Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) historia suzeren, najwyższy władca, suweren, władca udzielny, pan i władca;
feudal overlord - suzeren;

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

pan, władca

Nowoczesny słownik angielsko-polski

suweren

władca udzielny

włodarz

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

SUZEREN

Wordnet angielsko-polski

(a person who has general authority over others)
suzeren
synonim: master
synonim: lord

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

pan najwyższy

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

What is the point of having a Conservative Prime Minister if Mr Blair becomes the overlord?
Jaki jest sens posiadania konserwatywnego premiera, skoro suwerenem zostanie pan Tony Blair?

statmt.org

As always, the EU's big business overlords will benefit from the failure of their smaller competitors.
Jak zawsze, władcy wielkich biznesów Unii Europejskiej będą zyskiwać na upadku swoich mniejszych konkurentów.

statmt.org

I mean, even the Scientologists know to start with a personality test before they start -- (Applause) -- telling people all about Xenu, the evil intergalactic overlord.
Nawet Scientolodzy wiedzą że najpierw trzeba zbadać komuś osobowość zanim zacznie się – (brawa) - mu opowiadać o Xenu - złym, inter-galaktycznym super-władcy.

TED

And I'm eager to hear about your encounter with this Overlord creature.
A ja chętnie wysłucham o twojej potyczce z tym Władcą.

This is about more than the rebels, more than the Overlord.
Chodzi o coś więcej niż buntownicy i ten Władca.

Are you ready to serve your Overlord?
Jesteś gotów służyć twojemu Panu?

I think your Operation Overlord is poorly conceived.
Myślę, że wasza Operacja Overlord jest kiepsko obmyślona.

You can walk! All hail the alien overlord Xenu!
Ty możesz chodzić! a na wszystkich z overlord Xenu!

What is the point of having a Conservative Prime Minister if Mr Blair becomes the overlord?
Jaki jest sens posiadania konserwatywnego premiera, skoro suwerenem zostanie pan Tony Blair?

Blade, this is Overlord Eli Damaskinos.
Blade, oto Władca Eli Damaskinos.

There he is, Mr. Evil Overlord
A oto i on, Pan Zły Władca.

If it all goes wrong, if Overlord fails... ...give that to the press.
Jeśli wszystko pójdzie źle, jeśli Overlord zawiedzie... przekaż to prasie.

Allegedly a gangster and racketeer, he served a six-year jail sentence in the Soviet Union in the 1980s, his eventual pardon coming at the behest of Uzbek mafia chief and heroin overlord Gafur Rakhimov, described as Usmanov's mentor.
W latach 80. ten rzekomy gangster i kanciarz odbył karę sześciu lat więzienia w Związku Radzieckim, a jego ostateczne ułaskawienie nastąpiło w wyniku interwencji szefa uzbeckiej mafii i potentata heroinowego Gafura Rachimowa, którego opisywano jako mentora Usmanowa.