Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) podnóżek;

(Adjective) otomański, osmański, turecki;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

adj (Turkish) turecki
(hist) otomański, osmański

n C (sofa) otomana

Nowoczesny słownik angielsko-polski

podnóżek

Słownik zwrotów amerykańskiego angielskiego

'AÔ@m@nn Miękki, niski i całkowicie obity taboret; puf; podnóżek Club chairs are grouped around large ottomans that serve as tables to hold all the drinks available (Fotele klubowe zgrupowano obok dużych taboretów, które służą za stoliczki na wszelkie dostępne alkohole) - Charlotte Observer (1998)

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

OSMAŃSKI

TURECKI

OTOMANA

Wordnet angielsko-polski


1.
otomana


2. (a low seat or a stool to rest the feet of a seated person)
podnóżek: : synonim: footstool
synonim: footrest
synonim: tuffet

3. (thick cushion used as a seat)
puf: : synonim: pouf
synonim: pouffe
synonim: puff
synonim: hassock

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

adj. ottomański, otomański

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Amira Medunjanin first recorded with the Mostar Sevdah Reunion, and her latest album, Zumra - on which she is accompanied by the Netherlands-based Bosnian accordionist Merima Kljuco - is both the most beautiful piece of "love, desire and ecstasy" (the meaning of the ottoman word "sevdah") music to emerge from the Balkans since the war, and also the most poignant, laced with some lachrymose yearning for whatever it is that Bosnia has lost, and for which Sevdah stands.

www.guardian.co.uk

The moment in Mostar the world remembers best, however, was not the carnage wrought, but when Croat guns finally shelled and felled the glorious arch of the city's proud hallmark, its ottoman bridge, to join the river's current below, leaving only two stumps of ancient stone - a moment of triumph for barbarism over civilisation.

www.guardian.co.uk

"I'm as interested in the stagnation of China, the underachievement of Mughal India, and why the ottoman empire - despite its good mathematics and good-ish astronomy - ultimately failed.

www.guardian.co.uk

Kosovo - or Kosova to ethnic Albanians - comes from the word "blackbird" relating to Kosova Polje, "the field of blackbirds", the battlefield where Prince Lazar was defeated by the ottoman army in 1389.

www.guardian.co.uk

I'm pretty sure the ottoman was acting alone.
Jestem pewien, że pufa działała w pojedynkę.

Why is the ottoman so big?
Czemu ta otomana jest taka duża?

In your quest, you unknowingly act as an agent for the Ottoman Sultan.
W swoich dążeniach, nieświadomie działasz jako agent tureckiego sułtana.

Cypriots are not second-class citizens of some sort of Ottoman or other colony.
Mieszkańcy Cypru nie są obywatelami drugiej kategorii jakiejś kolonii otomańskiej czy innej.

Against the ottoman i tripped over? against chase.
Wobec pufy, o którą się potknąłem? Wobec Chase'a.

The Ottoman Empire's not that far from Europe, but there'sno scientific revolution there.
Imperium ottomańskie nie było aż tak daleko Europy, a niebyło tam rewolucji naukowej.

For almost five centuries, under the rule of the Ottoman state, the violence against the Bulgarian people was marked by the features of genocide.
Przez prawie pięć stuleci pod rządami państwa osmańskiego przemoc wobec ludności bułgarskiej nosiła znamiona ludobójstwa.

I support Armenia in its efforts to gain recognition of the genocide carried out by the Ottoman Empire.
Popieram Armenię w jej wysiłkach mających na celu doprowadzenie do uznania ludobójstwa dokonanego przez Imperium Osmańskie.

All this area, all this carpet, this ottoman,
Cały ten fragment, cały dywan, sofa.

The answer is because we would rather keep Kosovo as a European protectorate - as a satrapy, such as it was in Ottoman times.
Odpowiedź brzmi: ponieważ wolimy traktować Kosowo jako protektorat europejski - jako satrapię, którą było za czasów Imperium Osmańskiego.

Over the centuries, Romania has been under various influences - Byzantine, Russian, Austro-Hungarian, and Ottoman.
Przez stulecia Rumunia poddawana była różnym wpływom, w tym bizantyjskim, rosyjskim, austriacko-węgierskim i otomańskim.

It was only in the 19th century that the Greeks, Romanians, Bulgarians and Serbs cast off the Ottoman yoke.
Grecy, Rumuni, Bułgarzy i Serbowie zrzucili jarzmo Osmanów dopiero w XIX wieku.

These few lines describe just four days out of five centuries of outright genocide inflicted by Ottoman Turkey against the enslaved Bulgarians.
Te kilka linijek opisuje jedynie cztery dni z pięciu stuleci niekwestionowanego ludobójstwa popełnianego przez Turków otomańskich na zniewolonych Bułgarach.

'Giaour' is a derogatory Turkish expression used during the time of the Ottoman Empire to refer to non-Muslim subjects and those of non-Turkish origin.
"Giaur” to obraźliwe określenie stosowane przez Turków w czasach imperium otomańskiego wobec osób nie wyznających islamu lub osób będących pochodzenia tureckiego.

It is claimed in that document that two Jewish NGOs bought the land on which the buildings in the contested neighbourhood are built during the rule by the Ottoman Empire.
W dokumencie tym twierdzi się, że dwie żydowskie organizacje pozarządowe zakupiły ziemię, na której w spornym obszarze za czasów Imperium Otomańskiego budowane były budynki.

Since 1987 this Parliament has applied the word 'genocide' to the massacre between 1915 and 1917 of 1.2 million Armenians, i.e. two-thirds of the Armenian population living at that time under the Ottoman Empire.
Od 1987 r. Parlament używa słowa "ludobójstwo” w odniesieniu do rzezi 1,2 mln Ormian w latach 1915 - 1917, to jest dwóch trzecich ludności ormiańskiej żyjącej wówczas w imperium osmańskim.

They are tearing from Serbia the historical territory of the Kosovo Field, where in 1389 the Serbian nobility fought an heroic battle to stop the advance of the Ottoman Turks into Europe.
Oddzierają od Serbii historyczne terytorium Kosowego Pola, gdzie w roku 1389 szlachta serbska stoczyła heroiczną bitwę, aby powstrzymać najazd Turków osmańskich na Europę.

To the candidate country, looking back over more than a century, Macedonia has been, successively, the name of a resistance movement against the Ottoman Empire, of a Yugoslavian federal state, and of an independent country.
Dla państwa kandydującego, przez ponad wiek "Macedonia” była stale nazwą ruchu oporu wobec Imperium Ottomanów, państwa federacji Jugosławii oraz niepodległego kraju.

It is running protectorates - or satrapies as they were in Ottoman days - in Bosnia and in Kosovo, and within its own borders it is disregarding the will of the people in referendums.
Administruje protektoratami - za osmańskich czasów nazwano by ją satrapą - w Bośni i Kosowie, a na własnym terytorium ignoruje wolę wyborców wyrażoną w referendach.

(BG) During the 20th century, in addition to the totalitarian regimes of communism and nazism, there is another fact: the atrocious assaults against the human rights of the Bulgarian and the Armenian people by the Ottoman Empire.
(BG) W XX w. poza reżimami totalitarnymi komunizmu i nazizmu mamy do czynienia z jeszcze jednym faktem: okropnymi przypadkami pozbawienia praw człowieka ludności Bułgarii i Armenii przez Imperium Osmańskie.

The second time followed the collapse of the Ottoman Empire at the beginning of last century, when Egypt, Sudan, Jordan and Iraq came under British colonial control and Syria and Lebanon under French colonial control.
Drugi raz było to po upadku imperium otomańskiego na początku ubiegłego wieku, w erze kolonializmu, kiedy to Egipt, Sudan, Jordania i Irak dostały się pod panowanie imperium brytyjskiego, zaś Syria i Liban - francuskiego.

The reforms of Kemal Ataturk in the 1920s were to be applauded, as they sought to leave behind the antiquities of the Ottoman Empire and the worst of the Dark Age Islamic practices and to take Turkey forward into the 20th century.
Reformy Kemala Ataturka w dwudziestych latach ubiegłego wieku były godne pochwały, gdyż odbiegały od przeżytków Imperium Ottomańskiego i najgorszych wczesnośredniowiecznych praktyk islamskich, wprowadzając Turcję w XX wiek.

Finally, the Turkish Government also appears to be unable at the moment to safeguard popular sovereignty in the country and is planning a new type of Ottoman commonwealth, as was clear from the meeting in Sarajevo at the beginning of November attended by Minister Davutoglu.
Wreszcie, rząd Turcji wydaje się też być obecnie niezdolny do zabezpieczenia suwerenności narodowej w kraju i planuje utworzenie nowego rodzaju Wspólnoty Ottomańskiej, jak wyraźnie wynikało ze spotkania w Sarajewie na początku listopada, w którym uczestniczył minister Davutoglu.