Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Verb) prawniczy zwolnić/zwalniać warunkowo, zwolnić więźnia warunkowo/przed czasem;

(Noun) prawniczy zwolnienie warunkowe; militarny słowo honoru, parol, hasło; lingwistyka parole;
on parole - pod słowem honoru;
released parole - prawniczy zwolniony, zwolniona warunkowo;
be on parole - prawniczy być zwolnionym warunkowo, być na zwolnieniu warunkowym;
break one’s parole - prawniczy złamać zasady zwolnienia warunkowego;
break one’s parole - prawniczy złamać zasady zwolnienia warunkowego;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

vt zwalniać warunkowo: to be on ~ być na zwolnieniu warunkowym

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

zwolnienie z więzienia warunkowo przed czasem (na słowo honoru)
zwolnić więźnia warunkowo przed czasem
on ~ na warunkowym zwolnieniu (z obowiązkiem meldowania się na policji)
be ~d być zwolnionym warunkowo przed czasem
break one's ~ nie dotrzymać danego słowa (uciec)

Nowoczesny słownik angielsko-polski

parol

warunkowe zwolnienie z więzienia

Słownik prawniczo-handlowy angielsko-polski Iwona Kienzler, 2010r

n zwolnienie warunkowe parole board instancja orzekająca w sprawach o zwolnienie warunkowe parole officer kurator sądowy out on parole na zwolnieniu warunkowymto be eligible for parole mieć prawo do zwolnienia warunkowego to break parole złamać warunki zwolnienia warunkowego to release sb on parole zwalnić kogoś warunkowo

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

s słowo honoru
hasło

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n prawn. zwolnienie warunkowe
prawn. to be out on parole - być na zwolnieniu warunkowym

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

SŁOWO HONORU

HASŁO [WOJSK.]

WARUNKOWO: ZWALNIAĆ WARUNKOWO

Wordnet angielsko-polski


1. (a promise
"he gave his word")
słowo honoru, słowo, parol
synonim: word
synonim: word of honor

2. (a secret word or phrase known only to a restricted group
"he forgot the password")
hasło, parol: : synonim: password
synonim: watchword
synonim: word
synonim: countersign

Słownik internautów

zwalniać warunkowo

Słownik terminologii prawniczej angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo Branta (aut. Ewa Ożga)

zwolnić na słowo
zwolnienie warunkowe

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

hasło

słowo

zwolnić

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

słowo honoru; hasło; hasło oficerskie; hist. parol

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Know what happens when you get into trouble on parole, right?
Wiesz co się z tobą stanie, jak wplątasz się w kłopoty na zwolnieniu?

OpenSubtitles

Did you somehow know about the parole screening beforehand?
Czemu mamy ci udzielić zwolnienia warunkowego?

OpenSubtitles

Think parole is that high almighty?
Myślisz, że warunek jest taki wspaniały?

OpenSubtitles

Meanwhile, Khodorkovsky has not been paroled, though eligible for release under Russian law and practice.
W tym samym czasie Chodorkowski nie otrzymał zwolnienia warunkowego, chociaż takie mu przysługuje na mocy prawa i praktyki w Rosji.

statmt.org

Parole approved
Wniosek przyjęty.

OpenSubtitles

One of the problems was a "risk-averse culture" on parole boards, Lodder said, because of the difficulty in proving that someone was no longer a danger.

www.guardian.co.uk

If a minimum term was set, Sutcliffe would still have had to be declared by a mental health tribunal as mentally fit to return to prison and his case formally considered by a parole board.

www.guardian.co.uk

Because he was out on a life licence for the Bulger murder, he will have to convince the parole board that he deserves to be released into the community, and that it is safe to do so.

www.guardian.co.uk

A high court judge today ruled that Peter Sutcliffe, the Yorkshire Ripper, will not be eligible for parole and must spend the rest of his life in custody.

www.guardian.co.uk

But the parole board, they kept him in for another seven years.
Ale nie wypuścili go na warunkowe i siedział kolejne siedem lat.

And the guy who killed them is coming up for parole.
A facet, który ich zabił, wychodzi na warunkowe.

They actually got a friend an early parole. You know what?
Oni właściwie dostali przyjacielowi wczesne słowo. znasz co?

The parole system can call you any time, day or night.
System zwolnienia warunkowego może zadzwonić o każdej porze, dzień czy noc.

I know you have a parole up in three months.
Wiem, że masz rozmowę o warunkowe za 3 miesiące.

Maybe a parole board will see you before you're dead.
Może rada ds. zwolnień warunkowych zobaczy cię, zanim umrzesz.

Get out of here before I call your parole officers.
Wynoście się stąd zanim wezwę waszych kuratorów.

If that parole board date ever comes, I want to be ready.
Jak kiedykolwiek pojawi się możliwość warunkowego zwolnienia, chcę być gotowy.

Know what happens when you get into trouble on parole, right?
Wiesz co się z tobą stanie, jak wplątasz się w kłopoty na zwolnieniu?

I have faith that the parole board will see how good you are.
Ja wierzę, że komisja zobaczy jak dobry jesteś.

In fact, he's been out on parole for what, a month?
Jest na warunkowym od jakiegoś miesiąca.

Oh, man, my parole officer is not going to like this.
O, stary, to się nie spodoba mojemu przedstawicielowi mojego zwolnienia warunkowego.

Working on a medical case is not a parole violation.
Praca nad przypadkiem medycznym to nie naruszenie zwolnienia warunkowego.

I'm ready to break parole and take you out to sunny California!
Chyba złamię warunek i zabiorę cię do słonecznej Kalifornii.

Got three to five for possession, out on parole in two.
Dostałeś trzy do pięciu lat, wyszedłeś za dobre sprawowanie po dwóch.

If you admit it you'll get a year or two on parole.
Jak się przyznasz, to dostaniesz maksymalnie rok, dwa w zawiasach.

He'll spend the rest of his life in jail, without parole.
Spędzi resztę życia w więzieniu, bez prawa do wczesnego zwolnienia.

I didn't want to tell you on the phone, but Hank got his parole.
Nie powiedziałam ci przez telefon, ale Hank został warunkowo zwolniony.

His parole officer called me on Monday 'cause he didn't check in.
Jego oficer prowadzący zadzwonił do mnie w poniedziałek, bo się nie zgłosił na kontrolę.

He didn't tell us before because it's a violation of his parole.
Nie powiedział nam o tym, bo to narusza zasady jego zwolnienia warunkowego.

Let her stay up all night crying and writing letters to the parole board.
To niech nie śpi po nocach, płacze i pisze prośby o zwolnienie.

But it was actually what he did inside that guaranteed him life without parole.
Ale to co zrobił w środku zagwarantowało mu brak zwolnienia warunkowego.

Because I will personally call your parole officer and tell her all about it.
Bo osobiście zadzwonię do twojej kuratorki i o wszystkim jej opowiem.

You were just too dumb to check in with your parole officer.
Byłeś na tyle głupi, że nie zgłosiłeś się do oficera prowadzącego.

Your parole has a special provision never to return to Kansas.
W twoim zwolnieniu jest specjalny warunek - nigdy nie wracać do Kansas.

He's all shook up because his brother Tiny was on life parole for murder.
Jest wstrzasniety, bo jego brat Tiny ma warunkowe za morderstwo.

I won't even be up for parole for 50 years.
Będę mógł ubiegać się o zwolnienie warunkowe po 50 latach.

For when it's his turn to spin that parole wheel.
Przyda się, gdy on będzie na takim przesłuchaniu.

I didn't get a full pardon, I'm out on parole.
Nie zostałem całkowicie ułaskawiony, jestem na zwolnieniu warunkowym.

It's not like I was on parole or anything.
W końcu nie byłem na warunkowym.

I signed up for her study to get brownie points with the parole board.
Zapisałem się na jej badania, żeby dostać punkty u komisji ds wcześniejszych zwolnień.

I'll send you his current contact information via local parole board database.
Wyślę ci jego dane przez bazę danych warunkowego zwolnienia.

Do you want your sister to call your parole officer?
Chcesz, żeby siostra zadzwoniła do twojego kuratora?

He's up for parole in six months but he's not going anywhere now.
Miał wyjść na zwolnienie warunkowe za 6 miesięcy, ale teraz nigdzie nie pójdzie.

They called him a genius and gave him a parole.
Nazwali go geniuszem i dali zwolnienie warunkowe.

I take it felonies aren't a violation of your parole?
Rozumiem, że zbrodnie nie są naruszeniem zasad warunkowego zwolnienia?

This might be enough evidence to prove Terrell violated his parole.
To może być wystarczający dowód żeby udowodnić, że Terrell naruszył zasady zwolnienia warunkowego.

If my parole is broken, they'il throw away the key.
Jeśli ja złamię słowo, zamkną mnie w więzieniu na dobre.

Before the break we were talking about murderers on parole...
Przed przerwą rozmawialiśmy o mordercach na zwolnieniu warunkowym...

Listen, I'm breaking my parole to talk to you.
Słuchaj, musiałabym złamać słowo,aby z tobą rozmawiać.

You're on parole, and you run from a cop?
Jesteś na zwolnieniu warunkowym, i musisz pogadać z gliną?

I was worried about my mother violating her parole.
Martwiłem się moją mamą, łamiącą zasady warunkowego.

Raymond Linette has to be home by 10, a condition of his parole.
Raymond Linette miał być w domu o 10, jako jeden z warunków jego zwolnienia.

He learned things, and he will testify in exchange for early parole.
Dowiedział się paru rzeczy, i będzie zeznawał w zamian za wcześniejsze warunkowe zwolnienie.

I'm still on parole for the last one.
Jestem ciągle na warunkowym po ostatnim.

John Hartigan, crawling on his belly in front of a parole board?
John Hartigan, płaszczący się na brzuchu przed komisją do zwolnień warunkowych?

He can be released on limited parole and reinstated to active duty.
Może być uwolniony na określony czas i przywrócony do służby.

So, as he's given us his parole, I'il take him back to camp.
Zatem, skoro dał parol, zabieram go do obozu.

Gertrude served 20 years of that sentence. She was released on parole in 1985.
Gertrude odsiedziała 20 lat z wyroku. Zwolniono ją w 1985 r.