Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) człowiek współczesny, osoba nowoczesna, przedstawiciel(ka) nowej generacji;

(Adjective) nowożytny, współczesny, nowoczesny, dzisiejszy;
modern greek - lingwistyka greka współczesna; nowogrecki;
all modern conveniences - wszystkie wygody; z wszystkimi wygodami;
modern jazz - muzyka jazz nowoczesny;
modern english - lingwistyka nowoangielski;
modern berlin - dzisiejszy Berlin;
in modern times - w dzisiejszej dobie/czasach;
modern dress - współczesny kostium, współczesne stroje;
modern art - sztuka współczesna; sztuka nowoczesna;
modern dance - taniec współczesny;
modern history - historia nowożytna;

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

nowoczesny, współczesny, dzisiejszy

Nowoczesny słownik angielsko-polski

nowoczesna

nowoczesne

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

adj nowoczesny, nowożytny

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

NOWOŻYTNY

WSPÓŁCZESNY

Wordnet angielsko-polski

(belonging to the modern era
since the Middle Ages
"modern art"
"modern furniture"
"modern history"
"totem poles are modern rather than prehistoric")
nowożytny

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

adj. nowożytny
nowoczesny

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

adj. nowoczesny

Słownik częstych błędów

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

These are quite different, and they are outside the grasp of modern diplomacy.
Te dwie kategorie trochę się różnią, są poza zasięgiem dzisiejszej dyplomacji.

TED

From there, to the modern ventriloquist's dummy, is but a brief moment in history.
Od tamtąd do współczesnej laleczki brzuchomówcy. ~~~ to krótki moment w historii.

TED

But still we have a large deficit in dealing with and understanding modern conflict.
Wciąż jednak bardzo brakuje nam umiejętności zrozumienia współczesnych konfliktów.

TED

Next to him is Dan Panosian, one of the character creators for the modern-day X-Men.
Obok niego Dan Panosian, Jeden z twórców postaci dla współczesnych X-Menów.

TED

University of Cyprus Department of Byzantine and Modern Greek Studies P.O.
University of Cyprus Department of Byzantine and Modern Greek Studies P.O.

europa.eu

The findings bring fresh evidence to the long debate over why Neanderthals and not our direct ancestors, the early modern humans, went extinct.

www.guardian.co.uk

It's similar to the modern Warfare titles in that it actually boils down to a classic manhunt in the end, but while some elements get lost in the rush, this is easily the most cogent and well-constructed story we've seen from this franchise in a number of years.

www.guardian.co.uk

Although it's not quite the time-travelling psychedelic drug orgy some were expecting, there are several well-handled plot twists that make modern Warfare's narrative battering ram look even more brutish and incoherent.

www.guardian.co.uk

Gereb's is the story of home birthing in modern Hungary and has sparked international outrage.

www.guardian.co.uk

That's why in [my photography series] Jesus Is My Homeboy I had people from the street dressed in modern clothing, in modern settings, with Christ, because that's who Jesus would be with if there was a second coming.

www.guardian.co.uk

He is sometimes known as the father of modern thought.
Był znany jako Ojciec Współczesnej Filozofii.

Do women have a role to play in modern society?
Czy kobiety mają jakąś rolę we współczesnym społeczeństwie?

Together, we'll try everything modern science has to offer your body.
Razem spróbujemy wszystkiego co współczesna medycyna ma do zaoferowania.

But that's the way I came to like modern art.
Ale tak podchodzę do współczesnej sztuki.

He didn't agree with the modern thinking within the Church.
Nie zgadzał się z nowoczesnym myśleniem w Kościele.

West is a professional, the face of the modern Army.
West jest zawodowcem, oblicze nowoczesnej Armii.

You only told us that we will make a modern movie.
Powiedziałeś nam tylko, że zrobimy nowoczesny film.

No, I do not think it is the most modern.
Nie uważam, by było ona szczególnie nowoczesna.

I don't see why people say that our girls are too modern.
Nie rozumiem dlaczego ludzie mówią, że nasze dziewczyny są zbyt nowoczesne.

He's a modern man, just like he was the last time.
Jest nowoczesnym człowiekiem, tak jak był poprzednim razem.

We don't have very much contact with the modern world here.
Tutaj nie mamy zbyt wiele kontaktu z nowoczesnym światem.

That, in my view, is a modern take on political action.
Moim zdaniem taki system odpowiada nowoczesnej koncepcji działalności politycznej.

I think it's a problem that every modern couple is having right now.
Myślę, że każde nowoczesne małżeństwo boryka się z tym problemem.

It's the little personal things that matter in a modern woman's life.
To jest mała osobista rzeczami które mają znaczenie życiu nowoczesnej kobiety.

That is all necessary for a modern society in which men and women do well.
To wszystko jest niezbędne dla nowoczesnego społeczeństwa, w którym mężczyźni i kobiety mają się dobrze.

The house is a dangerous place for today's modern woman.
Dom jest niebezpiecznym miejscem dla współczesnej kobiety.

I have everything a modern girl can dream of, mom.
I mam wszystko o czym współczesna dziewczyna może marzyć, mamo.

What we know as modern science, okay, is in that period.
To, co znamy pod tym pojęciem, mieści się w tym odcinku czasu.

And a fine modern machine like this one at that.
I to w dodatku na piękny i nowoczesny pojazd.

Who knew that could be a problem in the modern era, right?
Kto by przypuszczał, że to może być problem w nowej erze, prawda?

This is modern America, and we're going to keep it that way.
To nowoczesna Ameryka i tak ma zostać.

In this modern world we have to accept what others want.
W dzisiejszym świecie musimy akceptować to, czego inni chcą.

They are the focus of evil in the modern world.
Oni są skupionym złem w nowoczesnym świecie.

So, he goes, You know what's wrong with the modern woman?
Więc, on na to, Wiesz co jest nie tak ze współczesnymi kobietami?

Now we would like to create a modern programme based on these roots.
Teraz pragniemy zbudować nowoczesny program oparty na tym fundamencie.

Modern man can expect only one important thing from a priest.
człowiek w naszych czasach oczekuje od duchownego tylko jednej rzeczy - Chrystusa.

Our guest tonight stars in the hit show modern family.
Nasza dzisiejsza gwiazda występuje w popularym Modern Family.

However, if modern industrial policy stopped there, nothing would have happened over the last 25 years.
Jednakże gdyby nowoczesna polityka przemysłowa miała na tym poprzestać, to przez ostatnich 25 lat nic by się nie wydarzyło.

Why use the modern technology this time? Not your instincts?
Czemu używamy całej tej technologii... a nie twojego instynktu?

I badly need fresh blood, and you bring knowledge from a modern world.
Rozpaczliwie potrzebuję świeżej krwi, a ty przynosisz wiedzę z nowoczesnego świata.

How come you're so old fashioned in these modern times?
Jak to możliwe, że jesteś taki staromodny nowoczesnych czasach?

It is a tool for daily life in modern society.
Jest narzędziem codziennego życia we współczesnym społeczeństwie.

I believe this is unacceptable in the age of modern technology.
Jest to stan niedopuszczalny w erze nowoczesnej technologii.

We simply cannot let this form of modern day slavery continue.
Nie możemy dopuścić do kontynuacji tej formy współczesnego niewolnictwa.

A modern family policy for the 21st century should also promote the healthy development of children.
Nowoczesna polityka rodzinna XXI wieku powinna również propagować zdrowy rozwój dzieci.

We must make public opinion understand that in a modern, democratic society, there is no place for violence against women.
Musimy uświadomić opinii publicznej, że w nowoczesnym, demokratycznym społeczeństwie nie ma miejsca na przemoc wobec kobiet.

It should not come as a surprise to anyone that the debate is moving into ever more modern areas of the economy.
To, że przenosi się ona na coraz to nowocześniejsze dziedziny gospodarki, nie powinno specjalnie nikogo dziwić.

Strong, modern financial regulation will be the solution from now on.
Odtąd rozwiązanie stanowić będą jasno określone, nowoczesne rozwiązania finansowe.

We need a community which will be fully integrated into modern society.
Potrzebna jest nam taka społeczność, która będzie w pełni zintegrowana z nowoczesnym społeczeństwem.

Instead, we must identify those individuals who do not follow the rules of a modern society.
Musimy natomiast wskazać osoby, które nie stosują zasad nowoczesnego społeczeństwa.

However, the cost of a modern labour market policy must not be borne by our workers.
Nasi pracownicy nie mogą jednak ponosić kosztów nowoczesnej polityki w obszarze rynku pracy.

Maybe this can be different from the modern films that I hate.
Nie cierpię nowoczesnych filmów. Może ten będzie inny.

We are now, among industrialized, modern nations, the most religious nation.
Jesteśmy, wśród uprzemysłowionych nowoczesnych narodów, najbardziej religijnym narodem.

Are you for or against modern art, psychoanalysis, large families?
Jesteś za czy przeciw sztuce, psychoanalizie, dużej rodzinie?

We often say that trust is the currency of the modern economy.
Bardzo często mówi się, że zaufanie jest walutą współczesnej gospodarki.

This reaction cast a more positive light on modern China.
Taka reakcja postawiła współczesne Chiny w lepszym świetle.

How can a sensible person in this day of modern technology be a Catholic?
Jak ktoś rozumny w dzisiejszych czasach nowoczesnej technologii może być katolikiem?

Well, you could always change the name Of the magazine to modern believer.
Zawsze możesz zmienić nazwę magazynu na Współczesny Wierzący.

They are also, as it happens, needed to create a solid basis for a modern economy.
Zdarza się również, że są one potrzebne, aby stworzyć solidną podstawę nowoczesnej gospodarki.

Mexico, large modern city, is no exception to the rule.
Meksyk, wielkie nowoczesne miasto, nie jest pod tym względem wyjątkiem.