Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Adjective) dobrze dobrany, pasujący; pod kolor; odpowiadający; wyrównany;
matching assets - finanse aktywa dopasowane;
matching principle - finanse zasada współmierności przychodów kosztów;

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

pasujący, odpowiadający, wyrównany

Słownik finansowy angielsko-polski Iwona Kienzler, 2010r

1. dopasowywanie 2. kojarzenie ~ assets aktywa dopasowane~ assets rule zasada dopasowania aktywów~ concept zasada współmierności~ of orders kojarzenie zleceń kupna i sprzedaży~ rule zasada współmierności

Słownik prawniczo-handlowy angielsko-polski Iwona Kienzler, 2010r

n 1. dopasowywanie 2. kojarzenie

Słownik medyczny angielsko-polski Iwona Kienzler

dobieranie n

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

DOBRZE DOBRANY [TECHN.]

PASUJĄCY

Nowy słownik angielsko-polski aut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

odpowiadający

Wordnet angielsko-polski

(being two identical)
bliźniaczy, zbliźniaczony, bliźnięcy
synonim: duplicate
synonim: twin (a)
synonim: twinned

Słownik internautów

dopasowany, pasujący

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

dopasowanie
dopasowanie się
dorównywanie

Słownik audio-video Montevideo

regulacja kolorów współpracujących kamer tv

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

dobrany

dopasowywanie

pasowanie

zestawienie

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Our fellow citizens now expect us to support them by matching our words with actions.
Nasi obywatele oczekują od nas wsparcia poprzez działania towarzyszące słowom.

statmt.org

So they eventually started matching their talents and skills to all of my needs.
W końcu zaczęli dopasowywać swoje zdolności i umiejętności do wszystkich moich potrzeb.

TED

This robot is called CLIMBeR: Cable-suspended Limbed Intelligent Matching Behavior Robot.
Ten robot nazywa się CLIMBeR, inteligentny robot podłączony przewodowo.

TED

Well, upward and onward, the use of china clay in the shade matching of dentures.
Dobrze, idźmy dalej, użycie glinki porcelanowej w odcieniu odpowiadającym kolorowi protezy.

OpenSubtitles

Now Edward de Bono argued that our brains are pattern matching machines.
Edward de Bono dowodził, że mózg to maszyna do wyszukiwania wzorów.

TED

"It was a big challenge but I wouldn't have entered if I didn't think I had a chance of winning," said the transsexual from Cumbria, who was wearing a pink wig, matching plastic pvc dress and lipstick during the final, held in London.

www.guardian.co.uk

The bank admitted it was increasingly reliant on central bank funding after suffering -13bn of outflows this year, matching the large loss of funds reported earlier by the country's largest bank, Bank of Ireland.

www.guardian.co.uk

The continuing fall in the crime rate, which has dropped more than 45% since 1995, suggests that the predicted recession-fuelled crime wave has so far been avoided - probably matching the less than feared rises in unemployment.

www.guardian.co.uk

My worst fear is that fees are at such a rate that they can only possibly be afforded by people more well-off than most of our students, and that there is no matching funding.

www.guardian.co.uk

I did a matching design for her many years ago.
Zrobiłem to dla niej wiele lat temu.

And he wanted to have a supply of matching donors.
I chciał mieć jak największą liczbę dopasowanych dawców.

Of course, your participation depends on our finding a matching couple.
Oczywiście wasze uczestnictwo zależy od znalezienia pasującej pary.

It will be fun. We could even wear matching outfits.
Możemy nawet ubierać się tak samo.

Something is out there, sir, tracking us, matching our speed.
Coś tam jest, leci naszym śladem z podobną prędkością.

So if it came to matching broadsides I expect we would lose.
Więc jeśli oddałby do nas salwę burtową, sądzę, że byśmy przegrali.

All you got to do is find the matching bra to those panties.
Wszystko co musisz zrobić, to znaleźć biustonosz, który będzie pasował do tych majtek.

They shared matching personality disorders and a love for fine cheese.
Obie dzieliły te same zaburzenia psychiczne i miłość do wysokogatunkowego sera.

Gretchen just placed a call five minutes ago matching the tracking number.
Gretchen dzwoniła pięć minut temu. Dopasowano numer telefonu. Skąd?

No one matching that description has been brought into the
Nikt pasujący do tego opisu nie trafił na ostry dyżur.

This way, I don't have to worry about matching.
W ten sposób nie muszę martwić się o garderobę.

University study is seldom followed by a result matching the significant amount of time and finances invested in it.
Po zakończeniu studiów trzeba bardzo długo pracować, by zwróciły się pieniądze i czas zainwestowane w nie.

Running around looking for a pair of matching socks.
Biega dookoła szukając pasującej pary skarpet.

Design something and maybe we can get matching tattoos.
Zaprojektuj coś i może zrobimy sobie pasujące do siebie tatuaże.

Are we making a big mistake in loosely matching sums to later expenditure?
Czy popełniamy duży błąd, gdy niedokładnie dopasujemy kwoty do późniejszych wydatków?

Our fellow citizens now expect us to support them by matching our words with actions.
Nasi obywatele oczekują od nas wsparcia poprzez działania towarzyszące słowom.

But there are no matching grooves on the styloid process.
Ale brak pasujących bruzd na wyrostku rylcowatym. Nie.

More matching, bundling, is required to enable major research into infrastructure and investment.
Najistotniejsze badania w zakresie infrastruktury i inwestycji wymagają w większym stopniu łączenia i grupowania funduszy.

No, all I got are prints matching the vic.
Nie, wszystko, co mam to odciski pasujące do ofiary.

You mean to compare us now in matching gowns?
Teraz chcesz porównywać nas w pasujących sukniach?

Matching rings mean something when they are together.
Pasujące pierścienie coś znaczą, kiedy są razem.

Which will allow me to search For a voiceprint matching galt's.
Co pozwoli mi na szukanie próbki głosu pasującej do Galta.

This would involve not only the usual procedure of matching the person to the document, but also fingerprinting.
Obejmowałoby to nie tylko zwyczajną procedurę sprawdzenia tożsamości danej osoby na podstawie przedkładanego dokumentu, ale też pobieranie odcisków palców.

Finally, upgrading skills and matching labour market needs.
Na koniec poruszę kwestię podnoszenia kwalifikacji i dostosowywania się do potrzeb rynku pracy.

I've got matching pumps for both of us.
Mam dla nas czolenka do kompletu.

You could, in theory... at least, come across two people with matching
Mogłeś, teoretycznie... natknąć się na 2 osoby z tym samym

So, the matching against the reprinted letters from Newsweek magazine,
Więc... pasuje do wydrukowanych listów z magazynu Newsweek.

Our first request is that you consider matching Burger King’s commitments.
Naszym pierwszą prośbą jest, abyście rozważyli dopasowanie się do zobowiązań Burger King'a.

The matching of skills to jobs is crucial, but I am very concerned on many fronts, Commissioner.
Najważniejsze jest dopasowanie umiejętności do zatrudnienia, ale panie komisarzu, wiele rzeczy mnie martwi.

In fact, there's nothing matching your daughter's description.
Nic nie pasuje do opisu pani córki.

I need a passport and matching credit cards.
Potrzebuję paszportu i karty kredytowej.

Got a matching set on this one.
Mam pasujący zestaw na drugiej.

My top and your bottom is matching.
Moja góra i twój dół są dopasowane

The agenda calls, therefore, for better matching of people's skills and job opportunities and capitalising on Europe's potential.
W związku z tym w programie wzywa się do lepszego dopasowania umiejętności obywateli i możliwości zatrudnienia oraz kapitalizacji potencjału Europy.

And paint chips matching the colour of Danny's skateboard.
A odpryski farby pasują do jego deskorolki .

It's good, but the frequency still isn't matching.
Jest dobrze, ale częstotliwość nadal się nie zgadza.

With matching dishes and glasses and a new couch.
Kupić pasujące do siebie zastawę i szkło... i nową kanapę.

They, if the confirm that the fingerprint matching means that our suspect killed twice.
Oni, je¿eli potwierdza, ¿e odcisk palca dopasowuj cy znaczy, ¿e nasz podejrzany zabi3 dwa razy.

So Jimmy has matching pants to that shirt?
Czy Jimmy ma również spodnie do pary z tą koszulą?

Notice the matching hat, purse, mirror and cosmetic case.
Futro pasuje od kapelusza, portmonetki lusterka, oraz do kosmetyczki.

Matching fishing capacity to fishing opportunities is a central pillar of the common fisheries policy.
Dopasowanie zdolności połowowych floty do możliwości połowowych jest centralnym filarem wspólnej polityki rybołówstwa.

Those matching people know their stuff, huh?
Ludzie od dopasowywania znają się na rzeczy, co?

I'm gonna go find us some matching Crocs to wear.
Idę znaleźć nam trochę dopasowywanie Crocs nosić.

She made us matching dresses for Christmas.
Zrobiła nam identyczne sukienki na święta.

I said just get them matching tracksuits.
Mówiłem tylko, żeby dopasować im trasę.

And he has a matching pair.
A on ma parę podobnych oczu.

We're not matching our resources to ourpriorities.
Nie dostosowujemy środków do naszych celów.

A man matching this Mr. Giles's description arrived two nights ago.
Człowiek odpowiadający opisowi pana Gilesa przybył tutaj dwie noce temu.

Forensics recovered a charred body matching a description at the Eastern body plant.
Medycyna sądowa wydobyła zwęglone ciało pasujące do opisu przy fabryce karoserii.

They're matching our speed and accelerating. Warp 4.9.
Wyrównują prędkość... i przyśpieszają do warp 4,9.