Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Verb) lotnictwo zrzucać na spadochronie/ze spadochronem; lotnictwo zeskakiwać na spadochronie, lecieć na spadochronie, skakać ze spadochronem; biznes wysyłać kogoś do zakończenia pracy w terenie;

(Noun) lotnictwo spadochron; biologia fałd skórny służący za spadochron;
chest pack parachute - lotnictwo piersiowy spadochron zapasowy;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C spadochron.vt (throw) rzucać.vi (leap) skakać.~ cpds~ troops n desant; ~ jump/landing n skoki ze spadochronu

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

spadochron
skakać/ zrzucać ze spadochronem

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

s spadochron
anti-spin ~ spadochron przeciwkorkociągowy
brake ~ spadochron ha-mujący
cargo ~ spadochron towarowy
chest pack ~ spa-dochron piersiowy (zapasowy)
drogue ~ spadochron hamujący
extraction ~ pilocik, spadochron wyciągający czaszę właściwą
free-fall ~ spadochron do skoków swobodnych (wyczynowy)
to pack a ~ ułożyć spadochron
self-opening ~ spadochron samoczynnie otwierający się
adj attr spadochronowy
~ canopy czasza spadochronu
~ deployment height wysokość otwarcia spadochronu
~ harness uprząż spadochronu
~ oxygen apparatus spadochronowa aparatura tlenowa
~ release rękojeść otwierania spadochronu
~ rigger układacz spadochronów
~ sus-pension lines linki nośne spadochronu
vt zrzucić na spadochronie
vi spadać na spadochronie

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n spadochron
adj attr spadochronowy
vt zrzucać na spadochronie
vi lecieć na spadochronie

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

SPADAĆ NA SPADOCHRONIE

Wordnet angielsko-polski

(rescue equipment consisting of a device that fills with air and retards your fall)
spadochron
synonim: chute

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

lotn. spadochron
~, aircraft - spadochron lotniczy
~, assault - spadochron desantowy
~, automatic - spadochron otwierany samoczynnie
~, aviation - spadochron lotniczy
~, braking - spadochron hamujący
~, cargo - spadochron towarowy
~, competitive - spadochron wyczynowy
~, controllable - spadochron sterowny
~, deceleration - spadochron hamujący
~, drogue - spadochron hamujący
~, emergency - spadochron ratunkowy
~, freight - spadochron towarowy
~, gliding - spadochron wyczynowy
~, landing - spadochron do lądowania
~, main - spadochron główny
~, man-carrying - spadochron do transportu ludzi
~, military - spadochron wojskowy
~, passenger - spadochron osobowy
~, pilot - pilocik (spadochronu)
~, reserve - spadochron rezerwowy
~, ribbon - spadochron wstęgowy
~, ring - spadochron pierścieniowy
~, slot - spadochron szczelinowy
~, soft - spadochron miękki
~, spare - spadochron zapasowy
~, special purpose - spadochron specjalny
~, spherical - spadochron kulisty
~, sport - spadochron sportowy
~, stabilizer; ~, stabilizing - spadochron stabilizujący (bomby)
~, static line - spadochron otwierany samoczynnie
~, tail - lotn. spadochron ogonowy
~, training - spadochron szkolno treningowy

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

And then you wait for the opening shock for your parachute to open.
A potem czekasz na szok otwarcia twojego otwierającego się spadochronu.

TED

Not personally, no, sir, but the 2nd Parachute Regiment were.
Nie osobiście, nie, ale 2- gi Regiment Spadochronowy tam był.

OpenSubtitles

If you don't get an opening shock, you don't get a parachute -- you've got a whole new problem set.
Jeśli nie poczujesz szoku otwarcia, nie masz spadochronu -- wtedy masz już inny problem.

TED

And then the landing, as we have seen, arriving on this side of the channel, is through a parachute.
Później lądujesz na spadochronie, jak zobaczyliśmy po tej stronie kanału. ~~~ jak zobaczyliśmy po tej stronie kanału.

TED

The emergency parachutes that are the rescue plans need to be folded away, they say, and investment programmes abolished.
Mówią, że należy złożyć spadochrony ratownicze, jakimi są plany ratunkowe i zlikwidować programy inwestycyjne.

statmt.org

"While former soldiers from the parachute Regiment and their commanders were exposed to intense scrutiny of their actions on that day, the IRA and its members have not been exposed to similar scrutiny.

www.guardian.co.uk

All 64 planes, one of the UK's most important lines of defence, were ordered not to fly after a crewman from the Spanish airforce died when his parachute came away after he ejected.

www.guardian.co.uk

Raised on a farm in the Auvergne, Fournier joined the French army in his teens and rose to become a parachute officer and later a reservist colonel.

www.guardian.co.uk

The plunge itself, lasting around 10 minutes and including a five-minute float once the main parachute is deployed at 3,000 feet, should be relatively easy.

www.guardian.co.uk

And this doesn't look like a parachute on his back.
A to raczej nie wygląda na spadochron.

And then, armed only with a parachute, he jumped out.
I wtedy, uzbrojony tylko w spadochron, wyskoczył.

Hey, that guy in the parachute looks just like Wyatt.
Hey, ten gość ze spadochronem wygląda jak Wyatt.

He met a German pilot who had to parachute when his plane broke down.
Spotkał tam niemieckiego pilota, który musiał się katapultować kiedy trafiono jego samolot.

The Lord wants us to jump out of an aeroplane, without a parachute!
Pan potrzebuje nas, byśmy skoczyły z samolotu, bez spadochronów!

That was a little like parachute jumping without a chute.
To było trochę jak skok z samolotu, ale bez spadochronu.

Why would someone put a parachute on a bomb?
Dlaczego ktoś założył spadochron na bombę?

A parachute jump from the very edge of space.
Skok ze spadochronem z samej granicy przestrzenikosmicznej.

She made it out of parachute silk while hiding from the Germans.
Uszyła ją ze spadochronu, kiedy ukrywała się przed Niemcami.

Some sort of rubber dummies have been dropped by parachute.
Jakiś rodzaj gumowych kukieł został zrzucony na spadochronach.

This is the first shot of the parachute sequence.
To jest pierwsze ujęcie z sekwencji desantu.

The prosecutor said that you landed in Java by parachute.
Oskarżyciel powiedział, że wylądował pan na Jawie.

Parachute Infantry is a new concept in military history.
Piechota spadochronowa to nowy rodzaj wojsk w historii armii amerykańkiej.

The man plummeted to earth from 2,000 feet when his parachute malfunctioned.
Człowiek ten spadł na ziemię z wysokości 2.000 stóp, kiedy jego spadochron miał usterkę.

We can parachute these robot guys behind enemy lines.
Możemy zrzucić te roboty na spadachronach za linię wroga

Worse than when I trusted Brian to pack my parachute.
Gorzej niż ufanie Brianowi, że spakował mój spadochron.

This is an individual soldier with a parachute.
To jest pojedynczy żołnierz wraz ze spadochronem.

I out of an airplane without a parachute.
Wypadłem z samolotu bez spadochronu.

We need to start by updating these freakin' parachute pants!
Zaczniemy od zmiany tych pieprzonych spodni spadochronów!

Not personally, no, sir, but the 2nd Parachute Regiment were.
Nie osobiście, nie, ale 2-gi Regiment Spadochronowy tam był.

Isn't that like jumping out of a plane, trying to invent a parachute
Czy to nie jest jak próba wynalezienia spadochronu przez skok z samolotu,

Mr. Hawkes, did anyone besides you and your wife have access to her parachute?
Panie Hawkes czy ktokolwiek oprócz pana i pana żony miał dostęp do jej spadochronu?

He jumped clean, but his parachute didn't open.
Wyskoczył czysto, ale spadochron się nie otworzył.

The kind that parachute out of airplanes and get vertebral compression fractures?
Tacy, co skaczą ze spadochronem ze samolotu i mają pęknięcia na kręgosłupie?

Martin tries to jump out of a plane... using his jacket as a parachute.
Martin próbował wyskoczyć z samolotu... używając kurtki jako spadochronu.

You can't do that without a parachute.
Nie da się tego zrobić bez spadochronu.

Luckily, my accountant set up a golden parachute for my sperm years ago.
Na szczęście, mój księgowy zapewnił złoty spadochron dla mojej spermy lata temu.

As he's f alling, he realises he doesn't have a parachute.
Kiedy tak spada, nagle uświadamia sobie, że nie ma spadochronu.

I hope she had a parachute, Steiner!
Mam nadzieję, że miała spadochron, Steiner!

I must put on the parachute.
Muszę założyć spadochron!

This is better than a parachute.
To jest lepsze od spadochronu.

Trevethyn jumped off a plane without a parachute.
Trevethyn wyskoczył z samolotu bez spadochronu.

Pilot, is your parachute packed and ready?
Pilocie, czy twój spadochron jest zapakowany i gotowy?

A parachute jump, maybe a medical procedure.
Skok spadochronowy, jakieś medyczne procedury.

Last week it was a parachute.
Tydzień temu był spadochron.

I compressed a tactical parachute in my jacket?
upchnięty spadochron w mojej kurtce?

We're gonna draw straws and the winner gets the parachute.
Będziemy ciągnąć słomki, zwycięzca dostanie spadochron.

I said, your parachute didn't open, man!
Powiedziałem, że twój spadochron się nie otworzył, człowieku!

What if he made parachute dive?
Co on robił na paralotni?

He got a fly-ass ninja outfit and parachute.
Ma ubranie ninja i spadochron.

The first's parachute failed to open.
Pierwszy spadochron się nie otworzył.

God will be your parachute.
Bóg będzie waszym spadochronem.

Go, go, Gadget parachute, back in the thing.
Dalej, dalej, spadochronie Gadget'a, wracaj do tego czegoś.

He doesn't have his parachute!
On nie ma spadochronu!

That was just the parachute.
To był tylko spadochron.

You traded my parachute for statues?
Wymieniłeś mój spadochron na posągi?

She's made you a parachute.
Zrobiła ci spadochron.

Why you got a parachute?
Spadochron? Po co ci spadochron?