Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Adjective) z marokinu;

(Noun) geografia Maroko;

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

Maroko

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

SAFIANOWY

SAFIAN

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

For once the pressure from Morocco has not triumphed, as it has on other occasions.
Tym razem presja ze strony Maroka nie odniosła skutku, jak przy innych okazjach.

statmt.org

In the past, this abundance of fish has actually caused us problems with Morocco.
W przeszłości ta obfitość ryb tak naprawdę sprawiała, że mieliśmy problemy z Marokiem.

statmt.org

I have nothing against an association and exchange between the EU and Morocco.
Nie mam nic przeciwko stowarzyszeniu i wymianie między UE a Marokiem.

statmt.org

There have been expulsions from Morocco, threats in Turkey and attacks in India and Nigeria.
Były już wypędzenia z Maroka, groźby w Turcji oraz ataki w Indiach i Nigerii.

statmt.org

We must not ignore the recent actions of the government of Morocco.
Podjęte ostatnio przez rząd Maroka działania nie mogą być przez nas ignorowane.

statmt.org

My father asks if he can go to Morocco soon.
Mój ojciec pyta, czy może w najbliższym czasie pojechać do Maroka?

It all very well to want good trade relations with Morocco.
Dobrze jest chcieć dobrych stosunków handlowych z Marokiem.

Clearly, we are sensitive to the issue of Morocco's development.
To jasne, że rozumiemy potrzebę stymulowania rozwoju Maroka.

You won't find a treasure like this in all Morocco.
Takiego skarbu nie ma w całym Maroko.

And then he invited me to Morocco for the weekend.
A potem zaprosił mnie do Maroko na weekend.

And the fate of Morocco will be decided tomorrow by me.
I fatum Maroka będzie zdecydowany jutro przez mnie.

It has not been possible to agree the recommendations necessary to bring Morocco to book.
Nie udało się wypracować odpowiednich zaleceń potrzebnych do pociągnięcia Maroka do odpowiedzialności.

In the past, this abundance of fish has actually caused us problems with Morocco.
W przeszłości ta obfitość ryb tak naprawdę sprawiała, że mieliśmy problemy z Marokiem.

Love, we're here in Morocco for the seventh anniversary of our marriage.
Kochanie przyjechaliśmy do Maroka aby uczcić siódmą rocznicę ślubu.

Tell me, general, what do you think of Morocco?
Co myśli pan, generale, o Maroku? Podoba mi się.

My brother in Morocco calls every month... to ask for money.
Mój brat z Maroka dzwoni co miesiąc... z prośba o pieniądze.

So you can just go back to Morocco. And live on that hill.
Więc możesz wrócić do Maroko i żyć na tym wzgórzu.

I need $50 million cash in three days, in Morocco.
Potrzebuję pięćdziesiąt milionów dolarów gotówki w ciągu trzech dni w Maroku.

There are many reasons why Morocco is not qualified to be given advanced status.
Istnieje wiele powodów, dla których Maroko nie kwalifikuje się do otrzymania wyższego statusu.

We will therefore maintain the summit with our neighbour, Morocco.
Dlatego utrzymamy szczyt z udziałem naszego sąsiada, Maroka.

They went to Morocco to see their wives and kids
Pojechali do Maroka, zobaczyć żony i dzieci.

Morocco might be the first Mediterranean country with which we launch negotiations next year.
Pierwszym krajem śródziemnomorskim, z którym rozpoczniemy negocjacje w przyszłym roku może być Maroko.

Today, over half of the population from Morocco to Turkey is under 18 years old.
Obecnie ponad połowa ludności krajów od Maroko aż po Turcję ma mniej niż 18 lat.

Morocco has largely closed its borders to anyone who could witness these events.
Maroko zamknęło swoje granice dla wszystkich, którzy mogliby być świadkami tych wydarzeń.

If Morocco has nothing to hide, it must allow the clarification of what happened.
Jeśli Maroko nie ma nic do ukrycia, to musi pozwolić na wyjaśnienie tego, co się stało.

I consider the constant interference by Morocco to be unacceptable.
Nieustającą ingerencję Maroka uważam za niedopuszczalną.

Morocco, at the moment, has signed a free trade agreement with the United States.
Maroko podpisało właśnie umowę o wolnym handlu ze Stanami Zjednoczonymi.

A similar agreement with Morocco is being finalised, but considerable efforts are still needed.
Podobna umowa finalizowana jest z Marokiem, ale jej zamknięcie wymaga jeszcze sporo pracy.

I also regret that the King of Morocco was not present.
Żałuję również, że nie przybył król Maroka.

Morocco is repressing with hatred what it knows to be a different people.
Maroko z nienawiścią uciska tych, o których wie, że są inni.

We must not ignore the recent actions of the government of Morocco.
Podjęte ostatnio przez rząd Maroka działania nie mogą być przez nas ignorowane.

France bears particular responsibility for encouraging Morocco to continue with the occupation.
Francja ponosi szczególną odpowiedzialność za zachęcanie Maroka do kontynuowania okupacji.

Cocktail parties left and right, among those seen at El Morocco.
Przyjęcia na prawo i lewo u tych widywanych w El Morocco.

We've spotted her at Morocco with the guy at the embassy.
Spotkaliśmy ją w Maroko z gościem z ambasady.

Do you have any idea how Morocco is?
Masz jakiekolwiek pojęcie o Maroko?

We have agreements with Morocco and we must look at these sort of situations.
Mamy porozumienia z Maroko i musimy też przyglądać się tego rodzaju sytuacjom.

Just recently, in the summit we had last week with Morocco, we made the point on fundamental rights.
Niedawno, w trakcie zeszłotygodniowego szczytu z Marokiem, omawialiśmy kwestię praw podstawowych.

The Commission would have us approve a new agreement with Morocco.
Komisja chce, żebyśmy zatwierdzili nową umowę z Marokiem.

I really do not understand why Morocco is not prepared to allow an independent inquiry.
Naprawdę nie rozumiem, dlaczego Maroko nie jest gotowe, by zezwolić na niezawisłe dochodzenie.

I'm going to leave Paris and move to Morocco.
Wyjeżdżam z Paryża i przeprowadzam się do Maroko.

Pause there, Morocco, and weigh thy value with an even hand, ha?
Zastanów się Morocco... I zważ swą wartość. Jestem jej równy i rodzeniem,

Especially when you want to watch Morocco - Egypt.
Zwłaszcza, kiedy chcesz oglądać mecz Maroko - Egipt.

It was found during an expedition in Morocco.
W zeszłym miesiącu znalazła ją ekspedycja w Maroko.

Israel, Morocco and the Ukraine are likely to be the first countries to benefit from this measure.
Izrael, Maroko i Ukraina prawdopodobnie będą pierwszymi krajami, które skorzystają z tego środka.

This will allow Morocco to move forward more quickly in removing the tariffs on some of the products that the country imports.
Stworzy to możliwość szybszego zniesienia przez Maroko ceł na niektóre produkty, które ten kraj importuje.

I respect your position on Morocco, but I do not share it.
Szanuję pańskie stanowisko w sprawie Maroka, ale nie podzielam go.

Remind me not to take heroin in Morocco.
Przypomnij mi, żebym nie kupowała heroiny w Maroku

Did you know that Gaddafi has signed a pact with Morocco?
A wiedziałeś, że Kaddafi podpisał pakt z Marokiem?

My grandmother was from Morocco, and I spoke french with my mother.
Moja babcia była z Maroka, rozmawiała z mamą po francusku. Żebyśmy nie rozumieli..

With us in Morocco, family always together.
U nas w Maroko, rodzina zawsze razem.

The names of immigrants from Morocco and Romania have also been omitted.
Podobno pominięto także nazwiska imigrantów z Maroka i Rumunii.

Morocco, too, which enjoys support and understanding in many quarters, should make an effort to resolve the situation constructively.
Także Maroko, które w wielu kręgach cieszy się poparciem i zrozumieniem, powinno czynić starania na rzecz konstruktywnego rozwiązania tej sytuacji.

For once the pressure from Morocco has not triumphed, as it has on other occasions.
Tym razem presja ze strony Maroka nie odniosła skutku, jak przy innych okazjach.

You've been vacating in Morocco with your husband.
Byłaś na wakacjach w Maroko wraz z mężem.

You came to French Morocco four days ago?
Przybyliście do Francuskiego Maroko cztery dni temu?