Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) lingwistyka model, paradygmat;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C paradygmat

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

paradygmat

Wordnet angielsko-polski


1. (systematic arrangement of all the inflected forms of a word)
paradygmat


2. (a standard or typical example
"he is the prototype of good breeding"
"he provided America with an image of the good father")
pierwowzór, oryginał, prototyp, prawzór, protoplasta, autentyk: : synonim: prototype
synonim: epitome
synonim: image

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

jęz. paradygmat

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Very, very bad for economies and companies and cities in our present paradigm.
Bardzo źle dla gospodarki, dla przedsiębiorstw i miast w dzisiejszym świecie.

TED

But the paradigm here, it seems like a very simple thing: 10 in a row, you move on.
Z pozoru zasada jest banalna: 10 poprawnych odpowiedzi pod rząd i ruszamy dalej.

TED

The final missing piece, the real paradigm-buster, is this: a gas station on orbit.
Ostatnim kawałkiem układanki, czymś przełomowym, będzie stacja benzynowa na orbicie.

TED

We've got to focus on a personal healthcare paradigm that moves care to the home.
Musimy skupić sie na paradygmacie osobistej opieki zdrowotnej, która przenosi opiekę do domu.

TED

Habits, certainties, convictions, exclamation marks, paradigms, dogmas.
Zwyczajów, pewników, przekonań, wykrzykników, wzorców, dogmatów.

TED

But when we create this new paradigm it should also be applicable to the East.
Gdy jednak stworzymy ten nowy paradygmat, powinien on mieć również zastosowanie wobec wschodu.

The answer leaves no room for doubt: we need a paradigm shift.
Odpowiedź nie pozostawia wątpliwości: musimy zmienić paradygmat.

The European paradigm has changed, and the sooner some of you come to terms with that, the better it will be.
Paradygmat europejski uległ zmianie i im szybciej niektórzy z Państwa się z tym pogodzą, tym lepiej.

The new paradigm is each cell operates independent of the other.
Według nowej, każde ogniwo jest niezależne od innych.

Of course, this competitive paradigm can often result in aggression and violence.
Oczywiście, ten paradygmat współzawodnictwa może często skutkować agresją i przemocą.

Real people, real products, not like your new economy paradigm.
Prawdziwi ludzie, prawdziwe przedmioty, nie tak jak to czym ty się zajmujesz.

With the Paradigm solved, reality becomes clay in our hands.
Pomyśl o tym, Doktorze, gdy rozwiążemy Paradigm, rzeczywistość będzie gliną w naszych rękach.

This is probably the first time in modern history that different economies have tried to change their paradigm simultaneously and together.
Prawdopodobnie po raz pierwszy we współczesnej historii w poszczególnych gospodarkach równocześnie i wspólnie podjęto próbę zmiany ich paradygmatu.

At the same time as responding to the financial crisis, we need to respond to the paradigm shift in the world economy.
Równolegle z reakcją na kryzys potrzebujemy odpowiedzi na zmianę paradygmatu w gospodarce światowej.

The Paradigm gives us power, but you could give us wisdom.
Paradigm daje nam moc, ale ty możesz dać nam mądrość.

I believe I would like to alter the paradigm of our relationship.
Wydaje mi się, że chciałbym zmienić paradygmat naszego związku

This assumes that we are following the paradigm shift and moving into new technologies.
Oznacza to, że trzymamy się paradygmatu przejścia i zmierzamy w stronę nowych technologii.

Under the old paradigm, one would die, the other would dominate.
Za rządów starego paradygmatu ewolucji, jedna jednostka umierała, a druga wzrastała i dominowała.

Where do you lie in that tight little paradigm?
Gdzie ty jesteś w tym paradygmacie?

In that respect, I do think that, for some, there needs to be a change of paradigm.
W związku z tym uważam, że powinna nastąpić zmiana paradygmatu.

Qimonda is a paradigm case in the current context of global financial and economic crisis.
Przypadek Qimondy to przypadek typowy w sytuacji obecnego globalnego kryzysu finansowego i gospodarczego.

We have to go beyond our senses... to create a new paradigm.
Musimy wykroczyć poza zmysły, żeby stworzyć nowy paradygmat.

Yes, but our society has undergone a paradigm shift.
Tak, ale nasze społeczeństwo przeszło zmianę paradygmatu.

More and more people are recognising the need for a paradigm shift.
Coraz więcej osób dostrzega konieczność przesunięcia paradygmatu.

Such a paradigm shift can, naturally, involve women's active role in agricultural communities.
Taka zmiana paradygmatu może oczywiście obejmować aktywną rolę kobiet w społecznościach rolniczych.

Now in a lot of countries, these domestic targets will lead to some kind of paradigm shift.
Teraz w wielu krajach te cele spowodują pewien rodzaj zmiany paradygmatu.

Parliament's suggestions are in line with an outdated paradigm based on effective management of existing water resources.
Zalecenia Parlamentu są zgodne z przestarzałym paradygmatem opartym na efektywnym zarządzaniu istniejącymi zasobami wodnymi.

There must be a shift in paradigm with regard to how societies and economies view the ageing of the population.
Musi nastąpić zmiana w paradygmacie sposobu postrzegania starzenia się ludności przez społeczeństwa i gospodarki.

I think it was a wonderful paradigm shift.
Myślę, że to wspaniała zmiana paradygmatu.

And this is an example of this paradigm shift.
I to jest przykład tej zmiany paradygmatu.

The solution to this would be a totally new paradigm in relation to work-life balance.
Rozwiązaniem takiej sytuacji byłby zupełnie nowy paradygmat w odniesieniu do równowagi między pracą a rodziną.

With the digital world comes a paradigm shift.
Narodziny świata cyfrowego spowodowały zmianę paradygmatu.

The new water paradigm advocates renewal of water resources in the countryside.
Nowy paradygmat dotyczący wody wspiera odnowienie zasobów wodnych na obszarach wiejskich.

The paradigm of the common market can only survive and remain competitive in such a situation if we provide joint, coordinated solutions.
W takiej sytuacji paradygmat wspólnego rynku może przetrwać i zachować konkurencyjność jedynie wtedy, jeżeli opracujemy wspólne, skoordynowane rozwiązania.

We'll then go to the next paradigm.
Wtedy wejdziemy w kolejny paradygmat.

And we're developing a new paradigm for piping.
Opracowujemy nowe rozwiązania dla rurociągów.

It is important for us to be aware that the hygiene regulations have undergone a paradigm shift.
Ważne jest dla nas, byśmy mieli świadomość, że w zakresie rozporządzeń dotyczących higieny doszło do zmiany paradygmatu.

We cannot go back on this paradigm.
Z tego paradygmatu nie możemy się wycofać.

What we really need is a paradigm shift towards more prevention in our strategic, technical, organisational and financial approaches.
Tak naprawdę potrzebna jest zmiana paradygmatu w kierunku zwiększenia roli profilaktyki w naszym podejściu strategicznym, technicznym, organizacyjnym i finansowym.

Taylor Fisher was a paradigm of human excellence.
Taylor Fisher była przykładem ludzkiej doskonałości.

This should not be underestimated, because as has already been explained, these new regulations represent a paradigm shift in food hygiene policy.
Należy to docenić, gdyż jak już wyjaśniono, te nowe rozporządzenia stanowią zmianę paradygmatu w polityce higieny żywności.

What we need is nothing less than a paradigm shift in our energy policy, but that is not what this resolution should be about.
Potrzebujemy nie mniej niż zmiany paradygmatu w naszej polityce energetycznej, ale nie tego powinna dotyczyć przedmiotowa rezolucja.

So this is the great paradigm.
Jest to więc wielki paradygmat.

It should encourage the paradigm shifts that are needed in methods of production and consumption and investment strategies.
UE powinna stymulować konieczną zmianę paradygmatów w metodach produkcji i konsumpcji oraz w strategiach inwestycyjnych.

We need a radically new paradigm.
Zdecydowanie potrzebujemy nowego wzorca.

This is a new paradigm.
To jest nowy paradygmat.

You've got this beautiful paradigm.
Mamy taki piękny paradygmat.

Copenhagen should also help to change the global energy paradigm by supporting renewable energy and energy conservation.
Konferencja w Kopenhadze powinna również pomóc zmienić światowy paradygmat energetyczny poprzez wsparcie odnawialnych źródeł energii i oszczędzania energii.

It aims to address the growing divisions between societies by reaffirming a paradigm of mutual respect between peoples.
Jego celem jest przeciwdziałanie zwiększaniu się podziałów między społeczeństwami poprzez propagowanie modelu wzajemnego szacunku między narodami.

It is also important that state aid is more closely linked to the paradigm shift towards new technologies and away from the internal combustion engine.
Ważne jest także, aby pomoc państwa była ściślej powiązana z paradygmatem zastąpienia starych technologii nowymi i odchodzenia od silników spalinowych wewnętrznego spalania.

Is this through lack of ambition in this area or because 2009 will mark a radical shift in the paradigm of European development policy?
Czy wynika to z braku ambicji w stosunku do tego obszaru, czy z tego, że w 2009 r. nastąpi radykalna zmiana w paradygmacie europejskiej polityki rozwoju?

Building this new paradigm for a Neighbourhood Policy brings with it the necessity to change the Eastern policy in the same direction.
Budowanie nowego paradygmatu polityki sąsiedztwa niesie ze sobą konieczność ukierunkowania polityki wschodniej w tę samą stronę.

Observe, Doctor, a new Dalek paradigm!
Obserwuj, Doktorze, nowy paradygmat Daleków!

High officials of were livid, because here was this guy at Marshall Space Flight Center trying to overturn a paradigm.
Wysokich urzędników było sine, ponieważ tu było ten facet w Marshallu Centrum Lotu Przestrzeni próbującym przewracać paradygmat.