mnie nowe.

I thought that this partition was to be here.
Myślałam, że ten oddział będzie tutaj.

A third person wearing a mask watches from behind the glass partition.
Trzecia osoba nosząca maskę ogląda wszystko z tyłu, zza szkła.

We live in an age of unification, not partition.
Żyjemy w epoce zjednoczenia, a nie podziału.

The Council has decided to partition working time into active and inactive segments.
Rada zdecydowała o podziale czasu pracy na segmenty aktywne i nieaktywne.

Roy's hard disk has a secret partition. Its name is
Roya dysku twardego ma tajna lts nazwa podziału. jest

Many political elements are appearing and exerting pressure to bring about the partition of Kosovo, which is not an answer.
Pojawia się wiele elementów politycznych i wywiera presję na doprowadzenie do podziału Kosowa, co nie jest dobrym rozwiązaniem.

Any condition is negotiable, including using the Yangtze as a partition
Wszelkie warunki są do negocjacji, łącznie z użyciem Jangcy jako granicy.

Supporting partition and independence will simply reinforce nationalisms.
Wspieranie odłączenia się i niepodległości Kosowa jedynie wzmocni tendencje nacjonalistyczne.

Two months before Partition, 1947.
Dwa miesiące przed podziałem Indii, 1947.

The variety of national rules and technical specifications partition the market and hinder industrial investments in risk technologies.
Różnorodność krajowych przepisów oraz techniczne szczegóły dzielą rynek i stoją na przeszkodzie inwestycji przemysłowych w zakresie technologii ryzyka.

PEACE enabled a border community divided from the time of the partition to come together as a community.
Program PEACE pozwolił na integrację podzielonych niegdyś na różne frakcje społeczności granicznych.

It is very important as it calls on Serbia to enter into dialogue with Kosovo without referring to new negotiations on either status or partition.
Jest ona bardzo ważna, gdyż wzywa się w niej Serbię, aby rozpoczęła dialog z Kosowem bez odniesień do nowych negocjacji dotyczących jego statusu lub podziału.

The presence of EULEX in the north of Kosovo is very important in order to avoid partition of this territory.
Obecność EULEX na północy kraju jest bardzo istotna w celu uniknięcia podziału tego terytorium.

This should have been a basic demand in the report on the Union for the Mediterranean, because we are working for union, not partition in the Mediterranean.
To powinno być podstawowym żądaniem wyrażonym w sprawozdaniu w sprawie Unii na rzecz Regionu Morza Śródziemnego, ponieważ pracujemy na rzecz unii, a nie podziału regionu Morza Śródziemnego.

(PT) The issue of the division or partition of Kosovo is not in any way on the agenda, nor does it form part of the Troika's work.
(PT) W agendzie nie ma żadnej sprawy dotyczącej podziału Kosowa; nie stanowi ona również części pracy Troiki.

I personally believe that an equitable full and final settlement based on partition and the 'land for peace' principles we see in the Middle East would be the best way forward.
Osobiście uważam, że najlepszym wyjściem byłoby sprawiedliwe, pełne i ostateczne rozwiązanie oparte na podziale oraz znanej z Bliskiego Wschodu zasadzie "ziemia za pokój”.

It is also unacceptable for Parliament to put pressure on Serbia to 'enter into dialogue with Kosovo without referring anymore to new negotiations neither on the status nor partition'.
Nie do przyjęcia jest również nacisk ze strony Parlamentu na Serbię, aby "rozpoczęła dialog z Kosowem bez kolejnych odniesień do nowych negocjacji dotyczących jego statusu lub podziału”.

The recent seizure of the disputed border region of Abyei by the Khartoum government suggests that President Bashir is still not fully reconciled to his country's partition.
Zajęcie w ostatnim czasie przez rząd w Chartumie spornego rejonu Abyei na granicy sugeruje, że prezydent Bashir nadal nie pogodził się całkowicie z podziałem swego kraju.

In my divided country a key role could be played by initiatives of this kind and other EU support schemes aimed at mitigating the adverse impact of partition on Ireland.
W moim podzielonym kraju, kluczową rolę mogłyby odgrywać inicjatywy tego rodzaju i inne programy pomocy Unii Europejskiej mające na celu zmniejszanie negatywnego wpływu podziału na Irlandię.

Consequently, the resolution stands for the partition of China and not for the support and promotion of human rights, which are being used as a pretext for pushing forward different geopolitical agendas.
W konsekwencji rezolucja opowiada się za podziałem Chin, a nie za wsparciem i promowaniem praw człowieka, co jest wykorzystywane jako pretekst do propagowania różnych agend geopolitycznych.

on behalf of the ECR Group. - Mr President, I have never doubted that Sudan's partition is the only way to guarantee peace, justice and development for Southern Sudan.
w imieniu grupy ECR - Panie Przewodniczący! Nigdy nie wątpiłem, że podział Sudanu jest jedynym sposobem na zagwarantowanie pokoju, sprawiedliwości i rozwoju Południowego Sudanu.

If the partition of Serbia recognised by the United States and by most Member States of the Union is deemed to be a good thing, how can a similar operation in Georgia be condemned?
Jeśli bowiem rozbiór Serbii uznany przez USA i dużą część Unii jest dobry, to dlaczego podobna operacja w Gruzji miałaby być zła.

We say yes to a European Turkey and yes to a European solution, which have little in common with partition lines and zones; they should be based, as the rapporteur rightly stresses, on the principles of a united Europe.
Mówimy "tak” europejskiej Turcji, "tak” europejskiemu rozwiązaniu, co ma niewiele wspólnego z liniami i strefami podziału; jak słusznie podkreśla sprawozdawczyni, powinno się to opierać na zasadach zjednoczonej Europy.

However, India still has torture and the death penalty and there is still violence against the people of Kashmir, who never had the referendum that was needed after partition in 1947 to establish the state to which they wanted to belong.
W Indiach wciąż istnieją tortury i kara śmierci oraz nadal dochodzi do przemocy względem mieszkańców Kaszmiru, dla których nigdy nie zorganizowano referendum po podziale w 1947 r., koniecznego do utworzenia państwa, do którego chcieli należeć.

We should allow the people of Kosovo to have referendums on partition - if that is what they want - and on ethnic self-determination, and we should allow that same right to the subject peoples of the European Union.
Powinniśmy obywatelom Kosowa pozwolić na przeprowadzenie referendów w sprawie podziału - jeśli tego chcą - i w sprawie etnicznego samookreślenia. Powinniśmy także przyznać to samo prawo obywatelom Unii Europejskiej.

The document emphasises the need for the two new states created by the partition of Sudan mutually to recognise the other's sovereignty and urges the adoption of measures designed to help consolidate and stabilise their presence on the path of democracy, respect for human rights and mutual recognition.
Dokument kładzie nacisk na potrzebę wzajemnego uznania się przez te dwa nowe państwa utworzone w wyniku podziału Sudanu i zaleca przyjęcie środków mających na celu pomoc w konsolidacji i stabilizacji ich obecności na drodze do demokracji, poszanowania praw człowieka i wzajemnego uznawania.