Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) siła robocza; militarny siła żywa, stan osobowy; siła ludzkich mięśni;
by sheer manpower - jedynie siłą własnych mięśni;
manpower of a battalion - siła batalionu;

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

siła robocza

Nowoczesny słownik angielsko-polski

stan liczebny

Słownik prawniczo-handlowy angielsko-polski Iwona Kienzler, 2010r

n siła robocza

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

s siła żywa, personel, stan osobowy
~-intensive wymagający znacznego zaangażowania siły żywej

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n siła robocza
stan liczebny (armii)

Wordnet angielsko-polski

(the force of workers available)
siła robocza
synonim: work force
synonim: workforce
synonim: hands
synonim: men

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

ekon. siła robocza

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

ek. siła robocza
~, enemy - siła żywa nieprzyjaciela

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Our industry is investing money and manpower in development.
Nasz przemysł inwestuje w rozwój zasoby pieniężne i ludzkie.

statmt.org

However, this is all too little, for the manpower, material and financial resources deployed are still insufficient.
To jednak za mało, ponieważ zasoby ludzkie, materialne i finansowe przeznaczone na ten cel są wciąż niewystarczające.

statmt.org

We all know that Europe is already experiencing a 'demographic winter' and urgently requires manpower from non-member countries.
Wszyscy wiemy, że Europa już dziś doświadcza "demograficznej zimy” i pilnie potrzebuje siły roboczej spoza krajów członkowskich.

statmt.org

I therefore hope, Madam High Representative, that you will heed the recommendation that manpower be freed up for this purpose.
Pani Wysoka Przedstawiciel! W związku z tym mam nadzieję, że weźmie Pani pod uwagę zalecenie, aby przeznaczyć zasoby ludzkie na ten cel.

statmt.org

Their aim is to impose the power of capital and the overexploitation of their manpower and wealth-producing resources.
Ich celem jest narzucenie władzy kapitału, wyzysk siły roboczej w tych krajach oraz eksploatacja zasobów, które stanowią o ich bogactwie.

statmt.org

We are to give him the manpower and assistance he needs.
My jesteśmy po to aby dać mu siłę roboczą i pomoc której potrzebuje.

I don't have that kind of manpower, on my best day.
Nie mam takiej siły roboczej, w mój najlepszy dzień.

Well, good news is they giving me more manpower than I can waste.
Dobrze, ze dali mi więcej posiłków, niż jestem w stanie użyć.

Some people will tell you the war was won by superior manpower.
Niektórzy powiedzą wam że wojnę wygrano dzięki przewadze liczebnej.

We have unlimited manpower and the will to use it.
My mamy niezliczoną liczbę ludzi i chęć ich wykorzystania.

Development policy must guarantee the availability of manpower from third countries.
Polityka rozwoju musi zapewnić dostępność siły roboczej z państw trzecich.

Michael, I know exactly how much time and manpower are wasted in this branch.
Michael, wiem dokładnie ile czasu i sił jest marnowanych w tym oddziale.

You lose your own game, with too little manpower.
Przegrywasz twoją własną grę, ze zbyt mało siłą roboczą.

However, this is all too little, for the manpower, material and financial resources deployed are still insufficient.
To jednak za mało, ponieważ zasoby ludzkie, materialne i finansowe przeznaczone na ten cel są wciąż niewystarczające.

Our industry is investing money and manpower in development.
Nasz przemysł inwestuje w rozwój zasoby pieniężne i ludzkie.

In many cases, they do not have the information, specialisation, manpower or financial resources necessary to deal with environmental problems, risks and impact.
W wielu przypadkach przedsiębiorstwa te nie posiadają informacji, specjalizacji, zasobów ludzkich czy finansowych, aby poradzić sobie z problemami ekologii, ryzykiem i wpływem na ekologię.

Sir, we just received another manpower request from Washington.
Sir, otrzymaliśmy właśnie z Waszyngtonu kolejne zapotrzebowanie na ludzi.

A lot of manpower to shoot three guys.
Dużo ludzi, by zastrzelić 3 facetów.

We can horse-trade for manpower any time. - What about the turf?
W każdej chwili możemy podzielić się ludźmi, ale co z terytorium?

We need all the manpower we can get.
Potrzebujemy całej siły ludzkiej, jaką możemy mieć.

No, we're gonna need all our manpower for evidence control and witness processing.
Będziemy potrzebować wszystkich ludzi do przejrzenia dowodów i przesłuchania świadków.

It takes manpower, people walking door to door.
Potrzeba zaangażowania ludzi... Ludzi chodzących od drzwi do drzwi.

A lot of manpower for a robbery.
Sporo ludzi jak na jedną kradzież.

Moreover, I don't even have enough manpower.
Co więcej, nawet nie ma wystarczającej siły roboczej.

I have no manpower, no authority, no influence in the Company
Nie mam żadnej władzy, ani też żadnych wpływów w firmie.

I've only got so much manpower.
Mam tylko takie siły jakie mam.

Sounds like a lot of manpower.
Do tego potrzeba dużo chłopa.

We all know that Europe is already experiencing a 'demographic winter' and urgently requires manpower from non-member countries.
Wszyscy wiemy, że Europa już dziś doświadcza "demograficznej zimy” i pilnie potrzebuje siły roboczej spoza krajów członkowskich.

This is a framework that naturally pushes down the cost of manpower, encourages job insecurity and undermines social rights.
Jest to struktura, która w naturalny sposób prowadzi do spadku znaczenia siły roboczej, wspiera brak bezpieczeństwa pracy i osłabia prawa społeczne.

And me, the manpower and the distribution.
A ja siłę roboczą i dystrybucję.

We can pool our resources, our manpower.
Możemy połączyć nasze zasoby, naszą męską siłę.

Alliance don't have the manpower... to enforce the peace on every outer-rim planet.
Sojusz nie ma ludzi... aby utrzymać pokój na każdej z Zewnętrznych Planet.

Captured bounties on one side,contracted manpower on the other.
Złapani buntownicy z jednej strony, zakontraktowana siła robocza z drugiej.

What about manpower and security?
A co z ludźmi i ochroną?

It means you're wasting manpower.
To znaczy, że marnujesz siły.

They do not have the mandate or the manpower to police a large-scale poppy-growing medical project - or, for that matter, to eradicate the crop.
Nie mają uprawnień ani siły roboczej, aby nadzorować szeroko zakrojony program medyczny dotyczący uprawy maku - lub też niszczyć plony.

When the EU conducts operations there, its forces must be armed with a robust mandate, appropriate equipment and sufficient manpower.
Gdy Unia Europejska prowadzi tam swoje operacje, jej siły muszą posiadać solidny mandat, odpowiedni sprzęt i wystarczający stan liczebny.

I analyze manpower at Quantico.
Analizuję stan liczebny armii w Quantico.

OLAF should at least have the means, the manpower and the responsibility to put a stop to the manifestly criminal aspects of this situation.
OLAF powinien przynajmniej mieć środki, zasoby ludzkie i uprawnienia do położenia kresu ewidentnie karygodnym aspektom tej sytuacji.

Their aim is to impose the power of capital and the overexploitation of their manpower and wealth-producing resources.
Ich celem jest narzucenie władzy kapitału, wyzysk siły roboczej w tych krajach oraz eksploatacja zasobów, które stanowią o ich bogactwie.

Grease some wheels so they like us... ...when we need manpower and tech.
Trochę się im podlizać, by nas lubili, więc... ...kiedy będziemy potrzebować wsparcia i sprzętu.

It is very much the question whether the smaller broadcasting corporations will be able to afford extra manpower, and who will absorb the extra costs involved?
Bardzo istotnym pytaniem jest to, czy mniejsi nadawcy będą w stanie zatrudnić dodatkowych pracowników, i kto poniesie związane z tym dodatkowe koszty?

To do this, we need manpower in all those sectors which, one might say, seem to have been somewhat abandoned by many of our fellow citizens of Europe.
W tym celu potrzebujemy siły roboczej we wszystkich tych sektorach, które, można rzec, zostały w pewnym stopniu porzucone przez wielu naszych współobywateli w Europie.

I therefore hope, Madam High Representative, that you will heed the recommendation that manpower be freed up for this purpose.
Pani Wysoka Przedstawiciel! W związku z tym mam nadzieję, że weźmie Pani pod uwagę zalecenie, aby przeznaczyć zasoby ludzkie na ten cel.

Now in Tung Luen Shun, I've the money; you've the manpower
Teraz w Tung Luen Shun, ja mam włądzę i pieniądze.

Lithuania's ESF programme is solving the manpower shortage by mobilising human resources and improving skills and raising qualification levels.
Program EFS na Litwie prowadzi do rozwiązania problemu braku siły roboczej dzięki temu, że pomaga uruchomić zasoby ludzkie, doskonalić umiejętności i podwyższać poziom kwalifikacji.

We'il use IocaI manpower in the factory, and choice Albanian skins: lamb, kid, calf...
W fabryce będziemy używać miejscowej siły roboczej, i wybierać albańską skórę: z jagniąt, cieląt...

The quickest solution to address the humanitarian crisis would be to strengthen the existing measures, in other words MONUC, through a broader mandate and additional manpower.
Najszybszym rozwiązaniem kryzysu humanitarnego byłoby wzmocnienie istniejących środków, innymi słowy MONUC, poprzez rozszerzenie mandatu oraz zwiększenie liczby żołnierzy.

Everyone acknowledges the fact that the European Union needs the facility to use skilled manpower from third countries on a long-term basis in order to improve its competitiveness and boost economic growth.
Każdy zgadza się, że Unia Europejska potrzebuje możliwości długoterminowego dostępu do wykwalifikowanej siły roboczej z państw trzecich w celu poprawy konkurencyjności i stymulacji wzrostu gospodarczego.

The directive will enable us to meet current and future manpower needs and will provide a way of combating exploitation and discrimination, to which these workers too often fall victim.
Omawiana dyrektywa umożliwi nam zaspokojenie bieżącego i przyszłego zapotrzebowania na siłę roboczą, a także zapewni sposób na zwalczanie wyzysku i dyskryminacji, których ofiarami zbyt często padają zagraniczni pracownicy.

Finding your way around human rights violations, tensions and conflicts based on religion or belief requires a lot of manpower and effort, as do sincere attempts at dialogue and tolerance.
Radzenie sobie z naruszaniem praw człowieka, z napięciami i konfliktami związanymi z wyznaniem lub przekonaniami wymaga olbrzymich nakładów pracy i wysiłków, podobnie jak szczere dążenia do zbudowania dialogu i tolerancji.

Already burdened by huge amounts of EU red tape, many SMEs with limited manpower simply do not have the capacity or time to go through the current application processes.
Wiele MŚP, już obciążonych ogromną unijną biurokracją i dysponujących ograniczonymi zasobami ludzkimi, po prostu nie ma możliwości ani czasu, by pokonywać obecne procedury aplikacyjne.

The United Nations Mission in the Democratic Republic of Congo (MONUC) needs a clearer mandate, more equipment and more manpower.
Misja Obserwacyjna Narodów Zjednoczonych w Demokratycznej Republice Konga (MONUC) potrzebuje wyraźniej określonego mandatu, więcej sprzętu i więcej ludzi.

As the Commission's proposal itself states, the priorities include increasing labour market participation, reducing structural unemployment, the development of skilled manpower to meet the needs of the labour market, lifelong learning and so on.
Jak stwierdzono we wniosku Komisji, priorytety obejmują zwiększenie udziału w rynku pracy, zmniejszenie strukturalnego bezrobocia, rozwój wykwalifikowanej siły roboczej w celu sprostania potrzebom rynku pracy, uczenie się przez całe życie itd.

Why plan to allocate more manpower and resources to the European border control agency, Frontex, when the borders in question, whether internal or external, are still not being properly protected by the Member States?
Po co planować przeznaczenie większej liczby personelu i zwiększonych zasobów na europejską agencję kontroli granicznej, Frontex, skoro granice, o których mowa, czy to wewnętrzne, czy zewnętrzne, nie są skutecznie chronione przez państwa członkowskie?