Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) Moskwa;

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

Moskwa

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

geogr. Moskwa
relig. Trzeci Rzym

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

geogr. Moskwa

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Moscow has not been entirely responsible for sedating the European tiger, however.
Ale usypiające zastrzyki aplikowano dotąd europejskiemu tygrysowi nie tylko z Moskwy.

statmt.org

That is the message our leaders should convey to Moscow loudly and clearly.
Takie przesłanie nasi przywódcy powinni przekazać Moskwie głośno i wyraźnie.

statmt.org

4 March: thousands marched in Moscow and in the streets of St Petersburg.
4 marca: przemarsz tysięcy demonstrantów przez Moskwę i ulice Petersburga.

statmt.org

He is clearly a president who is looking more to Moscow than to Brussels.
Jest on wyraźnie takim prezydentem, który częściej patrzy w stronę Moskwy, niż Brukseli.

statmt.org

As I am talking to you right now, the fourth round of negotiations is underway in Moscow.
W chwili kiedy to mówię, toczy się właśnie czwarta runda negocjacji w Moskwie.

statmt.org

I've got to go to Moscow to see a friend.
Mamo, muszę na trochę pojechać do Moskwy, do kolegi.

It would have been so great to be in Moscow right now?
Cudownie by było znaleźć się teraz w Moskwie. Choćby w tej chwili.

We're going to Moscow, then to my place in the country.
Jedziemy do Moskwy, potem do domu na wsi.

You know how many there are in Moscow like this?
Ciemną. Wiecie ile jest takich czapek w Moskwie?

I gave him 3.000to send to my sister in Moscow.
Dałam mu trzy tysiące, aby je wysłał mojej siostrze w Moskwie.

If we accept, everything east of Moscow will be after us.
Jeżeli się zgodzimy, wszystko na wschód od Moskwy będzie goniło za nami.

You will be aware that we are 30 miles from Moscow.
Musi pan być świadom, że jesteśmy 30 mil od Moskwy.

What are they saying in Moscow about the new statute?
Co w Moskwie mówi się o nowej ustawie?

One of our assets in Moscow just sent this over.
Jeden z naszych pracowników z Moskwy właśnie to przysłał.

Ten days ago in Moscow, more people died at the hands of terrorists.
10 dni temu w Moskwie z rąk terrorystów znowu zginęli ludzie.

This is the foot of a young boy in Moscow, my neighbor.
To jest stopa młodego chłopca z Moskwy, mojego sąsiada.

Moscow is speaking. All radio stations of the are working.
Tu mówi Moskwa. wszystkie stacje radiowe pracują.

In Moscow, we have an agreement connections can find out anything.
W Moskwie mam kontakty, dzięki którym można znaleźć wszystko.

Tomorrow it will again be warm and dry in Moscow.
Jutro w Moskwie znów będzie ciepło i sucho.

The message of ambivalence will not be lost on Moscow.
Ten ambiwalentny wydźwięk nie umknie uwadze Moskwy.

Two of our former colleagues now live in bloody Moscow.
Dwoje naszych byłych kolegów jest teraz w cholernej Moskwie.

Yuri, when they got away to Moscow, she left something here.
Yuri, kiedy wyjeżdżali do Moskwy, Tonya zostawiła coś tutaj.

But let us not push the less noble into the hands of Moscow.
Ale tych mniej szlachetnych Białorusinów nie wpychajmy w łapy Moskwy.

You never told me you had a friend in Moscow.
Nigdy nie mówiłeś mi, że masz przyjaciół w Moskwie.

Did you think I could go back to Moscow after what happened?
Jak mogłem wrócić do Moskwy po tym, co się stało?

When people have no place to go, they go to Moscow.
Kiedy ludzie nie mają gdzie się podziać, jadą do Moskwy.

Ladies and gentlemen, Moscow is a key player on the international stage.
Panie i panowie! Moskwa jest kluczowym graczem na scenie międzynarodowej.

We pack up entire factories and ship them back to Moscow.
My pakujemy całe fabryki i wysyłamy je do Moskwy.

And as they say, we are in Little Moscow for some reasons.
A tutaj jest, jak mówią ludzie, Mała Moskwa, z pewnych powodów.

I need you to meet a contact, in Moscow.
Musisz spotkać się z naszym kontaktem w Moskwie.

Come on, do not think you have influence Moscow?
Myślisz, że nie mamy wpływów w Moskwie?

Our friend in Moscow will tell us if the American makes contact.
Nasi przyjaciele w Moskwie, powiedzą nam, jeżeli Amerykanin nawiąże kontakt.

That is the message our leaders should convey to Moscow loudly and clearly.
Takie przesłanie nasi przywódcy powinni przekazać Moskwie głośno i wyraźnie.

The decisions at that time about the expropriation of food were taken in Moscow.
W tamtych czasach decyzje o rekwizycji żywności zapadały w Moskwie.

Every evening, we listen to them talk about you on Radio Moscow.
Każdego wieczora, słuchamy co mówią o was w Radiu Moskwa.

Then she got pregnant and he moved to Moscow.
Ona zaszła w ciążę, a on przeniósł się do Moskwy.

It will be a good month since he went to Moscow and havn't returned.
To już będzie z miesiąc, jak pojechał do Moskwy i nie powrócił.

Did you come here from Moscow to get water for a German?
Czyś ty przyszedł tu z Moskwy... ... po to, żeby niemiecką wodę taszczyć?

We both know what being recalled to Moscow means.
Obaj wiemy, co znaczy wezwanie z Moskwy.

If that happens, remember not to grumble about Moscow's policies.
Bardzo proszę nie utyskiwać wtedy na politykę Moskwy.

It must be our priority to ensure that Moscow allows freedom of the press.
Jej przestrzeganie przez Moskwę musi być naszym priorytetem.

And Moscow's one big lottery, you can hit the jackpot.
A Moskwa to wielka loteria, tu można wszystko wygrać.

Has anyone heard anything remotely optimistic about the Moscow assault?
Czy ktoś słyszał coś choć trochę optymistycznego o działaniach w Moskwie?

Our embassy in Moscow just sent us a report.
Nasza ambasada w Moskwie przysłała nam raport.

Why don't we warn them that ground zero for the asteroid hit is Moscow.
Dlaczego nie ostrzegamy ich, że ziemi zerowy dla asteroid uderzenia jest Moskwą.

Ladies and gentlemen, we have begun our descent into Moscow.
Panie i panowie, rozpoczynamy ladowanie w Moskwie.

He said that he'il be tomorrow in Moscow, and will break us to pieces.
Powiedział, że będzie jutro w Moskwie, i rozwali nas na kawałki.

After all, Moscow admits that its energy reserves will be exhausted in 10 to 15 years' time.
Ostatecznie Moskwa przyznaje, że jej rezerwy energetyczne wyczerpią się w ciągu 10 do 15 lat.

This situation puts Moscow in a special position of influence, based on having control of these resources.
Sytuacja ta pozwala Moskwie wywierać szczególny wpływ, co wynika z możliwości kontrolowania tych zasobów.

He's probably on his way to Moscow or Havana by now.
Pewnie jest już w drodze do Moskwy albo Hawany.

Bourne´s last confirmed location was Moscow, six weeks ago.
Ostatnią potwierdzoną lokalizacją pobytu Bourne'a, była Moskwa, 6 tygodni temu.

If Moscow had one, they'd be a republic tomorrow.
Jeżeli Moskwa będzie miała wolną prasę stanie się jutro republiką

Moscow is responsible for deciding on a brutal and disproportionate response.
Moskwa jest odpowiedzialna za decyzję o brutalnej i niewspółmiernej reakcji.

Could be with a little help from Moscow.
Być może z pomocą Moskwy.