Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) cząsteczka, molekuła, drobina;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n molekuła, cząsteczka

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

cząsteczka, molekuła, drobina

Słownik medyczny angielsko-polski Iwona Kienzler

drobina f, cząsteczka f, molekuła f

Wielki słownik medyczny angielsko-polski 2011 r., Anna Słomczewska

drobina, cząsteczka, molekuła

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n fiz. cząsteczka, molekuła

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

DROBINA

MOLEKUŁA

Wordnet angielsko-polski


1. ( (nontechnical usage) a tiny piece of anything)
atom
synonim: atom
synonim: particle
synonim: corpuscle
synonim: mote
synonim: speck

2. ( (physics and chemistry) the simplest structural unit of an element or compound)
cząsteczka, molekuła, drobina: :

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

chem. cząsteczka; molekuła
~, gaseous - cząsteczka gazowa

Słownik gospodarki wodno-ściekowej angielsko-polski

fiz. chem. cząsteczka
~, evaporated water - cząsteczka wyparowanej wody
~, water cząsteczka wody

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

In this one I'm just using the interspecies molecule, but the logic is exactly the same.
W tej, używam tylko wewnątrzgatunkowej molekuły, ale logika jest taka sama.

TED

The moratoriums are fine, but we do need to focus on the molecules on the oil.
Zakazy wierceń są dobre, ale musimy się skupić na molekułach, na ropie.

TED

So what we need to do is to take these molecules and somehow install them in neurons.
Potrzebujemy teraz wziąć te białka i zainstalować je jakoś w neuronach.

TED

Unlike a drug company, we don't have a pipeline that we can deposit these molecules into.
W przeciwieństwie do firmy farmaceutycznej, nie mamy systemu dystrybucji cząsteczek.

TED

This feat was a graphic symbol of the potential of the new field of nanotechnology, which promises to rebuild matter atom by atom, molecule by molecule, and to give us unprecedented power over the material world.

www.guardian.co.uk

Each HLA molecule is the lock and the key is a pathogen.

www.guardian.co.uk

I know every molecule of myself and everything around me.
Wiem wszystko o każdej molekule mnie i mojego otoczenia.

He is his father's son, every last molecule of him.
On jest synem swego ojca w każdej cząsteczce.

Now we do it by molecule. These are our cities.
Robimy to za pomocą molekuł. To nasze miasta.

We have this molecule, but it's not a pill yet.
Mamy molekułę, ale nie jest to jeszcze tabletka.

And of course, is the beautiful molecule that containsthat information.
I oczywiście, jest piękną cząsteczką, która zawiera tęinformację.

They say you replace every molecule in your body every seven years.
Mówią, że co 7 lat w człowieku wymienia się każda molekuła.

For example, we can look at a molecule modelhere.
Na przykład możemy popatrzeć na ten model

I can control the destiny of a... single molecule or an entire civilization.
Mogę nią manipulować, przeznaczeniem pojedynczych cząsteczek i całych cywilizacji.

Barkley doesn't even know... how big a single molecule is.
Barkley nawet nie wie, jak duża jest pojedyncza cząsteczka.

So oxytocin is a simple and ancient molecule found only inmammals.
Oksytocyna jest prostą i pradawną cząsteczką, którą możnaznaleźć tylko u ssaków.

I suspected that a likeness of a nitrogen molecule would attract your attention.
Spodziewałem się, że podobieństwo do molekuły azotu przyciągnie twoją uwagę.

It is, he said, only a female molecule.
To tylko cząsteczka dla kobiet.

Single molecule fabric - how thin is that?
Materiał o grubości molekuły - to jest dopiero cienkie!

I just found the molecule behind it.
Ja tylko odkryłem cząsteczkę, która za toodpowiada.

See, it gets so excited breathing in the giant sea of tube molecule,
Widzisz? Tak się podnieca oddychaniem w olbrzymim morzu cząsteczek rurowych,

So they're all using this molecule for interspeciescommunication.
Wszystkie zatem używają tej molekuły do komunikacjimiędzygatunkowej.

And this is a little protein molecule.
Jest to mała cząsteczka białka.

Each molecule fits into its partner receptor and noother.
Każda molekuła pasuje do receptora jej partnera i dożadnego innego.

Everything is made up of molecule.
Wszystko jest zbudowane z molekuł.

We must erase the entire species from time, every life- form... every molecule.
Wykonajcie nowe wyliczenia. Musimy wymazać z czasoprzestrzeni całą rase. Każdą formę życia, każdą cząsteczkę.

This little syringe contains the moral molecule.
Ta mała strzykawka zawiera cząsteczkę moralności.

But there is an element of excitement... A germ, a spark, one molecule.
Ale jest w tym element czegoś podniecającego, zarodek, iskra, molekuł..

It's in every hair, every cell, every molecule of Cordelia's body.
W każdym włosku, każdej komórce, każdym atomie ciała Cordelii.

The molecule had two forms.
Cząsteczka miała dwa różne kształty.

Whoever developed the molecule was brilliant.
Ktokolwiek odkrył tę molekułę, był genialny.

A fragment of a complex molecule.
To jest fragment złożonej cząsteczki.

Why, ultimately, did the Commission not act until as late as June 2010, when it finally took a clear decision on the marketing of that molecule?
Krótko mówiąc, dlaczego Komisja czekała tak długo, aż do czerwca 2010 r., z podjęciem jednoznacznej decyzji w sprawie dopuszczenia na rynek tej molekuły?

Because you would be ripped apart molecule by molecule.
Skąd będziesz wiedział? Byłbyś rozdzierany na kawałki. Molekuła po molekule.

Every molecule an individual... like me.
Każda cząsteczka osobnik... jak mnie.

This is the Vibrio fischeri molecule.
To jest cząsteczka Vibrio fischeri.

It might just mean that I'd like there to be one molecule of my life that goes unexamined by Gregory House.
To mogłoby tylko znaczyć że lubiłbym tam być jedna cząsteczka mojego życia to idzie niezbadany przez Gregory Dom.

It's a very small, five-carbon molecule.
To bardzo mała, pięcio-węglowa cząsteczka.

He's not someone who has a single molecule... ...of vampiral antigen in his blood.
Nie jest kimś, kto ma choćby jedną. ...komórkę wampirzych antygenów we krwi.

is a very elegant molecule.
jest bardzo elegancką molekułą.

This has occurred in the French Overseas Territories, specifically Martinique and Guadeloupe, as a result of chlordecone, a molecule with a long lifespan.
Takie zanieczyszczenia pojawiły się we Francuskich Terytoriach Zamorskich, zwłaszcza na Martynice i w Gwadelupie, wskutek występowania chlorodekonu, związku o długim okresie trwałości.

This is a molecule that has polluted not only the land but also the surface waters, some groundwater areas and the marine waters of the coastal region, greatly damaging our economy.
Są to cząsteczki, które zanieczyściły nie tylko glebę, ale także wody powierzchniowe, niektóre obszary wód gruntowych oraz wody przybrzeżne, wyrządzając znaczne szkody naszej gospodarce.