Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Adjective) znakomity, wybitny, znany, głośny z czegoś; zauważalny, wyraźny;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

adj znakomity
wybitny
znany

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

znany, głośny

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

pp adj znany, wybitny

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

adj wybitny, znany (for sth - z czegoś)

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

ZNAKOMITY

WYBITNY

ZNANY

Wordnet angielsko-polski

(widely known and esteemed
"a famous actor"
"a celebrated musician"
"a famed scientist"
"an illustrious judge"
"a notable historian"
"a renowned painter")
słynny, sławny
synonim: celebrated
synonim: famed
synonim: far-famed
synonim: famous
synonim: illustrious
synonim: notable
synonim: renowned

Słownik internautów

zauważył

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

zanotowany

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

So, you have noted a certain number of issues on which we are entirely in agreement.
Odnotowali państwo zatem kilka kwestii, co do których całkowicie się zgadzamy.

statmt.org

There is one final matter: I think a certain institutional problem should be noted.
I ostatnia rzecz: myślę, że warto odnotować pewien problem instytucjonalny.

statmt.org

The only area of weakness that I ever noted in his / her performance was...
Jedynym jego/jej słabym punktem, jaki zauważyłem podczas naszej współpracy, był...

Another, from the defence ministry, noted that South Korean and US authorities have been keeping a close watch on North Korean nuclear facilities.

www.guardian.co.uk

They also noted that when Google offers similar services - such as online price comparison - it puts its own links higher on the sponsored search results that companies have to pay for.

www.guardian.co.uk

He did feel the pressure, constantly, according to the contractor, who noted that at GCHQ many technicians were as clever or cleverer than Williams.

www.guardian.co.uk

He noted that the right-handed man "will always give of his best", and that the left-handed man "is assertive and not afraid to take responsibility".

www.guardian.co.uk

The report has noted the need to deal with the matter.
Konieczność rozwiązania tej kwestii została także dostrzeżona w sprawozdaniu.

The same thing will be noted in the field of justice.
To samo obserwujemy w dziedzinie sprawiedliwości.

I would like that noted in the record once more.
Chciałabym, żeby ponownie odnotowano to w protokole.

This was a fact well noted by the many participants.
Fakt ten zauważyło wielu uczestników.

And now that you've noted the address, I have only this to say.
A teraz, kiedy zapamiętaliście adres, mam tylko jedno do powiedzenia.

Officers also noted that your wife had not yet been told about the girl.
Policjanci odnotowali, że twoja żona nie wiedziała o dziewczynce.

This is also what the Council has noted time and again - but only on paper.
Zwróciła na to również uwagę Rada, wiele razy, ale tylko na papierze.

They should have known better and noted that a medical problem exists.
Powinni byli orientować się lepiej i wiedzieć, że istnieje problem medyczny.

So, you have noted a certain number of issues on which we are entirely in agreement.
Odnotowali państwo zatem kilka kwestii, co do których całkowicie się zgadzamy.

It should be noted that this Network has been important and effective.
Należy przy tym zauważyć, że sieć ta jest instrumentem ważnym i skutecznym.

The only problem there seems to be with Greece, as many have noted.
Wydaje się, że jedynym problemem jest Grecja, jak zauważyło wiele osób.

Having noted the quality of the report, I supported it with my vote.
Ponieważ dostrzegam wysoką jakość przedmiotowego sprawozdania, zagłosowałam za jego przyjęciem.

There is one final matter: I think a certain institutional problem should be noted.
I ostatnia rzecz: myślę, że warto odnotować pewien problem instytucjonalny.

First, as has already been noted, the growing deterioration in the human rights situation.
Po pierwsze, jak już zauważono, stałe pogarszanie się sytuacji pod względem praw człowieka.

A failing noted more than once in your fit rep.
Wada już nie raz wpisana do twojej teczki.

That, I am afraid, is the problem, but your comments have been noted.
Obawiam się, że to właśnie stanowi problem, ale odnotowałam pana uwagi.

I have noted with great interest the reference made in the report to the problem among elderly people.
Z wielkim zainteresowaniem odnotowałem wzmiankę w sprawozdaniu odnośnie do występowania problemów z alkoholem wśród ludzi starszych.

We have noted what has been said and shall now proceed to the vote.
Zapisaliśmy to, zostało powiedziane, a teraz przejdziemy do głosowania.

It should be noted that the report had 671 votes in favour and only 16 against.
Należy zauważyć, że za przyjęciem sprawozdania oddano 671 głosów, a tylko 16 głosów za jego odrzuceniem.

With respect, your staff indicated that my request had been noted.
Z całym szacunkiem, ale personel pani przewodniczącej zapewnił, że mój wniosek został odnotowany.

It is noted that the final budget for 2009 did not include information on the Authority's revenue.
Zauważam, że ostateczny budżet na 2009 rok nie zawiera informacji o dochodach Organu.

So my voice in the debate for controlling energy has not been noted anywhere.
Tak więc mój głos w debacie nad opanowaniem cen energii nie został nigdzie odnotowany.

It has been noted that the proposed legal basis is not appropriate.
Niepokojące jest jednakże stwierdzenie, że prawna zgodność rozwiązania nie jest poprawna.

It is with a certain degree of concern that I have noted this high percentage.
Odnotowałem tak wysoki odsetek z pewnym niepokojem.

I simply noted that linguistic matters fall within your responsibility.
Po prostu stwierdziłam, że kwestie językowe należą do pani obowiązków.

I have noted your concern about financial expenses, especially those not included under heading 5.
Zauważyłam wasz niepokój odnośnie do wydatków finansowych, a w szczególności tych, które nie są uwzględnione w pozycji 5.

It should be noted that this proposal does not affect the Community budget.
Należy zwrócić uwagę, że wniosek ten nie wpływa na budżet Wspólnoty.

It was my intention to vote in favour of the report, and I would ask for that fact to be noted.
Moją intencją było głosowanie za sprawozdaniem, proszę o odnotowanie tego faktu.

Let it be noted that I do this under duress.
Zanotujcie, że robię to pod przymusem.

I've noted that so your new teachers will know that it's hard for you.
Zanotowałem to, więc nowi nauczyciele będą wiedzieć, że to jest dla ciebie ciężkie.

I noted that none of our political representatives was concerned about climate change.
Zauważyłam, że żaden z naszych przedstawicieli politycznych nie był zainteresowany zmianami klimatycznymi.

It has first to be noted that economic and financial conditions differ greatly among these countries.
Należy przede wszystkim zauważyć, że kraje te znacząco różnią się od siebie pod względem uwarunkowań gospodarczych i finansowych.

His instructor noted that he was impulsive on the range.
Jego instruktor zapisał, że był nerwowy na strzelnicy.

It should be noted, however, that the Union support now made available will only cover 2.89% of the total damage caused by the disaster.
Niemniej należy podkreślić, że obecnie oferowana pomoc Unii pokryje jedynie 2,89 % całkowitej wartości szkód spowodowanych przez kataklizm.

And as noted, everything is fine, and live happily ever after.
Nim się spostrzeżesz, wszystko będzie dobrze i będziesz żyła długo i szczęśliwie.

I have certainly noted the desire for greater transparency that has been expressed.
Naturalnie zauważyłem wyrażoną wolę zapewnienia większej przejrzystości.

The autopsy report noted an unusual animal bite in his side.
Raport z autopsji stwierdzał nietypowe ugryzienie zwierzęcia na jego boku.

I have noted all her suggestions and we will act on them as far as possible.
Zanotowałem wszystkie jej sugestie; zaczniemy działać zgodnie z nimi tak szybko, jak to możliwe.

Progress has also been noted in the speed with which requests for the taking of evidence are handled.
Odnotowano także postęp w zakresie czasu wykonania wniosków o przeprowadzenie dowodów.

It should be noted that 1 114 of the 2 554 dismissed workers 'have not concluded primary school education'.
Należy zauważyć, że 1 114 osób spośród 2 554 zwolnionych pracowników "nie ukończyło szkoły podstawowej”.

I myself am visiting the Member States, as was noted earlier.
Odwiedzam państwa członkowskie osobiście, o czym już wcześniej wspominałem.

It should be noted that their extraction is extremely complicated.
Należy zaznaczyć, że ich eksploatacja jest niezwykle skomplikowana.

As previous speakers have noted, the timetable is extremely tight.
Jak zauważyli przedmówcy, terminarz jest bardzo napięty.

We have noted that the average inflation rate in the euro zone is 4%.
Zauważyliśmy, iż przeciętna stopa inflacji w strefie euro wynosi 4%.

At the same time, its moral aspects need also to be noted, and this has been pointed out by many economists.
Trzeba jednak dostrzec aspekty moralne. Zwraca na to uwagę wielu ekonomistów.

We have noted and carefully followed your questions and views.
Odnotowaliśmy i z uwagą śledziliśmy państwa pytania i poglądy.

You rightly noted the successes and progress of capability development.
Słusznie zauważyła Pani sukcesy i postępy w zakresie planu rozwoju zdolności.

On a small island on our world, noted for certain excesses.
Na małej wyspie na naszym świeci, odnotowana jako nieokreślony przypadek.

Such an attitude is distinctly odd in my opinion, and it should be clearly noted.
Moim zdaniem taka postawa jest niezwykle dziwna i proszę, aby to wyraźnie zanotować.

It noted, however, that certain aspects of the public procurement process could be improved.
Trybunał zauważył jednak, że należałoby ulepszyć niektóre aspekty procedur zamówień.