Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Verb) (s)panikować, wpadać w panikę/popłoch, (prze)straszyć się; szerzyć/siać panikę, wzbudzać/powodować panikę u/wśród, (prze)straszyć, przestraszać, (s)płoszyć (kogoś), wywołać/wywoływać panikę wśród;

(Noun) panika, popłoch;
in panic - w panice, w popłochu;
panic grass - przyroda proso;
panic stations - stan pełnej gotowości; kompletna panika, alarm na całej linii, stan gotowości; nerwówka;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C/U panika.vt (colloq
to ~ck) straszyć, płoszyć kogoś, wywoływać panikę.vi (to ~ck) panikować, wpadać w panikę
~-monger n panikarz
~-stricken adj ogarnięty panicznym strachem

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

panika, popłoch
panikować, wpadać w panikę

Słownik finansowy angielsko-polski Iwona Kienzler, 2010r

panika~ in the stock exchange panika na giełdzie to bear ~ panika na skutek stucznie wywołanej zniżki

Słownik prawniczo-handlowy angielsko-polski Iwona Kienzler, 2010r

n panika, popłochpanic among the buyers panika wśród kupujących panic in the market panika na rynku panic in the stock exchange panika na giełdzieadj. paniczny, nagły panic buying masowe wykupywanie towarówpanic measure nagła decyzjapanic reaction paniczna reakcja panic selling nagła wyprzedaż akcji przez inwestorów

Słownik prawniczo handlowy angielsko-polski Anna Słomczewska


1. paniczny
2. nagły

Słownik medyczny angielsko-polski Iwona Kienzler

panika f

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

adj paniczny
s panika
vt vi powodować panikę
panikować

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

vt vi powodować panikę
panikować
n panika
panic stations - stan pełnej gotowości

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

PANIKA

POPŁOCH

TRWOGA

PANIKA: SIAĆ PANIKĘ

PANIKA: PODDAĆ SIĘ PANICE

PANIKA: ULEC PANICE

Nowy słownik angielsko-polski aut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

N panika
V panikować

Wordnet angielsko-polski

(an overwhelming feeling of fear and anxiety)
panika
synonim: terror
synonim: affright

Słownik internautów

panika
panikować

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

popłoch
trwoga

Słownik slangu Zbigniewa Parzycha

dusza towarzystwa, dowcipny człowiek, dowcipas
bomba

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

paniczny

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

panika; adj. paniczny
~, shameful - panika haniebna
~, war - panika wojenna

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Do not panic - it is not loaded, it is convertible, not converted.
Nie panikujcie - broń nie jest naładowana, jest przerabialna, a nie przerobiona.

statmt.org

A population was thrown into panic, trapped and unable to escape.
Ludność uległa panice, znalazła się w potrzasku, z którego nie mogła się wydostać.

statmt.org

Shutting our borders, even temporarily, is a panic reaction, unbefitting of EU leaders.
Zamykanie naszych granic, nawet tymczasowe, to reakcja paniczna, która nie przystoi przywódcom UE.

statmt.org

"I'm fully trained," agrees Ayda at one point, robotic monotone briefly flickering with panic until her new husband readjusts a loose wire at the back of her head.

www.guardian.co.uk

The show has overcome events that have terminated other franchises: a move between networks, the loss of a regular presenter, periods of moral and legal panic at the BBC over broadcasting strong content.

www.guardian.co.uk

French motorists don't believe it, as they continue to panic buy.

www.guardian.co.uk

The panic about Wilkinson and Pickett on the right suggests to me that just because we have a Conservative government does not mean we live in conservative times.

www.guardian.co.uk

Exactly the sort of place which might once have made you panic.
To dokładnie to samo miejsce, które kiedyś wywołało twoją panikę.

No panic, just a little something gets me up in here.
To nie panika, tylko takie małe coś, które siedzi mi tutaj.

But you can't let that panic get into your head.
Ale nie możesz pozwolić, żeby ci to weszło do głowy.

They say one thing, then panic when you call them on it.
Mowia jedna rzecz, a potem wpadaja w panike, kiedy do nich dzwonisz.

See, you only got a second to turn fear and panic into power!
Widzisz, masz tylko sekundę... by zamienić strach i panikę w siłę!

So is there any reason for us to panic, or what?
Więc mamy powody do paniki, czy jak?

No one will panic, because there is nothing to fear.
Nie będzie paniki, bo nie ma powodu do obaw.

That boy's got five minutes of air if he don't panic.
Ten chłopak ma powietrza na 5 minut jeśli nie spanikuje.

Okay, the first thing people do in a situation like this is panic.
Okay, Pierwszą rzeczą która spotyka ludzi w takich sytuacjach to panika.

I do not want you to panic, but something is happening outside.
Tylko bez paniki. Ale na zewnątrz coś się dzieje.

Ryan, look at what your panic is doing to me.
Ryan, patrz, co twoja panika ze mną robi.

I mean this town is already on the verge of panic.
Mam na myśli to, że to miasto jest już na granicy paniki.

I seem to have charged through my life in a kind of panic.
Wydaje mi się, że przeszłam przez życie gwałtownie jakby w stanie paniki.

I don't want to panic you, but that was decades ago.
Nie chcę cię straszyć, ale to było dziesiątki lat temu. Wiem.

It is amazing the panic you can cause with a single computer.
To niesamowite, panika, że?? możesz stworzyć jeden komputer.

You think Sweets is going to panic and run into a wall?
Myślisz że Sweets spanikuje i będzie chciał wejść na ścianę?

Not the kind of thing you grab in a panic.
Tego nie chwyta się w panice.

However, we were immediately caught up by a small wave of panic.
Jednak natychmiast przeszła niewielka fala paniki.

I need you to listen to me very carefully: panic.
Chcę, żebyś mnie słuchać bardzo uważnie: panika.

I think this was originally used as a panic room.
Wydaję mi się, że pierwotnie ten pokój był używany jako schron.

But if this gets out, it will cause worldwide panic!
Ale jeżeli się to nie uda, wywoła to ogólnoświatową panikę!

I'm just saying, maybe it's a bit early to panic.
Ja tylko mówię, że może jest jeszcze trochę za wcześnie, by wpadać w panikę.

However, we all agreed to keep it a secret to avoid panic.
Jednakże zgodziliśmy się że należy to trzymać w tajemnicy, w celu uniknięcia paniki

He said our presence on the planet would only cause more panic and fear.
Mówi, że nasza obecność na planecie spowoduje tylko większą panikę i strach. W porządku.

Oh, that is exactly what they want. Publicity and panic.
Och, oni dokładnie tego chcą... paniki.

Given everything that's been going on, a panic attack isn't exactly a surprise.
Biorąc pod uwagę wszystko, co się stało, atak paniki nie jest żadną niespodzianką.

Okay, now I refuse to panic just because she's happy.
Nie panikujmy dlatego, że jest szczęśliwa.

We cannot panic the public, so all investigations must be in secret.
Nie możemy straszyć społeczeństwa, więc wszystkie dochodzenia muszą być tajne.

Not to mention that going public with this information would cause mass panic.
Nie wspominając już o panice, jaką by ta wiadomość wywołała.

You'll find the answer to your panic attack, and I'll get my tail back.
Znajdziesz odpowiedzi na atak paniki, a ja odzyskam ogon.

But of course all these predictions are wrong so as to avoid a panic.
Ale oczywiście wszystkie z tych przepowiedni są złe więc, aby uniknąć paniki.

Them look at his faces, they are one combination of fear and panic.
Ich twarze to kombinacja strachu i paniki.

We have come up with panic solutions based on distorted information.
Opierając się na zniekształconych informacjach, stworzyliśmy rozwiązania na wypadek paniki.

The second and final lesson is that we must nevertheless not give in to panic.
Drugi i ostatni wniosek to ten, że nie możemy mimo wszystko wpadać w panikę.

Like a someone running away in a panic and falling down some stairs.
Na przykład ktoś uciekał w panice i spadł z jakichś schodów.

Call me crazy, but this seems like a pretty excellent time to panic.
Nazwij mnie wariatem, ale to idealna chwila na to, by zacząć panikować. Słyszycie to?

The look on her face was a combination of pride and panic.
Na jej twarzy była duma zmieszana z paniką.

Don't cause a panic, but let's move this party into the cafeteria.
Przenieśmy tę imprezę na stołówkę, ale bez wywoływania paniki.

Listen, there's no need to panic, I have contained the situation.
Słuchaj, nie ma potrzeby panikować Opanowałem sytuację.

I don't want to panic anybody, but who's flying this thing?
I ja! Nie chcę nikogo niepokoić, ale kto tym kieruje?

If we panic, what will become of the People?
Jeżeli wpadniemy w panikę, to co stanie się z ludźmi?

Thus, the intention is to create more panic in order then to be able to implement a particular policy.
Zatem zamiarem jest wywołanie większej paniki, aby później móc wdrożyć konkretną strategię polityczną.

We must not let such panic dictate our legislation - at least in this House.
Nie możemy pozwolić, by panika dyktowała nam zakres prawodawstwa - przynajmniej nie w tej Izbie.

She sits up nights with me when I have my panic attacks.
Przesiaduje ze mną nocami, kiedy mam ataki paniki.

This week there was panic among the financial community.
Panika ogarnęła w tym tygodniu całą społeczność finansową.

However, I want to reiterate the fact that the situation is serious but we should not panic.
Chciałabym niemniej powtórzyć, że choć sytuacja jest poważna, nie powinniśmy panikować.

One shot in panic and we've lost what I want:
Przypadkowy strzał, i stracimy to, czego chcemy:

But what did he see that made him panic?
Ale co on takiego zobaczył, że spanikował?

And I'm a woman, so my going in unattended won't cause a panic.
A ja jestem kobietą, więc gdy się tam pojawię nie wywołam paniki.

I know you are upset about Claudia, but there's no reason to panic.
Hector, wiem, że śmierć Claudii cię poruszyła, ale nie ma powodu do paniki.