Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) organizator(ka); notes, kalendarz z notatnikiem; pojemnik z przegródkami;
organiser file - (Noun) teczka z przegródkami;
electronic organizer - notes elektroniczny;
desk organiser - (Noun) przybornik biurowy;
organiser bag - (Noun) torba z przegródkami;
organiser bag - (Noun) torba z przegródkami;

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

(zob.) organizer

Nowoczesny słownik angielsko-polski

organizator

Wordnet angielsko-polski

(a lightweight consumer electronic device that looks like a hand-held computer but instead performs specific tasks
can serve as a diary or a personal database or a telephone or an alarm clock etc.)
palmtop, komputer kieszonkowy, PDA
synonim: personal digital assistant
synonim: PDA
synonim: personal organizer
synonim: personal organiser
synonim: organizer

Słownik internautów

agenda

Słownik audio-video Montevideo

wielofunkcyjny notes elektroniczny

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

That would be a tangibly painful reward for the organisers of 19 December.
Stanowiłoby to prawdziwą nagrodę dla organizatorów wydarzeń z dnia 19 grudnia.

statmt.org

I spoke just a few moments ago to one of the organisers and said, 'Are you still optimistic?'
Chwilę temu rozmawiałem z jednym z organizatorów i zapytałem: "Czy dalej jesteś optymistą?”

statmt.org

The organisers will have to be identified: who they are, what they support, for whom they are working.
Będzie konieczne, aby była znana tożsamość organizatorów: kim są, co popierają, dla kogo pracują.

statmt.org

President-in-Office of the Council. - Yes, Ms Lynne, I will bring this to the attention of the organisers.
urzędująca przewodnicząca Rady. - Pani Lynne! Zwrócę uwagę organizatorów na tę kwestię.

statmt.org

The accomplices, organisers or sponsors of this terrible crime must not be allowed to avoid responsibility.
Współwinni, organizatorzy i sponsorzy tego okropnego przestępstwa nie mogą uchodzić bezkarnie.

statmt.org

From that moment on, I became the greatest party organiser in history.
Od tego czasu stałem się najlepszym w świecie organizatorem imprez.

McClellan was a great organiser but he couldn't decide when to fight.
McClellan był organizatorem, ale nie decydował się na walkę.

Work for us as an organiser.
Pracy dla nas jako organizatora.

It is very sad news, particularly because China, a great country, a great global player in the contemporary world, is the organiser of the Olympic Games this year.
To bardzo smutna wiadomość, szczególnie że Chiny, ogromny kraj, podmiot na współczesnej arenie światowej, są organizatorem igrzysk olimpijskich w tym roku.

That is why I said that I consider it a positive signal that so many people, many more than the organiser expected, were at Minsk Square.
Dlatego powiedziałem, że pojawienie się na placu w Mińsku tak wielu ludzi, znacznie więcej niż spodziewali się organizatorzy, jest dla mnie pozytywnym sygnałem.

Judge Bruguière, the respected and recognised counter-terrorism expert, proved that the organiser of the flotilla, IHH, had maintained contact with al-Qaeda.
Sędzia Bruguière, uznany i szanowany specjalista w zakresie przeciwdziałania terroryzmowi, dowiódł, że organizator tej flotylli, Fundacja Pomocy Humanitarnej (IHH), utrzymywał kontakty z al-Kaidą.

It is also important that the organiser of an initiative - a social organisation or a non-governmental organisation - clearly and explicitly specifies the subject and objective of the initiative, although it does not necessarily have to submit a motion for legislation.
Ważne jest też, aby organizator inicjatywy - organizacja społeczna, NGO - jasno i wyraźnie określał, jaki jest temat i cel inicjatywy, choć nie powinien on koniecznie składać projektu legislacyjnego.