Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Adjective) współczesny, dzisiejszy;

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

dzisiejszy i przypominający przeszłość

Wordnet angielsko-polski

(characteristic of the present
"contemporary trends in design"
"the role of computers in modern-day medicine")
nowoczesny
synonim: contemporary

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Next to him is Dan Panosian, one of the character creators for the modern-day X-Men.
Obok niego Dan Panosian, Jeden z twórców postaci dla współczesnych X-Menów.

TED

So I looked up a plastic -- so I decided that I could mine some of this modern-day rock.
Poszedłem w Manchesterze do Axion Recycling – zakładu przetwórstwa odpadów.

TED

in writing. - The notion of volunteering is crucial in modern day societies.
na piśmie. - W nowoczesnych społeczeństwach pojęcie wolontariatu ma zasadnicze znaczenie.

statmt.org

This echoes a time past and should have no place in modern-day Europe.
Przypomina to czasy minione i nie powinno mieć miejsca we współczesnej Europie.

statmt.org

We must once again raise the issue of protecting workers from modern-day slave trading.
Musimy ponownie podnieść kwestię ochrony robotników przed współczesnym handlem niewolnikami.

statmt.org

This echoes a time past and should have no place in modern-day Europe.
Przypomina to czasy minione i nie powinno mieć miejsca we współczesnej Europie.

Of course, these are very simple words, and perhaps rather naive in relation to modern-day violence.
Oczywiście są to bardzo proste słowa i być może dość naiwne w sytuacji obecnie panującej przemocy.

This is what it means to be a modern-day gladiator!
To jest jak być gladiatorem dzisiejszych czasów!

However, rather than finding a land of plenty, they find themselves modern-day slaves in Europe.
Jednak, zamiast zastać krainę miodem i mlekiem płynącą, stają się raczej współczesnymi niewolnikami w Europie.

The fact is that plant protection products are an important element of modern-day agriculture.
To fakt, że środki ochrony roślin są istotnym elementem nowoczesnego rolnictwa.

We must once again raise the issue of protecting workers from modern-day slave trading.
Musimy ponownie podnieść kwestię ochrony robotników przed współczesnym handlem niewolnikami.

What we have here is a modern-day witch hunt.
To co tutaj mamy to zwykłe polowanie na czarownice.

You may try to buy some time by proposing the use of the best modern-day techniques as the only option for solving the problems.
Można próbować kupić trochę czasu, proponując zastosowanie najlepszych nowoczesnych technik jako jedynego wariantu rozwiązania problemów.

And this is the result, modern-day witch trials with Pratt at the helm?
I tak się skończy, współczesny proces czarownicy, z Prattem u steru?

You guys are like the new modern-day Bonnie and Clyde, for real.
Jesteście jak nowe wcielenie Bonnie i naprawdę.

I cannot think of any explanation as to why such files might pose a threat to public order in modern-day Russia.
Nie potrafię tego wytłumaczyć w żaden sposób, dlaczego takie archiwum może być zagrożeniem dla porządku publicznego w dzisiejszej Rosji.

She's like a pretty, modern-day Mother Teresa with a superpower.
Jest jak ładna, nowoczesna Matka Teresa z supermocą.

He's not a modern-day neurotic, but a simple, clever and robust man.
Odyseusz to nie żaden współczeny neurotyk, tylko prosty, odważny i przebiegły człowiek.

It is a form of modern-day slavery, a serious crime and a violation of a person's fundamental human rights.
Jest to forma współczesnego niewolnictwa, ciężkie przestępstwo i pogwałcenie podstawowych praw człowieka danej osoby.

Very similar to a modern-day space suit.
Bardzo podobne do nowoczesnego skafandra kosmicznego.

To travel the stars like a modern-day Magellan.
Żeglować wśród gwiazd jak współczesny Magellan?

Now, at the start of the 21st century, we hope to discover our own modern-day New World of opportunities.
Obecnie, na początku XXI wieku, mamy nadzieję odkryć nasz własny nowożytny Nowy Świat możliwości.

I'm talking to you about modern-day slavery.
Mówię o współczesnym niewolnictwie.

This is a movie about modern-day colonialism, about a brother...
To film o współczesnym kolonializmie. Opowiada o pewnym kolesiu...

And that straw suit looks eerily similar to a modern-day astronaut suit.
I ten garnitur słomy spogląda niesamowicie podobny do garnituru astronauty nowoczesnego dnia.

You can be a modern-day explorer.
Czujesz się jak współczesny odkrywca.

The trafficking of human beings today is, for its victims, an inhumane modern-day form of slavery.
Handel ludźmi jest w obecnych czasach dla ofiar tego procederu nieludzką, współczesną formą niewolnictwa.

But also, perhaps - and perhaps more regrettably, in my view - because of a fear of offending modern-day Russia.
Być może jednak również - i moim zdaniem to "być może” jest godne pożałowania - chodzi o obawę, aby nie urazić dzisiejszej Rosji.

Modern-day orient express.
Współczesny Orient Express.

Sarah came with a broken cell phone... ...like a modern-day damsel in distress.
Sarah przyszła do sklepu z zepsutą komórką. Taka dzisiejsza dama w potrzebie.

Modern-day Butch Cassidy and Sundance.
Jak współczesny Butch Cassidy, bez Sundance'a.

The current trade in percentages, although I say so myself as a Catholic, is the modern-day equivalent of selling indulgences, and that is not a good thing.
Obecny handel procentami, a mówię to jako katolik, jest nowoczesnym ekwiwalentem handlu odpustami, a to niedobrze.

But at least he is an elected politician, unlike Baroness Cathy Ashton, who really is the true representation of the modern-day political class.
Ale on przynajmniej jest politykiem wybranym, w przeciwieństwie do baronessy Cathy Ashton, która to dopiero jest stuprocentową przedstawicielką współczesnej klasy politycznej.

in writing. - Today's vote on human trafficking comes at a crucial juncture in the ongoing fight against this form of modern-day slavery.
na piśmie - Dzisiejsze głosowanie w sprawie handlu ludźmi to przełomowy moment w walce z tą współczesną formą niewolnictwa.

A modern-day Maynard Keynes would put people back to work installing solar panels and wind generators on every house in Europe, fostering innovation and providing jobs simultaneously.
John Maynard Keynes, gdyby żył w dzisiejszych czasach, przywróciłby ludzi do pracy przy instalowaniu w każdym domu w Europie paneli słonecznych i turbin wiatrowych, co pozwoliłoby na jednoczesne wspieranie innowacyjności i zapewnianie miejsc pracy.

These employment agencies treat workers like modern-day slaves: they use them until they are worn out, pay them peanuts, move them around at will and arbitrarily get rid of them.
W takich agencjach pracy robotnicy doświadczają współczesnej odmiany niewolnictwa - za głodową pensję człowiek jest wykorzystywany, dopóki nie padnie, a potem się go bezwzględnie pozbywa.

Now, with the Czech presidency about to take over, I think we have seen the true face of this modern-day European Union with the appalling attack on President Klaus.
Teraz, przed rozpoczęciem okresu prezydencji czeskiej, uważam, że potworny atak na prezydenta Klausa odsłonił prawdziwe oblicze nowoczesnej Unii Europejskiej.

(DE) Madam President, one of the previous speakers, Alexander Radwan, said that Europe was well prepared for globalisation, yet the modern-day version of globalisation has already been with us for eighteen years.
(DE) Pani przewodnicząca! Jeden z moich przedmówców, pan poseł Alexander Radwan, powiedział, że Europa jest dobrze przygotowana na globalizację, jednak globalizacja w dzisiejszej wersji towarzyszy nam już od 18 lat.

He is the modern-day Zeus, and he intends to rule us from Mount Berlaymont - and woe betide anybody that questions his authority or questions his dignity, as they will face severe punishment!
Jest współczesnym Zeusem i zamierza rządzić nami z wieżowca Berlaymont - i biada temu, kto kwestionuje jego autorytet lub kwestionuje jego godność, ponieważ spotka go surowa kara!

A recent report from the OSCE called on countries to change their perception of considering human trafficking as a marginal phenomenon and instead encourage them to recognise it as modern-day slavery on a massive scale.
W ostatnim sprawozdaniu OBWE zaapelowano do państw, aby zmieniły pogląd na handel ludźmi i nie traktowały go jako zjawiska marginalnego, zachęcając je do uznania tego procederu za współczesną formę niewolnictwa o wymiarze masowym.

This kind of modern-day slavery is known to be highly lucrative for criminal organisations, which conduct it in a multitude of ways, from sexual exploitation and forced labour to the illegal trade in human organs, or even domestic work and other kinds of undeclared work.
Powszechnie wiadomo, że omawiana współczesna forma niewolnictwa przynosi wysokie dochody organizacjom przestępczym, które uprawiają ten proceder na wielorakie sposoby, od wykorzystywania seksualnego i przymusowej pracy, do nielegalnego handlu ludzkimi organami czy nawet przymusowych prac domowych, jak też do innych prac na czarno.