Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) geografia Nepal;

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

Nepal

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

However, thousands of Tibetans living in Nepal have been deprived of this right.
Jednakże tysiące Tybetańczyków przebywających w Nepalu zostało tego prawa pozbawionych.

statmt.org

We have to understand that in Nepal, the government probably wanted to do the same thing.
Musimy zrozumieć, że w Nepalu rząd prawdopodobnie chciał tego samego.

statmt.org

For these reasons, the Tibetan refugees in Nepal are kept under strict control at all times.
Z tego powodu uchodźcy z Nepalu znajdują się pod stałą i ścisłą kontrolą.

statmt.org

Ban on the elections for the Tibetan government in exile in Nepal (
Zakaz udziału w wyborach do tybetańskiego rządu na uchodźstwie w Nepalu (

statmt.org

Ban on the elections for the Tibetan government in exile in Nepal
Zakaz udziału w wyborach do tybetańskiego rządu na uchodźstwie w Nepalu

statmt.org

We have to understand that in Nepal, the government probably wanted to do the same thing.
Musimy zrozumieć, że w Nepalu rząd prawdopodobnie chciał tego samego.

Why don't you stay here, We may or not would reach Nepal
Dlaczego nie zostaniesz tutaj, my możemy nie dotrzeć do Nepalu

Nepal and China should bear this in mind.
Nepal i Chiny powinny o tym pamiętać.

For these reasons, the Tibetan refugees in Nepal are kept under strict control at all times.
Z tego powodu uchodźcy z Nepalu znajdują się pod stałą i ścisłą kontrolą.

Maybe a few months in Nepal.
Może na parę miesięcy do NepaIu.

Yet Nepal is not a vassal state.
A Nepal nie jest przecież wasalem Chin.

Moreover, we call on Nepal to stop this harassment and ill-treatment of political refugees, and simply to respect their rights.
Ponadto wzywamy Nepal do zaprzestania prześladowania i złego traktowania uchodźców politycznych oraz poszanowania ich praw.

Obviously, Nepal is siding with China, under pressure.
To oczywiste, że Nepal opowiada się po stronie Chin pod presją.

However, thousands of Tibetans living in Nepal have been deprived of this right.
Jednakże tysiące Tybetańczyków przebywających w Nepalu zostało tego prawa pozbawionych.

Our first round in Nepal.
Nasza pierwsza runda w Nepalu.

You ready for Nepal, Agent?
Gotowy na Nepal, agencie?

Agreement between the EC and Nepal on certain aspects of air services (
Umowa między WE/Nepal dotycząca pewnych aspektów przewozów lotniczych (

This is Nepal and Tibet.
To jest Nepal i Tybet.

Ban on the elections for the Tibetan government in exile in Nepal
Zakaz udziału w wyborach do tybetańskiego rządu na uchodźstwie w Nepalu

Owing to growing pressure from the Chinese Government, the 20 000 or so Tibetans living in Nepal have not been allowed to vote.
Z powodu narastających nacisków władz Chin 20 tysięcy Tybetańczyków zamieszkałych w Nepalu nie mogło głosować.

This is despite the fact that Nepal has signed the UN international human rights agreements relating to civil and political rights.
Dzieje się tak, mimo że Nepal podpisał stworzone przez ONZ międzynarodowe umowy dotyczące praw obywatelskich i politycznych.

Or a scarf from Nepal. bangles from the bazaar in Marrakesh,
Lub szalik z Nepalu, braznzolety z bazaru w Marakeszu.

It's now the Drakensberg mountains of KwaZulu, Nepal.
Teraz są to góry Drakensberg w KwaZulu, Nepal.

He went trekking... in Nepal.
Wybrał się na tułaczkę po Nepalu.

Preventive arrests and the ban on demonstrations, assembly and even movement, have become a common occurrence for Tibetans living in Nepal.
W stosunku do Tybetańczyków żyjących w Nepalu powszechnie stosuje się areszty prewencyjne, a także zakaz demonstracji, zgromadzeń i podróżowania.

Nicaragua, Nepal, Greece.
Nikaragua, Nepal, Grecja.

Against this background, we note with concern that the Nepalese authorities are tightening their grip on the political activities of Tibetans in Nepal.
W tym kontekście z niepokojem zauważamy, że władze Nepalu zaczynają surowo traktować działalność polityczną Tybetańczyków w Nepalu.

I just... I teach science, I went to Nepal once...
Uczę nauk ścisłych, raz byłem w Nepalu...

Today, the Federal Democratic Republic of Nepal, too, has a chance for a new beginning thanks to the constitution, which will come into force on 28 May.
Dziś także Federalna Demokratyczna Republika Nepalu ma szansę na nowy początek dzięki konstytucji, która wejdzie w życie 28 maja.

Nepal, East Pakistan, Sri Lanka
Nepal, East Pakistan, Sri Lanka

I firmly believe that the desire of Tibetans in Nepal to elect their Head of Government in exile is also greater.
Jestem przekonany, że teraz Tybetańczycy w Nepalu silniej pragną zorganizowania wyborów premiera rządu na uchodźstwie.

They have enjoyed freedom of economic activity, the right to reside in Nepal and, until recently, also some political space to debate the future of Tibet amongst themselves.
Korzystali oni z wolności gospodarczej, prawa do osiedlenia się w Nepalu i, do niedawna, również z tamtejszej przestrzeni politycznej, w ramach której mogli omawiać między sobą przyszłość Tybetu.

The next item is the debate on six motions for resolution on the ban on the elections for the Tibetan government in exile in Nepal.
Kolejnym punktem porządku obrad jest debata nad sześcioma projektami rezolucji dotyczącymi zakazu udziału w wyborach do tybetańskiego rządu na uchodźstwie w Nepalu.

It is no surprise, therefore, that the Nepalese authorities prevented Tibetan refugees living in Nepal from voting for a prime minister and a parliament in exile.
Wobec tego nie jest zaskoczeniem, że władze Nepalu uniemożliwiły tybetańskim uchodźcom mieszkającym w Nepalu uczestniczenie w wyborach premiera i parlamentu na wygnaniu.

Under pressure from China, Nepal's main parties support the socalled One China policy, and they consider Tibet to be an inseparable part of China.
Ze względu na naciski Chin, najważniejsze partie polityczne w Nepalu popierają tzw. politykę jednych Chin i uważają Tybet za nieodłączną część Chin.

We have seen for some years already how enormous pressure is being exerted on Nepal - whether this concerns accepting refugees or matters such as voting rights for Tibetans.
W ciągu ostatnich kilku lat byliśmy już świadkami bardzo silnych nacisków wywieranych na Nepal - nieważne czy w kwestii przyjmowania uchodźców, czy prawa głosu dla Tybetańczyków.

Vice-President of the Commission. - Mr President, as you know, some 20 000 Tibetans live in Nepal, most of them from the old days.
wiceprzewodniczący Komisji - Panie Przewodniczący! Jak Pan wie, w Nepalu żyje około 20 tysięcy Tybetańczyków i większość z nich mieszka tam od dawna.

Weapons from China can be found as far as Australia, Malaysia, Thailand, South Africa; regular shipments are sent to Burma and Nepal.
Broń z Chin można spotkać w tak odległych krajach jak Australia, Malezja, Tajlandia, Republika Południowej Afryki; regularne dostawy wysyłane są do Birmy i Nepalu.

I consider preventing the participation of Tibetans from Nepal in the recent elections of the Prime Minister in exile an unacceptable violation of fundamental civil rights.
Uniemożliwienie Tybetańczykom z Nepalu udziału w niedawnych wyborach premiera na uchodźstwie uważam za niedopuszczalne łamanie podstawowych praw obywatelskich.

The pressure China is putting on Nepal, preventing refugees from enjoying a minimum level of rights under international law, is something that we as the European Union should condemn.
Jako przedstawiciele Unii Europejskiej powinniśmy potępić naciski wywierane przez Chiny na Nepal, w związku z którymi uchodźcy nie mogą korzystać z podstawowych praw zagwarantowanych im przez prawo międzynarodowe.

If one thing is certain, it is that Beijing has found a new ally in its harassment of the Tibetan people, and that new ally is Nepal.
Jeśli możemy być pewni czegokolwiek, to faktu, że Pekin znalazł nowego sprzymierzeńca do pomocy w prześladowaniu Tybetańczyków - jest nim Nepal.

Finally, the call for meaningful autonomy for Tibet is the only constructive proposal that the European Parliament can make to avoid a reoccurrence of the ban on the Tibetan elections in Nepal.
Podsumowując, wezwanie do zagwarantowania Tybetowi autentycznej autonomii jest jedynym konstruktywnym postulatem, jaki Parlament Europejski może wysunąć, jeśli chce zapobiec kolejnemu zakazowi organizowania wyborów przez Tybetańczyków w Nepalu.

Mr President, ladies and gentlemen, bullied by the Chinese authorities for too many years, today it is Nepal that is depriving the Tibetans of a fundamental political right: the right to vote.
Panie Przewodniczący, Panie i Panowie! Nepal przez wiele lat był zastraszany przez Chiny i dziś to on pozbawił Tybetańczyków jednego z podstawowych praw politycznych: prawa głosu.

author. - Mr President, since the abolition of the Nepalese monarchy and the election of a Maoist-led government in Kathmandu, Nepal and China have inevitably grown much closer.
autor - Panie Przewodniczący! Od czasu zniesienia monarchii w Nepalu i wyboru w Katmandu maoistowskiego rządu, Nepal i Chiny zbliżały się do siebie coraz bardziej.

Although the resolution addressed the issue of the ban on elections for the Tibetan Government in exile in Nepal, it cannot be ripped out of the wider context of the status of Tibet.
Choć rezolucja jest poświęcona kwestii zakazu odbycia wyborów do tybetańskiego rządu w Nepalu, to nie może być ona rozpatrywana w oderwaniu od kontekstu, czyli statusu Tybetu.

Access to Nepal's territory should be maintained, and the gentlemen's agreement between the government of Nepal and the UN High Commissioner for Refugees should be honoured.
Dostęp do terytorium Nepalu powinien zostać utrzymany, a niepisana umowa pomiędzy rządem Nepalu a Wysokim Komisarzem Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców powinna być nadal przestrzegana.

The Chinese leadership is exerting pressure on its sister party, even on Nepal as a whole, in order that action is taken against the Tibetans - and Nepal caves in.
Chcąc sprowokować reakcję przeciw Tybetańczykom, władze Chin wywierają nacisk na siostrzaną partię a nawet na cały Nepal, który w pewnym momencie ustępuje.

Nepal must respect the democratic rights of refugees from Tibet and the European Union must use every means at its disposal and must raise the issue within all frameworks, not just in connection with human rights.
Nepal musi uszanować demokratyczne prawa uchodźców z Tybetu, a Unia Europejska musi zrobić wszystko, co leży w jej mocy, by poruszyć tę kwestię w ramach wielu inicjatyw, a nie tylko w związku z prawami człowieka.

Now that the Tibetan resistance is in the process of democratisation, it is extremely unfortunate that Nepal, a country where so many Tibetans live, has prevented the democratic elections from being conducted in a normal way.
Obecnie tybetański ruch oporu przechodzi proces demokratyzacji i dlatego niezmiernie smuci nas, że Nepal, państwo w którym mieszka wielu Tybetańczyków, nie dopuściło do spokojnego przebiegu demokratycznych wyborów.

Unless an eleventh-hour candidacy is received from Kuwait or Nepal, at the instigation of the United States, we could well see Syria heading up the UN Human Rights Council on 20 May.
Jeżeli w ostatniej chwili za namową Stanów Zjednoczonych nie pojawi się kandydatura ze strony Kuwejtu czy Nepalu, to być może od 20 maja to Syria będzie przewodniczyć Radzie Praw Człowieka ONZ.

I agree with the rapporteur that tariffs to be charged by the air carriers designated by Nepal for carriage of passengers and goods wholly within the European Union should be subject to European Community law.
Zgadzam się ze sprawozdawcą, że taryfy stosowane przez przewoźników lotniczych wyznaczonych przez Nepal do celów wykonywania przewozów wyłącznie na terytorium Wspólnoty Europejskiej powinny podlegać prawu Wspólnoty Europejskiej.

I voted for adoption of the report on the proposal for a Council decision on the conclusion of the Agreement between the European Community and the Government of Nepal on certain aspects of air services.
Głosuję za przyjęciem sprawozdania w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Wspólnotą Europejską a rządem Nepalu dotyczącej pewnych aspektów przewozów lotniczych.

First of all, the justification for the amendments is based on the causal nature of the occupation of Tibet by the People's Republic of China in the thwarting of the Tibetan elections in Nepal.
Po pierwsze, uzasadnieniem poprawek są zależności przyczynowo-skutkowe pomiędzy okupacją Tybetu przez Chińską Republikę Ludową a udaremnieniem tybetańskich wyborów w Nepalu.

It is now time for Nepal to show that its democracy is working both domestically and internationally, especially so that the votes cast can be sent to the Central Electoral Commission by 15 April to be validated.
Nadszedł czas, aby Nepal pokazał, że jego demokracja funkcjonuje zarówno wewnątrz kraju, jak i na forum międzynarodowym, tak by oddane głosy mogły zostać do 15 kwietnia przekazane centralnej komisji wyborczej i zliczone.

In Muslim countries, but also in countries such as China, India and Nepal, churches and chapels are burned with impunity, people are turned out onto the street, tortured or even killed and women are forced to undergo abortions.
W krajach muzułmańskich, ale również w państwach takich jak Chiny, Indie czy Nepal bezkarnie pali się kościoły i kaplice, ludzi wyrzuca się na ulice, torturuje albo nawet zabija, kobiety zmusza do aborcji.